1Chronicles 1 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Genealogy from Adam

1 Adam, Seth, Enosh;   E EDM ShTh ENUSh   א אדם שת אנוש
2 Kenan, Mahalalel, Jared;   B QINN MALLEL IRD   ב קינן מהללאל ירד
3 Enoch, Methuselah, Lamech;   G ChNUK MThUShLCh LMK   ג חנוך מתושלח למך
4 Noah, Shem, Ham, and Japheth.   D NCh ShM ChM UIFTh   ד נח שם חם ויפת
5 The sons of Japheth: Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.   A BNI IFTh GMR UMGUG UMDI UIUN UThBL UMShK UThIRS   ה בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס
6 The sons of Gomer: Ashkenaz, and Diphath, and Togarmah.   U UBNI GMR EShKNZ UDIFTh UThUGRMA   ו ובני גמר אשכנז ודיפת ותוגרמה
7 The sons of Javan: Elishah, and Tarshish, Kittim, and Rodanim.   Z UBNI IUN ELIShA UThRShIShA KThIM URUDNIM   ז ובני יון אלישה ותרשישה כתים ורודנים
8 The sons of Ham: Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.   Ch BNI ChM KUSh UMTsRIM FUT UKNON   ח בני חם כוש ומצרים פוט וכנען
9 The sons of Cush: Seba, and Havilah, and Sabta, and Raama, and Sabteca. The sons of Raama: Sheba, and Dedan.   T UBNI KUSh SBE UChUILA USBThE UROME USBThKE UBNI ROME ShBE UDDN   ט ובני כוש סבא וחוילה וסבתא ורעמא וסבתכא ובני רעמא שבא ודדן
10 Cush begot Nimrod; he began to be a mighty one in the earth.   I UKUSh ILD ETh-NMRUD AUE AChL LAIUTh GBUR BERTs   י וכוש ילד את-נמרוד הוא החל להיות גבור בארץ
11 Mizraim begot Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,   IE UMTsRIM ILD ETh-LUDIIM (LUDIM) UETh-ONMIM UETh-LABIM UETh-NFThChIM   יא ומצרים ילד את-לודיים (לודים) ואת-ענמים ואת-להבים ואת-נפתחים
12 and Pathrusim, and Casluhim--from whence came the Philistines--and Caphtorim.   IB UETh-FThRSIM UETh-KSLChIM EShR ITsEU MShM FLShThIM UETh-KFThRIM   יב ואת-פתרסים ואת-כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת-כפתרים
13 Canaan begot Zidon his first-born, and Heth;   IG UKNON ILD ETh-TsIDUN BKRU UETh-ChTh   יג וכנען ילד את-צידון בכרו ואת-חת
14 and the Jebusite, and the Amorite, and the Girgashite;   ID UETh-AIBUSI UETh-AEMRI UETh AGRGShI   יד ואת-היבוסי ואת-האמרי ואת הגרגשי
15 and the Hivite, and the Arkite, and the Sinite;   TU UETh-AChUI UETh-AORQI UETh-ASINI   טו ואת-החוי ואת-הערקי ואת-הסיני
16 and the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite.   TZ UETh-AERUDI UETh-ATsMRI UETh-AChMThI   טז ואת-הארודי ואת-הצמרי ואת-החמתי
17 The Sons of Shem: Elam, and Asshur, and Arpachshad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.   IZ BNI ShM OILM UEShUR UERFKShD ULUD UERM UOUTs UChUL UGThR UMShK   יז בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם ועוץ וחול וגתר ומשך
18 Arpachshad begot Shelah, and Shelah begot Eber.   ICh UERFKShD ILD ETh-ShLCh UShLCh ILD ETh-OBR   יח וארפכשד ילד את-שלח ושלח ילד את-עבר
19 To Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; for in his days the earth was divided; and his brother's name was Joktan.   IT ULOBR ILD ShNI BNIM ShM AEChD FLG KI BIMIU NFLGA AERTs UShM EChIU IQTN   יט ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן
20 Joktan begot Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah;   K UIQTN ILD ETh-ELMUDD UETh-ShLF UETh-ChTsRMUTh UETh-IRCh   כ ויקטן ילד את-אלמודד ואת-שלף ואת-חצרמות ואת-ירח
