Proverbs 15 - MShLI - משלי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Contrast the Upright and the Wicked

1 A soft answer turns away wrath; but a grievous word stirs up anger.   E MONA-RK IShIB ChMA UDBR-OTsB IOLA-EF   א מענה-רך ישיב חמה ודבר-עצב יעלה-אף
2 The tongue of the wise uses knowledge aright; but the mouth of fools pours out foolishness.   B LShUN ChKMIM ThITIB DOTh UFI KSILIM IBIO EULTh   ב לשון חכמים תיטיב דעת ופי כסילים יביע אולת
3 The eyes of IAUA are in every place, keeping watch on the evil and the good.   G BKL-MQUM OINI IAUA TsFUTh ROIM UTUBIM   ג בכל-מקום עיני יהוה צפות רעים וטובים
4 A soothing tongue is a tree of life; but perverseness therein is a wound to the spirit.   D MRFE LShUN OTs ChIIM USLF BA ShBR BRUCh   ד מרפא לשון עץ חיים וסלף בה שבר ברוח
5 A fool despises his father's correction; but he that regards reproof is prudent.   A EUIL INETs MUSR EBIU UShMR ThUKChTh IORIM   ה אויל ינאץ מוסר אביו ושמר תוכחת יערים
6 In the house of the righteous is much treasure; but in the revenues of the wicked is trouble.   U BITh TsDIQ ChSN RB UBThBUETh RShO NOKRTh   ו בית צדיק חסן רב ובתבואת רשע נעכרת
7 The lips of the wise disperse knowledge; but the heart of the foolish is not stedfast.   Z ShFThI ChKMIM IZRU DOTh ULB KSILIM LE-KN   ז שפתי חכמים יזרו דעת ולב כסילים לא-כן
8 The sacrifice of the wicked is an abomination to IAUA; but the prayer of the upright is His delight.   Ch ZBCh RShOIM ThUOBTh IAUA UThFLTh IShRIM RTsUNU   ח זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו
9 The way of the wicked is an abomination to IAUA; but He loves him that follows after righteousness.   T ThUOBTh IAUA DRK RShO UMRDF TsDQA IEAB   ט תועבת יהוה דרך רשע ומרדף צדקה יאהב
10 There is grievous correction for him that forsakes the way; and he that hates reproof shall die.   I MUSR RO LOZB ERCh ShUNE ThUKChTh IMUTh   י מוסר רע לעזב ארח שונא תוכחת ימות
11 The nether-world and Destruction are before IAUA; how much more then the hearts of the children of men!   IE ShEUL UEBDUN NGD IAUA EF KI-LBUTh BNI-EDM   יא שאול ואבדון נגד יהוה אף כי-לבות בני-אדם
12 A scorner loves not to be reproved; he will not go to the wise.   IB LE IEAB-LTs AUKCh LU EL-ChKMIM LE ILK   יב לא יאהב-לץ הוכח לו אל-חכמים לא ילך
13 A merry heart makes a cheerful countenance; but by sorrow of heart the spirit is broken.   IG LB ShMCh IITB FNIM UBOTsBTh-LB RUCh NKEA   יג לב שמח ייטב פנים ובעצבת-לב רוח נכאה
14 The heart of him that has discernment seeks knowledge; but the mouth of fools feeds on folly.   ID LB NBUN IBQSh-DOTh UFNI (UFI) KSILIM IROA EULTh   יד לב נבון יבקש-דעת ופני (ופי) כסילים ירעה אולת
15 All the days of the poor are evil; but he that is of a merry heart has a continual feast.   TU KL-IMI ONI ROIM UTUB-LB MShThA ThMID   טו כל-ימי עני רעים וטוב-לב משתה תמיד
16 Better is little with the fear of IAUA, than great treasure and turmoil therewith.   TZ TUB-MOT BIRETh IAUA MEUTsR RB UMAUMA BU   טז טוב-מעט ביראת יהוה מאוצר רב ומהומה בו
