Psalms 109 - ThALIM - תהלים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Vengeance Invoked on Adversaries.

1 For the Leader. A Psalm of David. O God of my praise, keep not silence;   E LMNTsCh LDUD MZMUR ELAI ThALThI EL-ThChRSh   א למנצח לדוד מזמור אלהי תהלתי אל-תחרש
2 For the mouth of the wicked and the mouth of deceit have they opened against me; they have spoken to me with a lying tongue.   B KI FI RShO UFI-MRMA OLI FThChU DBRU EThI LShUN ShQR   ב כי פי רשע ופי-מרמה עלי פתחו דברו אתי לשון שקר
3 They compassed me about also with words of hatred, and fought against me without a cause.   G UDBRI ShNEA SBBUNI UILChMUNI ChNM   ג ודברי שנאה סבבוני וילחמוני חנם
4 In return for my love they are my adversaries; but I am all prayer.   D ThChTh-EABThI IShTNUNI UENI ThFLA   ד תחת-אהבתי ישטנוני ואני תפלה
5 They have laid on me evil for good, and hatred for my love:   A UIShIMU OLI ROA ThChTh TUBA UShNEA ThChTh EABThI   ה וישימו עלי רעה תחת טובה ושנאה תחת אהבתי
6 'Set You a wicked man over him; and let an adversary stand at his right hand.   U AFQD OLIU RShO UShTN IOMD OL-IMINU   ו הפקד עליו רשע ושטן יעמד על-ימינו
7 When he is judged, let him go forth condemned; and let his prayer be turned into sin.   Z BAShFTU ITsE RShO UThFLThU ThAIA LChTEA   ז בהשפטו יצא רשע ותפלתו תהיה לחטאה
8 Let his days be few; let another take his charge.   Ch IAIU-IMIU MOTIM FQDThU IQCh EChR   ח יהיו-ימיו מעטים פקדתו יקח אחר
9 Let his children be fatherless, and his wife a widow.   T IAIU-BNIU IThUMIM UEShThU ELMNA   ט יהיו-בניו יתומים ואשתו אלמנה
10 Let his children be vagabonds, and beg; and let them seek their bread out of their desolate places.   I UNUO INUOU BNIU UShELU UDRShU MChRBUThIAM   י ונוע ינועו בניו ושאלו ודרשו מחרבותיהם
11 Let the creditor distrain all that he has; and let strangers make spoil of his labour.   IE INQSh NUShA LKL-EShR-LU UIBZU ZRIM IGIOU   יא ינקש נושה לכל-אשר-לו ויבזו זרים יגיעו
12 Let there be none to extend kindness to him; neither let there be any to be gracious to his fatherless children.   IB EL-IAI-LU MShK ChSD UEL-IAI ChUNN LIThUMIU   יב אל-יהי-לו משך חסד ואל-יהי חונן ליתומיו
13 Let his posterity be cut off; in the generation following let their name be blotted out.   IG IAI-EChRIThU LAKRITh BDUR EChR IMCh ShMM   יג יהי-אחריתו להכרית בדור אחר ימח שמם
14 Let the iniquity of his fathers be brought to remembrance to IAUA; and let not the sin of his mother be blotted out.   ID IZKR OUN EBThIU EL-IAUA UChTETh EMU EL-ThMCh   יד יזכר עון אבתיו אל-יהוה וחטאת אמו אל-תמח
15 Let them be before IAUA continually, that He may cut off the memory of them from the earth.   TU IAIU NGD-IAUA ThMID UIKRTh MERTs ZKRM   טו יהיו נגד-יהוה תמיד ויכרת מארץ זכרם
16 Because that he remembered not to do kindness, but persecuted the poor and needy man, and the broken in heart he was ready to slay.   TZ ION EShR LE ZKR OShUTh ChSD UIRDF EISh-ONI UEBIUN UNKEA LBB LMUThTh   טז יען אשר לא זכר עשות חסד וירדף איש-עני ואביון ונכאה לבב למותת
17 Yes, he loved cursing, and it came to him; and he delighted not in blessing, and it is far from him.   IZ UIEAB QLLA UThBUEAU ULE-ChFTs BBRKA UThRChQ MMNU   יז ויאהב קללה ותבואהו ולא-חפץ בברכה ותרחק ממנו
18 He clothed himself also with cursing as with his raiment, and it is come into his inward parts like water, and like oil into his bones.   ICh UILBSh QLLA KMDU UThBE KMIM BQRBU UKShMN BOTsMUThIU   יח וילבש קללה כמדו ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו
19 Let it be to him as the garment which he puts on, and for the girdle wherewith he is girded continually.'   IT ThAI-LU KBGD IOTA ULMZCh ThMID IChGRA   יט תהי-לו כבגד יעטה ולמזח תמיד יחגרה
20 This would mine adversaries effect from IAUA, and they that speak evil against my soul.   K ZETh FOLTh ShTNI METh IAUA UADBRIM RO OL-NFShI   כ זאת פעלת שטני מאת יהוה והדברים רע על-נפשי
21 But You, IAUA my Lord, deal with me for Your name's sake; because Your mercy is good, deliver You me.   KE UEThA IAUA EDNI OShA-EThI LMON ShMK KI-TUB ChSDK ATsILNI   כא ואתה יהוה אדני עשה-אתי למען שמך כי-טוב חסדך הצילני
22 For I am poor and needy, and my heart is wounded within me.   KB KI-ONI UEBIUN ENKI ULBI ChLL BQRBI   כב כי-עני ואביון אנכי ולבי חלל בקרבי
23 I am gone like the shadow when it lengthens; I am shaken off as the locust.   KG KTsL-KNTUThU NALKThI NNORThI KERBA   כג כצל-כנטותו נהלכתי ננערתי כארבה
24 My knees totter through fasting; and my flesh is lean, and has no fatness.   KD BRKI KShLU MTsUM UBShRI KChSh MShMN   כד ברכי כשלו מצום ובשרי כחש משמן
25 I am become also a taunt to them; when they see me, they shake their head.   KA UENI AIIThI ChRFA LAM IREUNI INIOUN REShM   כה ואני הייתי חרפה להם יראוני יניעון ראשם
26 Help me, O IAUA my God; O save me according to Your mercy;   KU OZRNI IAUA ELAI AUShIONI KChSDK   כו עזרני יהוה אלהי הושיעני כחסדך
27 That they may know that this is Your hand; that You, IAUA, have done it.   KZ UIDOU KI-IDK ZETh EThA IAUA OShIThA   כז וידעו כי-ידך זאת אתה יהוה עשיתה
28 Let them curse, but bless You; when they arise, they shall be put to shame, but Your servant shall rejoice.   KCh IQLLU-AMA UEThA ThBRK QMU UIBShU UOBDK IShMCh   כח יקללו-המה ואתה תברך קמו ויבשו ועבדך ישמח
29 Mine adversaries shall be clothed with confusion, and shall put on their own shame as a robe.   KT ILBShU ShUTNI KLMA UIOTU KMOIL BShThM   כט ילבשו שוטני כלמה ויעטו כמעיל בשתם
30 I will give great thanks to IAUA with my mouth; yes, I will praise Him among the multitude;   L EUDA IAUA MED BFI UBThUK RBIM EALLNU   ל אודה יהוה מאד בפי ובתוך רבים אהללנו
31 Because He stands at the right hand of the needy, to save him from them that judge his soul.   LE KI-IOMD LIMIN EBIUN LAUShIO MShFTI NFShU   לא כי-יעמד לימין אביון להושיע משפטי נפשו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18