21 and Hadoram, and Uzal, and Diklah;   KE UETh-ADURM UETh-EUZL UETh-DQLA   כא ואת-הדורם ואת-אוזל ואת-דקלה
22 and Ebal, and Abimael, and Sheba;   KB UETh-OIBL UETh-EBIMEL UETh-ShBE   כב ואת-עיבל ואת-אבימאל ואת-שבא
23 and Ophir, and Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.   KG UETh-EUFIR UETh-ChUILA UETh-IUBB KL-ELA BNI IQTN   כג ואת-אופיר ואת-חוילה ואת-יובב כל-אלה בני יקטן
24 Shem, Arpachshad, Shelah;   KD ShM ERFKShD ShLCh   כד שם ארפכשד שלח
25 Eber, Peleg, Reu;   KA OBR FLG ROU   כה עבר פלג רעו
26 Serug, Nahor, Terah;   KU ShRUG NChUR ThRCh   כו שרוג נחור תרח
27 Abram--the same is Abraham.   KZ EBRM AUE EBRAM   כז אברם הוא אברהם
28 The sons of Abraham: Isaac, and Ishmael.   KCh BNI EBRAM ITsChQ UIShMOEL   כח בני אברהם יצחק וישמעאל
29 These are their generations: the first-born of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, and Adbeel, and Mibsam,   KT ELA ThLDUThM BKUR IShMOEL NBIUTh UQDR UEDBEL UMBShM   כט אלה תלדותם בכור ישמעאל נביות וקדר ואדבאל ומבשם
30 Mishma, and Dumah, Massa, Hadad, and Tema,   L MShMO UDUMA MShE ChDD UThIME   ל משמע ודומה משא חדד ותימא
31 Jetur, Naphish, and Kedem. These are the sons of Ishmael.   LE ITUR NFISh UQDMA ELA AM BNI IShMOEL   לא יטור נפיש וקדמה אלה הם בני ישמעאל
32 The sons of Keturah, Abraham's concubine: she bore Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. The sons of Jokshan: Sheba, and Dedan.   LB UBNI QTURA FILGSh EBRAM ILDA ETh-ZMRN UIQShN UMDN UMDIN UIShBQ UShUCh UBNI IQShN ShBE UDDN   לב ובני קטורה פילגש אברהם ילדה את-זמרן ויקשן ומדן ומדין וישבק ושוח ובני יקשן שבא ודדן
33 The sons of Midian: Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abida, and Eldaah. All these were the sons of Keturah.   LG UBNI MDIN OIFA UOFR UChNUK UEBIDO UELDOA KL-ELA BNI QTURA   לג ובני מדין עיפה ועפר וחנוך ואבידע ואלדעה כל-אלה בני קטורה
34 Abraham begot Isaac. The sons of Isaac: Esau, and Israel.   LD UIULD EBRAM ETh-ITsChQ BNI ITsChQ OShU UIShREL   לד ויולד אברהם את-יצחק בני יצחק עשו וישראל
35 The sons of Esau: Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jalam and Korah.   LA BNI OShU ELIFZ ROUEL UIOUSh UIOLM UQRCh   לה בני עשו אליפז רעואל ויעוש ויעלם וקרח
36 The sons of Eliphaz: Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.   LU BNI ELIFZ ThIMN UEUMR TsFI UGOThM QNZ UThMNO UOMLQ   לו בני אליפז תימן ואומר צפי וגעתם קנז ותמנע ועמלק
37 The sons of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.   LZ BNI ROUEL NChTh ZRCh ShMA UMZA   לז בני רעואל נחת זרח שמה ומזה
38 The sons of Seir: Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, and Dishon, and Ezer, and Dishan.   LCh UBNI ShOIR LUTN UShUBL UTsBOUN UONA UDIShN UETsR UDIShN   לח ובני שעיר לוטן ושובל וצבעון וענה ודישן ואצר ודישן
39 The sons of Lotan: Hori, and Homam; and Timna was Lotan's sister.   LT UBNI LUTN ChRI UAUMM UEChUTh LUTN ThMNO   לט ובני לוטן חרי והומם ואחות לוטן תמנע
40 The sons of Shobal: Alian, and Manahath, and Ebal, Shephi, and Onam. The sons of Zibeon: Aiah, and Anah.   M BNI ShUBL OLIN UMNChTh UOIBL ShFI UEUNM UBNI TsBOUN EIA UONA   מ בני שובל עלין ומנחת ועיבל שפי ואונם ובני צבעון איה וענה
