1Chronicles 11 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

David Made King over All Israel

1 Then all Israel gathered themselves to David to Hebron, saying: 'Behold, we are your bone and your flesh.   E UIQBTsU KL-IShREL EL-DUID ChBRUNA LEMR ANA OTsMK UBShRK ENChNU   א ויקבצו כל-ישראל אל-דויד חברונה לאמר הנה עצמך ובשרך אנחנו
2 In times past, even when Saul was king, it was you that didst lead out and bring in Israel; and IAUA your God said to you: You shall feed My people Israel, and you shall be prince over My people Israel.'   B GM-ThMUL GM-ShLShUM GM BAIUTh ShEUL MLK EThA AMUTsIE UAMBIE ETh-IShREL UIEMR IAUA ELAIK LK EThA ThROA ETh-OMI ETh-IShREL UEThA ThAIA NGID OL OMI IShREL   ב גם-תמול גם-שלשום גם בהיות שאול מלך אתה המוציא והמביא את-ישראל ויאמר יהוה אלהיך לך אתה תרעה את-עמי את-ישראל ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל
3 So all the elders of Israel came to the king to Hebron; and David made a covenant with them in Hebron before IAUA; and they anointed David king over Israel, according to the word of IAUA by the hand of Samuel.   G UIBEU KL-ZQNI IShREL EL-AMLK ChBRUNA UIKRTh LAM DUID BRITh BChBRUN LFNI IAUA UIMShChU ETh-DUID LMLK OL-IShREL KDBR IAUA BID-ShMUEL   ג ויבאו כל-זקני ישראל אל-המלך חברונה ויכרת להם דויד ברית בחברון לפני יהוה וימשחו את-דויד למלך על-ישראל כדבר יהוה ביד-שמואל
4 David and all Israel went to Jerusalem--the same is Jebus--and the Jebusites, the inhabitants of the land, were there.   D UILK DUID UKL-IShREL IRUShLM AIE IBUS UShM AIBUSI IShBI AERTs   ד וילך דויד וכל-ישראל ירושלם היא יבוס ושם היבוסי ישבי הארץ
5 The inhabitants of Jebus said to David: 'You shall not come in hither.' Nevertheless David took the stronghold of Zion; the same is the city of David.   A UIEMRU IShBI IBUS LDUID LE ThBUE ANA UILKD DUID ETh-MTsDTh TsIUN AIE OIR DUID   ה ויאמרו ישבי יבוס לדויד לא תבוא הנה וילכד דויד את-מצדת ציון היא עיר דויד
6 David said: 'Whosoever smites the Jebusites first shall be chief and captain.' Joab the son of Zeruiah went up first, and was made chief.   U UIEMR DUID KL-MKA IBUSI BREShUNA IAIA LRESh ULShR UIOL BREShUNA IUEB BN-TsRUIA UIAI LRESh   ו ויאמר דויד כל-מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר ויעל בראשונה יואב בן-צרויה ויהי לראש
7 David dwelt in the stronghold; therefore they called it the city of David.   Z UIShB DUID BMTsD OL-KN QREU-LU OIR DUID   ז וישב דויד במצד על-כן קראו-לו עיר דויד
8 He built the city round about, from Millo even round about; and Joab repaired the rest of the city.   Ch UIBN AOIR MSBIB MN-AMLUE UOD-ASBIB UIUEB IChIA ETh-ShER AOIR   ח ויבן העיר מסביב מן-המלוא ועד-הסביב ויואב יחיה את-שאר העיר
9 David waxed greater and greater; for IAUA of hosts was with him.   T UILK DUID ALUK UGDUL UIAUA TsBEUTh OMU   ט וילך דויד הלוך וגדול ויהוה צבאות עמו
