Psalms 10 - ThALIM - תהלים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

A Prayer for the Overthrow of the Wicked.

1 Why stand You afar off, O IAUA? Why hide You Yourself in times of trouble?   E LMA IAUA ThOMD BRChUQ ThOLIM LOThUTh BTsRA   א למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרה
2 Through the pride of the wicked the poor is hotly pursued, they are taken in the devices that they have imagined.   B BGEUTh RShO IDLQ ONI IThFShU BMZMUTh ZU ChShBU   ב בגאות רשע ידלק עני יתפשו במזמות זו חשבו
3 For the wicked boasts of his heart's desire, and the covetous vaunts himself, though he contemn IAUA.   G KI-ALL RShO OL-ThEUTh NFShU UBTsO BRK NETs IAUA   ג כי-הלל רשע על-תאות נפשו ובצע ברך נאץ יהוה
4 The wicked, in the pride of his countenance [, says]: 'He will not require'; all his thoughts are: 'There is no God.'   D RShO KGBA EFU BL-IDRSh EIN ELAIM KL-MZMUThIU   ד רשע כגבה אפו בל-ידרש אין אלהים כל-מזמותיו
5 His ways prosper at all times; Your judgments are far above out of his sight; as for all his adversaries, he puffs at them.   A IChILU DRKU BKL-OTh MRUM MShFTIK MNGDU KL-TsURRIU IFICh BAM   ה יחילו דרכו בכל-עת מרום משפטיך מנגדו כל-צורריו יפיח בהם
6 He says in his heart: 'I shall not be moved, I who to all generations shall not be in adversity.'   U EMR BLBU BL-EMUT LDR UDR EShR LE-BRO   ו אמר בלבו בל-אמוט לדר ודר אשר לא-ברע
7 His mouth is full of cursing and deceit and oppression; under his tongue is mischief and iniquity.   Z ELA FIAU MLE UMRMUTh UThK ThChTh LShUNU OML UEUN   ז אלה פיהו מלא ומרמות ותך תחת לשונו עמל ואון
8 He sits in the lurking-places of the villages; in secret places does he slay the innocent; his eyes are on the watch for the helpless.   Ch IShB BMERB ChTsRIM BMSThRIM IARG NQI OINIU LChLKA ITsFNU   ח ישב במארב חצרים במסתרים יהרג נקי עיניו לחלכה יצפנו
9 He lays in wait in a secret place as a lion in his lair, he lays in wait to catch the poor; he does catch the poor, when he draws him up in his net.   T IERB BMSThR KERIA BSKA IERB LChTUF ONI IChTF ONI BMShKU BRShThU   ט יארב במסתר כאריה בסכה יארב לחטוף עני יחטף עני במשכו ברשתו
10 He crouches, he bows down, and the helpless fall into his mighty claws.   I UDKA (IDKA) IShCh UNFL BOTsUMIU ChLKEIM (ChL KEIM)   י ודכה (ידכה) ישח ונפל בעצומיו חלכאים (חל כאים)
11 He has said in his heart: 'God has forgotten; He hides His face; He will never see.'   IE EMR BLBU ShKCh EL ASThIR FNIU BL-REA LNTsCh   יא אמר בלבו שכח אל הסתיר פניו בל-ראה לנצח
12 Arise, O IAUA; O God, lift up Your hand; forget not the humble.   IB QUMA IAUA EL NShE IDK EL-ThShKCh ONIIM (ONUIM)   יב קומה יהוה אל נשא ידך אל-תשכח עניים (ענוים)
13 Wherefore does the wicked contemn God, and say in his heart: 'You will not require'?   IG OL-MA NETs RShO ELAIM EMR BLBU LE ThDRSh   יג על-מה נאץ רשע אלהים אמר בלבו לא תדרש
14 You have seen; for You behold trouble and vexation, to requite them with Your hand; to You the helpless commits himself; You have been the helper of the fatherless.   ID REThA KI-EThA OML UKOS ThBIT LThTh BIDK OLIK IOZB ChLKA IThUM EThA AIITh OUZR   יד ראתה כי-אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר
15 Break You the arm of the wicked; and as for the evil man, search out his wickedness, till none be found.   TU ShBR ZRUO RShO URO ThDRUSh-RShOU BL-ThMTsE   טו שבר זרוע רשע ורע תדרוש-רשעו בל-תמצא
16 IAUA is King for ever and ever; the nations are perished out of His land.   TZ IAUA MLK OULM UOD EBDU GUIM MERTsU   טז יהוה מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו
17 IAUA, You have heard the desire of the humble: You will direct their heart, You will cause Your ear to attend;   IZ ThEUTh ONUIM ShMOTh IAUA ThKIN LBM ThQShIB EZNK   יז תאות ענוים שמעת יהוה תכין לבם תקשיב אזנך
18 To right the fatherless and the oppressed, that man who is of the earth may be terrible no more.   ICh LShFT IThUM UDK BL-IUSIF OUD LORTs ENUSh MN-AERTs   יח לשפט יתום ודך בל-יוסיף עוד לערץ אנוש מן-הארץ

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18