Numbers 22 - BMDBR - במדבר


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Arad Conquered

1 The children of Israel journeyed, and pitched in the plains of Moab beyond the Jordan at Jericho.   E UISOU BNI IShREL UIChNU BORBUTh MUEB MOBR LIRDN IRChU   א ויסעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן ירחו
2 Balak the son of Zippor saw all that Israel had done to the Amorites.   B UIRE BLQ BN-TsFUR ETh KL-EShR-OShA IShREL LEMRI   ב וירא בלק בן-צפור את כל-אשר-עשה ישראל לאמרי
3 Moab was sore afraid of the people, because they were many; and Moab was overcome with dread because of the children of Israel.   G UIGR MUEB MFNI AOM MED KI RB-AUE UIQTs MUEB MFNI BNI IShREL   ג ויגר מואב מפני העם מאד כי רב-הוא ויקץ מואב מפני בני ישראל
4 Moab said to the elders of Midian: 'Now will this multitude lick up all that is round about us, as the ox licks up the grass of the field.'--Balak the son of Zippor was king of Moab at that time.--   D UIEMR MUEB EL-ZQNI MDIN OThA ILChKU AQAL ETh-KL-SBIBThINU KLChK AShUR ETh IRQ AShDA UBLQ BN-TsFUR MLK LMUEB BOTh AAUE   ד ויאמר מואב אל-זקני מדין עתה ילחכו הקהל את-כל-סביבתינו כלחך השור את ירק השדה ובלק בן-צפור מלך למואב בעת ההוא
5 He sent messengers to Balaam the son of Beor, to Pethor, which is by the River, to the land of the children of his people, to call him, saying: 'Behold, there is a people come out from Egypt; behold, they cover the face of the earth, and they abide over against me.   A UIShLCh MLEKIM EL-BLOM BN-BOR FThURA EShR OL-ANAR ERTs BNI-OMU LQRE-LU LEMR ANA OM ITsE MMTsRIM ANA KSA ETh-OIN AERTs UAUE IShB MMLI   ה וישלח מלאכים אל-בלעם בן-בער פתורה אשר על-הנהר ארץ בני-עמו לקרא-לו לאמר הנה עם יצא ממצרים הנה כסה את-עין הארץ והוא ישב ממלי
6 Come now therefore, I pray you, curse me this people; for they are too mighty for me; peradventure I shall prevail, that we may smite them, and that I may drive them out of the land; for I know that he whom you bless is blessed, and he whom you curse is cursed.'   U UOThA LKA-NE ERA-LI ETh-AOM AZA KI-OTsUM AUE MMNI EULI EUKL NKA-BU UEGRShNU MN-AERTs KI IDOThI ETh EShR-ThBRK MBRK UEShR ThER IUER   ו ועתה לכה-נא ארה-לי את-העם הזה כי-עצום הוא ממני אולי אוכל נכה-בו ואגרשנו מן-הארץ כי ידעתי את אשר-תברך מברך ואשר תאר יואר
7 The elders of Moab and the elders of Midian departed with the rewards of divination in their hand; and they came to Balaam, and spoke to him the words of Balak.   Z UILKU ZQNI MUEB UZQNI MDIN UQSMIM BIDM UIBEU EL-BLOM UIDBRU ELIU DBRI BLQ   ז וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמים בידם ויבאו אל-בלעם וידברו אליו דברי בלק
8 He said to them: 'Lodge here this night, and I will bring you back word, as IAUA may speak to me'; and the princes of Moab abode with Balaam.   Ch UIEMR ELIAM LINU FA ALILA UAShBThI EThKM DBR KEShR IDBR IAUA ELI UIShBU ShRI-MUEB OM-BLOM   ח ויאמר אליהם לינו פה הלילה והשבתי אתכם דבר כאשר ידבר יהוה אלי וישבו שרי-מואב עם-בלעם
9 God came to Balaam, and said: 'What men are these with you?'   T UIBE ELAIM EL-BLOM UIEMR MI AENShIM AELA OMK   ט ויבא אלהים אל-בלעם ויאמר מי האנשים האלה עמך
10 Balaam said to God: 'Balak the son of Zippor, king of Moab, has sent to me [saying]:   I UIEMR BLOM EL-AELAIM BLQ BN-TsFR MLK MUEB ShLCh ELI   י ויאמר בלעם אל-האלהים בלק בן-צפר מלך מואב שלח אלי
