1Chronicles 23 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Solomon Reigns

1 Now David was old and full of days; and he made Solomon his son king over Israel.   E UDUID ZQN UShBO IMIM UIMLK ETh-ShLMA BNU OL-IShREL   א ודויד זקן ושבע ימים וימלך את-שלמה בנו על-ישראל
2 He gathered together all the princes of Israel, with the priests and the Levites.   B UIESF ETh-KL-ShRI IShREL UAKANIM UALUIM   ב ויאסף את-כל-שרי ישראל והכהנים והלוים
3 The Levites were numbered from thirty years old and upward; and their number by their polls, man by man, was thirty and eight thousand.   G UISFRU ALUIM MBN ShLShIM ShNA UMOLA UIAI MSFRM LGLGLThM LGBRIM ShLShIM UShMUNA ELF   ג ויספרו הלוים מבן שלשים שנה ומעלה ויהי מספרם לגלגלתם לגברים שלשים ושמונה אלף
4 Of these, twenty and four thousand were to oversee the work of the house of IAUA; and six thousand were officers and judges;   D MELA LNTsCh OL-MLEKTh BITh-IAUA OShRIM UERBOA ELF UShTRIM UShFTIM ShShTh ELFIM   ד מאלה לנצח על-מלאכת בית-יהוה עשרים וארבעה אלף ושטרים ושפטים ששת אלפים
5 and four thousand were doorkeepers; and four thousand praised IAUA 'with the instruments which I made to praise therewith.'   A UERBOTh ELFIM ShORIM UERBOTh ELFIM MALLIM LIAUA BKLIM EShR OShIThI LALL   ה וארבעת אלפים שערים וארבעת אלפים מהללים ליהוה בכלים אשר עשיתי להלל
6 David divided them into courses according to the sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari.   U UIChLQM DUID MChLQUTh LBNI LUI LGRShUN QATh UMRRI   ו ויחלקם דויד מחלקות לבני לוי לגרשון קהת ומררי
7 Of the Gershonites: Ladan, and Shimei.   Z LGRShNI LODN UShMOI   ז לגרשני לעדן ושמעי
8 The sons of Ladan: Jehiel the chief, and Zetham, and Joel, three.   Ch BNI LODN ARESh IChIEL UZThM UIUEL ShLShA   ח בני לעדן הראש יחיאל וזתם ויואל שלשה
9 The sons of Shimei: Shelomith, and Haziel, and Haran, three. These were the heads of the fathers' houses of Ladan.   T BNI ShMOI ShLMUTh (ShLMITh) UChZIEL UARN ShLShA ELA REShI AEBUTh LLODN   ט בני שמעי שלמות (שלמית) וחזיאל והרן שלשה אלה ראשי האבות ללעדן
10 The sons of Shimei: Jahath, Zina, and Jeush, and Beriah. These four were the sons of Shimei.   I UBNI ShMOI IChTh ZINE UIOUSh UBRIOA ELA BNI-ShMOI ERBOA   י ובני שמעי יחת זינא ויעוש ובריעה אלה בני-שמעי ארבעה
11 Jahath was the chief, and Zizah the second; but Jeush and Beriah had not many sons; therefore they became a fathers' house in one reckoning.   IE UIAI-IChTh ARESh UZIZA AShNI UIOUSh UBRIOA LE-ARBU BNIM UIAIU LBITh EB LFQDA EChTh   יא ויהי-יחת הראש וזיזה השני ויעוש ובריעה לא-הרבו בנים ויהיו לבית אב לפקדה אחת
12 The sons of Kohath: Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel, four.   IB BNI QATh OMRM ITsAR ChBRUN UOZIEL ERBOA   יב בני קהת עמרם יצהר חברון ועזיאל ארבעה
13 The sons of Amram: Aaron and Moses; and Aaron was separated, that he should be sanctified as most holy, he and his sons for ever, to offer before IAUA, to minister to Him, and to bless in His name for ever.   IG BNI OMRM EARN UMShA UIBDL EARN LAQDIShU QDSh QDShIM AUE-UBNIU OD-OULM LAQTIR LFNI IAUA LShRThU ULBRK BShMU OD-OULM   יג בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא-ובניו עד-עולם להקטיר לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד-עולם
14 But as for Moses the man of God, his sons are named among the tribe of Levi.   ID UMShA EISh AELAIM BNIU IQREU OL-ShBT ALUI   יד ומשה איש האלהים בניו יקראו על-שבט הלוי
15 The sons of Moses: Gershom, and Eliezer.   TU BNI MShA GRShUM UELIOZR   טו בני משה גרשום ואליעזר
16 The sons of Gershom: Shebuel the chief.   TZ BNI GRShUM ShBUEL ARESh   טז בני גרשום שבואל הראש
17 The sons of Eliezer were: Rehabiah the chief. Eliezer had no other sons; but the sons of Rehabiah were very many.   IZ UIAIU BNI-ELIOZR RChBIA ARESh ULE-AIA LELIOZR BNIM EChRIM UBNI RChBIA RBU LMOLA   יז ויהיו בני-אליעזר רחביה הראש ולא-היה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה
18 The sons of Izhar: Shelomith the chief.   ICh BNI ITsAR ShLMITh ARESh   יח בני יצהר שלמית הראש
