Psalms 18 - ThALIM - תהלים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

The LORD Praised for Giving Deliverance.

1 For the Leader. [A Psalm] of David the servant of IAUA, who spoke to IAUA the words of this song in the day that IAUA delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul;   E LMNTsCh LOBD IAUA LDUD EShR DBR LIAUA ETh-DBRI AShIRA AZETh BIUM ATsIL-IAUA EUThU MKF KL-EIBIU UMID ShEUL   א למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את-דברי השירה הזאת ביום הציל-יהוה אותו מכף כל-איביו ומיד שאול
2 He said: I love you, O IAUA, my strength.   B UIEMR ERChMK IAUA ChZQI   ב ויאמר ארחמך יהוה חזקי
3 IAUA is my rock, and my fortress, and my deliverer; my God, my rock, in Him I take refuge; my shield, and my horn of salvation, my high tower.   G IAUA SLOI UMTsUDThI UMFLTI ELI TsURI EChSA-BU MGNI UQRN-IShOI MShGBI   ג יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה-בו מגני וקרן-ישעי משגבי
4 Praised, I cry, is IAUA, and I am saved from mine enemies.   D MALL EQRE IAUA UMN-EIBI EUShO   ד מהלל אקרא יהוה ומן-איבי אושע
5 The cords of Death compassed me, and the floods of Belial assailed me.   A EFFUNI ChBLI-MUTh UNChLI BLIOL IBOThUNI   ה אפפוני חבלי-מות ונחלי בליעל יבעתוני
6 The cords of Sheol surrounded me; the snares of Death confronted me.   U ChBLI ShEUL SBBUNI QDMUNI MUQShI MUTh   ו חבלי שאול סבבוני קדמוני מוקשי מות
7 In my distress I called on IAUA, and cried to my God; out of His temple He heard my voice, and my cry came before Him to His ears.   Z BTsR-LI EQRE IAUA UEL-ELAI EShUO IShMO MAIKLU QULI UShUOThI LFNIU ThBUE BEZNIU   ז בצר-לי אקרא יהוה ואל-אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו
8 Then the earth did shake and quake, the foundations also of the mountains did tremble; they were shaken, because He was wroth.   Ch UThGOSh UThROSh AERTs UMUSDI ARIM IRGZU UIThGOShU KI-ChRA LU   ח ותגעש ותרעש הארץ ומוסדי הרים ירגזו ויתגעשו כי-חרה לו
9 Smoke arose up in His nostrils, and fire out of His mouth did devour; coals flamed forth from Him.   T OLA OShN BEFU UESh-MFIU ThEKL GChLIM BORU MMNU   ט עלה עשן באפו ואש-מפיו תאכל גחלים בערו ממנו
10 He bowed the heavens also, and came down; and thick darkness was under His feet.   I UIT ShMIM UIRD UORFL ThChTh RGLIU   י ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו
11 He rode on a cherub, and did fly; yes, He did swoop down on the wings of the wind.   IE UIRKB OL-KRUB UIOF UIDE OL-KNFI-RUCh   יא וירכב על-כרוב ויעף וידא על-כנפי-רוח
12 He made darkness His hiding-place, His pavilion round about Him; darkness of waters, thick clouds of the skies.   IB IShTh ChShK SThRU SBIBUThIU SKThU ChShKTh-MIM OBI ShChQIM   יב ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו חשכת-מים עבי שחקים
13 At the brightness before Him, there passed through His thick clouds hailstones and coals of fire.   IG MNGA NGDU OBIU OBRU BRD UGChLI-ESh   יג מנגה נגדו עביו עברו ברד וגחלי-אש
14 IAUA also thundered in the heavens, and the Most High gave forth His voice; hailstones and coals of fire.   ID UIROM BShMIM IAUA UOLIUN IThN QLU BRD UGChLI-ESh   יד וירעם בשמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי-אש
15 He sent out His arrows, and scattered them; and He shot forth lightnings, and discomfited them.   TU UIShLCh ChTsIU UIFITsM UBRQIM RB UIAMM   טו וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם
