Numbers 3 - BMDBR - במדבר


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Levites to Be Priesthood

1 Now these are the generations of Aaron and Moses in the day that IAUA spoke with Moses in mount Sinai.   E UELA ThULDTh EARN UMShA BIUM DBR IAUA ETh-MShA BAR SINI   א ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר יהוה את-משה בהר סיני
2 These are the names of the sons of Aaron: Nadab the first-born, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.   B UELA ShMUTh BNI-EARN ABKR NDB UEBIAUE ELOZR UEIThMR   ב ואלה שמות בני-אהרן הבכר נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר
3 These are the names of the sons of Aaron, the priests that were anointed, whom he consecrated to minister in the priest's office.   G ELA ShMUTh BNI EARN AKANIM AMShChIM EShR-MLE IDM LKAN   ג אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר-מלא ידם לכהן
4 Nadab and Abihu died before IAUA, when they offered strange fire before IAUA, in the wilderness of Sinai, and they had no children; and Eleazar and Ithamar ministered in the priest's office in the presence of Aaron their father.   D UIMTh NDB UEBIAUE LFNI IAUA BAQRBM ESh ZRA LFNI IAUA BMDBR SINI UBNIM LE-AIU LAM UIKAN ELOZR UEIThMR OL-FNI EARN EBIAM   ד וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא-היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על-פני אהרן אביהם
5 IAUA spoke to Moses, saying:   A UIDBR IAUA EL-MShA LEMR   ה וידבר יהוה אל-משה לאמר
6 'Bring the tribe of Levi near, and set them before Aaron the priest, that they may minister to him.   U AQRB ETh-MTA LUI UAOMDTh EThU LFNI EARN AKAN UShRThU EThU   ו הקרב את-מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו
7 They shall keep his charge, and the charge of the whole congregation before the tent of Holy Days, to do the service of the tabernacle.   Z UShMRU ETh-MShMRThU UETh-MShMRTh KL-AODA LFNI EAL MUOD LOBD ETh-OBDTh AMShKN   ז ושמרו את-משמרתו ואת-משמרת כל-העדה לפני אהל מועד לעבד את-עבדת המשכן
8 They shall keep all the furniture of the tent of Holy Days, and the charge of the children of Israel, to do the service of the tabernacle.   Ch UShMRU ETh-KL-KLI EAL MUOD UETh-MShMRTh BNI IShREL LOBD ETh-OBDTh AMShKN   ח ושמרו את-כל-כלי אהל מועד ואת-משמרת בני ישראל לעבד את-עבדת המשכן
9 You shall give the Levites to Aaron and to his sons; they are wholly given to him from the children of Israel.   T UNThThA ETh-ALUIM LEARN ULBNIU NThUNM NThUNM AMA LU METh BNI IShREL   ט ונתתה את-הלוים לאהרן ולבניו נתונם נתונם המה לו מאת בני ישראל
10 You shall appoint Aaron and his sons, that they may keep their priesthood; and the common man that draws nigh shall be put to death.'   I UETh-EARN UETh-BNIU ThFQD UShMRU ETh-KANThM UAZR AQRB IUMTh   י ואת-אהרן ואת-בניו תפקד ושמרו את-כהנתם והזר הקרב יומת
11 IAUA spoke to Moses, saying:   IE UIDBR IAUA EL-MShA LEMR   יא וידבר יהוה אל-משה לאמר
12 'I, behold, I have taken the Levites from among the children of Israel instead of every first-born that opens the womb among the children of Israel; and the Levites shall be Mine;   IB UENI ANA LQChThI ETh-ALUIM MThUK BNI IShREL ThChTh KL-BKUR FTR RChM MBNI IShREL UAIU LI ALUIM   יב ואני הנה לקחתי את-הלוים מתוך בני ישראל תחת כל-בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים
13 for all the first-born are Mine: on the day that I smote all the first-born in the land of Egypt I hallowed to Me all the first-born in Israel, both man and beast, Mine they shall be: I am IAUA.'   IG KI LI KL-BKUR BIUM AKThI KL-BKUR BERTs MTsRIM AQDShThI LI KL-BKUR BIShREL MEDM OD-BAMA LI IAIU ENI IAUA   יג כי לי כל-בכור ביום הכתי כל-בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל-בכור בישראל מאדם עד-בהמה לי יהיו אני יהוה
