Nehemiah 13 - NChMIA - נחמיה


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Foreigners Excluded

1 On that day they read in the book of Moses in the hearing of the people; and therein was found written, that an Ammonite and a Moabite should not enter into the assembly of God for ever;   E BIUM AAUE NQRE BSFR MShA BEZNI AOM UNMTsE KThUB BU EShR LE-IBUE OMNI UMUEBI BQAL AELAIM OD-OULM   א ביום ההוא נקרא בספר משה באזני העם ונמצא כתוב בו אשר לא-יבוא עמני ומואבי בקהל האלהים עד-עולם
2 because they met not the children of Israel with bread and with water, but hired Balaam against them, to curse them; howbeit our God turned the curse into a blessing.   B KI LE QDMU ETh-BNI IShREL BLChM UBMIM UIShKR OLIU ETh-BLOM LQLLU UIAFK ELAINU AQLLA LBRKA   ב כי לא קדמו את-בני ישראל בלחם ובמים וישכר עליו את-בלעם לקללו ויהפך אלהינו הקללה לברכה
3 It came to pass, when they had heard the law, that they separated from Israel all the alien mixture.   G UIAI KShMOM ETh-AThURA UIBDILU KL-ORB MIShREL   ג ויהי כשמעם את-התורה ויבדילו כל-ערב מישראל
4 Now before this, Eliashib the priest, who was appointed over the chambers of the house of our God, being allied to Tobiah,   D ULFNI MZA ELIShIB AKAN NThUN BLShKTh BITh-ELAINU QRUB LTUBIA   ד ולפני מזה אלישיב הכהן נתון בלשכת בית-אלהינו קרוב לטוביה
5 had prepared for him a great chamber, where aforetime they laid the meal-offerings, the frankincense, and the vessels, and the tithes of the corn, the wine, and the oil, which were given by commandment to the Levites, and the singers, and the porters; and the heave-offerings for the priests.   A UIOSh LU LShKA GDULA UShM AIU LFNIM NThNIM ETh-AMNChA ALBUNA UAKLIM UMOShR ADGN AThIRUSh UAITsAR MTsUTh ALUIM UAMShRRIM UAShUORIM UThRUMTh AKANIM   ה ויעש לו לשכה גדולה ושם היו לפנים נתנים את-המנחה הלבונה והכלים ומעשר הדגן התירוש והיצהר מצות הלוים והמשררים והשוערים ותרומת הכהנים
6 But in all this time I was not at Jerusalem; for in the two and thirtieth year of Artaxerxes king of Babylon I went to the king, and after certain days asked I leave of the king;   U UBKL-ZA LE AIIThI BIRUShLM KI BShNTh ShLShIM UShThIM LERThChShSThE MLK-BBL BEThI EL-AMLK ULQTs IMIM NShELThI MN-AMLK   ו ובכל-זה לא הייתי בירושלם כי בשנת שלשים ושתים לארתחשסתא מלך-בבל באתי אל-המלך ולקץ ימים נשאלתי מן-המלך
7 and I came to Jerusalem, and understood the evil that Eliashib had done for Tobiah, in preparing him a chamber in the courts of the house of God.   Z UEBUE LIRUShLM UEBINA BROA EShR OShA ELIShIB LTUBIA LOShUTh LU NShKA BChTsRI BITh AELAIM   ז ואבוא לירושלם ואבינה ברעה אשר עשה אלישיב לטוביה לעשות לו נשכה בחצרי בית האלהים
8 It grieved me sore; therefore I cast forth all the household stuff of Tobiah out of the chamber.   Ch UIRO LI MED UEShLIKA ETh-KL-KLI BITh-TUBIA AChUTs MN-ALShKA   ח וירע לי מאד ואשליכה את-כל-כלי בית-טוביה החוץ מן-הלשכה
9 Then I commanded, and they cleansed the chambers; and thither brought I again the vessels of the house of God, with the meal-offerings and the frankincense.   T UEMRA UITARU ALShKUTh UEShIBA ShM KLI BITh AELAIM ETh-AMNChA UALBUNA   ט ואמרה ויטהרו הלשכות ואשיבה שם כלי בית האלהים את-המנחה והלבונה
10 I perceived that the portions of the Levites had not been given them; so that the Levites and the singers, that did the work, were fled every one to his field.   I UEDOA KI-MNIUTh ALUIM LE NThNA UIBRChU EISh-LShDAU ALUIM UAMShRRIM OShI AMLEKA   י ואדעה כי-מניות הלוים לא נתנה ויברחו איש-לשדהו הלוים והמשררים עשי המלאכה
11 Then contended I with the rulers, and said: 'Why is the house of God forsaken?' I gathered them together, and set them in their place.   IE UERIBA ETh-ASGNIM UEMRA MDUO NOZB BITh-AELAIM UEQBTsM UEOMDM OL-OMDM   יא ואריבה את-הסגנים ואמרה מדוע נעזב בית-האלהים ואקבצם ואעמדם על-עמדם
