1Chronicles 5 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Genealogy from Reuben

1 The sons of Reuben the first-born of Israel--for he was the first-born; but, forasmuch as he defiled his father's couch, his birthright was given to the sons of Joseph the son of Israel, yet not so that he was to be reckoned in the genealogy as first-born.   E UBNI REUBN BKUR-IShREL KI AUE ABKUR UBChLLU ITsUOI EBIU NThNA BKRThU LBNI IUSF BN-IShREL ULE LAThIChSh LBKRA   א ובני ראובן בכור-ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכרתו לבני יוסף בן-ישראל ולא להתיחש לבכרה
2 For Judah prevailed above his brethren, and of him came he that is the prince; but the birthright was Joseph's--   B KI IAUDA GBR BEChIU ULNGID MMNU UABKRA LIUSF   ב כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכרה ליוסף
3 the sons of Reuben the first-born of Israel: Hanoch, and Pallu, Hezron, and Carmi.   G BNI REUBN BKUR IShREL ChNUK UFLUE ChTsRUN UKRMI   ג בני ראובן בכור ישראל חנוך ופלוא חצרון וכרמי
4 The sons of Joel: Shemaiah his son, Gog his son, Shimei his son;   D BNI IUEL ShMOIA BNU GUG BNU ShMOI BNU   ד בני יואל שמעיה בנו גוג בנו שמעי בנו
5 Micah his son, Reaiah his son, Baal his son;   A MIKA BNU REIA BNU BOL BNU   ה מיכה בנו ראיה בנו בעל בנו
6 Beerah his son, whom Tillegath-pilneser king of Assyria carried away captive; he was prince of the Reubenites.   U BERA BNU EShR AGLA ThLGTh FLNESR MLK EShR AUE NShIE LREUBNI   ו בארה בנו אשר הגלה תלגת פלנאסר מלך אשר הוא נשיא לראובני
7 His brethren by their families, when the genealogy of their generations was reckoned: the chief Jeiel, and Zechariah,   Z UEChIU LMShFChThIU BAThIChSh LThLDUThM ARESh IOIEL UZKRIAU   ז ואחיו למשפחתיו בהתיחש לתלדותם הראש יעיאל וזכריהו
8 and Bela the son of Azaz, the son of Shema, the son of Joel, who dwelt in Aroer, even to Nebo and Baal-meon;   Ch UBLO BN-OZZ BN-ShMO BN-IUEL AUE IUShB BOROR UOD-NBU UBOL MOUN   ח ובלע בן-עזז בן-שמע בן-יואל הוא יושב בערער ועד-נבו ובעל מעון
9 and eastward he dwelt even to the entrance of the wilderness from the river Euphrates; because their cattle were multiplied in the land of Gilead.   T ULMZRCh IShB OD-LBUE MDBRA LMN-ANAR FRTh KI MQNIAM RBU BERTs GLOD   ט ולמזרח ישב עד-לבוא מדברה למן-הנהר פרת כי מקניהם רבו בארץ גלעד
10 In the days of Saul they made war with the Hagrites, who fell by their hand; and they dwelt in their tents throughout all the land east of Gilead.   I UBIMI ShEUL OShU MLChMA OM-AAGREIM UIFLU BIDM UIShBU BEALIAM OL-KL-FNI MZRCh LGLOD   י ובימי שאול עשו מלחמה עם-ההגראים ויפלו בידם וישבו באהליהם על-כל-פני מזרח לגלעד
11 The sons of Gad dwelt over against them, in the land of Bashan to Salcah:   IE UBNI-GD LNGDM IShBU BERTs ABShN OD-SLKA   יא ובני-גד לנגדם ישבו בארץ הבשן עד-סלכה
12 Joel the chief, and Shapham the second, and Janai, and Shaphat in Bashan;   IB IUEL ARESh UShFM AMShNA UIONI UShFT BBShN   יב יואל הראש ושפם המשנה ויעני ושפט בבשן
13 and their brethren of their fathers' houses: Michael, and Meshullam, and Sheba, and Jorai, and Jacan, and Zia, and Eber, seven.   IG UEChIAM LBITh EBUThIAM MIKEL UMShLM UShBO UIURI UIOKN UZIO UOBR ShBOA   יג ואחיהם לבית אבותיהם מיכאל ומשלם ושבע ויורי ויעכן וזיע ועבר שבעה
14 These were the sons of Abihail the son of Huri, the son of Jaroah, the son of Gilead, the son of Michael, the son of Jehishai, the son of Jahdo, the son of Buz;   ID ELA BNI EBIChIL BN-ChURI BN-IRUCh BN-GLOD BN-MIKEL BN-IShIShI BN-IChDU BN-BUZ   יד אלה בני אביחיל בן-חורי בן-ירוח בן-גלעד בן-מיכאל בן-ישישי בן-יחדו בן-בוז
