Proverbs 14 - MShLI - משלי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Contrast the Upright and the Wicked

1 Every wise woman builds her house; but the foolish plucks it down with her hands.   E ChKMUTh NShIM BNThA BIThA UEULTh BIDIA ThARSNU   א חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו
2 He that walks in his uprightness fears IAUA; but he that is perverse in his ways despises Him.   B AULK BIShRU IRE IAUA UNLUZ DRKIU BUZAU   ב הולך בישרו ירא יהוה ונלוז דרכיו בוזהו
3 In the mouth of the foolish is a rod of pride; but the lips of the wise shall preserve them.   G BFI-EUIL ChTR GEUA UShFThI ChKMIM ThShMURM   ג בפי-אויל חטר גאוה ושפתי חכמים תשמורם
4 Where no oxen are, the crib is clean; but much increase is by the strength of the ox.   D BEIN ELFIM EBUS BR URB-ThBUEUTh BKCh ShUR   ד באין אלפים אבוס בר ורב-תבואות בכח שור
5 A faithful witness will not lie; but a false witness breathes forth lies.   A OD EMUNIM LE IKZB UIFICh KZBIM OD ShQR   ה עד אמונים לא יכזב ויפיח כזבים עד שקר
6 A scorner seeks wisdom, and finds it not; but knowledge is easy to him that has discernment.   U BQSh-LTs ChKMA UEIN UDOTh LNBUN NQL   ו בקש-לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל
7 Go from the presence of a foolish man, for you will not perceive the lips of knowledge.   Z LK MNGD LEISh KSIL UBL-IDOTh ShFThI-DOTh   ז לך מנגד לאיש כסיל ובל-ידעת שפתי-דעת
8 The wisdom of the prudent is to look well to his way; but the folly of fools is deceit.   Ch ChKMTh ORUM ABIN DRKU UEULTh KSILIM MRMA   ח חכמת ערום הבין דרכו ואולת כסילים מרמה
9 Amends pleads for fools; but among the upright there is good will.   T EULIM ILITs EShM UBIN IShRIM RTsUN   ט אולים יליץ אשם ובין ישרים רצון
10 The heart knows its own bitterness; and with its joy no stranger can intermeddle.   I LB IUDO MRTh NFShU UBShMChThU LE-IThORB ZR   י לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא-יתערב זר
11 The house of the wicked shall be overthrown; but the tent of the upright shall flourish.   IE BITh RShOIM IShMD UEAL IShRIM IFRICh   יא בית רשעים ישמד ואהל ישרים יפריח
12 There is a way which seems right to a man, but the end thereof are the ways of death.   IB ISh DRK IShR LFNI-EISh UEChRIThA DRKI-MUTh   יב יש דרך ישר לפני-איש ואחריתה דרכי-מות
13 Even in laughter the heart aches; and the end of mirth is heaviness.   IG GM-BShChQ IKEB-LB UEChRIThA ShMChA ThUGA   יג גם-בשחק יכאב-לב ואחריתה שמחה תוגה
14 The dissembler in heart shall have his fill from his own ways; and a good man shall be satisfied from himself.   ID MDRKIU IShBO SUG LB UMOLIU EISh TUB   יד מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב
15 The thoughtless believes every word; but the prudent man looks well to his going.   TU FThI IEMIN LKL-DBR UORUM IBIN LEShRU   טו פתי יאמין לכל-דבר וערום יבין לאשרו
16 A wise man fears, and departs from evil; but the fool behaves overbearingly, and is confident.   TZ ChKM IRE USR MRO UKSIL MThOBR UBUTCh   טז חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח
17 He that is soon angry deals foolishly; and a man of wicked devices is hated.   IZ QTsR-EFIM IOShA EULTh UEISh MZMUTh IShNE   יז קצר-אפים יעשה אולת ואיש מזמות ישנא
