1Chronicles 17 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

God's Covenant with David

1 It came to pass, when David dwelt in his house, that David said to Nathan the prophet: 'Lo, I dwell in a house of cedar, but the ark of the covenant of IAUA dwells under curtains.'   E UIAI KEShR IShB DUID BBIThU UIEMR DUID EL-NThN ANBIE ANA ENKI IUShB BBITh AERZIM UERUN BRITh-IAUA ThChTh IRIOUTh   א ויהי כאשר ישב דויד בביתו ויאמר דויד אל-נתן הנביא הנה אנכי יושב בבית הארזים וארון ברית-יהוה תחת יריעות
2 Nathan said to David: 'Do all that is in your heart; for God is with you.'   B UIEMR NThN EL-DUID KL EShR BLBBK OShA KI AELAIM OMK   ב ויאמר נתן אל-דויד כל אשר בלבבך עשה כי האלהים עמך
3 It came to pass the same night, that the word of God came to Nathan, saying:   G UIAI BLILA AAUE UIAI DBR-ELAIM EL-NThN LEMR   ג ויהי בלילה ההוא ויהי דבר-אלהים אל-נתן לאמר
4 'Go and tell David My servant: Thus says IAUA: You shall not build Me a house to dwell in;   D LK UEMRTh EL-DUID OBDI KA EMR IAUA LE EThA ThBNA-LI ABITh LShBTh   ד לך ואמרת אל-דויד עבדי כה אמר יהוה לא אתה תבנה-לי הבית לשבת
5 for I have not dwelt in a house since the day that I brought up Israel, to this day; but have [gone] from tent to tent, and from one tabernacle [to another].   A KI LE IShBThI BBITh MN-AIUM EShR AOLIThI ETh-IShREL OD AIUM AZA UEAIA MEAL EL-EAL UMMShKN   ה כי לא ישבתי בבית מן-היום אשר העליתי את-ישראל עד היום הזה ואהיה מאהל אל-אהל וממשכן
6 In all places wherein I have walked among all Israel, spoke I a word with any of the judges of Israel, whom I commanded to feed My people, saying: Why have you not built Me a house of cedar?   U BKL EShR-AThALKThI BKL-IShREL ADBR DBRThI ETh-EChD ShFTI IShREL EShR TsUIThI LROUTh ETh-OMI LEMR LMA LE-BNIThM LI BITh ERZIM   ו בכל אשר-התהלכתי בכל-ישראל הדבר דברתי את-אחד שפטי ישראל אשר צויתי לרעות את-עמי לאמר למה לא-בניתם לי בית ארזים
7 Now therefore thus shall you say to My servant David: Thus says IAUA of hosts: I took you from the sheepcote, from following the sheep, that you should be prince over My people Israel;   Z UOThA KA-ThEMR LOBDI LDUID KA EMR IAUA TsBEUTh ENI LQChThIK MN-ANUA MN-EChRI ATsEN LAIUTh NGID OL OMI IShREL   ז ועתה כה-תאמר לעבדי לדויד כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן-הנוה מן-אחרי הצאן להיות נגיד על עמי ישראל
8 and I have been with you whithersoever you went, and have cut off all your enemies from before you; and I will make you a name, like to the name of the great ones that are in the earth.   Ch UEAIA OMK BKL EShR ALKTh UEKRITh ETh-KL-EUIBIK MFNIK UOShIThI LK ShM KShM AGDULIM EShR BERTs   ח ואהיה עמך בכל אשר הלכת ואכרית את-כל-אויביך מפניך ועשיתי לך שם כשם הגדולים אשר בארץ
9 I will appoint a place for My people Israel, and will plant them, that they may dwell in their own place, and be disquieted no more; neither shall the children of wickedness waste them any more, as at the first,   T UShMThI MQUM LOMI IShREL UNTOThIAU UShKN ThChThIU ULE IRGZ OUD ULE-IUSIFU BNI-OULA LBLThU KEShR BREShUNA   ט ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיהו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא-יוסיפו בני-עולה לבלתו כאשר בראשונה
10 even from the day that I commanded judges to be over My people Israel; and I will subdue all your enemies. Moreover I tell you that IAUA will build you a house.   I ULMIMIM EShR TsUIThI ShFTIM OL-OMI IShREL UAKNOThI ETh-KL-EUIBIK UEGD LK UBITh IBNA-LK IAUA   י ולמימים אשר צויתי שפטים על-עמי ישראל והכנעתי את-כל-אויביך ואגד לך ובית יבנה-לך יהוה
11 It shall come to pass, when your days are fulfilled that you must go to be with your fathers, that I will set up your seed after you, who shall be of your sons; and I will establish his kingdom.   IE UAIA KI-MLEU IMIK LLKTh OM-EBThIK UAQIMUThI ETh-ZROK EChRIK EShR IAIA MBNIK UAKINUThI ETh-MLKUThU   יא והיה כי-מלאו ימיך ללכת עם-אבתיך והקימותי את-זרעך אחריך אשר יהיה מבניך והכינותי את-מלכותו
12 He shall build Me a house, and I will establish his throne for ever.   IB AUE IBNA-LI BITh UKNNThI ETh-KSEU OD-OULM   יב הוא יבנה-לי בית וכננתי את-כסאו עד-עולם
13 I will be to him for a father, and he shall be to Me for a son; and I will not take My mercy away from him, as I took it from him that was before you;   IG ENI EAIA-LU LEB UAUE IAIA-LI LBN UChSDI LE-ESIR MOMU KEShR ASIRUThI MEShR AIA LFNIK   יג אני אהיה-לו לאב והוא יהיה-לי לבן וחסדי לא-אסיר מעמו כאשר הסירותי מאשר היה לפניך