41 The sons of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hamran, and Eshban, and Ithran, and Cheran.   ME BNI ONA DIShUN UBNI DIShUN ChMRN UEShBN UIThRN UKRN   מא בני ענה דישון ובני דישון חמרן ואשבן ויתרן וכרן
42 The sons of Ezer: Bilhan, and Zaavan, Jaakan. The sons of Dishan: Uz, and Aran.   MB BNI-ETsR BLAN UZOUN IOQN BNI DIShUN OUTs UERN   מב בני-אצר בלהן וזעון יעקן בני דישון עוץ וארן
43 Now these are the kings that reigned in the land of Edom, before their reigned any king over the children of Israel: Bela the son of Beor; and the name of his city was Dinhabah.   MG UELA AMLKIM EShR MLKU BERTs EDUM LFNI MLK-MLK LBNI IShREL BLO BN-BOUR UShM OIRU DNABA   מג ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך-מלך לבני ישראל בלע בן-בעור ושם עירו דנהבה
44 Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.   MD UIMTh BLO UIMLK ThChThIU IUBB BN-ZRCh MBTsRA   מד וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן-זרח מבצרה
45 Jobab died, and Husham of the land of the Temanites reigned in his stead.   MA UIMTh IUBB UIMLK ThChThIU ChUShM MERTs AThIMNI   מה וימת יובב וימלך תחתיו חושם מארץ התימני
46 Husham died, and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead; and the name of his city was Avith.   MU UIMTh ChUShM UIMLK ThChThIU ADD BN-BDD AMKA ETh-MDIN BShDA MUEB UShM OIRU OIUTh (OUITh)   מו וימת חושם וימלך תחתיו הדד בן-בדד המכה את-מדין בשדה מואב ושם עירו עיות (עוית)
47 Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his stead.   MZ UIMTh ADD UIMLK ThChThIU ShMLA MMShRQA   מז וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה
48 Samlah died, and Shaul of Rehoboth by the River reigned in his stead.   MCh UIMTh ShMLA UIMLK ThChThIU ShEUL MRChBUTh ANAR   מח וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר
49 Shaul died, and Baal-hanan the son of Achbor reigned in his stead.   MT UIMTh ShEUL UIMLK ThChThIU BOL ChNN BN-OKBUR   מט וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן-עכבור
50 Baal-hanan died, and Hadad reigned in his stead; and the name of his city was Pai; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.   N UIMTh BOL ChNN UIMLK ThChThIU ADD UShM OIRU FOI UShM EShThU MAITBEL BTh-MTRD BTh MI ZAB   נ וימת בעל חנן וימלך תחתיו הדד ושם עירו פעי ושם אשתו מהיטבאל בת-מטרד בת מי זהב
51 Hadad died. The chiefs of Edom were: the chief of Timna, the chief of Alvah, the chief of Jetheth;   NE UIMTh ADD UIAIU ELUFI EDUM ELUF ThMNO ELUF OLIA (OLUA) ELUF IThTh   נא וימת הדד ויהיו אלופי אדום אלוף תמנע אלוף עליה (עלוה) אלוף יתת
52 the chief of Oholibamah, the chief of Elah, the chief of Pinon;   NB ELUF EALIBMA ELUF ELA ELUF FINN   נב אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן
53 the chief of Kenaz, the chief of Teman, the chief of Mibzar;   NG ELUF QNZ ELUF ThIMN ELUF MBTsR   נג אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר
54 the chief of Magdiel, the chief of Iram. These are the chiefs of Edom.   ND ELUF MGDIEL ELUF OIRM ELA ELUFI EDUM   נד אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18