1Chronicles 7 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Genealogy from Issachar

1 Of the sons of Issachar: Tola, and Puah, Jashub, and Shimron, four.   E ULBNI IShShKR ThULO UFUEA IShIB (IShUB) UShMRUN ERBOA   א ולבני יששכר תולע ופואה ישיב (ישוב) ושמרון ארבעה
2 The sons of Tola: Uzzi and Rephaiah, and Jeriel, and Jahmai, and Ibsam, and Shemuel, heads of their fathers' houses, mighty men of valour according to their generations, even of Tola; their number in the days of David was two and twenty thousand and six hundred.   B UBNI ThULO OZI URFIA UIRIEL UIChMI UIBShM UShMUEL REShIM LBITh-EBUThM LThULO GBURI ChIL LThLDUThM MSFRM BIMI DUID OShRIM-UShNIM ELF UShSh MEUTh   ב ובני תולע עזי ורפיה ויריאל ויחמי ויבשם ושמואל ראשים לבית-אבותם לתולע גבורי חיל לתלדותם מספרם בימי דויד עשרים-ושנים אלף ושש מאות
3 The sons of Uzzi: Izrahiah; and the sons of Izrahiah: Michael, and Obadiah, and Joel, Isshiah, five; all of them chief men.   G UBNI OZI IZRChIA UBNI IZRChIA MIKEL UOBDIA UIUEL IShIA ChMShA REShIM KLM   ג ובני עזי יזרחיה ובני יזרחיה מיכאל ועבדיה ויואל ישיה חמשה ראשים כלם
4 With them, by their generations, after their fathers' houses, were bands of the host for war, six and thirty thousand; for they had many wives and sons.   D UOLIAM LThLDUThM LBITh EBUThM GDUDI TsBE MLChMA ShLShIM UShShA ELF KI-ARBU NShIM UBNIM   ד ועליהם לתלדותם לבית אבותם גדודי צבא מלחמה שלשים וששה אלף כי-הרבו נשים ובנים
5 Their brethren among all the families of Issachar, mighty men of valour, reckoned in all by genealogy, were fourscore and seven thousand.   A UEChIAM LKL MShFChUTh IShShKR GBURI ChILIM ShMUNIM UShBOA ELF AThIChShM LKL   ה ואחיהם לכל משפחות יששכר גבורי חילים שמונים ושבעה אלף התיחשם לכל
6 [The sons of] Benjamin: Bela, and Becher, and Jediael, three.   U BNIMN BLO UBKR UIDIOEL ShLShA   ו בנימן בלע ובכר וידיעאל שלשה
7 The sons of Bela: Ezbon, and Uzzi, and Uzziel, and Jerimoth, and Iri, five; heads of fathers' houses, mighty men of valour; and they were reckoned by genealogy twenty and two thousand and thirty and four.   Z UBNI BLO ETsBUN UOZI UOZIEL UIRIMUTh UOIRI ChMShA REShI BITh EBUTh GBURI ChILIM UAThIChShM OShRIM UShNIM ELF UShLShIM UERBOA   ז ובני בלע אצבון ועזי ועזיאל וירימות ועירי חמשה ראשי בית אבות גבורי חילים והתיחשם עשרים ושנים אלף ושלשים וארבעה
8 The sons of Becher: Zemirah, and Joash, and Eliezer, and Elioenai, and Omri, and Jeremoth, and Abijah, and Anathoth, and Alemeth. All these were the sons of Becher.   Ch UBNI BKR ZMIRA UIUOSh UELIOZR UELIUOINI UOMRI UIRMUTh UEBIA UONThUTh UOLMTh KL-ELA BNI-BKR   ח ובני בכר זמירה ויועש ואליעזר ואליועיני ועמרי וירמות ואביה וענתות ועלמת כל-אלה בני-בכר
9 They were reckoned by genealogy, after their generations, heads of their fathers' houses, mighty men of valour, twenty thousand and two hundred.   T UAThIChShM LThLDUThM REShI BITh EBUThM GBURI ChIL OShRIM ELF UMEThIM   ט והתיחשם לתלדותם ראשי בית אבותם גבורי חיל עשרים אלף ומאתים
10 The sons of Jediael: Bilhan; and the sons of Bilhan: Jeush, and Benjamin, and Ehud, and Chenaanah, and Zethan, and Tarshish, and Ahishahar.   I UBNI IDIOEL BLAN UBNI BLAN IOISh (IOUSh) UBNIMN UEAUD UKNONA UZIThN UThRShISh UEChIShChR   י ובני ידיעאל בלהן ובני בלהן יעיש (יעוש) ובנימן ואהוד וכנענה וזיתן ותרשיש ואחישחר
