Psalms 106 - ThALIM - תהלים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Israel's Rebelliousness and IAUA's Deliverances.

1 Allelu-IA! O give thanks to IAUA; for He is good; for His mercy endures for ever.   E ALLU-IA AUDU LIAUA KI-TUB KI LOULM ChSDU   א הללו-יה הודו ליהוה כי-טוב כי לעולם חסדו
2 Who can express the mighty acts of IAUA, or make all His praise to be heard?   B MI IMLL GBURUTh IAUA IShMIO KL-ThALThU   ב מי ימלל גבורות יהוה ישמיע כל-תהלתו
3 Happy are they that keep justice, that do righteousness at all times.   G EShRI ShMRI MShFT OShA TsDQA BKL-OTh   ג אשרי שמרי משפט עשה צדקה בכל-עת
4 Remember me, O IAUA, when You favor Your people; O think of me at Your salvation;   D ZKRNI IAUA BRTsUN OMK FQDNI BIShUOThK   ד זכרני יהוה ברצון עמך פקדני בישועתך
5 That I may behold the prosperity of Your chosen, that I may rejoice in the gladness of Your nation, that I may glory with Your inheritance.   A LREUTh BTUBTh BChIRIK LShMCh BShMChTh GUIK LAThALL OM-NChLThK   ה לראות בטובת בחיריך לשמח בשמחת גויך להתהלל עם-נחלתך
6 We have sinned with our fathers, we have done iniquitously, we have dealt wickedly.   U ChTENU OM-EBUThINU AOUINU ARShONU   ו חטאנו עם-אבותינו העוינו הרשענו
7 Our fathers in Egypt gave no heed to Your wonders; they remembered not the multitude of Your mercies; but were rebellious at the sea, even at the Red Sea.   Z EBUThINU BMTsRIM LE-AShKILU NFLEUThIK LE ZKRU ETh-RB ChSDIK UIMRU OL-IM BIM-SUF   ז אבותינו במצרים לא-השכילו נפלאותיך לא זכרו את-רב חסדיך וימרו על-ים בים-סוף
8 Nevertheless He saved them for His name's sake, that He might make His mighty power to be known.   Ch UIUShIOM LMON ShMU LAUDIO ETh-GBURThU   ח ויושיעם למען שמו להודיע את-גבורתו
9 He rebuked the Red Sea, and it was dried up; and He led them through the depths, as through a wilderness.   T UIGOR BIM-SUF UIChRB UIULIKM BThAMUTh KMDBR   ט ויגער בים-סוף ויחרב ויוליכם בתהמות כמדבר
10 He saved them from the hand of him that hated them, and redeemed them from the hand of the enemy.   I UIUShIOM MID ShUNE UIGELM MID EUIB   י ויושיעם מיד שונא ויגאלם מיד אויב
11 The waters covered their adversaries; there was not one of them left.   IE UIKSU-MIM TsRIAM EChD MAM LE NUThR   יא ויכסו-מים צריהם אחד מהם לא נותר
12 Then believed they His words; they sang His praise.   IB UIEMINU BDBRIU IShIRU ThALThU   יב ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו
13 They soon forgot His works; they waited not for His counsel;   IG MARU ShKChU MOShIU LE-ChKU LOTsThU   יג מהרו שכחו מעשיו לא-חכו לעצתו
14 But lusted exceedingly in the wilderness, and tried God in the desert.   ID UIThEUU ThEUA BMDBR UINSU-EL BIShIMUN   יד ויתאוו תאוה במדבר וינסו-אל בישימון
15 He gave them their request; but sent leanness into their soul.   TU UIThN LAM ShELThM UIShLCh RZUN BNFShM   טו ויתן להם שאלתם וישלח רזון בנפשם
16 They were jealous also of Moses in the camp, and of Aaron the holy one of IAUA.   TZ UIQNEU LMShA BMChNA LEARN QDUSh IAUA   טז ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש יהוה
17 The earth opened and swallowed up Dathan, and covered the company of Abiram.   IZ ThFThCh-ERTs UThBLO DThN UThKS OL-ODTh EBIRM   יז תפתח-ארץ ותבלע דתן ותכס על-עדת אבירם
18 A fire was kindled in their company; the flame burned up the wicked.   ICh UThBOR-ESh BODThM LABA ThLAT RShOIM   יח ותבער-אש בעדתם להבה תלהט רשעים
19 They made a calf in Horeb, and worshipped a molten image.   IT IOShU-OGL BChRB UIShThChUU LMSKA   יט יעשו-עגל בחרב וישתחוו למסכה
20 Thus they exchanged their glory for the likeness of an ox that eats grass.   K UIMIRU ETh-KBUDM BThBNITh ShUR EKL OShB   כ וימירו את-כבודם בתבנית שור אכל עשב
21 They forgot God their savior, who had done great things in Egypt;   KE ShKChU EL MUShIOM OShA GDLUTh BMTsRIM   כא שכחו אל מושיעם עשה גדלות במצרים
22 Wondrous works in the land of Ham, terrible things by the Red Sea.   KB NFLEUTh BERTs ChM NUREUTh OL-IM-SUF   כב נפלאות בארץ חם נוראות על-ים-סוף
23 Therefore He said that He would destroy them, had not Moses His chosen stood before Him in the breach, to turn back His wrath, unless He should destroy them.   KG UIEMR LAShMIDM LULI MShA BChIRU OMD BFRTs LFNIU LAShIB ChMThU MAShChITh   כג ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית
24 Moreover, they scorned the desirable land, they believed not His word;   KD UIMESU BERTs ChMDA LE-AEMINU LDBRU   כד וימאסו בארץ חמדה לא-האמינו לדברו