10 Now these are the chief of the mighty men whom David had, who held strongly with him in his kingdom, together with all Israel, to make him king, according to the word of IAUA concerning Israel.   I UELA REShI AGBRIM EShR LDUID AMThChZQIM OMU BMLKUThU OM-KL-IShREL LAMLIKU KDBR IAUA OL-IShREL   י ואלה ראשי הגברים אשר לדויד המתחזקים עמו במלכותו עם-כל-ישראל להמליכו כדבר יהוה על-ישראל
11 This is the number of the mighty men whom David had: Jashobeam, the son of a Hachmonite, the chief of the captains; he lifted up his spear against three hundred and slew them at one time.   IE UELA MSFR AGBRIM EShR LDUID IShBOM BN-ChKMUNI RESh AShLUShIM (AShLIShIM) AUE-OURR ETh-ChNIThU OL-ShLSh-MEUTh ChLL BFOM EChTh   יא ואלה מספר הגברים אשר לדויד ישבעם בן-חכמוני ראש השלושים (השלישים) הוא-עורר את-חניתו על-שלש-מאות חלל בפעם אחת
12 After him was Eleazar the son of Dodo, the Ahohite, who was one of the three mighty men.   IB UEChRIU ELOZR BN-DUDU AEChUChI AUE BShLUShA AGBRIM   יב ואחריו אלעזר בן-דודו האחוחי הוא בשלושה הגברים
13 He was with David at Pas-dammim, and there the Philistines were gathered together to battle, where was a plot of ground full of barley; and the people fled from before the Philistines.   IG AUE-AIA OM-DUID BFS DMIM UAFLShThIM NESFU-ShM LMLChMA UThAI ChLQTh AShDA MLEA ShOURIM UAOM NSU MFNI FLShThIM   יג הוא-היה עם-דויד בפס דמים והפלשתים נאספו-שם למלחמה ותהי חלקת השדה מלאה שעורים והעם נסו מפני פלשתים
14 But they stood in the middle of the plot, and defended it, and slew the Philistines; and IAUA saved them by a great victory.   ID UIThITsBU BThUK-AChLQA UITsILUA UIKU ETh-FLShThIM UIUShO IAUA ThShUOA GDULA   יד ויתיצבו בתוך-החלקה ויצילוה ויכו את-פלשתים ויושע יהוה תשועה גדולה
15 Three of the thirty chiefs went down to the rock to David, to the cave of Adullam; and the host of the Philistines were encamped in the valley of Rephaim.   TU UIRDU ShLUShA MN-AShLUShIM RESh OL-ATsR EL-DUID EL-MORTh ODLM UMChNA FLShThIM ChNA BOMQ RFEIM   טו וירדו שלושה מן-השלושים ראש על-הצר אל-דויד אל-מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים
16 David was then in the stronghold, and the garrison of the Philistines was then in Beth-lehem.   TZ UDUID EZ BMTsUDA UNTsIB FLShThIM EZ BBITh LChM   טז ודויד אז במצודה ונציב פלשתים אז בבית לחם
17 David longed, and said: 'O that one would give me water to drink of the well of Beth-lehem, which is by the gate!'   IZ UIThEU DUID UIEMR MI IShQNI MIM MBUR BITh-LChM EShR BShOR   יז ויתאו דויד ויאמר מי ישקני מים מבור בית-לחם אשר בשער
18 The three broke through the host of the Philistines, and drew water out of the well of Beth-lehem, that was by the gate, and took it, and brought it to David; but David would not drink thereof, but poured it out to IAUA,   ICh UIBQOU AShLShA BMChNA FLShThIM UIShEBU-MIM MBUR BITh-LChM EShR BShOR UIShEU UIBEU EL-DUID ULE-EBA DUID LShThUThM UINSK EThM LIAUA   יח ויבקעו השלשה במחנה פלשתים וישאבו-מים מבור בית-לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל-דויד ולא-אבה דויד לשתותם וינסך אתם ליהוה