12 Then brought all Judah the tithe of the corn and the wine and the oil to the treasuries.   IB UKL-IAUDA ABIEU MOShR ADGN UAThIRUSh UAITsAR LEUTsRUTh   יב וכל-יהודה הביאו מעשר הדגן והתירוש והיצהר לאוצרות
13 I made treasurers over the treasuries, Shelemiah the priest, and Zadok the scribe, and of the Levites, Pedaiah; and next to them was Hanan the son of Zaccur, the son of Mattaniah; for they were counted faithful, and their office was to distribute to their brethren.   IG UEUTsRA OL-EUTsRUTh ShLMIA AKAN UTsDUQ ASUFR UFDIA MN-ALUIM UOL-IDM ChNN BN-ZKUR BN-MThNIA KI NEMNIM NChShBU UOLIAM LChLQ LEChIAM   יג ואוצרה על-אוצרות שלמיה הכהן וצדוק הסופר ופדיה מן-הלוים ועל-ידם חנן בן-זכור בן-מתניה כי נאמנים נחשבו ועליהם לחלק לאחיהם
14 Remember me, O my God, concerning this, and wipe not out my good deeds that I have done for the house of my God, and for the wards thereof.   ID ZKRA-LI ELAI OL-ZETh UEL-ThMCh ChSDI EShR OShIThI BBITh ELAI UBMShMRIU   יד זכרה-לי אלהי על-זאת ואל-תמח חסדי אשר עשיתי בבית אלהי ובמשמריו
15 In those days saw I in Judah some treading winepresses on the sabbath, and bringing in heaps of corn, and lading asses therewith; as also wine, grapes, and figs, and all manner of burdens, which they brought into Jerusalem on the sabbath day; and I forewarned them in the day wherein they sold victuals.   TU BIMIM AAMA REIThI BIAUDA DRKIM-GThUTh BShBTh UMBIEIM AORMUTh UOMSIM OL-AChMRIM UEF-IIN ONBIM UThENIM UKL-MShE UMBIEIM IRUShLM BIUM AShBTh UEOID BIUM MKRM TsID   טו בימים ההמה ראיתי ביהודה דרכים-גתות בשבת ומביאים הערמות ועמסים על-החמרים ואף-יין ענבים ותאנים וכל-משא ומביאים ירושלם ביום השבת ואעיד ביום מכרם ציד
16 There dwelt men of Tyre also therein, who brought in fish, and all manner of ware, and sold on the sabbath to the children of Judah, and in Jerusalem.   TZ UATsRIM IShBU BA MBIEIM DEG UKL-MKR UMUKRIM BShBTh LBNI IAUDA UBIRUShLM   טז והצרים ישבו בה מביאים דאג וכל-מכר ומוכרים בשבת לבני יהודה ובירושלם
17 Then I contended with the nobles of Judah, and said to them: 'What evil thing is this that you do, and profane the sabbath day?   IZ UERIBA ETh ChRI IAUDA UEMRA LAM MA-ADBR ARO AZA EShR EThM OShIM UMChLLIM ETh-IUM AShBTh   יז ואריבה את חרי יהודה ואמרה להם מה-הדבר הרע הזה אשר אתם עשים ומחללים את-יום השבת
18 Did not your fathers thus, and did not our God bring all this evil on us, and on this city? yet you bring more wrath on Israel by profaning the sabbath.'   ICh ALUE KA OShU EBThIKM UIBE ELAINU OLINU ETh KL-AROA AZETh UOL AOIR AZETh UEThM MUSIFIM ChRUN OL-IShREL LChLL ETh-AShBTh   יח הלוא כה עשו אבתיכם ויבא אלהינו עלינו את כל-הרעה הזאת ועל העיר הזאת ואתם מוסיפים חרון על-ישראל לחלל את-השבת
19 It came to pass that, when the gates of Jerusalem began to be dark before the sabbath, I commanded that the doors should be shut, and commanded that they should not be opened till after the sabbath; and some of my servants set I over the gates, that there should no burden be brought in on the sabbath day.   IT UIAI KEShR TsLLU ShORI IRUShLM LFNI AShBTh UEMRA UISGRU ADLThUTh UEMRA EShR LE IFThChUM OD EChR AShBTh UMNORI AOMDThI OL-AShORIM LE-IBUE MShE BIUM AShBTh   יט ויהי כאשר צללו שערי ירושלם לפני השבת ואמרה ויסגרו הדלתות ואמרה אשר לא יפתחום עד אחר השבת ומנערי העמדתי על-השערים לא-יבוא משא ביום השבת
20 So the merchants and sellers of all kind of ware lodged without Jerusalem once or twice.   K UILINU ARKLIM UMKRI KL-MMKR MChUTs LIRUShLM FOM UShThIM   כ וילינו הרכלים ומכרי כל-ממכר מחוץ לירושלם פעם ושתים