11 All these were sons of Jediael, even heads of their fathers' houses, mighty men of valour, seventeen thousand and two hundred, that were able to go forth in the host for war.   IE KL-ELA BNI IDIOEL LREShI AEBUTh GBURI ChILIM ShBOA-OShR ELF UMEThIM ITsEI TsBE LMLChMA   יא כל-אלה בני ידיעאל לראשי האבות גבורי חילים שבעה-עשר אלף ומאתים יצאי צבא למלחמה
12 Shuppim also, and Huppim, the sons of Ir, Hushim, the son of another.   IB UShFM UChFM BNI OIR ChShM BNI EChR   יב ושפם וחפם בני עיר חשם בני אחר
13 The sons of Naphtali: Jahziel, and Guni, and Jezer, and Shallum, the sons of Bilhah.   IG BNI NFThLI IChTsIEL UGUNI UITsR UShLUM BNI BLAA   יג בני נפתלי יחציאל וגוני ויצר ושלום בני בלהה
14 The sons of Manasseh: Asriel, whom his wife bore--his concubine the Aramitess bore Machir the father of Gilead;   ID BNI MNShA EShRIEL EShR ILDA FILGShU AERMIA ILDA ETh-MKIR EBI GLOD   יד בני מנשה אשריאל אשר ילדה פילגשו הארמיה ילדה את-מכיר אבי גלעד
15 and Machir took a wife of Huppim and Shuppim, whose sister's name was Maacah--and the name of the second was Zelophehad; and Zelophehad had daughters.   TU UMKIR LQCh EShA LChFIM ULShFIM UShM EChThU MOKA UShM AShNI TsLFChD UThAINA LTsLFChD BNUTh   טו ומכיר לקח אשה לחפים ולשפים ושם אחתו מעכה ושם השני צלפחד ותהינה לצלפחד בנות
16 Maacah the wife of Machir bore a son, and she called his name Peresh; and the name of his brother was Sheresh; and his sons were Ulam and Rekem.   TZ UThLD MOKA EShTh-MKIR BN UThQRE ShMU FRSh UShM EChIU ShRSh UBNIU EULM URQM   טז ותלד מעכה אשת-מכיר בן ותקרא שמו פרש ושם אחיו שרש ובניו אולם ורקם
17 The sons of Ulam: Bedan. These were the sons of Gilead the son of Machir, the son of Manasseh.   IZ UBNI EULM BDN ELA BNI GLOD BN-MKIR BN-MNShA   יז ובני אולם בדן אלה בני גלעד בן-מכיר בן-מנשה
18 His sister Hammolecheth bore Ish-hod, and Abiezer, and Mahlah.   ICh UEChThU AMLKTh ILDA ETh-EIShAUD UETh-EBIOZR UETh-MChLA   יח ואחתו המלכת ילדה את-אישהוד ואת-אביעזר ואת-מחלה
19 The sons of Shemida were Ahian, and Shechem, and Likhi, and Aniam.   IT UIAIU BNI ShMIDO EChIN UShKM ULQChI UENIOM   יט ויהיו בני שמידע אחין ושכם ולקחי ואניעם
20 The sons of Ephraim: Shuthelah--and Bered was his son, and Tahath his son, and Eleadah his son, and Tahath his son,   K UBNI EFRIM ShUThLCh UBRD BNU UThChTh BNU UELODA BNU UThChTh BNU   כ ובני אפרים שותלח וברד בנו ותחת בנו ואלעדה בנו ותחת בנו
21 and Zabad his son, and Shuthelah his son--and Ezer, and Elead, whom the men of Gath that were born in the land slew, because they came down to take away their cattle.   KE UZBD BNU UShUThLCh BNU UOZR UELOD UARGUM ENShI-GTh ANULDIM BERTs KI IRDU LQChTh ETh-MQNIAM   כא וזבד בנו ושותלח בנו ועזר ואלעד והרגום אנשי-גת הנולדים בארץ כי ירדו לקחת את-מקניהם
22 Ephraim their father mourned many days, and his brethren came to comfort him.   KB UIThEBL EFRIM EBIAM IMIM RBIM UIBEU EChIU LNChMU   כב ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים ויבאו אחיו לנחמו
23 He went in to his wife, and she conceived, and bore a son, and he called his name Beriah, because it went evil with his house.   KG UIBE EL-EShThU UThAR UThLD BN UIQRE ETh-ShMU BRIOA KI BROA AIThA BBIThU   כג ויבא אל-אשתו ותהר ותלד בן ויקרא את-שמו בריעה כי ברעה היתה בביתו
24 His daughter was Sheerah, who built Beth-horon the nether and the upper, and Uzzen-sheerah.   KD UBThU ShERA UThBN ETh-BITh-ChURUN AThChThUN UETh-AOLIUN UETh EZN ShERA   כד ובתו שארה ותבן את-בית-חורון התחתון ואת-העליון ואת אזן שארה
