Psalms 78 - ThALIM - תהלים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

God's Guidance of His People in Spite of Their Unfaithfulness.

1 Maschil of Asaph. Give ear, O my people, to my teaching; incline your ears to the words of my mouth.   E MShKIL LESF AEZINA OMI ThURThI ATU EZNKM LEMRI-FI   א משכיל לאסף האזינה עמי תורתי הטו אזנכם לאמרי-פי
2 I will open my mouth with a parable; I will utter dark sayings concerning days of old;   B EFThChA BMShL FI EBIOA ChIDUTh MNI-QDM   ב אפתחה במשל פי אביעה חידות מני-קדם
3 That which we have heard and known, and our fathers have told us,   G EShR ShMONU UNDOM UEBUThINU SFRU-LNU   ג אשר שמענו ונדעם ואבותינו ספרו-לנו
4 We will not hide from their children, telling to the generation to come the praises of IAUA, and His strength, and His wondrous works that He has done.   D LE NKChD MBNIAM LDUR EChRUN MSFRIM ThALUTh IAUA UOZUZU UNFLEThIU EShR OShA   ד לא נכחד מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאתיו אשר עשה
5 For He established a testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers, that they should make them known to their children;   A UIQM ODUTh BIOQB UThURA ShM BIShREL EShR TsUA ETh-EBUThINU LAUDIOM LBNIAM   ה ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל אשר צוה את-אבותינו להודיעם לבניהם
6 That the generation to come might know them, even the children that should be born; who should arise and tell them to their children,   U LMON IDOU DUR EChRUN BNIM IULDU IQMU UISFRU LBNIAM   ו למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם
7 That they might put their confidence in God, and not forget the works of God, but keep His commandments;   Z UIShIMU BELAIM KSLM ULE IShKChU MOLLI-EL UMTsUThIU INTsRU   ז וישימו באלהים כסלם ולא ישכחו מעללי-אל ומצותיו ינצרו
8 Might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation; a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not stedfast with God.   Ch ULE IAIU KEBUThM DUR SURR UMRA DUR LE-AKIN LBU ULE-NEMNA ETh-EL RUChU   ח ולא יהיו כאבותם דור סורר ומרה דור לא-הכין לבו ולא-נאמנה את-אל רוחו
9 The children of Ephraim were as archers handling the bow, that turned back in the day of battle.   T BNI-EFRIM NUShQI RUMI-QShTh AFKU BIUM QRB   ט בני-אפרים נושקי רומי-קשת הפכו ביום קרב
10 They kept not the covenant of God, and refused to walk in His law;   I LE ShMRU BRITh ELAIM UBThURThU MENU LLKTh   י לא שמרו ברית אלהים ובתורתו מאנו ללכת
11 They forgot His doings, and His wondrous works that He had shown them.   IE UIShKChU OLILUThIU UNFLEUThIU EShR AREM   יא וישכחו עלילותיו ונפלאותיו אשר הראם
12 Marvellous things did He in the sight of their fathers, in the land of Egypt, in the field of Zoan.   IB NGD EBUThM OShA FLE BERTs MTsRIM ShDA-TsON   יב נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים שדה-צען
13 He cleaved the sea, and caused them to pass through; and He made the waters to stand as a heap.   IG BQO IM UIOBIRM UITsB-MIM KMU-ND   יג בקע ים ויעבירם ויצב-מים כמו-נד
14 By day also He led them with a cloud, and all the night with a light of fire.   ID UINChM BONN IUMM UKL-ALILA BEUR ESh   יד וינחם בענן יומם וכל-הלילה באור אש
15 He cleaved rocks in the wilderness, and gave them drink abundantly as out of the great deep.   TU IBQO TsRIM BMDBR UIShQ KThAMUTh RBA   טו יבקע צרים במדבר וישק כתהמות רבה
16 He brought streams also out of the rock, and caused waters to run down like rivers.   TZ UIUTsE NUZLIM MSLO UIURD KNARUTh MIM   טז ויוצא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים
17 Yet went they on still to sin against Him, to rebel against the Most High in the desert.   IZ UIUSIFU OUD LChTE-LU LMRUTh OLIUN BTsIA   יז ויוסיפו עוד לחטא-לו למרות עליון בציה
18 They tried God in their heart by asking food for their craving.   ICh UINSU-EL BLBBM LShEL-EKL LNFShM   יח וינסו-אל בלבבם לשאל-אכל לנפשם
19 Yes, they spoke against God; they said: 'Can God prepare a table in the wilderness?   IT UIDBRU BELAIM EMRU AIUKL EL LORK ShLChN BMDBR   יט וידברו באלהים אמרו היוכל אל לערך שלחן במדבר
20 Behold, He smote the rock, that waters gushed out, and streams overflowed; can He give bread also? or will He provide flesh for His people?'   K AN AKA-TsUR UIZUBU MIM UNChLIM IShTFU AGM-LChM IUKL ThTh EM-IKIN ShER LOMU   כ הן הכה-צור ויזובו מים ונחלים ישטפו הגם-לחם יוכל תת אם-יכין שאר לעמו
21 Therefore IAUA heard, and was wroth; and a fire was kindled against Jacob, and anger also went up against Israel;   KE LKN ShMO IAUA UIThOBR UESh NShQA BIOQB UGM-EF OLA BIShREL   כא לכן שמע יהוה ויתעבר ואש נשקה ביעקב וגם-אף עלה בישראל
22 Because they believed not in God, and trusted not in His salvation.   KB KI LE AEMINU BELAIM ULE BTChU BIShUOThU   כב כי לא האמינו באלהים ולא בטחו בישועתו
23 He commanded the skies above, and opened the doors of heaven;   KG UITsU ShChQIM MMOL UDLThI ShMIM FThCh   כג ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח
24 He caused manna to rain on them for food, and gave them of the corn of heaven.   KD UIMTR OLIAM MN LEKL UDGN-ShMIM NThN LMU   כד וימטר עליהם מן לאכל ודגן-שמים נתן למו
25 Man did eat the bread of the mighty; He sent them provisions to the full.   KA LChM EBIRIM EKL EISh TsIDA ShLCh LAM LShBO   כה לחם אבירים אכל איש צידה שלח להם לשבע
26 He caused the east wind to set forth in heaven; and by His power He brought on the south wind.   KU ISO QDIM BShMIM UINAG BOZU ThIMN   כו יסע קדים בשמים וינהג בעזו תימן
27 He caused flesh also to rain on them as the dust, and winged flying creature as the sand of the seas;   KZ UIMTR OLIAM KOFR ShER UKChUL IMIM OUF KNF   כז וימטר עליהם כעפר שאר וכחול ימים עוף כנף
28 He let it fall in the middle of their camp, round about their dwellings.   KCh UIFL BQRB MChNAU SBIB LMShKNThIU   כח ויפל בקרב מחנהו סביב למשכנתיו
29 So they did eat, and were well filled; and He gave them that which they craved.   KT UIEKLU UIShBOU MED UThEUThM IBE LAM   כט ויאכלו וישבעו מאד ותאותם יבא להם
30 They were not estranged from their craving, their food was yet in their mouths,   L LE-ZRU MThEUThM OUD EKLM BFIAM   ל לא-זרו מתאותם עוד אכלם בפיהם
31 When the anger of God went up against them, and slew of the lusts among them, and smote down the young men of Israel.   LE UEF ELAIM OLA BAM UIARG BMShMNIAM UBChURI IShREL AKRIO   לא ואף אלהים עלה בהם ויהרג במשמניהם ובחורי ישראל הכריע
32 For all this they sinned still, and believed not in His wondrous works.   LB BKL-ZETh ChTEU-OUD ULE-AEMINU BNFLEUThIU   לב בכל-זאת חטאו-עוד ולא-האמינו בנפלאותיו
33 Therefore He ended their days as a breath, and their years in terror.   LG UIKL-BABL IMIAM UShNUThM BBALA   לג ויכל-בהבל ימיהם ושנותם בבהלה
34 When He slew them, then they would inquire after Him, and turn back and seek God earnestly.   LD EM-ARGM UDRShUAU UShBU UShChRU-EL   לד אם-הרגם ודרשוהו ושבו ושחרו-אל
35 They remembered that God was their Rock, and the Most High God their redeemer.   LA UIZKRU KI-ELAIM TsURM UEL OLIUN GELM   לה ויזכרו כי-אלהים צורם ואל עליון גאלם