16 The channels of waters appeared, and the foundations of the world were laid bare, at Your rebuke, O IAUA, at the blast of the breath of Your nostrils.   TZ UIREU EFIQI MIM UIGLU MUSDUTh ThBL MGORThK IAUA MNShMTh RUCh EFK   טז ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה מנשמת רוח אפך
17 He sent from on high, He took me; He drew me out of many waters.   IZ IShLCh MMRUM IQChNI IMShNI MMIM RBIM   יז ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים
18 He delivered me from mine enemy most strong, and from them that hated me, for they were too mighty for me.   ICh ITsILNI MEIBI OZ UMShNEI KI-EMTsU MMNI   יח יצילני מאיבי עז ומשנאי כי-אמצו ממני
19 They confronted me in the day of my calamity; but IAUA was a stay to me.   IT IQDMUNI BIUM-EIDI UIAI-IAUA LMShON LI   יט יקדמוני ביום-אידי ויהי-יהוה למשען לי
20 He brought me forth also into a large place; He delivered me, because He delighted in me.   K UIUTsIENI LMRChB IChLTsNI KI ChFTs BI   כ ויוציאני למרחב יחלצני כי חפץ בי
21 IAUA rewarded me according to my righteousness; according to the cleanness of my hands has He recompensed me.   KE IGMLNI IAUA KTsDQI KBR IDI IShIB LI   כא יגמלני יהוה כצדקי כבר ידי ישיב לי
22 For I have kept the ways of IAUA, and have not wickedly departed from my God.   KB KI-ShMRThI DRKI IAUA ULE-RShOThI MELAI   כב כי-שמרתי דרכי יהוה ולא-רשעתי מאלהי
23 For all His ordinances were before me, and I put not away His statutes from me.   KG KI KL-MShFTIU LNGDI UChQThIU LE-ESIR MNI   כג כי כל-משפטיו לנגדי וחקתיו לא-אסיר מני
24 I was single-hearted with Him, and I kept myself from mine iniquity.   KD UEAI ThMIM OMU UEShThMR MOUNI   כד ואהי תמים עמו ואשתמר מעוני
25 Therefore has IAUA recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in His eyes.   KA UIShB-IAUA LI KTsDQI KBR IDI LNGD OINIU   כה וישב-יהוה לי כצדקי כבר ידי לנגד עיניו
26 With the merciful You dost show Yourself merciful, with the upright man You dost show Yourself upright;   KU OM-ChSID ThThChSD OM-GBR ThMIM ThThMM   כו עם-חסיד תתחסד עם-גבר תמים תתמם
27 With the pure You dost show Yourself pure; and with the crooked You dost show Yourself subtle.   KZ OM-NBR ThThBRR UOM-OQSh ThThFThL   כז עם-נבר תתברר ועם-עקש תתפתל
28 For You dost save the afflicted people; but the haughty eyes You dost humble.   KCh KI-EThA OM-ONI ThUShIO UOINIM RMUTh ThShFIL   כח כי-אתה עם-עני תושיע ועינים רמות תשפיל
29 For You dost light my lamp; IAUA my God does lighten my darkness.   KT KI-EThA ThEIR NRI IAUA ELAI IGIA ChShKI   כט כי-אתה תאיר נרי יהוה אלהי יגיה חשכי
30 For by You I run on a troop; and by my God do I scale a wall.   L KI-BK ERTs GDUD UBELAI EDLG-ShUR   ל כי-בך ארץ גדוד ובאלהי אדלג-שור
31 As for God, His way is perfect; the word of IAUA is tried; He is a shield to all them that take refuge in Him.   LE AEL ThMIM DRKU EMRTh-IAUA TsRUFA MGN AUE LKL AChSIM BU   לא האל תמים דרכו אמרת-יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו
32 For who is God, save IAUA? Who is a Rock, except our God?   LB KI MI ELUA MBLODI IAUA UMI TsUR ZULThI ELAINU   לב כי מי אלוה מבלעדי יהוה ומי צור זולתי אלהינו
33 The God that puts me with strength, and makes my way straight;   LG AEL AMEZRNI ChIL UIThN ThMIM DRKI   לג האל המאזרני חיל ויתן תמים דרכי
34 Who makes my feet like hinds', and sets me on my high places;   LD MShUA RGLI KEILUTh UOL BMThI IOMIDNI   לד משוה רגלי כאילות ועל במתי יעמידני
