1Chronicles 4 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Line of Hur, Asher

1 The sons of Judah: Perez, Hezron, and Carmi, and Hur, and Shobal.   E BNI IAUDA FRTs ChTsRUN UKRMI UChUR UShUBL   א בני יהודה פרץ חצרון וכרמי וחור ושובל
2 Reaiah the son of Shobal begot Jahath; and Jahath begot Ahumai, and Lahad. These are the families of the Zorathites.   B UREIA BN-ShUBL ALID ETh-IChTh UIChTh ALID ETh-EChUMI UETh-LAD ELA MShFChUTh ATsROThI   ב וראיה בן-שובל הליד את-יחת ויחת הליד את-אחומי ואת-להד אלה משפחות הצרעתי
3 These were [the sons of] the father of Etam: Jezreel, and Ishma, and Idbash; and the name of their sister was Hazlelponi;   G UELA EBI OITM IZROEL UIShME UIDBSh UShM EChUThM ATsLLFUNI   ג ואלה אבי עיטם יזרעאל וישמא וידבש ושם אחותם הצללפוני
4 and Penuel the father of Gedor, and Ezer the father of Hushah. These are the sons of Hur the first-born of Ephrath, the father of Beth-lehem.   D UFNUEL EBI GDR UOZR EBI ChUShA ELA BNI-ChUR BKUR EFRThA EBI BITh LChM   ד ופנואל אבי גדר ועזר אבי חושה אלה בני-חור בכור אפרתה אבי בית לחם
5 Ashhur the father of Tekoa had two wives, Helah and Naarah.   A ULEShChUR EBI ThQUO AIU ShThI NShIM ChLEA UNORA   ה ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה
6 Naarah bore him Ahuzam, and Hepher, and Timeni, and Ahashtari. These were the sons of Naarah.   U UThLD LU NORA ETh-EChZM UETh-ChFR UETh-ThIMNI UETh-AEChShThRI ELA BNI NORA   ו ותלד לו נערה את-אחזם ואת-חפר ואת-תימני ואת-האחשתרי אלה בני נערה
7 The sons of Helah were Zereth, and Zohar, and Ethnan.   Z UBNI ChLEA TsRTh ITsChR (UTsChR) UEThNN   ז ובני חלאה צרת יצחר (וצחר) ואתנן
8 Koz begot Anub, and Zobebah, and the families of Aharhel the son of Harum.   Ch UQUTs AULID ETh-ONUB UETh-ATsBBA UMShFChTh EChRChL BN-ARUM   ח וקוץ הוליד את-ענוב ואת-הצבבה ומשפחת אחרחל בן-הרום
9 Jabez was more honourable than his brethren; and his mother called his name Jabez, saying: 'Because I bore him with pain.'   T UIAI IOBTs NKBD MEChIU UEMU QREA ShMU IOBTs LEMR KI ILDThI BOTsB   ט ויהי יעבץ נכבד מאחיו ואמו קראה שמו יעבץ לאמר כי ילדתי בעצב
10 Jabez called on the God of Israel, saying: 'O that You would bless me indeed, and enlarge my border, and that Your hand might be with me, and that You would work deliverance from evil, that it may not pain me!' God granted him that which he requested.   I UIQRE IOBTs LELAI IShREL LEMR EM-BRK ThBRKNI UARBITh ETh-GBULI UAIThA IDK OMI UOShITh MROA LBLThI OTsBI UIBE ELAIM ETh EShR-ShEL   י ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמר אם-ברך תברכני והרבית את-גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי ויבא אלהים את אשר-שאל
11 Chelub the brother of Shuhah begot Mehir, who was the father of Eshton.   IE UKLUB EChI-ShUChA AULID ETh-MChIR AUE EBI EShThUN   יא וכלוב אחי-שוחה הוליד את-מחיר הוא אבי אשתון
12 Eshton begot Beth-rapha, and Paseah, and Tehinnah the father of Ir-nahash. These are the men of Recah.   IB UEShThUN AULID ETh-BITh RFE UETh-FSCh UETh-ThChNA EBI OIR NChSh ELA ENShI RKA   יב ואשתון הוליד את-בית רפא ואת-פסח ואת-תחנה אבי עיר נחש אלה אנשי רכה
13 The sons of Kenaz: Othniel, and Seraiah; and the sons of Othniel: Hathath.   IG UBNI QNZ OThNIEL UShRIA UBNI OThNIEL ChThTh   יג ובני קנז עתניאל ושריה ובני עתניאל חתת
14 Meonothai begot Ophrah; and Seraiah begot Joab the father of Ge-harashim; for they were craftsmen.   ID UMOUNThI AULID ETh-OFRA UShRIA AULID ETh-IUEB EBI GIE ChRShIM KI ChRShIM AIU   יד ומעונתי הוליד את-עפרה ושריה הוליד את-יואב אבי גיא חרשים כי חרשים היו