19 and said: 'My God forbid it me, that I should do this; shall I drink the blood of these men that have put their lives in jeopardy? for with the jeopardy of their lives they brought it.' Therefore he would not drink it. These things did the three mighty men.   IT UIEMR ChLILA LI MELAI MOShUTh ZETh ADM AENShIM AELA EShThA BNFShUThM KI BNFShUThM ABIEUM ULE EBA LShThUThM ELA OShU ShLShTh AGBURIM   יט ויאמר חלילה לי מאלהי מעשות זאת הדם האנשים האלה אשתה בנפשותם כי בנפשותם הביאום ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגבורים
20 Abishai, the brother of Joab, he was chief of the three; for he lifted up his spear against three hundred and slew them, and had a name among the three.   K UEBShI EChI-IUEB AUE AIA RESh AShLUShA UAUE OURR ETh-ChNIThU OL-ShLSh MEUTh ChLL ULE- (ULU-) ShM BShLUShA   כ ואבשי אחי-יואב הוא היה ראש השלושה והוא עורר את-חניתו על-שלש מאות חלל ולא- (ולו-) שם בשלושה
21 Of the three in the second rank he was the most honourable, and was made their captain; howbeit he attained not to the first three.   KE MN-AShLUShA BShNIM NKBD UIAI LAM LShR UOD-AShLUShA LE-BE   כא מן-השלושה בשנים נכבד ויהי להם לשר ועד-השלושה לא-בא
22 Beniah the son of Jehoiada, the son of a valiant man of Kabzeel, who had done mighty deeds, he smote the two altar-hearths of Moab; he went down also and slew a lion in the middle of a pit in time of snow.   KB BNIA BN-IAUIDO BN-EISh-ChIL RB-FOLIM MN-QBTsEL AUE AKA ETh ShNI ERIEL MUEB UAUE IRD UAKA ETh-AERI BThUK ABUR BIUM AShLG   כב בניה בן-יהוידע בן-איש-חיל רב-פעלים מן-קבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את-הארי בתוך הבור ביום השלג
23 He slew an Egyptian, a man of great stature, five cubits high; and in the Egyptian's hand was a spear like a weaver's beam; and he went down to him with a staff, and plucked the spear out of the Egyptian's hand, and slew him with his own spear.   KG UAUE-AKA ETh-AEISh AMTsRI EISh MDA ChMSh BEMA UBID AMTsRI ChNITh KMNUR ERGIM UIRD ELIU BShBT UIGZL ETh-AChNITh MID AMTsRI UIARGAU BChNIThU   כג והוא-הכה את-האיש המצרי איש מדה חמש באמה וביד המצרי חנית כמנור ארגים וירד אליו בשבט ויגזל את-החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו
24 These things did Benaiah the son of Jehoiada, and had a name among the three mighty men.   KD ELA OShA BNIAU BN-IAUIDO ULU-ShM BShLUShA AGBRIM   כד אלה עשה בניהו בן-יהוידע ולו-שם בשלושה הגברים
25 Behold, he was more honourable than the thirty, but he attained not to the first three; and David set him over his guard.   KA MN-AShLUShIM ANU NKBD AUE UEL-AShLShA LE-BE UIShIMAU DUID OL-MShMOThU   כה מן-השלושים הנו נכבד הוא ואל-השלשה לא-בא וישימהו דויד על-משמעתו
26 Also the mighty men of valour: Asahel the brother of Joab, Elhanan the son of Dodo of Beth-lehem;   KU UGBURI AChILIM OShAEL EChI IUEB ELChNN BN-DUDU MBITh LChM   כו וגבורי החילים עשהאל אחי יואב אלחנן בן-דודו מבית לחם
27 Shammoth the Harorite, Helez the Pelonite;   KZ ShMUTh AARURI ChLTs AFLUNI   כז שמות ההרורי חלץ הפלוני