14 IAUA spoke to Moses in the wilderness of Sinai, saying:   ID UIDBR IAUA EL-MShA BMDBR SINI LEMR   יד וידבר יהוה אל-משה במדבר סיני לאמר
15 'Number the children of Levi by their fathers' houses, by their families; every male from a month old and upward shall you number them.'   TU FQD ETh-BNI LUI LBITh EBThM LMShFChThM KL-ZKR MBN-ChDSh UMOLA ThFQDM   טו פקד את-בני לוי לבית אבתם למשפחתם כל-זכר מבן-חדש ומעלה תפקדם
16 Moses numbered them according to the word of IAUA, as he was commanded.   TZ UIFQD EThM MShA OL-FI IAUA KEShR TsUA   טז ויפקד אתם משה על-פי יהוה כאשר צוה
17 These were the sons of Levi by their names: Gershon, and Kohath, and Merari.   IZ UIAIU-ELA BNI-LUI BShMThM GRShUN UQATh UMRRI   יז ויהיו-אלה בני-לוי בשמתם גרשון וקהת ומררי
18 These are the names of the sons of Gershon by their families: Libni and Shimei.   ICh UELA ShMUTh BNI-GRShUN LMShFChThM LBNI UShMOI   יח ואלה שמות בני-גרשון למשפחתם לבני ושמעי
19 The sons of Kohath by their families: Amram and Izhar, Hebron and Uzziel.   IT UBNI QATh LMShFChThM OMRM UITsAR ChBRUN UOZIEL   יט ובני קהת למשפחתם עמרם ויצהר חברון ועזיאל
20 The sons of Merari by their families: Mahli and Mushi. These are the families of the Levites according to their fathers' houses.   K UBNI MRRI LMShFChThM MChLI UMUShI ELA AM MShFChTh ALUI LBITh EBThM   כ ובני מררי למשפחתם מחלי ומושי אלה הם משפחת הלוי לבית אבתם
21 Of Gershon was the family of the Libnites, and the family of the Shimeites; these are the families of the Gershonites.   KE LGRShUN MShFChTh ALBNI UMShFChTh AShMOI ELA AM MShFChTh AGRShNI   כא לגרשון משפחת הלבני ומשפחת השמעי אלה הם משפחת הגרשני
22 Those that were numbered of them, according to the number of all the males, from a month old and upward, even those that were numbered of them were seven thousand and five hundred.   KB FQDIAM BMSFR KL-ZKR MBN-ChDSh UMOLA FQDIAM ShBOTh ELFIM UChMSh MEUTh   כב פקדיהם במספר כל-זכר מבן-חדש ומעלה פקדיהם שבעת אלפים וחמש מאות
23 The families of the Gershonites were to pitch behind the tabernacle westward;   KG MShFChTh AGRShNI EChRI AMShKN IChNU IMA   כג משפחת הגרשני אחרי המשכן יחנו ימה
24 the prince of the fathers' house of the Gershonites being Eliasaph the son of Lael,   KD UNShIE BITh-EB LGRShNI ELISF BN-LEL   כד ונשיא בית-אב לגרשני אליסף בן-לאל
25 and the charge of the sons of Gershon in the tent of Holy Days the tabernacle, and the Tent, the covering thereof, and the screen for the door of the tent of Holy Days,   KA UMShMRTh BNI-GRShUN BEAL MUOD AMShKN UAEAL MKSAU UMSK FThCh EAL MUOD   כה ומשמרת בני-גרשון באהל מועד המשכן והאהל מכסהו ומסך פתח אהל מועד
26 and the hangings of the court, and the screen for the door of the court--which is by the tabernacle, and by the altar, round about--and the cords of it, even whatsoever pertains to the service thereof.   KU UQLOI AChTsR UETh-MSK FThCh AChTsR EShR OL-AMShKN UOL-AMZBCh SBIB UETh MIThRIU LKL OBDThU   כו וקלעי החצר ואת-מסך פתח החצר אשר על-המשכן ועל-המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו
27 Of Kohath was the family of the Amramites, and the family of the Izharites, and the family of the Hebronites, and the family of the Uzzielites; these are the families of the Kohathites:   KZ ULQATh MShFChTh AOMRMI UMShFChTh AITsARI UMShFChTh AChBRNI UMShFChTh AOZIELI ELA AM MShFChTh AQAThI   כז ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברני ומשפחת העזיאלי אלה הם משפחת הקהתי