11 Behold the people that is come out of Egypt, it covers the face of the earth; now, come curse me them; peradventure I shall be able to fight against them, and shall drive them out.'   IE ANA AOM AITsE MMTsRIM UIKS ETh-OIN AERTs OThA LKA QBA-LI EThU EULI EUKL LALChM BU UGRShThIU   יא הנה העם היצא ממצרים ויכס את-עין הארץ עתה לכה קבה-לי אתו אולי אוכל להלחם בו וגרשתיו
12 God said to Balaam: 'You shall not go with them; you shall not curse the people; for they are blessed.'   IB UIEMR ELAIM EL-BLOM LE ThLK OMAM LE ThER ETh-AOM KI BRUK AUE   יב ויאמר אלהים אל-בלעם לא תלך עמהם לא תאר את-העם כי ברוך הוא
13 Balaam rose up in the morning, and said to the princes of Balak: 'Get you into your land; for IAUA refuses to give me leave to go with you.'   IG UIQM BLOM BBQR UIEMR EL-ShRI BLQ LKU EL-ERTsKM KI MEN IAUA LThThI LALK OMKM   יג ויקם בלעם בבקר ויאמר אל-שרי בלק לכו אל-ארצכם כי מאן יהוה לתתי להלך עמכם
14 The princes of Moab rose up, and they went to Balak, and said: 'Balaam refuses to come with us.'   ID UIQUMU ShRI MUEB UIBEU EL-BLQ UIEMRU MEN BLOM ALK OMNU   יד ויקומו שרי מואב ויבאו אל-בלק ויאמרו מאן בלעם הלך עמנו
15 Balak sent yet again princes, more, and more honourable than they.   TU UISF OUD BLQ ShLCh ShRIM RBIM UNKBDIM MELA   טו ויסף עוד בלק שלח שרים רבים ונכבדים מאלה
16 They came to Balaam, and said to him: 'Thus says Balak the son of Zippor: Let nothing, I pray you, hinder you from coming to me;   TZ UIBEU EL-BLOM UIEMRU LU KA EMR BLQ BN-TsFUR EL-NE ThMNO MALK ELI   טז ויבאו אל-בלעם ויאמרו לו כה אמר בלק בן-צפור אל-נא תמנע מהלך אלי
17 for I will promote you to very great honor, and whatsoever you say to me I will do; come therefore, I pray you, curse me this people.'   IZ KI-KBD EKBDK MED UKL EShR-ThEMR ELI EOShA ULKA-NE QBA-LI ETh AOM AZA   יז כי-כבד אכבדך מאד וכל אשר-תאמר אלי אעשה ולכה-נא קבה-לי את העם הזה
18 Balaam answered and said to the servants of Balak: 'If Balak would give me his house full of silver and gold, I cannot go beyond the word of IAUA my God, to do any thing, small or great.   ICh UION BLOM UIEMR EL-OBDI BLQ EM-IThN-LI BLQ MLE BIThU KSF UZAB LE EUKL LOBR ETh-FI IAUA ELAI LOShUTh QTNA EU GDULA   יח ויען בלעם ויאמר אל-עבדי בלק אם-יתן-לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את-פי יהוה אלהי לעשות קטנה או גדולה
19 Now therefore, I pray you, tarry you also here this night, that I may know what IAUA will speak to me more.'   IT UOThA ShBU NE BZA GM-EThM ALILA UEDOA MA-ISF IAUA DBR OMI   יט ועתה שבו נא בזה גם-אתם הלילה ואדעה מה-יסף יהוה דבר עמי
20 God came to Balaam at night, and said to him: 'If the men are come to call you, rise up, go with them; but only the word which I speak to you, that shall you do.'   K UIBE ELAIM EL-BLOM LILA UIEMR LU EM-LQRE LK BEU AENShIM QUM LK EThM UEK ETh-ADBR EShR-EDBR ELIK EThU ThOShA   כ ויבא אלהים אל-בלעם לילה ויאמר לו אם-לקרא לך באו האנשים קום לך אתם ואך את-הדבר אשר-אדבר אליך אתו תעשה
21 Balaam rose up in the morning, and saddled his ass, and went with the princes of Moab.   KE UIQM BLOM BBQR UIChBSh ETh-EThNU UILK OM-ShRI MUEB   כא ויקם בלעם בבקר ויחבש את-אתנו וילך עם-שרי מואב