19 The sons of Hebron: Jeriah the chief, Amariah the second, Jahaziel the third, and Jekameam the fourth.   IT BNI ChBRUN IRIAU ARESh EMRIA AShNI IChZIEL AShLIShI UIQMOM ARBIOI   יט בני חברון יריהו הראש אמריה השני יחזיאל השלישי ויקמעם הרביעי
20 The sons of Uzziel: Micah the chief, and Isshiah the second.   K BNI OZIEL MIKA ARESh UIShIA AShNI   כ בני עזיאל מיכה הראש וישיה השני
21 The sons of Merari: Mahli, and Mushi. The sons of Mahli: Eleazar, and Kish.   KE BNI MRRI MChLI UMUShI BNI MChLI ELOZR UQISh   כא בני מררי מחלי ומושי בני מחלי אלעזר וקיש
22 Eleazar died, and had no sons, but daughters only; and their brethren the sons of Kish took them to wife.   KB UIMTh ELOZR ULE-AIU LU BNIM KI EM-BNUTh UIShEUM BNI-QISh EChIAM   כב וימת אלעזר ולא-היו לו בנים כי אם-בנות וישאום בני-קיש אחיהם
23 The sons of Mushi: Mahli, and Eder, and Jeremoth, three.   KG BNI MUShI MChLI UODR UIRMUTh ShLUShA   כג בני מושי מחלי ועדר וירמות שלושה
24 These were the sons of Levi after their fathers' houses, even the heads of the fathers' houses, according to their muster, in the number of names by their polls, who did the work for the service of the house of IAUA, from twenty years old and upward.   KD ELA BNI-LUI LBITh EBUThIAM REShI AEBUTh LFQUDIAM BMSFR ShMUTh LGLGLThM OShA AMLEKA LOBDTh BITh IAUA MBN OShRIM ShNA UMOLA   כד אלה בני-לוי לבית אבותיהם ראשי האבות לפקודיהם במספר שמות לגלגלתם עשה המלאכה לעבדת בית יהוה מבן עשרים שנה ומעלה
25 For David said: 'IAUA, the God of Israel, has given rest to His people, and He dwells in Jerusalem for ever;   KA KI EMR DUID ANICh IAUA ELAI-IShREL LOMU UIShKN BIRUShLM OD-LOULM   כה כי אמר דויד הניח יהוה אלהי-ישראל לעמו וישכן בירושלם עד-לעולם
26 and also the Levites shall no more have need to carry the tabernacle and all the vessels of it for the service thereof.'   KU UGM LLUIM EIN-LShETh ETh-AMShKN UETh-KL-KLIU LOBDThU   כו וגם ללוים אין-לשאת את-המשכן ואת-כל-כליו לעבדתו
27 For by the last ordinances of David the sons of Levi were numbered from twenty years old and upward.   KZ KI BDBRI DUID AEChRUNIM AMA MSFR BNI-LUI MBN OShRIM ShNA ULMOLA   כז כי בדברי דויד האחרונים המה מספר בני-לוי מבן עשרים שנה ולמעלה
28 For their station was at the side of the sons of Aaron for the service of the house of IAUA, in the courts, and in the chambers, and in the purifying of all holy things, even the work of the service of the house of God;   KCh KI MOMDM LID-BNI EARN LOBDTh BITh IAUA OL-AChTsRUTh UOL-ALShKUTh UOL-TARTh LKL-QDSh UMOShA OBDTh BITh AELAIM   כח כי מעמדם ליד-בני אהרן לעבדת בית יהוה על-החצרות ועל-הלשכות ועל-טהרת לכל-קדש ומעשה עבדת בית האלהים
29 for the showbread also, and for the fine flour for a meal-offering, whether of unleavened wafers, or of that which is baked on the griddle, or of that which is soaked, and for all manner of measure and size;   KT ULLChM AMORKTh ULSLTh LMNChA ULRQIQI AMTsUTh ULMChBTh ULMRBKTh ULKL-MShURA UMDA   כט וללחם המערכת ולסלת למנחה ולרקיקי המצות ולמחבת ולמרבכת ולכל-משורה ומדה
30 and to stand every morning to thank and praise IAUA, and likewise at even;   L ULOMD BBQR BBQR LADUTh ULALL LIAUA UKN LORB   ל ולעמד בבקר בבקר להדות ולהלל ליהוה וכן לערב
31 and to offer all burnt-offerings to IAUA, on the sabbaths, on the new moons, and in the appointed seasons, in number according to the ordinance concerning them, continually, before IAUA;   LE ULKL AOLUTh OLUTh LIAUA LShBThUTh LChDShIM ULMODIM BMSFR KMShFT OLIAM ThMID LFNI IAUA   לא ולכל העלות עלות ליהוה לשבתות לחדשים ולמעדים במספר כמשפט עליהם תמיד לפני יהוה
32 and that they should keep the charge of the tent of Holy Days, and the charge of the holy place, and the charge of the sons of Aaron their brethren, for the service of the house of IAUA.   LB UShMRU ETh-MShMRTh EAL-MUOD UETh MShMRTh AQDSh UMShMRTh BNI EARN EChIAM LOBDTh BITh IAUA   לב ושמרו את-משמרת אהל-מועד ואת משמרת הקדש ומשמרת בני אהרן אחיהם לעבדת בית יהוה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18