1Chronicles 16 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

A Tent for the Ark

1 They brought in the ark of God, and set it in the middle of the tent that David had pitched for it, and they offered burnt-offerings and peace-offerings before God.   E UIBIEU ETh-ERUN AELAIM UITsIGU EThU BThUK AEAL EShR NTA-LU DUID UIQRIBU OLUTh UShLMIM LFNI AELAIM   א ויביאו את-ארון האלהים ויציגו אתו בתוך האהל אשר נטה-לו דויד ויקריבו עלות ושלמים לפני האלהים
2 When David had made an end of offering the burnt-offering and the peace-offerings, he blessed the people in the name of IAUA.   B UIKL DUID MAOLUTh AOLA UAShLMIM UIBRK ETh-AOM BShM IAUA   ב ויכל דויד מהעלות העלה והשלמים ויברך את-העם בשם יהוה
3 He dealt to every one of Israel, both man and woman, to every one a loaf of bread, and a cake made in a pan, and a sweet cake.   G UIChLQ LKL-EISh IShREL MEISh UOD-EShA LEISh KKR-LChM UEShFR UEShIShA   ג ויחלק לכל-איש ישראל מאיש ועד-אשה לאיש ככר-לחם ואשפר ואשישה
4 He appointed certain of the Levites to minister before the ark of IAUA, and to celebrate and to thank and praise IAUA, the God of Israel:   D UIThN LFNI ERUN IAUA MN-ALUIM MShRThIM ULAZKIR ULAUDUTh ULALL LIAUA ELAI IShREL   ד ויתן לפני ארון יהוה מן-הלוים משרתים ולהזכיר ולהודות ולהלל ליהוה אלהי ישראל
5 Asaph the chief, and second to him Zechariah, Jeiel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Mattithiah, and Eliab, and Benaiah, and Obed-edom, and Jeiel, with psalteries and with harps; and Asaph with cymbals, sounding aloud;   A ESF ARESh UMShNAU ZKRIA IOIEL UShMIRMUTh UIChIEL UMThThIA UELIEB UBNIAU UOBD EDM UIOIEL BKLI NBLIM UBKNRUTh UESF BMTsLThIM MShMIO   ה אסף הראש ומשנהו זכריה יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משמיע
6 and Benaiah and Jahaziel the priests with trumpets continually, before the ark of the covenant of God.   U UBNIAU UIChZIEL AKANIM BChTsTsRUTh ThMID LFNI ERUN BRITh-AELAIM   ו ובניהו ויחזיאל הכהנים בחצצרות תמיד לפני ארון ברית-האלהים
7 Then on that day did David first ordain to give thanks to IAUA, by the hand of Asaph and his brethren.   Z BIUM AAUE EZ NThN DUID BRESh LADUTh LIAUA BID-ESF UEChIU   ז ביום ההוא אז נתן דויד בראש להדות ליהוה ביד-אסף ואחיו
8 O give thanks to IAUA, call on His name; make known His doings among the peoples.   Ch AUDU LIAUA QREU BShMU AUDIOU BOMIM OLILThIU   ח הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו
9 Sing to Him, sing praises to Him; speak you of all His marvellous works.   T ShIRU LU ZMRU-LU ShIChU BKL-NFLEThIU   ט שירו לו זמרו-לו שיחו בכל-נפלאתיו
10 Glory you in His holy name; let the heart of them rejoice that seek IAUA.   I AThALLU BShM QDShU IShMCh LB MBQShI IAUA   י התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה
11 Seek you IAUA and His strength; seek His face continually.   IE DRShU IAUA UOZU BQShU FNIU ThMID   יא דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד
12 Remember His marvellous works that He has done, His wonders, and the judgments of His mouth;   IB ZKRU NFLEThIU EShR OShA MFThIU UMShFTI-FIAU   יב זכרו נפלאתיו אשר עשה מפתיו ומשפטי-פיהו
13 O you seed of Israel His servant, you children of Jacob, His chosen ones.   IG ZRO IShREL OBDU BNI IOQB BChIRIU   יג זרע ישראל עבדו בני יעקב בחיריו
