Proverbs 25 - MShLI - משלי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Similitudes, Instructions

1 These also are proverbs of Solomon, which the men of Hezekiah king of Judah copied out.   E GM-ELA MShLI ShLMA EShR AOThIQU ENShI ChZQIA MLK-IAUDA   א גם-אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך-יהודה
2 It is the glory of God to conceal a thing; but the glory of kings is to search out a matter.   B KBD ELAIM ASThR DBR UKBD MLKIM ChQR DBR   ב כבד אלהים הסתר דבר וכבד מלכים חקר דבר
3 The heaven for height, and the earth for depth, and the heart of kings is unsearchable.   G ShMIM LRUM UERTs LOMQ ULB MLKIM EIN ChQR   ג שמים לרום וארץ לעמק ולב מלכים אין חקר
4 Take away the dross from the silver, and there comes forth a vessel for the refiner;   D AGU SIGIM MKSF UITsE LTsRF KLI   ד הגו סיגים מכסף ויצא לצרף כלי
5 Take away the wicked from before the king, and his throne shall be established in righteousness.   A AGU RShO LFNI-MLK UIKUN BTsDQ KSEU   ה הגו רשע לפני-מלך ויכון בצדק כסאו
6 Glorify not yourself in the presence of the king, and stand not in the place of great men;   U EL-ThThADR LFNI-MLK UBMQUM GDLIM EL-ThOMD   ו אל-תתהדר לפני-מלך ובמקום גדלים אל-תעמד
7 For better is it that it be said to you: 'Come up hither', than that you should be put lower in the presence of the prince, whom your eyes have seen.   Z KI TUB EMR-LK OLA-ANA MAShFILK LFNI NDIB EShR REU OINIK   ז כי טוב אמר-לך עלה-הנה מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך
8 Go not forth hastily to strive, unless you know not what to do in the end thereof, when your neighbor has put you to shame.   Ch EL-ThTsE LRB MAR FN MA-ThOShA BEChRIThA BAKLIM EThK ROK   ח אל-תצא לרב מהר פן מה-תעשה באחריתה בהכלים אתך רעך
9 Debate your cause with your neighbor, but reveal not the secret of another;   T RIBK RIB ETh-ROK USUD EChR EL-ThGL   ט ריבך ריב את-רעך וסוד אחר אל-תגל
10 Unless he that hears it revile you, and your infamy turn not away.   I FN-IChSDK ShMO UDBThK LE ThShUB   י פן-יחסדך שמע ודבתך לא תשוב
11 A word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver.   IE ThFUChI ZAB BMShKIUTh KSF DBR DBR OL-EFNIU   יא תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על-אפניו
12 As an ear-ring of gold, and an ornament of fine gold, so is a wise reprover on an obedient ear.   IB NZM ZAB UChLI-KThM MUKICh ChKM OL-EZN ShMOTh   יב נזם זהב וחלי-כתם מוכיח חכם על-אזן שמעת
13 As the cold of snow in the time of harvest, so is a faithful messenger to him that sends him; for he refreshes the soul of his master.   IG KTsNTh ShLG BIUM QTsIR TsIR NEMN LShLChIU UNFSh EDNIU IShIB   יג כצנת שלג ביום קציר ציר נאמן לשלחיו ונפש אדניו ישיב
14 As vapours and wind without rain, so is he that boasts himself of a false gift.   ID NShIEIM URUCh UGShM EIN EISh MThALL BMThTh-ShQR   יד נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת-שקר
15 By long forbearing is a ruler persuaded, and a soft tongue breaks the bone.   TU BERK EFIM IFThA QTsIN ULShUN RKA ThShBR-GRM   טו בארך אפים יפתה קצין ולשון רכה תשבר-גרם
16 Have you found honey? eat so much as is sufficient for you, unless you be filled therewith, and vomit it.   TZ DBSh MTsETh EKL DIK FN-ThShBONU UAQEThU   טז דבש מצאת אכל דיך פן-תשבענו והקאתו
17 Let your foot be seldom in your neighbor's house; unless he be sated with you, and hate you.   IZ AQR RGLK MBITh ROK FN-IShBOK UShNEK   יז הקר רגלך מבית רעך פן-ישבעך ושנאך
18 As a maul, and a sword, and a sharp arrow, so is a man that bears false witness against his neighbor.   ICh MFITs UChRB UChTs ShNUN EISh ONA BROAU OD ShQR   יח מפיץ וחרב וחץ שנון איש ענה ברעהו עד שקר
19 Confidence in an unfaithful man in time of trouble is like a broken tooth, and a foot out of joint.   IT ShN ROA URGL MUODTh MBTCh BUGD BIUM TsRA   יט שן רעה ורגל מועדת מבטח בוגד ביום צרה
20 As one that takes off a garment in cold weather, and as vinegar on nitre, so is he that sings songs to a heavy heart.   K MODA-BGD BIUM QRA ChMTs OL-NThR UShR BShRIM OL LB-RO   כ מעדה-בגד ביום קרה חמץ על-נתר ושר בשרים על לב-רע
21 If your enemy be hungry, give him bread to eat, and if he be thirsty, give him water to drink;   KE EM-ROB ShNEK AEKLAU LChM UEM-TsME AShQAU MIM   כא אם-רעב שנאך האכלהו לחם ואם-צמא השקהו מים
22 For you will heap coals of fire on his head, and IAUA will reward you.   KB KI GChLIM EThA ChThA OL-REShU UIAUA IShLM-LK   כב כי גחלים אתה חתה על-ראשו ויהוה ישלם-לך
23 The north wind brings forth rain, and a backbiting tongue an angry countenance.   KG RUCh TsFUN ThChULL GShM UFNIM NZOMIM LShUN SThR   כג רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר
24 It is better to dwell in a corner of the housetop, than in a house in common with a contentious woman.   KD TUB ShBTh OL-FNTh-GG MEShTh MDUNIM (MDINIM) UBITh ChBR   כד טוב שבת על-פנת-גג מאשת מדונים (מדינים) ובית חבר
25 As cold waters to a faint soul, so is good news from a far country.   KA MIM QRIM OL-NFSh OIFA UShMUOA TUBA MERTs MRChQ   כה מים קרים על-נפש עיפה ושמועה טובה מארץ מרחק
26 As a troubled fountain, and a corrupted spring, so is a righteous man that gives way before the wicked.   KU MOIN NRFSh UMQUR MShChTh TsDIQ MT LFNI-RShO   כו מעין נרפש ומקור משחת צדיק מט לפני-רשע
27 It is not good to eat much honey; so for men to search out their own glory is not glory.   KZ EKL DBSh ARBUTh LE-TUB UChQR KBDM KBUD   כז אכל דבש הרבות לא-טוב וחקר כבדם כבוד
28 Like a city broken down and without a wall, so is he whose spirit is without restraint.   KCh OIR FRUTsA EIN ChUMA EISh EShR EIN MOTsR LRUChU   כח עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצר לרוחו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18