18 The thoughtless come into possession of folly; but the prudent are crowned with knowledge.   ICh NChLU FThEIM EULTh UORUMIM IKThRU DOTh   יח נחלו פתאים אולת וערומים יכתרו דעת
19 The evil bow before the good, and the wicked at the gates of the righteous.   IT ShChU ROIM LFNI TUBIM URShOIM OL-ShORI TsDIQ   יט שחו רעים לפני טובים ורשעים על-שערי צדיק
20 The poor is hated even of his own neighbor; but the rich has many friends.   K GM-LROAU IShNE RSh UEABI OShIR RBIM   כ גם-לרעהו ישנא רש ואהבי עשיר רבים
21 He that despises his neighbor sins; but he that is gracious to the humble, happy is he.   KE BZ-LROAU ChUTE UMChUNN ONIIM (ONUIM) EShRIU   כא בז-לרעהו חוטא ומחונן עניים (ענוים) אשריו
22 Shall they not go astray that devise evil? But mercy and truth shall be for them that devise good.   KB ALUE-IThOU ChRShI RO UChSD UEMTh ChRShI TUB   כב הלוא-יתעו חרשי רע וחסד ואמת חרשי טוב
23 In all labour there is profit; but the talk of the lips tends only to penury.   KG BKL-OTsB IAIA MUThR UDBR-ShFThIM EK-LMChSUR   כג בכל-עצב יהיה מותר ודבר-שפתים אך-למחסור
24 The crown of the wise is their riches; but the folly of fools remains folly.   KD OTRTh ChKMIM OShRM EULTh KSILIM EULTh   כד עטרת חכמים עשרם אולת כסילים אולת
25 A true witness delivers souls; but he that breathes forth lies is all deceit.   KA MTsIL NFShUTh OD EMTh UIFCh KZBIM MRMA   כה מציל נפשות עד אמת ויפח כזבים מרמה
26 In the fear of IAUA a man has strong confidence; and his children shall have a place of refuge.   KU BIRETh IAUA MBTCh-OZ ULBNIU IAIA MChSA   כו ביראת יהוה מבטח-עז ולבניו יהיה מחסה
27 The fear of IAUA is a fountain of life, to depart from the snares of death.   KZ IRETh IAUA MQUR ChIIM LSUR MMQShI MUTh   כז יראת יהוה מקור חיים לסור ממקשי מות
28 In the multitude of people is the king's glory; but in the want of people is the ruin of the prince.   KCh BRB-OM ADRTh-MLK UBEFS LEM MChThTh RZUN   כח ברב-עם הדרת-מלך ובאפס לאם מחתת רזון
29 He that is slow to anger is of great understanding; but he that is hasty of spirit exalts folly.   KT ERK EFIM RB-ThBUNA UQTsR-RUCh MRIM EULTh   כט ארך אפים רב-תבונה וקצר-רוח מרים אולת
30 A tranquil heart is the life of the flesh; but envy is the rottenness of the bones.   L ChII BShRIM LB MRFE URQB OTsMUTh QNEA   ל חיי בשרים לב מרפא ורקב עצמות קנאה
31 He that oppresses the poor blasphemes his Maker; but he that is gracious to the needy honors Him.   LE OShQ DL ChRF OShAU UMKBDU ChNN EBIUN   לא עשק דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון
32 The wicked is thrust down in his misfortune; but the righteous, even when he is brought to death, has hope.   LB BROThU IDChA RShO UChSA BMUThU TsDIQ   לב ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק
33 In the heart of him that has discernment wisdom rests; but in the inward part of fools it makes itself known.   LG BLB NBUN ThNUCh ChKMA UBQRB KSILIM ThUDO   לג בלב נבון תנוח חכמה ובקרב כסילים תודע
34 Righteousness exalts a nation; but sin is a reproach to any people.   LD TsDQA ThRUMM-GUI UChSD LEMIM ChTETh   לד צדקה תרומם-גוי וחסד לאמים חטאת
35 The king's favour is toward a servant that deals wisely; but his wrath strikes him that deals shamefully.   LA RTsUN-MLK LOBD MShKIL UOBRThU ThAIA MBISh   לה רצון-מלך לעבד משכיל ועברתו תהיה מביש

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18