14 He is IAUA our God; His judgments are in all the earth.   ID AUE IAUA ELAINU BKL-AERTs MShFTIU   יד הוא יהוה אלהינו בכל-הארץ משפטיו
15 Remember His covenant for ever, the word which He commanded to a thousand generations;   TU ZKRU LOULM BRIThU DBR TsUA LELF DUR   טו זכרו לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור
16 [The covenant] which He made with Abraham, and His oath to Isaac;   TZ EShR KRTh ETh-EBRAM UShBUOThU LITsChQ   טז אשר כרת את-אברהם ושבועתו ליצחק
17 He established it to Jacob for a statute, to Israel for an everlasting covenant;   IZ UIOMIDA LIOQB LChQ LIShREL BRITh OULM   יז ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם
18 Saying: 'To you will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance.'   ICh LEMR LK EThN ERTs-KNON ChBL NChLThKM   יח לאמר לך אתן ארץ-כנען חבל נחלתכם
19 When you were but a few men in number, yes, very few, and sojourners in it,   IT BAIUThKM MThI MSFR KMOT UGRIM BA   יט בהיותכם מתי מספר כמעט וגרים בה
20 When they went about from nation to nation, and from one kingdom to another people,   K UIThALKU MGUI EL-GUI UMMMLKA EL-OM EChR   כ ויתהלכו מגוי אל-גוי ומממלכה אל-עם אחר
21 He suffered no man to do them wrong, yes, for their sake He reproved kings:   KE LE-ANICh LEISh LOShQM UIUKCh OLIAM MLKIM   כא לא-הניח לאיש לעשקם ויוכח עליהם מלכים
22 'Touch not Mine anointed ones, and do My prophets no harm.'   KB EL-ThGOU BMShIChI UBNBIEI EL-ThROU   כב אל-תגעו במשיחי ובנביאי אל-תרעו
23 Sing to IAUA, all the earth; proclaim His salvation from day to day.   KG ShIRU LIAUA KL-AERTs BShRU MIUM-EL-IUM IShUOThU   כג שירו ליהוה כל-הארץ בשרו מיום-אל-יום ישועתו
24 Declare His glory among the nations, His marvellous works among all the peoples.   KD SFRU BGUIM ETh-KBUDU BKL-AOMIM NFLEThIU   כד ספרו בגוים את-כבודו בכל-העמים נפלאתיו
25 For great is IAUA, and highly to be praised; He also is to be feared above all gods.   KA KI GDUL IAUA UMALL MED UNURE AUE OL-KL-ELAIM   כה כי גדול יהוה ומהלל מאד ונורא הוא על-כל-אלהים
26 For all the gods of the peoples are things of nought; but IAUA made the heavens.   KU KI KL-ELAI AOMIM ELILIM UIAUA ShMIM OShA   כו כי כל-אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה
27 Honour and majesty are before Him; strength and gladness are in His place.   KZ AUD UADR LFNIU OZ UChDUA BMQMU   כז הוד והדר לפניו עז וחדוה במקמו
28 Ascribe to IAUA, you kindreds of the peoples, ascribe to IAUA glory and strength.   KCh ABU LIAUA MShFChUTh OMIM ABU LIAUA KBUD UOZ   כח הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז
29 Ascribe to IAUA the glory due to His name; bring an offering, and come before Him; worship IAUA in the beauty of holiness.   KT ABU LIAUA KBUD ShMU ShEU MNChA UBEU LFNIU AShThChUU LIAUA BADRTh-QDSh   כט הבו ליהוה כבוד שמו שאו מנחה ובאו לפניו השתחוו ליהוה בהדרת-קדש
30 Tremble before Him, all the earth; the world also is established that it cannot be moved.   L ChILU MLFNIU KL-AERTs EF-ThKUN ThBL BL-ThMUT   ל חילו מלפניו כל-הארץ אף-תכון תבל בל-תמוט
31 Let the heavens be glad, and let the earth rejoice; and let them say among the nations: 'IAUA reigns.'   LE IShMChU AShMIM UThGL AERTs UIEMRU BGUIM IAUA MLK   לא ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגוים יהוה מלך