17 Better is a dinner of herbs where love is, than a stalled ox and hatred therewith.   IZ TUB ERChTh IRQ UEABA-ShM MShUR EBUS UShNEA-BU   יז טוב ארחת ירק ואהבה-שם משור אבוס ושנאה-בו
18 A wrathful man stirs up discord; but he that is slow to anger appeases strife.   ICh EISh ChMA IGRA MDUN UERK EFIM IShQIT RIB   יח איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב
19 The way of the sluggard is as though hedged by thorns; but the path of the upright is even.   IT DRK OTsL KMShKTh ChDQ UERCh IShRIM SLLA   יט דרך עצל כמשכת חדק וארח ישרים סללה
20 A wise son makes a glad father; but a foolish man despises his mother.   K BN ChKM IShMCh-EB UKSIL EDM BUZA EMU   כ בן חכם ישמח-אב וכסיל אדם בוזה אמו
21 Folly is joy to him that lacks understanding; but a man of discernment walks straightforwards.   KE EULTh ShMChA LChSR-LB UEISh ThBUNA IIShR-LKTh   כא אולת שמחה לחסר-לב ואיש תבונה יישר-לכת
22 For want of counsel purposes are frustrated; but in the multitude of counsellors they are established.   KB AFR MChShBUTh BEIN SUD UBRB IUOTsIM ThQUM   כב הפר מחשבות באין סוד וברב יועצים תקום
23 A man has joy in the answer of his mouth; and a word in due season, how good is it!   KG ShMChA LEISh BMONA-FIU UDBR BOThU MA-TUB   כג שמחה לאיש במענה-פיו ודבר בעתו מה-טוב
24 The path of life goes upward for the wise, that he may depart from the nether-world beneath.   KD ERCh ChIIM LMOLA LMShKIL LMON SUR MShEUL MTA   כד ארח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה
25 IAUA will pluck up the house of the proud; but He will establish the border of the widow.   KA BITh GEIM ISCh IAUA UITsB GBUL ELMNA   כה בית גאים יסח יהוה ויצב גבול אלמנה
26 The thoughts of wickedness are an abomination to IAUA; but words of pleasantness are pure.   KU ThUOBTh IAUA MChShBUTh RO UTARIM EMRI-NOM   כו תועבת יהוה מחשבות רע וטהרים אמרי-נעם
27 He that is greedy of gain troubles his own house; but he that hates gifts shall live.   KZ OKR BIThU BUTsO BTsO UShUNE MThNTh IChIA   כז עכר ביתו בוצע בצע ושונא מתנת יחיה
28 The heart of the righteous studies to answer; but the mouth of the wicked pours out evil things.   KCh LB TsDIQ IAGA LONUTh UFI RShOIM IBIO ROUTh   כח לב צדיק יהגה לענות ופי רשעים יביע רעות
29 IAUA is far from the wicked; but He hears the prayer of the righteous.   KT RChUQ IAUA MRShOIM UThFLTh TsDIQIM IShMO   כט רחוק יהוה מרשעים ותפלת צדיקים ישמע
30 The light of the eyes rejoices the heart; and a good report makes the bones fat.   L MEUR-OINIM IShMCh-LB ShMUOA TUBA ThDShN-OTsM   ל מאור-עינים ישמח-לב שמועה טובה תדשן-עצם
31 The ear that hearkens to the reproof of life abides among the wise.   LE EZN ShMOTh ThUKChTh ChIIM BQRB ChKMIM ThLIN   לא אזן שמעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין
32 He that refuses correction despises his own soul; but he that hearkens to reproof gets understanding.   LB FURO MUSR MUES NFShU UShUMO ThUKChTh QUNA LB   לב פורע מוסר מואס נפשו ושומע תוכחת קונה לב
33 The fear of IAUA is the instruction of wisdom; and before honour goes humility.   LG IRETh IAUA MUSR ChKMA ULFNI KBUD ONUA   לג יראת יהוה מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18