Psalms 31 - ThALIM - תהלים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

A Psalm of Complaint and of Praise.

1 For the Leader. A Psalm of David.   E LMNTsCh MZMUR LDUD   א למנצח מזמור לדוד
2 In you, O IAUA, have I taken refuge; let me never be ashamed; deliver me in Your righteousness.   B BK-IAUA ChSIThI EL-EBUShA LOULM BTsDQThK FLTNI   ב בך-יהוה חסיתי אל-אבושה לעולם בצדקתך פלטני
3 Incline Your ear to me, deliver me speedily; be You to me a rock of refuge, even a fortress of defence, to save me.   G ATA ELI EZNK MARA ATsILNI AIA LI LTsUR-MOUZ LBITh MTsUDUTh LAUShIONI   ג הטה אלי אזנך מהרה הצילני היה לי לצור-מעוז לבית מצודות להושיעני
4 For You are my rock and my fortress; therefore for Your name's sake lead me and guide me.   D KI-SLOI UMTsUDThI EThA ULMON ShMK ThNChNI UThNALNI   ד כי-סלעי ומצודתי אתה ולמען שמך תנחני ותנהלני
5 Bring me forth out of the net that they have hidden for me; for You are my stronghold.   A ThUTsIENI MRShTh ZU TMNU LI KI-EThA MOUZI   ה תוציאני מרשת זו טמנו לי כי-אתה מעוזי
6 Into Your hand I commit my spirit; You have redeemed me, O IAUA, You God of truth.   U BIDK EFQID RUChI FDITh EUThI IAUA EL EMTh   ו בידך אפקיד רוחי פדית אותי יהוה אל אמת
7 I hate them that regard lying vanities; but I trust in IAUA.   Z ShNEThI AShMRIM ABLI-ShUE UENI EL-IAUA BTChThI   ז שנאתי השמרים הבלי-שוא ואני אל-יהוה בטחתי
8 I will be glad and rejoice in Your lovingkindness; for You have seen mine affliction, You have taken cognizance of the troubles of my soul,   Ch EGILA UEShMChA BChSDK EShR REITh ETh-ONII IDOTh BTsRUTh NFShI   ח אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את-עניי ידעת בצרות נפשי
9 You have not given me over into the hand of the enemy; You have set my feet in a broad place.   T ULE ASGRThNI BID-EUIB AOMDTh BMRChB RGLI   ט ולא הסגרתני ביד-אויב העמדת במרחב רגלי
10 Be gracious to me, O IAUA, for I am in distress; mine eye wastes away with vexation, yes, my soul and my body.   I ChNNI IAUA KI TsR-LI OShShA BKOS OINI NFShI UBTNI   י חנני יהוה כי צר-לי עששה בכעס עיני נפשי ובטני
11 For my life is spent in sorrow, and my years in sighing; my strength fails because of mine iniquity, and my bones are wasted away.   IE KI KLU BIGUN ChII UShNUThI BENChA KShL BOUNI KChI UOTsMI OShShU   יא כי כלו ביגון חיי ושנותי באנחה כשל בעוני כחי ועצמי עששו
12 Because of all mine adversaries I am become a reproach, yes, to my neighbors exceedingly, and a dread to mine acquaintance; they that see me without flee from me.   IB MKL-TsRRI AIIThI ChRFA ULShKNI MED UFChD LMIDOI REI BChUTs NDDU MMNI   יב מכל-צררי הייתי חרפה ולשכני מאד ופחד למידעי ראי בחוץ נדדו ממני
13 I am forgotten as a dead man out of mind; I am like a useless vessel.   IG NShKChThI KMTh MLB AIIThI KKLI EBD   יג נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אבד
14 For I have heard the whispering of many, terror on every side; while they took counsel together against me, they devised to take away my life.   ID KI ShMOThI DBTh RBIM MGUR MSBIB BAUSDM IChD OLI LQChTh NFShI ZMMU   יד כי שמעתי דבת רבים מגור מסביב בהוסדם יחד עלי לקחת נפשי זממו
15 But as for me, I have trusted in You, O IAUA; I have said: 'You are my God.'   TU UENI OLIK BTChThI IAUA EMRThI ELAI EThA   טו ואני עליך בטחתי יהוה אמרתי אלהי אתה
16 My times are in Your hand; deliver me from the hand of mine enemies, and from them that persecute me.   TZ BIDK OThThI ATsILNI MID-EUIBI UMRDFI   טז בידך עתתי הצילני מיד-אויבי ומרדפי
17 Make Your face to shine on Your servant; save me in Your lovingkindness.   IZ AEIRA FNIK OL-OBDK AUShIONI BChSDK   יז האירה פניך על-עבדך הושיעני בחסדך
18 O IAUA, let me not be ashamed, for I have called on You; let the wicked be ashamed, let them be put to silence in the nether-world.   ICh IAUA EL-EBUShA KI QREThIK IBShU RShOIM IDMU LShEUL   יח יהוה אל-אבושה כי קראתיך יבשו רשעים ידמו לשאול
19 Let the lying lips be dumb, which speak arrogantly against the righteous, with pride and contempt.   IT ThELMNA ShFThI-ShQR ADBRUTh OL-TsDIQ OThQ BGEUA UBUZ   יט תאלמנה שפתי-שקר הדברות על-צדיק עתק בגאוה ובוז
20 O how abundant is Your goodness, which You have laid up for them that fear You; which You have wrought for them that take their refuge in You, in the sight of the sons of men!   K MA RB-TUBK EShR-TsFNTh LIREIK FOLTh LChSIM BK NGD BNI EDM   כ מה רב-טובך אשר-צפנת ליראיך פעלת לחסים בך נגד בני אדם
21 You hide them in the covert of Your presence from the plottings of man; You conceal them in a pavilion from the strife of tongues.   KE ThSThIRM BSThR FNIK MRKSI-EISh ThTsFNM BSKA MRIB LShNUTh   כא תסתירם בסתר פניך מרכסי-איש תצפנם בסכה מריב לשנות
22 Blessed be IAUA; for He has shown me His wondrous lovingkindness in an entrenched city.   KB BRUK IAUA KI AFLIE ChSDU LI BOIR MTsUR   כב ברוך יהוה כי הפליא חסדו לי בעיר מצור
23 As for me, I said in my haste: 'I am cut off from before Your eyes'; nevertheless You heard the voice of my supplications when I cried to You.   KG UENI EMRThI BChFZI NGRZThI MNGD OINIK EKN ShMOTh QUL ThChNUNI BShUOI ELIK   כג ואני אמרתי בחפזי נגרזתי מנגד עיניך אכן שמעת קול תחנוני בשועי אליך
24 O love IAUA, all you His godly ones; IAUA preserves the faithful, and plentifully repays him that acts haughtily.   KD EABU ETh-IAUA KL-ChSIDIU EMUNIM NTsR IAUA UMShLM OL-IThR OShA GEUA   כד אהבו את-יהוה כל-חסידיו אמונים נצר יהוה ומשלם על-יתר עשה גאוה
25 Be strong, and let your heart take courage, all you that wait for IAUA.   KA ChZQU UIEMTs LBBKM KL-AMIChLIM LIAUA   כה חזקו ויאמץ לבבכם כל-המיחלים ליהוה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18