22 God's anger was kindled because he went; and the angel of IAUA placed himself in the way for an adversary against him.--Now he was riding on his ass, and his two servants were with him.--   KB UIChR-EF ELAIM KI-AULK AUE UIThITsB MLEK IAUA BDRK LShTN LU UAUE RKB OL-EThNU UShNI NORIU OMU   כב ויחר-אף אלהים כי-הולך הוא ויתיצב מלאך יהוה בדרך לשטן לו והוא רכב על-אתנו ושני נעריו עמו
23 The ass saw the angel of IAUA standing in the way, with his sword drawn in his hand; and the ass turned aside out of the way, and went into the field; and Balaam smote the ass, to turn her into the way.   KG UThRE AEThUN ETh-MLEK IAUA NTsB BDRK UChRBU ShLUFA BIDU UThT AEThUN MN-ADRK UThLK BShDA UIK BLOM ETh-AEThUN LATThA ADRK   כג ותרא האתון את-מלאך יהוה נצב בדרך וחרבו שלופה בידו ותט האתון מן-הדרך ותלך בשדה ויך בלעם את-האתון להטתה הדרך
24 Then the angel of IAUA stood in a hollow way between the vineyards, a fence being on this side, and a fence on that side.   KD UIOMD MLEK IAUA BMShOUL AKRMIM GDR MZA UGDR MZA   כד ויעמד מלאך יהוה במשעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה
25 The ass saw the angel of IAUA, and she thrust herself to the wall, and crushed Balaam's foot against the wall; and he smote her again.   KA UThRE AEThUN ETh-MLEK IAUA UThLChTs EL-AQIR UThLChTs ETh-RGL BLOM EL-AQIR UISF LAKThA   כה ותרא האתון את-מלאך יהוה ותלחץ אל-הקיר ותלחץ את-רגל בלעם אל-הקיר ויסף להכתה
26 The angel of IAUA went further, and stood in a narrow place, where was no way to turn either to the right hand or to the left.   KU UIUSF MLEK-IAUA OBUR UIOMD BMQUM TsR EShR EIN-DRK LNTUTh IMIN UShMEUL   כו ויוסף מלאך-יהוה עבור ויעמד במקום צר אשר אין-דרך לנטות ימין ושמאול
27 The ass saw the angel of IAUA, and she lay down under Balaam; and Balaam's anger was kindled, and he smote the ass with his staff.   KZ UThRE AEThUN ETh-MLEK IAUA UThRBTs ThChTh BLOM UIChR-EF BLOM UIK ETh-AEThUN BMQL   כז ותרא האתון את-מלאך יהוה ותרבץ תחת בלעם ויחר-אף בלעם ויך את-האתון במקל
28 IAUA opened the mouth of the ass, and she said to Balaam: 'What have I done to you, that you have smitten me these three times?'   KCh UIFThCh IAUA ETh-FI AEThUN UThEMR LBLOM MA-OShIThI LK KI AKIThNI ZA ShLSh RGLIM   כח ויפתח יהוה את-פי האתון ותאמר לבלעם מה-עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים
29 Balaam said to the ass: 'Because you have mocked me; I would there were a sword in my hand, for now I had killed you.'   KT UIEMR BLOM LEThUN KI AThOLLTh BI LU ISh-ChRB BIDI KI OThA ARGThIK   כט ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי לו יש-חרב בידי כי עתה הרגתיך
30 The ass said to Balaam: 'Am not I your ass, on which you have ridden all your life long to this day? was I ever wont to do so to you?' He said: 'Nay.'   L UThEMR AEThUN EL-BLOM ALUE ENKI EThNK EShR-RKBTh OLI MOUDK OD-AIUM AZA AASKN ASKNThI LOShUTh LK KA UIEMR LE   ל ותאמר האתון אל-בלעם הלוא אנכי אתנך אשר-רכבת עלי מעודך עד-היום הזה ההסכן הסכנתי לעשות לך כה ויאמר לא
31 Then IAUA opened the eyes of Balaam, and he saw the angel of IAUA standing in the way, with his sword drawn in his hand; and he bowed his head, and fell on his face.   LE UIGL IAUA ETh-OINI BLOM UIRE ETh-MLEK IAUA NTsB BDRK UChRBU ShLFA BIDU UIQD UIShThChU LEFIU   לא ויגל יהוה את-עיני בלעם וירא את-מלאך יהוה נצב בדרך וחרבו שלפה בידו ויקד וישתחו לאפיו