28 according to the number of all the males, from a month old and upward, eight thousand and six hundred, keepers of the charge of the sanctuary.   KCh BMSFR KL-ZKR MBN-ChDSh UMOLA ShMNTh ELFIM UShSh MEUTh ShMRI MShMRTh AQDSh   כח במספר כל-זכר מבן-חדש ומעלה שמנת אלפים ושש מאות שמרי משמרת הקדש
29 The families of the sons of Kohath were to pitch on the side of the tabernacle southward;   KT MShFChTh BNI-QATh IChNU OL IRK AMShKN ThIMNA   כט משפחת בני-קהת יחנו על ירך המשכן תימנה
30 the prince of the fathers' house of the families of the Kohathites being Elizaphan the son of Uzziel,   L UNShIE BITh-EB LMShFChTh AQAThI ELITsFN BN-OZIEL   ל ונשיא בית-אב למשפחת הקהתי אליצפן בן-עזיאל
31 and their charge the ark, and the table, and the candlestick, and the altars, and the vessels of the sanctuary wherewith the priests minister, and the screen, and all that pertains to the service thereof;   LE UMShMRThM AERN UAShLChN UAMNRA UAMZBChTh UKLI AQDSh EShR IShRThU BAM UAMSK UKL OBDThU   לא ומשמרתם הארן והשלחן והמנרה והמזבחת וכלי הקדש אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבדתו
32 Eleazar the son of Aaron the priest being prince of the princes of the Levites, and having the oversight of them that keep the charge of the sanctuary.   LB UNShIE NShIEI ALUI ELOZR BN-EARN AKAN FQDTh ShMRI MShMRTh AQDSh   לב ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן-אהרן הכהן פקדת שמרי משמרת הקדש
33 Of Merari was the family of the Mahlites, and the family of the Mushites; these are the families of Merari.   LG LMRRI MShFChTh AMChLI UMShFChTh AMUShI ELA AM MShFChTh MRRI   לג למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי אלה הם משפחת מררי
34 Those that were numbered of them, according to the number of all the males, from a month old and upward, were six thousand and two hundred;   LD UFQDIAM BMSFR KL-ZKR MBN-ChDSh UMOLA ShShTh ELFIM UMEThIM   לד ופקדיהם במספר כל-זכר מבן-חדש ומעלה ששת אלפים ומאתים
35 the prince of the fathers' house of the families of Merari being Zuriel the son of Abihail; they were to pitch on the side of the tabernacle northward;   LA UNShIE BITh-EB LMShFChTh MRRI TsURIEL BN-EBIChIL OL IRK AMShKN IChNU TsFNA   לה ונשיא בית-אב למשפחת מררי צוריאל בן-אביחיל על ירך המשכן יחנו צפנה
36 the appointed charge of the sons of Merari being the boards of the tabernacle, and the bars thereof, and the pillars thereof, and the sockets thereof, and all the instruments thereof, and all that pertains to the service thereof;   LU UFQDTh MShMRTh BNI MRRI QRShI AMShKN UBRIChIU UOMDIU UEDNIU UKL-KLIU UKL OBDThU   לו ופקדת משמרת בני מררי קרשי המשכן ובריחיו ועמדיו ואדניו וכל-כליו וכל עבדתו
37 and the pillars of the court round about, and their sockets, and their pins, and their cords.   LZ UOMDI AChTsR SBIB UEDNIAM UIThDThM UMIThRIAM   לז ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם
38 Those that were to pitch before the tabernacle eastward, before the tent of Holy Days toward the sunrising, were Moses, and Aaron and his sons, keeping the charge of the sanctuary, even the charge for the children of Israel; and the common man that drew nigh was to be put to death.   LCh UAChNIM LFNI AMShKN QDMA LFNI EAL-MUOD MZRChA MShA UEARN UBNIU ShMRIM MShMRTh AMQDSh LMShMRTh BNI IShREL UAZR AQRB IUMTh   לח והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל-מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת
39 All that were numbered of the Levites, whom Moses and Aaron numbered at the commandment of IAUA, by their families, all the males from a month old and upward, were twenty and two thousand.   LT KL-FQUDI ALUIM EShR FQD MShA UEARN OL-FI IAUA LMShFChThM KL-ZKR MBN-ChDSh UMOLA ShNIM UOShRIM ELF   לט כל-פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן על-פי יהוה למשפחתם כל-זכר מבן-חדש ומעלה שנים ועשרים אלף