21 Then I forewarned them, and said to them: 'Why lodge you about the wall? if you do so again, I will lay hands on you.' From that time forth came they no more on the sabbath.   KE UEOIDA BAM UEMRA ELIAM MDUO EThM LNIM NGD AChUMA EM-ThShNU ID EShLCh BKM MN-AOTh AAIE LE-BEU BShBTh   כא ואעידה בהם ואמרה אליהם מדוע אתם לנים נגד החומה אם-תשנו יד אשלח בכם מן-העת ההיא לא-באו בשבת
22 I commanded the Levites that they should purify themselves, and that they should come and keep the gates, to sanctify the sabbath day. Remember to me, O my God, this also, and spare me according to the greatness of Your mercy.   KB UEMRA LLUIM EShR IAIU MTARIM UBEIM ShMRIM AShORIM LQDSh ETh-IUM AShBTh GM-ZETh ZKRA-LI ELAI UChUSA OLI KRB ChSDK   כב ואמרה ללוים אשר יהיו מטהרים ובאים שמרים השערים לקדש את-יום השבת גם-זאת זכרה-לי אלהי וחוסה עלי כרב חסדך
23 In those days also saw I the Jews that had married women of Ashdod, of Ammon, and of Moab;   KG GM BIMIM AAM REIThI ETh-AIAUDIM AShIBU NShIM EShDUDIUTh (EShDDIUTh) OMUNIUTh (OMNIUTh) MUEBIUTh   כג גם בימים ההם ראיתי את-היהודים השיבו נשים אשדודיות (אשדדיות) עמוניות (עמניות) מואביות
24 and their children spoke half in the speech of Ashdod, and could not speak in the Jews' language, but according to the language of each people.   KD UBNIAM ChTsI MDBR EShDUDITh UEINM MKIRIM LDBR IAUDITh UKLShUN OM UOM   כד ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם
25 I contended with them, and cursed them, and smote certain of them, and plucked off their hair, and made them swear by God: 'You shall not give your daughters to their sons, nor take their daughters for your sons, or for yourselves.   KA UERIB OMM UEQLLM UEKA MAM ENShIM UEMRTM UEShBIOM BELAIM EM-ThThNU BNThIKM LBNIAM UEM-ThShEU MBNThIAM LBNIKM ULKM   כה ואריב עמם ואקללם ואכה מהם אנשים ואמרטם ואשביעם באלהים אם-תתנו בנתיכם לבניהם ואם-תשאו מבנתיהם לבניכם ולכם
26 Did not Solomon king of Israel sin by these things? yet among many nations was there no king like him, and he was beloved of his God, and God made him king over all Israel; nevertheless even him did the foreign women cause to sin.   KU ALUE OL-ELA ChTE-ShLMA MLK IShREL UBGUIM ARBIM LE-AIA MLK KMAU UEAUB LELAIU AIA UIThNAU ELAIM MLK OL-KL-IShREL GM-EUThU AChTIEU ANShIM ANKRIUTh   כו הלוא על-אלה חטא-שלמה מלך ישראל ובגוים הרבים לא-היה מלך כמהו ואהוב לאלהיו היה ויתנהו אלהים מלך על-כל-ישראל גם-אותו החטיאו הנשים הנכריות
27 Shall we then hearken to you to do all this great evil, to break faith with our God in marrying foreign women?'   KZ ULKM ANShMO LOShTh ETh KL-AROA AGDULA AZETh LMOL BELAINU LAShIB NShIM NKRIUTh   כז ולכם הנשמע לעשת את כל-הרעה הגדולה הזאת למעל באלהינו להשיב נשים נכריות
28 One of the sons of Joiada, the son of Eliashib the high priest, was son-in-law to Sanballat the Horonite; therefore I chased him from me.   KCh UMBNI IUIDO BN-ELIShIB AKAN AGDUL ChThN LSNBLT AChRNI UEBRIChAU MOLI   כח ומבני יוידע בן-אלישיב הכהן הגדול חתן לסנבלט החרני ואבריחהו מעלי
29 Remember them, O my God, because they have defiled the priesthood, and the covenant of the priesthood, and of the Levites.   KT ZKRA LAM ELAI OL GELI AKANA UBRITh AKANA UALUIM   כט זכרה להם אלהי על גאלי הכהנה וברית הכהנה והלוים
30 Thus cleansed I them from everything foreign, and appointed wards for the priests and for the Levites, every one in his work;   L UTARThIM MKL-NKR UEOMIDA MShMRUTh LKANIM ULLUIM EISh BMLEKThU   ל וטהרתים מכל-נכר ואעמידה משמרות לכהנים וללוים איש במלאכתו
31 and for the wood-offering, at times appointed, and for the first-fruits. Remember me, O my God, for good.   LE ULQRBN AOTsIM BOThIM MZMNUTh ULBKURIM ZKRA-LI ELAI LTUBA   לא ולקרבן העצים בעתים מזמנות ולבכורים זכרה-לי אלהי לטובה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18