36 But they beguiled Him with their mouth, and lied to Him with their tongue.   LU UIFThUAU BFIAM UBLShUNM IKZBU-LU   לו ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו-לו
37 For their heart was not stedfast with Him, neither were they faithful in His covenant.   LZ ULBM LE-NKUN OMU ULE NEMNU BBRIThU   לז ולבם לא-נכון עמו ולא נאמנו בבריתו
38 But He, being full of compassion, forgives iniquity, and destroys not; yes, many a time does He turn His anger away, and does not stir up all His wrath.   LCh UAUE RChUM IKFR OUN ULE-IShChITh UARBA LAShIB EFU ULE-IOIR KL-ChMThU   לח והוא רחום יכפר עון ולא-ישחית והרבה להשיב אפו ולא-יעיר כל-חמתו
39 So He remembered that they were but flesh, a wind that passes away, and comes not again.   LT UIZKR KI-BShR AMA RUCh AULK ULE IShUB   לט ויזכר כי-בשר המה רוח הולך ולא ישוב
40 How oft did they rebel against Him in the wilderness, and grieve Him in the desert!   M KMA IMRUAU BMDBR IOTsIBUAU BIShIMUN   מ כמה ימרוהו במדבר יעציבוהו בישימון
41 Still again they tried God, and set bounds to the Holy One of Israel.   ME UIShUBU UINSU EL UQDUSh IShREL AThUU   מא וישובו וינסו אל וקדוש ישראל התוו
42 They remembered not His hand, nor the day when He redeemed them from the adversary.   MB LE-ZKRU ETh-IDU IUM EShR-FDM MNI-TsR   מב לא-זכרו את-ידו יום אשר-פדם מני-צר
43 How He set His signs in Egypt, and His wonders in the field of Zoan;   MG EShR-ShM BMTsRIM EThUThIU UMUFThIU BShDA-TsON   מג אשר-שם במצרים אתותיו ומופתיו בשדה-צען
44 Turned their rivers into blood, so that they could not drink their streams.   MD UIAFK LDM IERIAM UNZLIAM BL-IShThIUN   מד ויהפך לדם יאריהם ונזליהם בל-ישתיון
45 He sent among them swarms of flies, which devoured them; and frogs, which destroyed them.   MA IShLCh BAM ORB UIEKLM UTsFRDO UThShChIThM   מה ישלח בהם ערב ויאכלם וצפרדע ותשחיתם
46 He gave also their increase to the caterpillar, and their labour to the locust.   MU UIThN LChSIL IBULM UIGIOM LERBA   מו ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה
47 He destroyed their vines with hail, and their sycamore-trees with frost.   MZ IARG BBRD GFNM UShQMUThM BChNML   מז יהרג בברד גפנם ושקמותם בחנמל
48 He gave over their cattle also to the hail, and their flocks to fiery bolts.   MCh UISGR LBRD BOIRM UMQNIAM LRShFIM   מח ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים
49 He sent forth on them the fierceness of His anger, wrath, and indignation, and trouble, a sending of messengers of evil.   MT IShLCh-BM ChRUN EFU OBRA UZOM UTsRA MShLChTh MLEKI ROIM   מט ישלח-בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים
50 He levelled a path for His anger; He spared not their soul from death, but gave their life over to the pestilence;   N IFLS NThIB LEFU LE-ChShK MMUTh NFShM UChIThM LDBR ASGIR   נ יפלס נתיב לאפו לא-חשך ממות נפשם וחיתם לדבר הסגיר
51 Smote all the first-born in Egypt, the first-fruits of their strength in the tents of Ham;   NE UIK KL-BKUR BMTsRIM REShITh EUNIM BEALI-ChM   נא ויך כל-בכור במצרים ראשית אונים באהלי-חם
52 But He made His own people to go forth like sheep, and guided them in the wilderness like a flock.   NB UISO KTsEN OMU UINAGM KODR BMDBR   נב ויסע כצאן עמו וינהגם כעדר במדבר
53 He led them safely, and they feared not; but the sea overwhelmed their enemies.   NG UINChM LBTCh ULE FChDU UETh-EUIBIAM KSA AIM   נג וינחם לבטח ולא פחדו ואת-אויביהם כסה הים