15 The sons of Caleb the son of Jephunneh: Iru, Elah, and Naam; and the sons of Elah: Kenaz.   TU UBNI KLB BN-IFNA OIRU ELA UNOM UBNI ELA UQNZ   טו ובני כלב בן-יפנה עירו אלה ונעם ובני אלה וקנז
16 The sons of Jehallelel: Ziph, and Ziphah, Tiria, and Asarel.   TZ UBNI IALLEL ZIF UZIFA ThIRIE UEShREL   טז ובני יהללאל זיף וזיפה תיריא ואשראל
17 The sons of Ezrah: Jether, and Mered, and Epher, and Jalon. She bore Miriam, and Shammai, and Ishbah the father of Eshtemoa--   IZ UBN-OZRA IThR UMRD UOFR UILUN UThAR ETh-MRIM UETh-ShMI UETh-IShBCh EBI EShThMO   יז ובן-עזרה יתר ומרד ועפר וילון ותהר את-מרים ואת-שמי ואת-ישבח אבי אשתמע
18 and his wife Hajehudijah bore Jered the father of Gedor, and Heber the father of Soco, and Jekuthiel the father of Zanoah--and these are the sons of Bithiah the daughter of Pharaoh whom Mered took.   ICh UEShThU AIADIA ILDA ETh-IRD EBI GDUR UETh-ChBR EBI ShUKU UETh-IQUThIEL EBI ZNUCh UELA BNI BThIA BTh-FROA EShR LQCh MRD   יח ואשתו היהדיה ילדה את-ירד אבי גדור ואת-חבר אבי שוכו ואת-יקותיאל אבי זנוח ואלה בני בתיה בת-פרעה אשר לקח מרד
19 The sons of the wife of Hodiah, the sister of Naham, were the father of Keilah the Garmite, and Eshtemoa the Maacathite.   IT UBNI EShTh AUDIA EChUTh NChM EBI QOILA AGRMI UEShThMO AMOKThI   יט ובני אשת הודיה אחות נחם אבי קעילה הגרמי ואשתמע המעכתי
20 The sons of Shimon: Amnon, and Rinnah, Ben-hanan, and Tilon. The sons of Ishi: Zoheth, and Ben-zoheth.   K UBNI ShIMUN EMNUN URNA BN-ChNN UThULUN (UThILUN) UBNI IShOI ZUChTh UBN-ZUChTh   כ ובני שימון אמנון ורנה בן-חנן ותולון (ותילון) ובני ישעי זוחת ובן-זוחת
21 The sons of Shelah the son of Judah: Er the father of Lecah, and Ladah the father of Mareshah, and the families of the house of them that wrought fine linen, of the house of Ashbea;   KE BNI ShLA BN-IAUDA OR EBI LKA ULODA EBI MRShA UMShFChUTh BITh-OBDTh ABTs LBITh EShBO   כא בני שלה בן-יהודה ער אבי לכה ולעדה אבי מרשה ומשפחות בית-עבדת הבץ לבית אשבע
22 and Jokim, and the men of Cozeba, and Joash, and Saraph, who had dominion in Moab, and Jashubi-lehem. The records are ancient.   KB UIUQIM UENShI KZBE UIUESh UShRF EShR-BOLU LMUEB UIShBI LChM UADBRIM OThIQIM   כב ויוקים ואנשי כזבא ויואש ושרף אשר-בעלו למואב וישבי לחם והדברים עתיקים
23 These were the potters, and those that dwelt among plantations and hedges; there they dwelt occupied in the king's work.   KG AMA AIUTsRIM UIShBI NTOIM UGDRA OM-AMLK BMLEKThU IShBU ShM   כג המה היוצרים וישבי נטעים וגדרה עם-המלך במלאכתו ישבו שם
24 The sons of Simeon: Nemuel, and Jamim, Jarib, Zerah, Shaul;   KD BNI ShMOUN NMUEL UIMIN IRIB ZRCh ShEUL   כד בני שמעון נמואל וימין יריב זרח שאול
25 Shallum his son, Mibsam his son, Mishma his son.   KA ShLM BNU MBShM BNU MShMO BNU   כה שלם בנו מבשם בנו משמע בנו
26 The sons of Mishma: Hammuel his son, Zaccur his son, Shimei his son.   KU UBNI MShMO ChMUEL BNU ZKUR BNU ShMOI BNU   כו ובני משמע חמואל בנו זכור בנו שמעי בנו
27 Shimei had sixteen sons and six daughters; but his brethren had not many children, neither did all their family increase, like to the children of Judah.   KZ ULShMOI BNIM ShShA OShR UBNUTh ShSh ULEChIU EIN BNIM RBIM UKL MShFChThM LE ARBU OD-BNI IAUDA   כז ולשמעי בנים ששה עשר ובנות שש ולאחיו אין בנים רבים וכל משפחתם לא הרבו עד-בני יהודה
28 They dwelt at Beer-sheba, and Moladah, and Hazar-shual;   KCh UIShBU BBER-ShBO UMULDA UChTsR ShUOL   כח וישבו בבאר-שבע ומולדה וחצר שועל
29 and at Bilhah, and at Ezem, and at Tolad;   KT UBBLAA UBOTsM UBThULD   כט ובבלהה ובעצם ובתולד