32 The angel of IAUA said to him: 'Wherefore have you smitten your ass these three times? behold, I am come forth for an adversary, because your way is contrary to me;   LB UIEMR ELIU MLEK IAUA OL-MA AKITh ETh-EThNK ZA ShLUSh RGLIM ANA ENKI ITsEThI LShTN KI-IRT ADRK LNGDI   לב ויאמר אליו מלאך יהוה על-מה הכית את-אתנך זה שלוש רגלים הנה אנכי יצאתי לשטן כי-ירט הדרך לנגדי
33 and the ass saw me, and turned aside before me these three times; unless she had turned aside from me, surely now I had even slain you, and saved her alive.'   LG UThRENI AEThUN UThT LFNI ZA ShLSh RGLIM EULI NTThA MFNI KI OThA GM-EThKA ARGThI UEUThA AChIIThI   לג ותראני האתון ותט לפני זה שלש רגלים אולי נטתה מפני כי עתה גם-אתכה הרגתי ואותה החייתי
34 Balaam said to the angel of IAUA: 'I have sinned; for I knew not that you stood in the way against me; now therefore, if it displease you, I will get me back.'   LD UIEMR BLOM EL-MLEK IAUA ChTEThI KI LE IDOThI KI EThA NTsB LQREThI BDRK UOThA EM-RO BOINIK EShUBA LI   לד ויאמר בלעם אל-מלאך יהוה חטאתי כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרך ועתה אם-רע בעיניך אשובה לי
35 The angel of IAUA said to Balaam: 'Go with the men; but only the word that I shall speak to you, that you shall speak.' So Balaam went with the princes of Balak.   LA UIEMR MLEK IAUA EL-BLOM LK OM-AENShIM UEFS ETh-ADBR EShR-EDBR ELIK EThU ThDBR UILK BLOM OM-ShRI BLQ   לה ויאמר מלאך יהוה אל-בלעם לך עם-האנשים ואפס את-הדבר אשר-אדבר אליך אתו תדבר וילך בלעם עם-שרי בלק
36 When Balak heard that Balaam was come, he went out to meet him to Ir-moab, which is on the border of Arnon, which is in the utmost part of the border.   LU UIShMO BLQ KI BE BLOM UITsE LQREThU EL-OIR MUEB EShR OL-GBUL ERNN EShR BQTsA AGBUL   לו וישמע בלק כי בא בלעם ויצא לקראתו אל-עיר מואב אשר על-גבול ארנן אשר בקצה הגבול
37 Balak said to Balaam: 'Did I not earnestly send to you to call you? wherefore came you not to me? am I not able indeed to promote you to honor?'   LZ UIEMR BLQ EL-BLOM ALE ShLCh ShLChThI ELIK LQRE-LK LMA LE-ALKTh ELI AEMNM LE EUKL KBDK   לז ויאמר בלק אל-בלעם הלא שלח שלחתי אליך לקרא-לך למה לא-הלכת אלי האמנם לא אוכל כבדך
38 Balaam said to Balak: 'Lo, I am come to you; have I now any power at all to speak any thing? the word that God puts in my mouth, that shall I speak.'   LCh UIEMR BLOM EL-BLQ ANA-BEThI ELIK OThA AIKL EUKL DBR MEUMA ADBR EShR IShIM ELAIM BFI EThU EDBR   לח ויאמר בלעם אל-בלק הנה-באתי אליך עתה היכל אוכל דבר מאומה הדבר אשר ישים אלהים בפי אתו אדבר
39 Balaam went with Balak, and they came to Kiriath-huzoth.   LT UILK BLOM OM-BLQ UIBEU QRITh ChTsUTh   לט וילך בלעם עם-בלק ויבאו קרית חצות
40 Balak sacrificed oxen and sheep, and sent to Balaam, and to the princes that were with him.   M UIZBCh BLQ BQR UTsEN UIShLCh LBLOM ULShRIM EShR EThU   מ ויזבח בלק בקר וצאן וישלח לבלעם ולשרים אשר אתו
41 It came to pass in the morning that Balak took Balaam, and brought him up into Bamoth-baal, and he saw from there the utmost part of the people.   ME UIAI BBQR UIQCh BLQ ETh-BLOM UIOLAU BMUTh BOL UIRE MShM QTsA AOM   מא ויהי בבקר ויקח בלק את-בלעם ויעלהו במות בעל וירא משם קצה העם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18