15 Ahi the son of Abdiel, the son of Guni, chief of their fathers' houses.   TU EChI BN-OBDIEL BN-GUNI RESh LBITh EBUThM   טו אחי בן-עבדיאל בן-גוני ראש לבית אבותם
16 They dwelt in Gilead in Bashan, and in the towns thereof, and in all the open lands of the plain, on their borders.   TZ UIShBU BGLOD BBShN UBBNThIA UBKL-MGRShI ShRUN OL-ThUTsEUThM   טז וישבו בגלעד בבשן ובבנתיה ובכל-מגרשי שרון על-תוצאותם
17 All these were reckoned by genealogies in the days of Jotham king of Judah and in the days of Jeroboam king of Israel.   IZ KLM AThIChShU BIMI IUThM MLK-IAUDA UBIMI IRBOM MLK-IShREL   יז כלם התיחשו בימי יותם מלך-יהודה ובימי ירבעם מלך-ישראל
18 The sons of Reuben, and the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, as many as were valiant men, men able to bear buckler and sword, and to shoot with bow, and skilful in war, were forty and four thousand seven hundred and threescore, that were able to go forth to war.   ICh BNI-REUBN UGDI UChTsI ShBT-MNShA MN-BNI-ChIL ENShIM NShEI MGN UChRB UDRKI QShTh ULMUDI MLChMA ERBOIM UERBOA ELF UShBO-MEUTh UShShIM ITsEI TsBE   יח בני-ראובן וגדי וחצי שבט-מנשה מן-בני-חיל אנשים נשאי מגן וחרב ודרכי קשת ולמודי מלחמה ארבעים וארבעה אלף ושבע-מאות וששים יצאי צבא
19 They made war with the Hagrites, with Jetur, and Naphish, and Nodab.   IT UIOShU MLChMA OM-AAGRIEIM UITUR UNFISh UNUDB   יט ויעשו מלחמה עם-ההגריאים ויטור ונפיש ונודב
20 They were helped against them, and the Hagrites were delivered into their hand, and all that were with them; for they cried to God in the battle, and He was entreated of them, because they put their trust in Him.   K UIOZRU OLIAM UINThNU BIDM AAGRIEIM UKL ShOMAM KI LELAIM ZOQU BMLChMA UNOThUR LAM KI-BTChU BU   כ ויעזרו עליהם וינתנו בידם ההגריאים וכל שעמהם כי לאלהים זעקו במלחמה ונעתור להם כי-בטחו בו
21 They took away their cattle: of their camels fifty thousand, and of sheep two hundred and fifty thousand, and of asses two thousand; and of souls of men a hundred thousand.   KE UIShBU MQNIAM GMLIAM ChMShIM ELF UTsEN METhIM UChMShIM ELF UChMURIM ELFIM UNFSh EDM MEA ELF   כא וישבו מקניהם גמליהם חמשים אלף וצאן מאתים וחמשים אלף וחמורים אלפים ונפש אדם מאה אלף
22 For there fell many slain, because the war was of God. They dwelt in their stead until the captivity.   KB KI-ChLLIM RBIM NFLU KI MAELAIM AMLChMA UIShBU ThChThIAM OD-AGLA   כב כי-חללים רבים נפלו כי מהאלהים המלחמה וישבו תחתיהם עד-הגלה
23 The children of the half-tribe of Manasseh dwelt in the land, from Bashan to Baal-hermon and Senir and mount Hermon, where they increased.   KG UBNI ChTsI ShBT MNShA IShBU BERTs MBShN OD-BOL ChRMUN UShNIR UAR-ChRMUN AMA RBU   כג ובני חצי שבט מנשה ישבו בארץ מבשן עד-בעל חרמון ושניר והר-חרמון המה רבו
24 These were the heads of their fathers' houses: Epher, and Ishi, and Eliel, and Azriel, and Jeremiah, and Hodaviah, and Jahdiel, mighty men of valour, famous men, heads of their fathers' houses.   KD UELA REShI BITh-EBUThM UOFR UIShOI UELIEL UOZRIEL UIRMIA UAUDUIA UIChDIEL ENShIM GBURI ChIL ENShI ShMUTh REShIM LBITh EBUThM   כד ואלה ראשי בית-אבותם ועפר וישעי ואליאל ועזריאל וירמיה והודויה ויחדיאל אנשים גבורי חיל אנשי שמות ראשים לבית אבותם
25 They broke faith with the God of their fathers, and went astray after the gods of the peoples of the land, whom God destroyed before them.   KA UIMOLU BELAI EBThIAM UIZNU EChRI ELAI OMI-AERTs EShR-AShMID ELAIM MFNIAM   כה וימעלו באלהי אבתיהם ויזנו אחרי אלהי עמי-הארץ אשר-השמיד אלהים מפניהם