30 and at Bethuel, and at Hormah, and at Ziklag;   L UBBThUEL UBChRMA UBTsIQLG   ל ובבתואל ובחרמה ובציקלג
31 and at Beth-marcaboth, and Hazar-susim, and at Beth-biri, and at Shaaraim. These were their cities to the reign of David.   LE UBBITh MRKBUTh UBChTsR SUSIM UBBITh BREI UBShORIM ELA ORIAM OD-MLK DUID   לא ובבית מרכבות ובחצר סוסים ובבית בראי ובשערים אלה עריהם עד-מלך דויד
32 Their villages were Etam, and Ain, Rimmon, and Tochen, and Ashan, five cities;   LB UChTsRIAM OITM UOIN RMUN UThKN UOShN ORIM ChMSh   לב וחצריהם עיטם ועין רמון ותכן ועשן ערים חמש
33 and all their villages that were round about the same cities, to Baal. These were their habitations, and they have their genealogy.   LG UKL-ChTsRIAM EShR SBIBUTh AORIM AELA OD-BOL ZETh MUShBThM UAThIChShM LAM   לג וכל-חצריהם אשר סביבות הערים האלה עד-בעל זאת מושבתם והתיחשם להם
34 Meshobab, and Jamlech, and Joshah the son of Amaziah;   LD UMShUBB UIMLK UIUShA BN-EMTsIA   לד ומשובב וימלך ויושה בן-אמציה
35 and Joel, and Jehu the son of Joshibiah, the son of Seraiah, the son of Asiel;   LA UIUEL UIAUE BN-IUShBIA BN-ShRIA BN-OShIEL   לה ויואל ויהוא בן-יושביה בן-שריה בן-עשיאל
36 and Elioenai, and Jaakobah, and Jeshoaiah, and Asaiah, and Adiel, and Jesimiel, and Benaiah;   LU UELIUOINI UIOQBA UIShUChIA UOShIA UODIEL UIShIMEL UBNIA   לו ואליועיני ויעקבה וישוחיה ועשיה ועדיאל וישימאל ובניה
37 and Ziza the son of Shiphi, the son of Allon, the son of Jedaiah, the son of Shimri, the son of Shemaiah;   LZ UZIZE BN-ShFOI BN-ELUN BN-IDIA BN-ShMRI BN-ShMOIA   לז וזיזא בן-שפעי בן-אלון בן-ידיה בן-שמרי בן-שמעיה
38 these mentioned by name were princes in their families; and their fathers' houses increased greatly.   LCh ELA ABEIM BShMUTh NShIEIM BMShFChUThM UBITh EBUThIAM FRTsU LRUB   לח אלה הבאים בשמות נשיאים במשפחותם ובית אבותיהם פרצו לרוב
39 They went to the entrance of Gedor, even to the east side of the valley, to seek pasture for their flocks.   LT UILKU LMBUE GDR OD LMZRCh AGIE LBQSh MROA LTsENM   לט וילכו למבוא גדר עד למזרח הגיא לבקש מרעה לצאנם
40 They found fat pasture and good, and the land was wide, and quiet, and peaceable; for they that dwelt there aforetime were of Ham.   M UIMTsEU MROA ShMN UTUB UAERTs RChBTh IDIM UShQTTh UShLUA KI MN-ChM AIShBIM ShM LFNIM   מ וימצאו מרעה שמן וטוב והארץ רחבת ידים ושקטת ושלוה כי מן-חם הישבים שם לפנים
41 These written by name came in the days of Hezekiah king of Judah, and smote their tents, and the Meunim that were found there, and destroyed them utterly, to this day, and dwelt in their stead; because there was pasture there for their flocks.   ME UIBEU ELA AKThUBIM BShMUTh BIMI IChZQIAU MLK-IAUDA UIKU ETh-EALIAM UETh-AMOINIM (AMOUNIM) EShR NMTsEU-ShMA UIChRIMM OD-AIUM AZA UIShBU ThChThIAM KI-MROA LTsENM ShM   מא ויבאו אלה הכתובים בשמות בימי יחזקיהו מלך-יהודה ויכו את-אהליהם ואת-המעינים (המעונים) אשר נמצאו-שמה ויחרימם עד-היום הזה וישבו תחתיהם כי-מרעה לצאנם שם
42 Some of them, even of the sons of Simeon, five hundred men, went to mount Seir, having for their captains Pelatiah, and Neariah, and Rephaiah, and Uzziel, the sons of Ishi.   MB UMAM MN-BNI ShMOUN ALKU LAR ShOIR ENShIM ChMSh MEUTh UFLTIA UNORIA URFIA UOZIEL BNI IShOI BREShM   מב ומהם מן-בני שמעון הלכו להר שעיר אנשים חמש מאות ופלטיה ונעריה ורפיה ועזיאל בני ישעי בראשם
43 They smote the remnant of the Amalekites that escaped, and dwelt there to this day.   MG UIKU ETh-ShERITh AFLTA LOMLQ UIShBU ShM OD AIUM AZA   מג ויכו את-שארית הפלטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18