25 Rephah was his son, and Resheph, and Telah his son, and Tahan his son;   KA URFCh BNU URShF UThLCh BNU UThChN BNU   כה ורפח בנו ורשף ותלח בנו ותחן בנו
26 Ladan his son, Ammihud his son, Elishama his son;   KU LODN BNU OMIAUD BNU ELIShMO BNU   כו לעדן בנו עמיהוד בנו אלישמע בנו
27 Nun his son, Joshua his son.   KZ NUN BNU IAUShO BNU   כז נון בנו יהושע בנו
28 Their possessions and habitations were Beth-el and the towns thereof, and eastward Naaran, and westward Gezer, with the towns thereof; Shechem also and the towns thereof, to Aiah and the towns thereof;   KCh UEChZThM UMShBUThM BITh-EL UBNThIA ULMZRCh NORN ULMORB GZR UBNThIA UShKM UBNThIA OD-OIA UBNThIA   כח ואחזתם ומשבותם בית-אל ובנתיה ולמזרח נערן ולמערב גזר ובנתיה ושכם ובנתיה עד-עיה ובנתיה
29 and by the borders of the children of Manasseh, Beth-shean and the towns thereof, Taanach and the towns thereof, Megiddo and the towns thereof, Dor and the towns thereof. In these dwelt the children of Joseph the son of Israel.   KT UOL-IDI BNI-MNShA BITh-ShEN UBNThIA ThONK UBNThIA MGDU UBNUThIA DUR UBNUThIA BELA IShBU BNI IUSF BN-IShREL   כט ועל-ידי בני-מנשה בית-שאן ובנתיה תענך ובנתיה מגדו ובנותיה דור ובנותיה באלה ישבו בני יוסף בן-ישראל
30 The sons of Asher: Imnah, and Ishvah, and Ishvi, and Beriah, and Serah their sister.   L BNI EShR IMNA UIShUA UIShUI UBRIOA UShRCh EChUThM   ל בני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחותם
31 The sons of Beriah: Heber, and Malchiel, who was the father of Birzaith.   LE UBNI BRIOA ChBR UMLKIEL AUE EBI BRZUTh (BRZITh)   לא ובני בריעה חבר ומלכיאל הוא אבי ברזות (ברזית)
32 Heber begot Japhlet, and Shomer, and Hotham, and Shua their sister.   LB UChBR AULID ETh-IFLT UETh-ShUMR UETh-ChUThM UETh ShUOE EChUThM   לב וחבר הוליד את-יפלט ואת-שומר ואת-חותם ואת שועא אחותם
33 The sons of Japhlet: Pasach, and Bimhal, and Asvath. These are the children of Japhlet.   LG UBNI IFLT FSK UBMAL UOShUTh ELA BNI IFLT   לג ובני יפלט פסך ובמהל ועשות אלה בני יפלט
34 The sons of Shemer: Ahi, and Rohgah, and Hubbah, and Aram.   LD UBNI ShMR EChI URUAGA (URAGA) IChBA (UChBA) UERM   לד ובני שמר אחי ורוהגה (ורהגה) יחבה (וחבה) וארם
35 The sons of Helem his brother: Zophah, and Imna, and Shelesh, and Amal.   LA UBN-ALM EChIU TsUFCh UIMNO UShLSh UOML   לה ובן-הלם אחיו צופח וימנע ושלש ועמל
36 The sons of Zophah: Suah, and Harnepher, and Shaul, and Beri, and Imrah;   LU BNI TsUFCh SUCh UChRNFR UShUOL UBRI UIMRA   לו בני צופח סוח וחרנפר ושועל וברי וימרה
37 Bezer, and Hod, and Shamma, and Shilsha, and Ithran, and Beera.   LZ BTsR UAUD UShME UShLShA UIThRN UBERE   לז בצר והוד ושמא ושלשה ויתרן ובארא
38 The sons of Jether: Jephunneh, and Pispa, and Ara.   LCh UBNI IThR IFNA UFSFA UERE   לח ובני יתר יפנה ופספה וארא
39 The sons of Ulla: Arah, and Hanniel, and Rizia.   LT UBNI OLE ERCh UChNIEL URTsIE   לט ובני עלא ארח וחניאל ורציא
40 All these were the children of Asher, heads of the fathers' houses, choice and mighty men of valour, chief of the princes. The number of them reckoned by genealogy for service in war was twenty and six thousand men.   M KL-ELA BNI-EShR REShI BITh-AEBUTh BRURIM GBURI ChILIM REShI ANShIEIM UAThIChShM BTsBE BMLChMA MSFRM ENShIM OShRIM UShShA ELF   מ כל-אלה בני-אשר ראשי בית-האבות ברורים גבורי חילים ראשי הנשיאים והתיחשם בצבא במלחמה מספרם אנשים עשרים וששה אלף

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18