26 The God of Israel stirred up the spirit of Pul king of Assyria, and the spirit of Tillegath-pilneser king of Assyria, and he carried them away, even the Reubenites, and the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, and brought them to Halah, and Habor, and Hara, and to the river of Gozan, to this day.   KU UIOR ELAI IShREL ETh-RUCh FUL MLK-EShUR UETh-RUCh ThLGTh FLNSR MLK EShUR UIGLM LREUBNI ULGDI ULChTsI ShBT MNShA UIBIEM LChLCh UChBUR UARE UNAR GUZN OD AIUM AZA   כו ויער אלהי ישראל את-רוח פול מלך-אשור ואת-רוח תלגת פלנסר מלך אשור ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה ויביאם לחלח וחבור והרא ונהר גוזן עד היום הזה
27 The sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari.   KZ BNI LUI GRShUN QATh UMRRI   כז בני לוי גרשון קהת ומררי
28 The sons of Kohath: Amram, Izhar, and Hebron, and Uzziel.   KCh UBNI QATh OMRM ITsAR UChBRUN UOZIEL   כח ובני קהת עמרם יצהר וחברון ועזיאל
29 The children of Amram: Aaron, and Moses, and Miriam. The sons of Aaron: Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.   KT UBNI OMRM EARN UMShA UMRIM UBNI EARN NDB UEBIAUE ELOZR UEIThMR   כט ובני עמרם אהרן ומשה ומרים ובני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר
30 Eleazar begot Phinehas, Phinehas begot Abishua;   L ELOZR AULID ETh-FINChS FINChS ALID ETh-EBIShUO   ל אלעזר הוליד את-פינחס פינחס הליד את-אבישוע
31 and Abishua begot Bukki, and Bukki begot Uzzi;   LE UEBIShUO AULID ETh-BQI UBQI AULID ETh-OZI   לא ואבישוע הוליד את-בקי ובקי הוליד את-עזי
32 and Uzzi begot Zerahiah, and Zerahiah begot Meraioth;   LB UOZI AULID ETh-ZRChIA UZRChIA AULID ETh-MRIUTh   לב ועזי הוליד את-זרחיה וזרחיה הוליד את-מריות
33 Meraioth begot Amariah, and Amariah begot Ahitub;   LG MRIUTh AULID ETh-EMRIA UEMRIA AULID ETh-EChITUB   לג מריות הוליד את-אמריה ואמריה הוליד את-אחיטוב
34 and Ahitub begot Zadok, and Zadok begot Ahimaaz;   LD UEChITUB AULID ETh-TsDUQ UTsDUQ AULID ETh-EChIMOTs   לד ואחיטוב הוליד את-צדוק וצדוק הוליד את-אחימעץ
35 and Ahimaaz begot Azariah, and Azariah begot Johanan;   LA UEChIMOTs AULID ETh-OZRIA UOZRIA AULID ETh-IUChNN   לה ואחימעץ הוליד את-עזריה ועזריה הוליד את-יוחנן
36 and Johanan begot Azariah--he it is that executed the priest's office in the house that Solomon built in Jerusalem--   LU UIUChNN AULID ETh-OZRIA AUE EShR KAN BBITh EShR-BNA ShLMA BIRUShLM   לו ויוחנן הוליד את-עזריה הוא אשר כהן בבית אשר-בנה שלמה בירושלם
37 and Azariah begot Amariah, and Amariah begot Ahitub;   LZ UIULD OZRIA ETh-EMRIA UEMRIA AULID ETh-EChITUB   לז ויולד עזריה את-אמריה ואמריה הוליד את-אחיטוב
38 and Ahitub begot Zadok, and Zadok begot Shallum;   LCh UEChITUB AULID ETh-TsDUQ UTsDUQ AULID ETh-ShLUM   לח ואחיטוב הוליד את-צדוק וצדוק הוליד את-שלום
39 and Shallum begot Hilkiah, and Hilkiah begot Azariah;   LT UShLUM AULID ETh-ChLQIA UChLQIA AULID ETh-OZRIA   לט ושלום הוליד את-חלקיה וחלקיה הוליד את-עזריה
40 and Azariah begot Seraiah, and Seraiah begot Jehozadak;   M UOZRIA AULID ETh-ShRIA UShRIA AULID ETh-IAUTsDQ   מ ועזריה הוליד את-שריה ושריה הוליד את-יהוצדק
41 and Jehozadak went into captivity, when IAUA carried away Judah and Jerusalem by the hand of Nebuchadnezzar.   ME UIAUTsDQ ALK BAGLUTh IAUA ETh-IAUDA UIRUShLM BID NBKDNETsR   מא ויהוצדק הלך בהגלות יהוה את-יהודה וירושלם ביד נבכדנאצר

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18