Proverbs 1 - MShLI - משלי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

The Usefulness of Proverbs

1 The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel;   E MShLI ShLMA BN-DUD MLK IShREL   א משלי שלמה בן-דוד מלך ישראל
2 To know wisdom and instruction; to comprehend the words of understanding;   B LDOTh ChKMA UMUSR LABIN EMRI BINA   ב לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה
3 To receive the discipline of wisdom, justice, and right, and equity;   G LQChTh MUSR AShKL TsDQ UMShFT UMShRIM   ג לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומשרים
4 To give prudence to the simple, to the young man knowledge and discretion;   D LThTh LFThEIM ORMA LNOR DOTh UMZMA   ד לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה
5 That the wise man may hear, and increase in learning, and the man of understanding may attain to wise counsels;   A IShMO ChKM UIUSF LQCh UNBUN ThChBLUTh IQNA   ה ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה
6 To understand a proverb, and a figure; the words of the wise, and their dark sayings.   U LABIN MShL UMLITsA DBRI ChKMIM UChIDThM   ו להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם
7 The fear of IAUA is the beginning of knowledge; but the foolish despise wisdom and discipline.   Z IRETh IAUA REShITh DOTh ChKMA UMUSR EUILIM BZU   ז יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו
8 Hear, my son, the instruction of your father, and forsake not the teaching of your mother;   Ch ShMO BNI MUSR EBIK UEL-ThTSh ThURTh EMK   ח שמע בני מוסר אביך ואל-תטש תורת אמך
9 For they shall be a chaplet of grace to your head, and chains about your neck.   T KI LUITh ChN AM LREShK UONQIM LGRGRThK   ט כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתך
10 My son, if sinners entice you, consent you not.   I BNI EM-IFThUK ChTEIM EL-ThBE   י בני אם-יפתוך חטאים אל-תבא
11 If they say: 'Come with us, let us lie in wait for blood, let us lurk for the innocent without cause;   IE EM-IEMRU LKA EThNU NERBA LDM NTsFNA LNQI ChNM   יא אם-יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם
12 Let us swallow them up alive as the grave, and whole, as those that go down into the pit;   IB NBLOM KShEUL ChIIM UThMIMIM KIURDI BUR   יב נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור
13 We shall find all precious substance, we shall fill our houses with spoil;   IG KL-AUN IQR NMTsE NMLE BThINU ShLL   יג כל-הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל
14 Cast in your lot among us; let us all have one purse'--   ID GURLK ThFIL BThUKNU KIS EChD IAIA LKLNU   יד גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו
15 My son, walk not you in the way with them, restrain your foot from their path;   TU BNI EL-ThLK BDRK EThM MNO RGLK MNThIBThM   טו בני אל-תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם
16 For their feet run to evil, and they make haste to shed blood.   TZ KI RGLIAM LRO IRUTsU UIMARU LShFK-DM   טז כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך-דם
17 For in vain the net is spread in the eyes of any bird;   IZ KI-ChNM MZRA ARShTh BOINI KL-BOL KNF   יז כי-חנם מזרה הרשת בעיני כל-בעל כנף
18 These lie in wait for their own blood, they lurk for their own lives.   ICh UAM LDMM IERBU ITsFNU LNFShThM   יח והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם
19 So are the ways of every one that is greedy of gain; it takes away the life of the owners thereof.   IT KN ERChUTh KL-BTsO BTsO ETh-NFSh BOLIU IQCh   יט כן ארחות כל-בצע בצע את-נפש בעליו יקח
20 Wisdom cries aloud in the streets, she utters her voice in the broad places;   K ChKMUTh BChUTs ThRNA BRChBUTh ThThN QULA   כ חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה
21 She calls at the head of the noisy streets, at the entrances of the gates, in the city, she utters her words:   KE BRESh AMIUTh ThQRE BFThChI ShORIM BOIR EMRIA ThEMR   כא בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר
22 'How long, you thoughtless, will you love thoughtlessness? How long will scorners delight them in scorning, and fools hate knowledge?   KB OD-MThI FThIM ThEABU-FThI ULTsIM LTsUN ChMDU LAM UKSILIM IShNEU-DOTh   כב עד-מתי פתים תאהבו-פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו-דעת
23 Turn you at my reproof; behold, I will pour out my spirit to you, I will make known my words to you.   KG ThShUBU LThUKChThI ANA EBIOA LKM RUChI EUDIOA DBRI EThKM   כג תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם
24 Because I have called, and you refused, I have stretched out my hand, and no man attended,   KD ION QREThI UThMENU NTIThI IDI UEIN MQShIB   כד יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב
25 But you have set at nought all my counsel, and would none of my reproof;   KA UThFROU KL-OTsThI UThUKChThI LE EBIThM   כה ותפרעו כל-עצתי ותוכחתי לא אביתם
26 I also, in your calamity, will laugh, I will mock when your dread comes;   KU GM-ENI BEIDKM EShChQ ELOG BBE FChDKM   כו גם-אני באידכם אשחק אלעג בבא פחדכם
27 When your dread comes as a storm, and your calamity comes on as a whirlwind; when trouble and distress come on you.   KZ BBE KShEUA (KShUEA) FChDKM UEIDKM KSUFA IEThA BBE OLIKM TsRA UTsUQA   כז בבא כשאוה (כשואה) פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה
28 Then will they call me, but I will not answer, they will seek me earnestly, but they shall not find me.   KCh EZ IQRENNI ULE EONA IShChRNNI ULE IMTsENNI   כח אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא ימצאנני
29 For that they hated knowledge, and did not choose the fear of IAUA;   KT ThChTh KI-ShNEU DOTh UIRETh IAUA LE BChRU   כט תחת כי-שנאו דעת ויראת יהוה לא בחרו
30 They would none of my counsel, they despised all my reproof.   L LE-EBU LOTsThI NETsU KL-ThUKChThI   ל לא-אבו לעצתי נאצו כל-תוכחתי
31 Therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices.   LE UIEKLU MFRI DRKM UMMOTsThIAM IShBOU   לא ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו
32 For the waywardness of the thoughtless shall slay them, and the confidence of fools shall destroy them.   LB KI MShUBTh FThIM ThARGM UShLUTh KSILIM ThEBDM   לב כי משובת פתים תהרגם ושלות כסילים תאבדם
33 But whoso hearkens to me shall dwell securely, and shall be quiet without fear of evil.'   LG UShMO LI IShKN-BTCh UShENN MFChD ROA   לג ושמע לי ישכן-בטח ושאנן מפחד רעה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18