1Chronicles 18 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

David's Kingdom Strengthened

1 After this it came to pass, that David smote the Philistines, and subdued them, and took Gath and its towns out of the hand of the Philistines.   E UIAI EChRI-KN UIK DUID ETh-FLShThIM UIKNIOM UIQCh ETh-GTh UBNThIA MID FLShThIM   א ויהי אחרי-כן ויך דויד את-פלשתים ויכניעם ויקח את-גת ובנתיה מיד פלשתים
2 He smote Moab; and the Moabites became servants to David, and brought presents.   B UIK ETh-MUEB UIAIU MUEB OBDIM LDUID NShEI MNChA   ב ויך את-מואב ויהיו מואב עבדים לדויד נשאי מנחה
3 David smote Hadarezer king of Zobah by Hamath, as he went to establish his dominion at the river Euphrates.   G UIK DUID ETh-ADDOZR MLK-TsUBA ChMThA BLKThU LATsIB IDU BNAR-FRTh   ג ויך דויד את-הדדעזר מלך-צובה חמתה בלכתו להציב ידו בנהר-פרת
4 David took from him a thousand chariots, and seven thousand horsemen, and twenty thousand footmen; and David houghed all the chariot horses, but reserved of them for a hundred chariots.   D UILKD DUID MMNU ELF RKB UShBOTh ELFIM FRShIM UOShRIM ELF EISh RGLI UIOQR DUID ETh-KL-ARKB UIUThR MMNU MEA RKB   ד וילכד דויד ממנו אלף רכב ושבעת אלפים פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דויד את-כל-הרכב ויותר ממנו מאה רכב
5 When the Arameans of Damascus came to succour Hadarezer king of Zobah, David smote of the Arameans two and twenty thousand men.   A UIBE ERM DRMShQ LOZUR LADDOZR MLK TsUBA UIK DUID BERM OShRIM-UShNIM ELF EISh   ה ויבא ארם דרמשק לעזור להדדעזר מלך צובה ויך דויד בארם עשרים-ושנים אלף איש
6 Then David put [garrisons] in Aram Damascus; and the Arameans became servants to David, and brought presents. IAUA gave victory to David whithersoever he went.   U UIShM DUID BERM DRMShQ UIAI ERM LDUID OBDIM NShEI MNChA UIUShO IAUA LDUID BKL EShR ALK   ו וישם דויד בארם דרמשק ויהי ארם לדויד עבדים נשאי מנחה ויושע יהוה לדויד בכל אשר הלך
7 David took the shields of gold that were on the servants of Hadarezer, and brought them to Jerusalem.   Z UIQCh DUID ETh ShLTI AZAB EShR AIU OL OBDI ADDOZR UIBIEM IRUShLM   ז ויקח דויד את שלטי הזהב אשר היו על עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם
8 From Tibhath and from Cun, cities of Hadarezer, David took very much brass, wherewith Solomon made the brazen sea, and the pillars, and the vessels of brass.   Ch UMTBChTh UMKUN ORI ADDOZR LQCh DUID NChShTh RBA MED BA OShA ShLMA ETh-IM ANChShTh UETh-AOMUDIM UETh KLI ANChShTh   ח ומטבחת ומכון ערי הדדעזר לקח דויד נחשת רבה מאד בה עשה שלמה את-ים הנחשת ואת-העמודים ואת כלי הנחשת
9 When Tou king of Hamath heard that David had smitten all the host of Hadarezer king of Zobah,   T UIShMO ThOU MLK ChMTh KI AKA DUID ETh-KL-ChIL ADDOZR MLK-TsUBA   ט וישמע תעו מלך חמת כי הכה דויד את-כל-חיל הדדעזר מלך-צובה
10 he sent Hadoram his son to king David, to salute him, and to bless him--because he had fought against Hadarezer and smitten him; for Hadarezer had wars with Tou--and [he had with him] all manner of vessels of gold and silver and brass.   I UIShLCh ETh-ADURM-BNU EL-AMLK-DUID LShEUL- (LShEL-) LU LShLUM ULBRKU OL EShR NLChM BADDOZR UIKAU KI-EISh MLChMUTh ThOU AIA ADDOZR UKL KLI ZAB UKSF UNChShTh   י וישלח את-הדורם-בנו אל-המלך-דויד לשאול- (לשאל-) לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי-איש מלחמות תעו היה הדדעזר וכל כלי זהב וכסף ונחשת
11 These also did king David dedicate to IAUA, with the silver and the gold that he carried away from all the nations; from Edom, and from Moab, and from the children of Ammon, and from the Philistines, and from Amalek.   IE GM-EThM AQDISh AMLK DUID LIAUA OM-AKSF UAZAB EShR NShE MKL-AGUIM MEDUM UMMUEB UMBNI OMUN UMFLShThIM UMOMLQ   יא גם-אתם הקדיש המלך דויד ליהוה עם-הכסף והזהב אשר נשא מכל-הגוים מאדום וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק
12 Moreover Abishai the son of Zeruiah smote of the Edomites in the Valley of Salt eighteen thousand.   IB UEBShI BN-TsRUIA AKA ETh-EDUM BGIE AMLCh ShMUNA OShR ELF   יב ואבשי בן-צרויה הכה את-אדום בגיא המלח שמונה עשר אלף
13 He put garrisons in Edom; and all the Edomites became servants to David. IAUA gave victory to David whithersoever he went.   IG UIShM BEDUM NTsIBIM UIAIU KL-EDUM OBDIM LDUID UIUShO IAUA ETh-DUID BKL EShR ALK   יג וישם באדום נציבים ויהיו כל-אדום עבדים לדויד ויושע יהוה את-דויד בכל אשר הלך
14 David reigned over all Israel; and he executed justice and righteousness to all his people.   ID UIMLK DUID OL-KL-IShREL UIAI OShA MShFT UTsDQA LKL-OMU   יד וימלך דויד על-כל-ישראל ויהי עשה משפט וצדקה לכל-עמו
15 Joab the son of Zeruiah was over the host; and Jehoshaphat the son of Ahilud was recorder.   TU UIUEB BN-TsRUIA OL-ATsBE UIAUShFT BN-EChILUD MZKIR   טו ויואב בן-צרויה על-הצבא ויהושפט בן-אחילוד מזכיר
16 Zadok the son of Ahitub, and Abimelech the son of Abiathar, were priests; and Shavsha was scribe;   TZ UTsDUQ BN-EChITUB UEBIMLK BN-EBIThR KANIM UShUShE SUFR   טז וצדוק בן-אחיטוב ואבימלך בן-אביתר כהנים ושושא סופר
17 and Beniah the son of Jehoiada was over the Cherethites and the Pelethites; and the sons of David were chief about the king.   IZ UBNIAU BN-IAUIDO OL-AKRThI UAFLThI UBNI-DUID AREShNIM LID AMLK   יז ובניהו בן-יהוידע על-הכרתי והפלתי ובני-דויד הראשנים ליד המלך

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18