Numbers 23 - BMDBR - במדבר


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

The Prophecies of Balaam

1 Balaam said to Balak: 'Build me here seven altars, and prepare me here seven bullocks and seven rams.'   E UIEMR BLOM EL-BLQ BNA-LI BZA ShBOA MZBChTh UAKN LI BZA ShBOA FRIM UShBOA EILIM   א ויאמר בלעם אל-בלק בנה-לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים
2 Balak did as Balaam had spoken; and Balak and Balaam offered on every altar a bullock and a ram.   B UIOSh BLQ KEShR DBR BLOM UIOL BLQ UBLOM FR UEIL BMZBCh   ב ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח
3 Balaam said to Balak: 'Stand by your burnt-offering, and I will go; peradventure IAUA will come to meet me; and whatsoever He shows me I will tell you.' He went to a bare height.   G UIEMR BLOM LBLQ AThITsB OL-OLThK UELKA EULI IQRA IAUA LQREThI UDBR MA-IRENI UAGDThI LK UILK ShFI   ג ויאמר בלעם לבלק התיצב על-עלתך ואלכה אולי יקרה יהוה לקראתי ודבר מה-יראני והגדתי לך וילך שפי
4 God met Balaam; and he said to Him: 'I have prepared the seven altars, and I have offered up a bullock and a ram on every altar.'   D UIQR ELAIM EL-BLOM UIEMR ELIU ETh-ShBOTh AMZBChTh ORKThI UEOL FR UEIL BMZBCh   ד ויקר אלהים אל-בלעם ויאמר אליו את-שבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל במזבח
5 IAUA put a word in Balaam's mouth, and said: 'Return to Balak, and thus you shall speak.'   A UIShM IAUA DBR BFI BLOM UIEMR ShUB EL-BLQ UKA ThDBR   ה וישם יהוה דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל-בלק וכה תדבר
6 He returned to him, and, lo, he stood by his burnt-offering, he, and all the princes of Moab.   U UIShB ELIU UANA NTsB OL-OLThU AUE UKL-ShRI MUEB   ו וישב אליו והנה נצב על-עלתו הוא וכל-שרי מואב
7 He took up his parable, and said: From Aram Balak brings me, the king of Moab from the mountains of the East: 'Come, curse me Jacob, and come, execrate Israel.'   Z UIShE MShLU UIEMR MN-ERM INChNI BLQ MLK-MUEB MARRI-QDM LKA ERA-LI IOQB ULKA ZOMA IShREL   ז וישא משלו ויאמר מן-ארם ינחני בלק מלך-מואב מהררי-קדם לכה ארה-לי יעקב ולכה זעמה ישראל
8 How shall I curse, whom God has not cursed? How shall I execrate, whom IAUA has not execrated?   Ch MA EQB LE QBA EL UMA EZOM LE ZOM IAUA   ח מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם יהוה
9 For from the top of the rocks I see him, and from the hills I behold him: lo, it is a people that shall dwell alone, and shall not be reckoned among the nations.   T KI-MRESh TsRIM ERENU UMGBOUTh EShURNU AN-OM LBDD IShKN UBGUIM LE IThChShB   ט כי-מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו הן-עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב
10 Who has counted the dust of Jacob, or numbered the stock of Israel? Let me die the death of the righteous, and let mine end be like his!   I MI MNA OFR IOQB UMSFR ETh-RBO IShREL ThMTh NFShI MUTh IShRIM UThAI EChRIThI KMAU   י מי מנה עפר יעקב ומספר את-רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו
11 Balak said to Balaam: 'What have you done to me? I took you to curse mine enemies, and, behold, you have blessed them altogether.'   IE UIEMR BLQ EL-BLOM MA OShITh LI LQB EIBI LQChThIK UANA BRKTh BRK   יא ויאמר בלק אל-בלעם מה עשית לי לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברך
12 He answered and said: 'Must I not take heed to speak that which IAUA puts in my mouth?'   IB UION UIEMR ALE ETh EShR IShIM IAUA BFI EThU EShMR LDBR   יב ויען ויאמר הלא את אשר ישים יהוה בפי אתו אשמר לדבר
13 Balak said to him: 'Come, I pray you, with me to another place, from whence you may see them; you shall see but the utmost part of them, and shall not see them all; and curse me them from there.'   IG UIEMR ELIU BLQ LK-NE EThI EL-MQUM EChR EShR ThRENU MShM EFS QTsAU ThREA UKLU LE ThREA UQBNU-LI MShM   יג ויאמר אליו בלק לך-נא אתי אל-מקום אחר אשר תראנו משם אפס קצהו תראה וכלו לא תראה וקבנו-לי משם
14 He took him into the field of Zophim, to the top of Pisgah, and built seven altars, and offered up a bullock and a ram on every altar.   ID UIQChAU ShDA TsFIM EL-RESh AFSGA UIBN ShBOA MZBChTh UIOL FR UEIL BMZBCh   יד ויקחהו שדה צפים אל-ראש הפסגה ויבן שבעה מזבחת ויעל פר ואיל במזבח