40 IAUA said to Moses: 'Number all the first-born males of the children of Israel from a month old and upward, and take the number of their names.   M UIEMR IAUA EL-MShA FQD KL-BKR ZKR LBNI IShREL MBN-ChDSh UMOLA UShE ETh MSFR ShMThM   מ ויאמר יהוה אל-משה פקד כל-בכר זכר לבני ישראל מבן-חדש ומעלה ושא את מספר שמתם
41 You shall take the Levites for Me, even IAUA, instead of all the first-born among the children of Israel; and the cattle of the Levites instead of all the firstlings among the cattle of the children of Israel.'   ME ULQChTh ETh-ALUIM LI ENI IAUA ThChTh KL-BKR BBNI IShREL UETh BAMTh ALUIM ThChTh KL-BKUR BBAMTh BNI IShREL   מא ולקחת את-הלוים לי אני יהוה תחת כל-בכר בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת כל-בכור בבהמת בני ישראל
42 Moses numbered, as IAUA commanded him, all the first-born among the children of Israel.   MB UIFQD MShA KEShR TsUA IAUA EThU ETh-KL-BKUR BBNI IShREL   מב ויפקד משה כאשר צוה יהוה אתו את-כל-בכור בבני ישראל
43 All the first-born males according to the number of names, from a month old and upward, of those that were numbered of them, were twenty and two thousand two hundred and threescore and thirteen.   MG UIAI KL-BKUR ZKR BMSFR ShMTh MBN-ChDSh UMOLA LFQDIAM ShNIM UOShRIM ELF ShLShA UShBOIM UMEThIM   מג ויהי כל-בכור זכר במספר שמת מבן-חדש ומעלה לפקדיהם שנים ועשרים אלף שלשה ושבעים ומאתים
44 IAUA spoke to Moses, saying:   MD UIDBR IAUA EL-MShA LEMR   מד וידבר יהוה אל-משה לאמר
45 'Take the Levites instead of all the first-born among the children of Israel, and the cattle of the Levites instead of their cattle; and the Levites shall be Mine, even IAUA'S.   MA QCh ETh-ALUIM ThChTh KL-BKUR BBNI IShREL UETh-BAMTh ALUIM ThChTh BAMThM UAIU-LI ALUIM ENI IAUA   מה קח את-הלוים תחת כל-בכור בבני ישראל ואת-בהמת הלוים תחת בהמתם והיו-לי הלוים אני יהוה
46 As for the redemption of the two hundred and three score and thirteen of the first-born of the children of Israel, that are over and above the number of the Levites,   MU UETh FDUII AShLShA UAShBOIM UAMEThIM AODFIM OL-ALUIM MBKUR BNI IShREL   מו ואת פדויי השלשה והשבעים והמאתים העדפים על-הלוים מבכור בני ישראל
47 you shall take five shekels apiece by the poll; after the shekel of the sanctuary shall you take them--the shekel is twenty gerahs.   MZ ULQChTh ChMShTh ChMShTh ShQLIM LGLGLTh BShQL AQDSh ThQCh OShRIM GRA AShQL   מז ולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגלת בשקל הקדש תקח עשרים גרה השקל
48 You shall give the money wherewith they that remain over of them are redeemed to Aaron and to his sons.'   MCh UNThThA AKSF LEARN ULBNIU FDUII AODFIM BAM   מח ונתתה הכסף לאהרן ולבניו פדויי העדפים בהם
49 Moses took the redemption-money from them that were over and above them that were redeemed by the Levites;   MT UIQCh MShA ETh KSF AFDIUM METh AODFIM OL FDUII ALUIM   מט ויקח משה את כסף הפדיום מאת העדפים על פדויי הלוים
50 from the first-born of the children of Israel took he the money: a thousand three hundred and threescore and five shekels, after the shekel of the sanctuary.   N METh BKUR BNI IShREL LQCh ETh-AKSF ChMShA UShShIM UShLSh MEUTh UELF BShQL AQDSh   נ מאת בכור בני ישראל לקח את-הכסף חמשה וששים ושלש מאות ואלף בשקל הקדש
51 Moses gave the redemption-money to Aaron and to his sons, according to the word of IAUA, as IAUA commanded Moses.   NE UIThN MShA ETh-KSF AFDIM LEARN ULBNIU OL-FI IAUA KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   נא ויתן משה את-כסף הפדים לאהרן ולבניו על-פי יהוה כאשר צוה יהוה את-משה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18