54 He brought them to His holy border, to the mountain, which His right hand had gotten.   ND UIBIEM EL-GBUL QDShU AR-ZA QNThA IMINU   נד ויביאם אל-גבול קדשו הר-זה קנתה ימינו
55 He drove out the nations also before them, and allotted them for an inheritance by line, and made the tribes of Israel to dwell in their tents.   NA UIGRSh MFNIAM GUIM UIFILM BChBL NChLA UIShKN BEALIAM ShBTI IShREL   נה ויגרש מפניהם גוים ויפילם בחבל נחלה וישכן באהליהם שבטי ישראל
56 Yet they tried and provoked God, the Most High, and kept not His testimonies;   NU UINSU UIMRU ETh-ELAIM OLIUN UODUThIU LE ShMRU   נו וינסו וימרו את-אלהים עליון ועדותיו לא שמרו
57 But turned back, and dealt treacherously like their fathers; they were turned aside like a deceitful bow.   NZ UISGU UIBGDU KEBUThM NAFKU KQShTh RMIA   נז ויסגו ויבגדו כאבותם נהפכו כקשת רמיה
58 For they provoked Him with their high places, and moved Him to jealousy with their graven images.   NCh UIKOISUAU BBMUThM UBFSILIAM IQNIEUAU   נח ויכעיסוהו בבמותם ובפסיליהם יקניאוהו
59 God heard, and was wroth, and He greatly abhorred Israel;   NT ShMO ELAIM UIThOBR UIMES MED BIShREL   נט שמע אלהים ויתעבר וימאס מאד בישראל
60 He forsook the tabernacle of Shiloh, the tent which He had made to dwell among men;   S UITSh MShKN ShLU EAL ShKN BEDM   ס ויטש משכן שלו אהל שכן באדם
61 Delivered His strength into captivity, and His glory into the adversary's hand.   SE UIThN LShBI OZU UThFERThU BID-TsR   סא ויתן לשבי עזו ותפארתו ביד-צר
62 He gave His people over also to the sword; and was wroth with His inheritance.   SB UISGR LChRB OMU UBNChLThU AThOBR   סב ויסגר לחרב עמו ובנחלתו התעבר
63 Fire devoured their young men; and their virgins had no marriage-song.   SG BChURIU EKLA-ESh UBThULThIU LE AULLU   סג בחוריו אכלה-אש ובתולתיו לא הוללו
64 Their priests fell by the sword; and their widows made no lamentation.   SD KANIU BChRB NFLU UELMNThIU LE ThBKINA   סד כהניו בחרב נפלו ואלמנתיו לא תבכינה
65 Then the Lord awaked as one asleep, like a mighty man recovering from wine.   SA UIQTs KIShN EDNI KGBUR MThRUNN MIIN   סה ויקץ כישן אדני כגבור מתרונן מיין
66 He smote His adversaries backward; He put on them a perpetual reproach.   SU UIK-TsRIU EChUR ChRFTh OULM NThN LMU   סו ויך-צריו אחור חרפת עולם נתן למו
67 Moreover He abhorred the tent of Joseph, and chose not the tribe of Ephraim;   SZ UIMES BEAL IUSF UBShBT EFRIM LE BChR   סז וימאס באהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר
68 But chose the tribe of Judah, the mount Zion which He loved.   SCh UIBChR ETh-ShBT IAUDA ETh-AR TsIUN EShR EAB   סח ויבחר את-שבט יהודה את-הר ציון אשר אהב
69 He built His sanctuary like the heights, like the earth which He has founded for ever.   ST UIBN KMU-RMIM MQDShU KERTs ISDA LOULM   סט ויבן כמו-רמים מקדשו כארץ יסדה לעולם
70 He chose David also His servant, and took him from the sheepfolds;   O UIBChR BDUD OBDU UIQChAU MMKLETh TsEN   ע ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאת צאן
71 From following the ewes that give suck He brought him, to be shepherd over Jacob His people, and Israel His inheritance.   OE MEChR OLUTh ABIEU LROUTh BIOQB OMU UBIShREL NChLThU   עא מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו ובישראל נחלתו
72 So he shepherded them according to the integrity of his heart; and lead them by the skilfulness of his hands.   OB UIROM KThM LBBU UBThBUNUTh KFIU INChM   עב וירעם כתם לבבו ובתבונות כפיו ינחם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18