28 Ira the son of Ikkesh the Tekoite, Abiezer the Anathothite;   KCh OIRE BN-OQSh AThQUOI EBIOZR AONThUThI   כח עירא בן-עקש התקועי אביעזר הענתותי
29 Sibbecai the Hushathite, Ilai the Ahohite;   KT SBKI AChShThI OILI AEChUChI   כט סבכי החשתי עילי האחוחי
30 Mahrai the Netophathite, Heled the son of Baanah the Netophathite;   L MARI ANTFThI ChLD BN-BONA ANTUFThI   ל מהרי הנטפתי חלד בן-בענה הנטופתי
31 Ithai the son of Ribai of Gibeah of the children of Benjamin, Benaiah the Pirathonite;   LE EIThI BN-RIBI MGBOTh BNI BNIMN BNIA AFROThNI   לא איתי בן-ריבי מגבעת בני בנימן בניה הפרעתני
32 Hurai of Nahale-gaash, Abiel the Arbathite;   LB ChURI MNChLI GOSh EBIEL AORBThI   לב חורי מנחלי געש אביאל הערבתי
33 Azmaveth the Baharumite, Eliahba the Shaalbonite;   LG OZMUTh ABChRUMI ELIChBE AShOLBNI   לג עזמות הבחרומי אליחבא השעלבני
34 the sons of Hashem the Gizonite, Jonathan the son of Shageh the Hararite;   LD BNI AShM AGZUNI IUNThN BN-ShGA AARRI   לד בני השם הגזוני יונתן בן-שגה ההררי
35 Ahiam the son of Sacar the Hararite, Eliphal the son of Ur;   LA EChIEM BN-ShKR AARRI ELIFL BN-EUR   לה אחיאם בן-שכר ההררי אליפל בן-אור
36 Hepher the Mecherathite, Ahijah the Pelonite;   LU ChFR AMKRThI EChIA AFLNI   לו חפר המכרתי אחיה הפלני
37 Hezro the Carmelite, Naarai the son of Ezbai;   LZ ChTsRU AKRMLI NORI BN-EZBI   לז חצרו הכרמלי נערי בן-אזבי
38 Joel the brother of Nathan, Mibhar the son of Hagri;   LCh IUEL EChI NThN MBChR BN- AGRI   לח יואל אחי נתן מבחר בן- הגרי
39 Zelek the Ammonite, Nahrai the Berothite, the armour-bearer of Joab the son of Zeruiah;   LT TsLQ AOMUNI NChRI ABRThI NShE KLI IUEB BN- TsRUIA   לט צלק העמוני נחרי הברתי נשא כלי יואב בן- צרויה
40 Ira the Ithrite, Gareb the Ithrite;   M OIRE AIThRI GRB AIThRI   מ עירא היתרי גרב היתרי
41 Uriah the Hittite, Zabad the son of Ahlai;   ME EURIA AChThI ZBD BN-EChLI   מא אוריה החתי זבד בן-אחלי
42 Adina the son of Shiza the Reubenite, a chief of the Reubenites, and thirty with him;   MB ODINE BN-ShIZE AREUBNI RESh LREUBNI UOLIU ShLShIM   מב עדינא בן-שיזא הראובני ראש לראובני ועליו שלשים
43 Hanan the son of Maacah, and Joshaphat the Mithnite;   MG ChNN BN-MOKA UIUShFT AMThNI   מג חנן בן-מעכה ויושפט המתני
44 Uzzia the Ashterathite, Shama and Jeiel the sons of Hotham the Aroerite;   MD OZIE AOShThRThI ShMO UIOUEL (UIOIEL) BNI ChUThM AORORI   מד עזיא העשתרתי שמע ויעואל (ויעיאל) בני חותם הערערי
45 Jediael the son of Shimri, and Joha his brother, the Tizite;   MA IDIOEL BN-ShMRI UIChE EChIU AThITsI   מה ידיעאל בן-שמרי ויחא אחיו התיצי
46 Eliel the Mahavite, and Jeribai, and Joshaviah, the sons of Elnaam, and Ithmah the Moabite;   MU ELIEL AMChUIM UIRIBI UIUShUIA BNI ELNOM UIThMA AMUEBI   מו אליאל המחוים ויריבי ויושויה בני אלנעם ויתמה המואבי
47 Eliel, and Obed, and Jaasiel the Mezobaite.   MZ ELIEL UOUBD UIOShIEL AMTsBIA   מז אליאל ועובד ויעשיאל המצביה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18