14 but I will settle him in My house and in My kingdom for ever; and his throne shall be established for ever.'   ID UAOMDThIAU BBIThI UBMLKUThI OD-AOULM UKSEU IAIA NKUN OD-OULM   יד והעמדתיהו בביתי ובמלכותי עד-העולם וכסאו יהיה נכון עד-עולם
15 According to all these words, and according to all this vision, so did Nathan speak to David.   TU KKL ADBRIM AELA UKKL AChZUN AZA KN DBR NThN EL-DUID   טו ככל הדברים האלה וככל החזון הזה כן דבר נתן אל-דויד
16 Then David the king went in, and sat before IAUA; and he said: 'Who am I, O IAUA God, and what is my house, that You have brought me thus far?   TZ UIBE AMLK DUID UIShB LFNI IAUA UIEMR MI-ENI IAUA ELAIM UMI BIThI KI ABIEThNI OD-ALM   טז ויבא המלך דויד וישב לפני יהוה ויאמר מי-אני יהוה אלהים ומי ביתי כי הביאתני עד-הלם
17 This was a small thing in Your eyes, O God; but You have spoken of Your servant's house for a great while to come, and have regarded me after the manner of a man of high degree, O IAUA God.   IZ UThQTN ZETh BOINIK ELAIM UThDBR OL-BITh-OBDK LMRChUQ UREIThNI KThUR AEDM AMOLA IAUA ELAIM   יז ותקטן זאת בעיניך אלהים ותדבר על-בית-עבדך למרחוק וראיתני כתור האדם המעלה יהוה אלהים
18 What can David say yet more to You concerning the honour which is done to Your servant? for You know Your servant.   ICh MA-IUSIF OUD DUID ELIK LKBUD ETh-OBDK UEThA ETh-OBDK IDOTh   יח מה-יוסיף עוד דויד אליך לכבוד את-עבדך ואתה את-עבדך ידעת
19 O IAUA, for Your servant's sake, and according to Your own heart, have You wrought all this greatness, to make known all these great things.   IT IAUA BOBUR OBDK UKLBK OShITh ETh KL-AGDULA AZETh LADIO ETh-KL-AGDLUTh   יט יהוה בעבור עבדך וכלבך עשית את כל-הגדולה הזאת להדיע את-כל-הגדלות
20 O IAUA, there is none like You, neither is there any God beside You, according to all that we have heard with our ears.   K IAUA EIN KMUK UEIN ELAIM ZULThK BKL EShR-ShMONU BEZNINU   כ יהוה אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשר-שמענו באזנינו
21 Who is like Your people Israel, a nation one in the earth, whom God went to redeem to Himself for a people, to make You a name by great and tremendous things, in driving out nations from before Your people, whom You didst redeem out of Egypt.   KE UMI KOMK IShREL GUI EChD BERTs EShR ALK AELAIM LFDUTh LU OM LShUM LK ShM GDLUTh UNREUTh LGRSh MFNI OMK EShR-FDITh MMTsRIM GUIM   כא ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ אשר הלך האלהים לפדות לו עם לשום לך שם גדלות ונראות לגרש מפני עמך אשר-פדית ממצרים גוים
22 For Your people Israel didst You make Your own people for ever; and You, IAUA, became their God.   KB UThThN ETh-OMK IShREL LK LOM OD-OULM UEThA IAUA AIITh LAM LELAIM   כב ותתן את-עמך ישראל לך לעם עד-עולם ואתה יהוה היית להם לאלהים
23 Now, O IAUA, let the word that You have spoken concerning Your servant, and concerning his house, be established for ever, and do as You have spoken.   KG UOThA IAUA ADBR EShR DBRTh OL-OBDK UOL-BIThU IEMN OD-OULM UOShA KEShR DBRTh   כג ועתה יהוה הדבר אשר דברת על-עבדך ועל-ביתו יאמן עד-עולם ועשה כאשר דברת
24 Yes, let it be established, and let Your name be magnified for ever, that it may be said: IAUA of hosts is the God of Israel, even a God to Israel; and the house of David Your servant shall be established before You.   KD UIEMN UIGDL ShMK OD-OULM LEMR IAUA TsBEUTh ELAI IShREL ELAIM LIShREL UBITh-DUID OBDK NKUN LFNIK   כד ויאמן ויגדל שמך עד-עולם לאמר יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים לישראל ובית-דויד עבדך נכון לפניך
25 For You, O my God, have revealed to Your servant that You will build him a house; therefore has Your servant taken heart to pray before You.   KA KI EThA ELAI GLITh ETh-EZN OBDK LBNUTh LU BITh OL-KN MTsE OBDK LAThFLL LFNIK   כה כי אתה אלהי גלית את-אזן עבדך לבנות לו בית על-כן מצא עבדך להתפלל לפניך
26 Now, O IAUA, You alone are God, and have promised this good thing to Your servant;   KU UOThA IAUA EThA-AUE AELAIM UThDBR OL-OBDK ATUBA AZETh   כו ועתה יהוה אתה-הוא האלהים ותדבר על-עבדך הטובה הזאת
27 and now it has pleased You to bless the house of Your servant, that it may continue for ever before You; for You, O IAUA, have blessed, and so let [Your servant] be blessed for ever.'   KZ UOThA AUELTh LBRK ETh-BITh OBDK LAIUTh LOULM LFNIK KI-EThA IAUA BRKTh UMBRK LOULM   כז ועתה הואלת לברך את-בית עבדך להיות לעולם לפניך כי-אתה יהוה ברכת ומברך לעולם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18