35 Who trains my hands for war, so that mine arms do bend a bow of brass.   LA MLMD IDI LMLChMA UNChThA QShTh-NChUShA ZRUOThI   לה מלמד ידי למלחמה ונחתה קשת-נחושה זרועתי
36 You have also given me Your shield of salvation, and Your right hand has holden me up; and Your condescension has made me great.   LU UThThN-LI MGN IShOK UIMINK ThSODNI UONUThK ThRBNI   לו ותתן-לי מגן ישעך וימינך תסעדני וענותך תרבני
37 You have enlarged my steps under me, and my feet have not slipped.   LZ ThRChIB TsODI ThChThI ULE MODU QRSLI   לז תרחיב צעדי תחתי ולא מעדו קרסלי
38 I have pursued mine enemies, and overtaken them; neither did I turn back till they were consumed.   LCh ERDUF EUIBI UEShIGM ULE-EShUB OD-KLUThM   לח ארדוף אויבי ואשיגם ולא-אשוב עד-כלותם
39 I have smitten them through, so that they are not able to rise; they are fallen under my feet.   LT EMChTsM ULE-IKLU QUM IFLU ThChTh RGLI   לט אמחצם ולא-יכלו קום יפלו תחת רגלי
40 For You have girded me with strength to the battle; You have subdued under me those that rose up against me.   M UThEZRNI ChIL LMLChMA ThKRIO QMI ThChThI   מ ותאזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתי
41 You have also made mine enemies turn their backs to me, and I did cut off them that hate me.   ME UEIBI NThThA LI ORF UMShNEI ETsMIThM   מא ואיבי נתתה לי ערף ומשנאי אצמיתם
42 They cried, but there was none to save; even to IAUA, but He answered them not.   MB IShUOU UEIN-MUShIO OL-IAUA ULE ONM   מב ישועו ואין-מושיע על-יהוה ולא ענם
43 Then did I beat them small as the dust before the wind; I did cast them out as the mire of the streets.   MG UEShChQM KOFR OL-FNI-RUCh KTIT ChUTsUTh ERIQM   מג ואשחקם כעפר על-פני-רוח כטיט חוצות אריקם
44 You have delivered me from the contentions of the people; You have made me the head of the nations; a people whom I have not known serve me.   MD ThFLTNI MRIBI-OM ThShIMNI LRESh GUIM OM LE-IDOThI IOBDUNI   מד תפלטני מריבי-עם תשימני לראש גוים עם לא-ידעתי יעבדוני
45 As soon as they hear of me, they obey me; the sons of the stranger dwindle away before me.   MA LShMO EZN IShMOU LI BNI-NKR IKChShU-LI   מה לשמע אזן ישמעו לי בני-נכר יכחשו-לי
46 The sons of the stranger fade away, and come trembling out of their close places.   MU BNI-NKR IBLU UIChRGU MMSGRUThIAM   מו בני-נכר יבלו ויחרגו ממסגרותיהם
47 IAUA lives, and blessed be my Rock; and exalted be the God of my salvation;   MZ ChI-IAUA UBRUK TsURI UIRUM ELUAI IShOI   מז חי-יהוה וברוך צורי וירום אלוהי ישעי
48 Even the God that executes vengeance for me, and subdues peoples under me.   MCh AEL ANUThN NQMUTh LI UIDBR OMIM ThChThI   מח האל הנותן נקמות לי וידבר עמים תחתי
49 He delivers me from mine enemies; yes, You lift me up above them that rise up against me; You deliver me from the violent man.   MT MFLTI MEIBI EF MN-QMI ThRUMMNI MEISh ChMS ThTsILNI   מט מפלטי מאיבי אף מן-קמי תרוממני מאיש חמס תצילני
50 Therefore I will give thanks to You, O IAUA, among the nations, and will sing praises to Your name.   N OL-KN EUDK BGUIM IAUA ULShMK EZMRA   נ על-כן אודך בגוים יהוה ולשמך אזמרה
51 Great salvation gives He to His king; and shows mercy to His anointed, to David and to his seed, for evermore.   NE MGDL IShUOUTh MLKU UOShA ChSD LMShIChU LDUD ULZROU OD-OULM   נא מגדל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד-עולם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18