15 He said to Balak: 'Stand here by your burnt-offering, while I go toward a meeting yonder.'   TU UIEMR EL-BLQ AThITsB KA OL-OLThK UENKI EQRA KA   טו ויאמר אל-בלק התיצב כה על-עלתך ואנכי אקרה כה
16 IAUA met Balaam, and put a word in his mouth, and said: 'Return to Balak, and thus shall you speak.'   TZ UIQR IAUA EL-BLOM UIShM DBR BFIU UIEMR ShUB EL-BLQ UKA ThDBR   טז ויקר יהוה אל-בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל-בלק וכה תדבר
17 He came to him, and, lo, he stood by his burnt-offering, and the princes of Moab with him. Balak said to him: 'What has IAUA spoken?'   IZ UIBE ELIU UANU NTsB OL-OLThU UShRI MUEB EThU UIEMR LU BLQ MA-DBR IAUA   יז ויבא אליו והנו נצב על-עלתו ושרי מואב אתו ויאמר לו בלק מה-דבר יהוה
18 He took up his parable, and said: Arise, Balak, and hear; give ear to me, you son of Zippor:   ICh UIShE MShLU UIEMR QUM BLQ UShMO AEZINA ODI BNU TsFR   יח וישא משלו ויאמר קום בלק ושמע האזינה עדי בנו צפר
19 God is not a man, that He should lie; neither the son of man, that He should repent: when He has said, will He not do it? or when He has spoken, will He not make it good?   IT LE EISh EL UIKZB UBN-EDM UIThNChM AAUE EMR ULE IOShA UDBR ULE IQIMNA   יט לא איש אל ויכזב ובן-אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה
20 Behold, I am bidden to bless; and when He has blessed, I cannot call it back.   K ANA BRK LQChThI UBRK ULE EShIBNA   כ הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה
21 None has beheld iniquity in Jacob, neither has one seen perverseness in Israel; IAUA his God is with him, and the shouting for the King is among them.   KE LE-ABIT EUN BIOQB ULE-REA OML BIShREL IAUA ELAIU OMU UThRUOTh MLK BU   כא לא-הביט און ביעקב ולא-ראה עמל בישראל יהוה אלהיו עמו ותרועת מלך בו
22 God who brought them forth out of Egypt is for them like the lofty horns of the wild-ox.   KB EL MUTsIEM MMTsRIM KThUOFTh REM LU   כב אל מוציאם ממצרים כתועפת ראם לו
23 For there is no enchantment with Jacob, neither is there any divination with Israel; now is it said of Jacob and of Israel: 'What has God wrought!'   KG KI LE-NChSh BIOQB ULE-QSM BIShREL KOTh IEMR LIOQB ULIShREL MA-FOL EL   כג כי לא-נחש ביעקב ולא-קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה-פעל אל
24 Behold a people that rises up as a lioness, and as a lion does he lift himself up; he shall not lie down until he eat of the prey, and drink the blood of the slain.   KD AN-OM KLBIE IQUM UKERI IThNShE LE IShKB OD-IEKL TRF UDM-ChLLIM IShThA   כד הן-עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד-יאכל טרף ודם-חללים ישתה
25 Balak said to Balaam: 'Neither curse them at all, nor bless them at all.'   KA UIEMR BLQ EL-BLOM GM-QB LE ThQBNU GM-BRK LE ThBRKNU   כה ויאמר בלק אל-בלעם גם-קב לא תקבנו גם-ברך לא תברכנו
26 But Balaam answered and said to Balak: 'Told not I you, saying: All that IAUA speaks, that I must do?'   KU UION BLOM UIEMR EL-BLQ ALE DBRThI ELIK LEMR KL EShR-IDBR IAUA EThU EOShA   כו ויען בלעם ויאמר אל-בלק הלא דברתי אליך לאמר כל אשר-ידבר יהוה אתו אעשה
27 Balak said to Balaam: 'Come now, I will take you to another place; peradventure it will please God that you may curse me them from there.'   KZ UIEMR BLQ EL-BLOM LKA-NE EQChK EL-MQUM EChR EULI IIShR BOINI AELAIM UQBThU LI MShM   כז ויאמר בלק אל-בלעם לכה-נא אקחך אל-מקום אחר אולי יישר בעיני האלהים וקבתו לי משם
28 Balak took Balaam to the top of Peor, that looks down on the desert.   KCh UIQCh BLQ ETh-BLOM RESh AFOUR ANShQF OL-FNI AIShIMN   כח ויקח בלק את-בלעם ראש הפעור הנשקף על-פני הישימן
29 Balaam said to Balak: 'Build me here seven altars, and prepare me here seven bullocks and seven rams.'   KT UIEMR BLOM EL-BLQ BNA-LI BZA ShBOA MZBChTh UAKN LI BZA ShBOA FRIM UShBOA EILM   כט ויאמר בלעם אל-בלק בנה-לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילם
30 Balak did as Balaam had said, and offered up a bullock and a ram on every altar.   L UIOSh BLQ KEShR EMR BLOM UIOL FR UEIL BMZBCh   ל ויעש בלק כאשר אמר בלעם ויעל פר ואיל במזבח

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18