32 Let the sea roar, and the fulness thereof; let the field exult, and all that is therein;   LB IROM AIM UMLUEU IOLTs AShDA UKL-EShR-BU   לב ירעם הים ומלואו יעלץ השדה וכל-אשר-בו
33 Then shall the trees of the wood sing for joy, before IAUA, for He is come to judge the earth.   LG EZ IRNNU OTsI AIOR MLFNI IAUA KI-BE LShFUT ETh-AERTs   לג אז ירננו עצי היער מלפני יהוה כי-בא לשפוט את-הארץ
34 O give thanks to IAUA; for He is good; for His mercy endures for ever.   LD AUDU LIAUA KI TUB KI LOULM ChSDU   לד הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו
35 Say you: 'Save us, O God of our salvation, and gather us together and deliver us from the nations, that we may give thanks to Your holy name, that we may triumph in Your praise.'   LA UEMRU AUShIONU ELAI IShONU UQBTsNU UATsILNU MN-AGUIM LADUTh LShM QDShK LAShThBCh BThALThK   לה ואמרו הושיענו אלהי ישענו וקבצנו והצילנו מן-הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך
36 Blessed be IAUA, the God of Israel, from everlasting even to everlasting. All the people said: 'Amen,' and praised IAUA.   LU BRUK IAUA ELAI IShREL MN-AOULM UOD AOLM UIEMRU KL-AOM EMN UALL LIAUA   לו ברוך יהוה אלהי ישראל מן-העולם ועד העלם ויאמרו כל-העם אמן והלל ליהוה
37 So he left there, before the ark of the covenant of IAUA, Asaph and his brethren, to minister before the ark continually, as every day's work required;   LZ UIOZB-ShM LFNI ERUN BRITh-IAUA LESF ULEChIU LShRTh LFNI AERUN ThMID LDBR-IUM BIUMU   לז ויעזב-שם לפני ארון ברית-יהוה לאסף ולאחיו לשרת לפני הארון תמיד לדבר-יום ביומו
38 and Obed-edom with their brethren, threescore and eight; Obed-edom also the son of Jedithun and Hosah to be door-keepers;   LCh UOBD EDM UEChIAM ShShIM UShMUNA UOBD EDM BN-IDIThUN UChSA LShORIM   לח ועבד אדם ואחיהם ששים ושמונה ועבד אדם בן-ידיתון וחסה לשערים
39 and Zadok the priest, and his brethren the priests, before the tabernacle of IAUA in the high place that was at Gibeon,   LT UETh TsDUQ AKAN UEChIU AKANIM LFNI MShKN IAUA BBMA EShR BGBOUN   לט ואת צדוק הכהן ואחיו הכהנים לפני משכן יהוה בבמה אשר בגבעון
40 to offer burnt-offerings to IAUA on the altar of burnt-offering continually morning and evening, even according to all that is written in the Law of IAUA, which He commanded to Israel;   M LAOLUTh OLUTh LIAUA OL-MZBCh AOLA ThMID LBQR ULORB ULKL-AKThUB BThURTh IAUA EShR TsUA OL-IShREL   מ להעלות עלות ליהוה על-מזבח העלה תמיד לבקר ולערב ולכל-הכתוב בתורת יהוה אשר צוה על-ישראל
41 and with them Heman and Jeduthun, and the rest that were chosen, who were mentioned by name, to give thanks to IAUA, because His mercy endures for ever;   ME UOMAM AIMN UIDUThUN UShER ABRURIM EShR NQBU BShMUTh LADUTh LIAUA KI LOULM ChSDU   מא ועמהם הימן וידותון ושאר הברורים אשר נקבו בשמות להדות ליהוה כי לעולם חסדו
42 and with them Heman and Jeduthun, to sound aloud with trumpets and cymbals, and with instruments for the songs of God; and the sons of Jeduthun to be at the gate.   MB UOMAM AIMN UIDUThUN ChTsTsRUTh UMTsLThIM LMShMIOIM UKLI ShIR AELAIM UBNI IDUThUN LShOR   מב ועמהם הימן וידותון חצצרות ומצלתים למשמיעים וכלי שיר האלהים ובני ידותון לשער
43 All the people departed every man to his house; and David returned to bless his house.   MG UILKU KL-AOM EISh LBIThU UISB DUID LBRK ETh-BIThU   מג וילכו כל-העם איש לביתו ויסב דויד לברך את-ביתו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18