25 They murmured in their tents, they hearkened not to the voice of IAUA.   KA UIRGNU BEALIAM LE ShMOU BQUL IAUA   כה וירגנו באהליהם לא שמעו בקול יהוה
26 Therefore He swore concerning them, that He would overthrow them in the wilderness;   KU UIShE IDU LAM LAFIL EUThM BMDBR   כו וישא ידו להם להפיל אותם במדבר
27 That He would cast out their seed among the nations, and scatter them in the lands.   KZ ULAFIL ZROM BGUIM ULZRUThM BERTsUTh   כז ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות
28 They joined themselves also to Baal of Peor, and ate the sacrifices of the dead.   KCh UITsMDU LBOL FOUR UIEKLU ZBChI MThIM   כח ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים
29 Thus they provoked Him with their doings, and the plague broke in on them.   KT UIKOISU BMOLLIAM UThFRTs-BM MGFA   כט ויכעיסו במעלליהם ותפרץ-בם מגפה
30 Then stood up Phinehas, and wrought judgment, and so the plague was stayed.   L UIOMD FINChS UIFLL UThOTsR AMGFA   ל ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה
31 That was counted to him for righteousness, to all generations for ever.   LE UThChShB LU LTsDQA LDR UDR OD-OULM   לא ותחשב לו לצדקה לדר ודר עד-עולם
32 They angered Him also at the waters of Meribah, and it went ill with Moses because of them;   LB UIQTsIFU OL-MI MRIBA UIRO LMShA BOBURM   לב ויקציפו על-מי מריבה וירע למשה בעבורם
33 For they embittered his spirit, and he spoke rashly with his lips.   LG KI-AMRU ETh-RUChU UIBTE BShFThIU   לג כי-המרו את-רוחו ויבטא בשפתיו
34 They did not destroy the peoples, as IAUA commanded them;   LD LE-AShMIDU ETh-AOMIM EShR EMR IAUA LAM   לד לא-השמידו את-העמים אשר אמר יהוה להם
35 But mingled themselves with the nations, and learned their works;   LA UIThORBU BGUIM UILMDU MOShIAM   לה ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם
36 They served their idols, which became a snare to them;   LU UIOBDU ETh-OTsBIAM UIAIU LAM LMUQSh   לו ויעבדו את-עצביהם ויהיו להם למוקש
37 Yes, they sacrificed their sons and their daughters to demons,   LZ UIZBChU ETh-BNIAM UETh-BNUThIAM LShDIM   לז ויזבחו את-בניהם ואת-בנותיהם לשדים
38 Shed innocent blood, even the blood of their sons and of their daughters, whom they sacrificed to the idols of Canaan; and the land was polluted with blood.   LCh UIShFKU DM NQI DM-BNIAM UBNUThIAM EShR ZBChU LOTsBI KNON UThChNF AERTs BDMIM   לח וישפכו דם נקי דם-בניהם ובנותיהם אשר זבחו לעצבי כנען ותחנף הארץ בדמים
39 Thus were they defiled with their works, and went astray in their doings.   LT UITMEU BMOShIAM UIZNU BMOLLIAM   לט ויטמאו במעשיהם ויזנו במעלליהם
40 Therefore was the wrath of IAUA kindled against His people, and He abhorred His inheritance.   M UIChR-EF IAUA BOMU UIThOB ETh-NChLThU   מ ויחר-אף יהוה בעמו ויתעב את-נחלתו
41 He gave them into the hand of the nations; and they that hated them ruled over them.   ME UIThNM BID-GUIM UIMShLU BAM ShNEIAM   מא ויתנם ביד-גוים וימשלו בהם שנאיהם
42 Their enemies also oppressed them, and they were subdued under their hand.   MB UILChTsUM EUIBIAM UIKNOU ThChTh IDM   מב וילחצום אויביהם ויכנעו תחת ידם
43 Many times did He deliver them; but they were rebellious in their counsel, and sank low through their iniquity.   MG FOMIM RBUTh ITsILM UAMA IMRU BOTsThM UIMKU BOUNM   מג פעמים רבות יצילם והמה ימרו בעצתם וימכו בעונם
44 Nevertheless He looked on their distress, when He heard their cry;   MD UIRE BTsR LAM BShMOU ETh-RNThM   מד וירא בצר להם בשמעו את-רנתם
45 He remembered for them His covenant, and repented according to the multitude of His mercies.   MA UIZKR LAM BRIThU UINChM KRB ChSDU   מה ויזכר להם בריתו וינחם כרב חסדו
46 He made them also to be pitied of all those that carried them captive.   MU UIThN EUThM LRChMIM LFNI KL-ShUBIAM   מו ויתן אותם לרחמים לפני כל-שוביהם
47 Save us, O IAUA our God, and gather us from among the nations, that we may give thanks to Your holy name, that we may triumph in Your praise.   MZ AUShIONU IAUA ELAINU UQBTsNU MN-AGUIM LADUTh LShM QDShK LAShThBCh BThALThK   מז הושיענו יהוה אלהינו וקבצנו מן-הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך
48 Blessed be IAUA, the God of Israel, from everlasting even to everlasting, and let all the people say: 'Amen.' Allelu-IA!   MCh BRUK IAUA ELAI IShREL MN-AOULM UOD AOULM UEMR KL-AOM EMN ALLU-IA   מח ברוך יהוה אלהי ישראל מן-העולם ועד העולם ואמר כל-העם אמן הללו-יה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18