Nehemiah 9 - NChMIA - נחמיה


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

The People Confess Their Sin

1 Now in the twenty and fourth day of this month the children of Israel were assembled with fasting, and with sackcloth, and earth on them.   E UBIUM OShRIM UERBOA LChDSh AZA NESFU BNI-IShREL BTsUM UBShQIM UEDMA OLIAM   א וביום עשרים וארבעה לחדש הזה נאספו בני-ישראל בצום ובשקים ואדמה עליהם
2 The seed of Israel separated themselves from all foreigners, and stood and confessed their sins, and the iniquities of their fathers.   B UIBDLU ZRO IShREL MKL BNI NKR UIOMDU UIThUDU OL-ChTEThIAM UOUNUTh EBThIAM   ב ויבדלו זרע ישראל מכל בני נכר ויעמדו ויתודו על-חטאתיהם ועונות אבתיהם
3 They stood up in their place, and read in the book of the Law of IAUA their God a fourth part of the day; and another fourth part they confessed, and prostrated themselves before IAUA their God.   G UIQUMU OL-OMDM UIQREU BSFR ThURTh IAUA ELAIAM RBOITh AIUM URBOITh MThUDIM UMShThChUIM LIAUA ELAIAM   ג ויקומו על-עמדם ויקראו בספר תורת יהוה אלהיהם רבעית היום ורבעית מתודים ומשתחוים ליהוה אלהיהם
4 Then stood up on the platform of the Levites, Jeshua, and Bani, Kadmiel, Shebaniah, Bunni, Sherebiah, Bani, and Chenani, and cried with a loud voice to IAUA their God.   D UIQM OL-MOLA ALUIM IShUO UBNI QDMIEL ShBNIA BNI ShRBIA BNI KNNI UIZOQU BQUL GDUL EL-IAUA ELAIAM   ד ויקם על-מעלה הלוים ישוע ובני קדמיאל שבניה בני שרביה בני כנני ויזעקו בקול גדול אל-יהוה אלהיהם
5 Then the Levites, Jeshua, and Kadmiel, Bani, Hashabneiah, Sherebiah, Hodiah, Shebaniah, and Pethahiah, said: 'Stand up and bless IAUA your God from everlasting to everlasting; and let them say: Blessed be Your glorious Name, that is exalted above all blessing and praise.   A UIEMRU ALUIM IShUO UQDMIEL BNI ChShBNIA ShRBIA AUDIA ShBNIA FThChIA QUMU BRKU ETh-IAUA ELAIKM MN-AOULM OD-AOULM UIBRKU ShM KBDK UMRUMM OL-KL-BRKA UThALA   ה ויאמרו הלוים ישוע וקדמיאל בני חשבניה שרביה הודיה שבניה פתחיה קומו ברכו את-יהוה אלהיכם מן-העולם עד-העולם ויברכו שם כבדך ומרומם על-כל-ברכה ותהלה
6 You are IAUA, even You alone; You have made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth and all things that are thereon, the seas and all that is in them, and You preserve them all; and the host of heaven worships You.   U EThA-AUE IAUA LBDK ETh (EThA) OShITh ETh-AShMIM ShMI AShMIM UKL-TsBEM AERTs UKL-EShR OLIA AIMIM UKL-EShR BAM UEThA MChIA ETh-KLM UTsBE AShMIM LK MShThChUIM   ו אתה-הוא יהוה לבדך את (אתה) עשית את-השמים שמי השמים וכל-צבאם הארץ וכל-אשר עליה הימים וכל-אשר בהם ואתה מחיה את-כלם וצבא השמים לך משתחוים
7 You are IAUA the God, who didst choose Abram, and brought him forth out of Ur of the Chaldees, and gave him the name of Abraham;   Z EThA-AUE IAUA AELAIM EShR BChRTh BEBRM UAUTsEThU MEUR KShDIM UShMTh ShMU EBRAM   ז אתה-הוא יהוה האלהים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם
8 and found his heart faithful before You, and made a covenant with him to give the land of the Canaanite, the Hittite, the Amorite, and the Perizzite, and the Jebusite, and the Girgashite, even to give it to his seed, and have performed Your words; for You are righteous;   Ch UMTsETh ETh-LBBU NEMN LFNIK UKRUTh OMU ABRITh LThTh ETh-ERTs AKNONI AChThI AEMRI UAFRZI UAIBUSI UAGRGShI LThTh LZROU UThQM ETh-DBRIK KI TsDIQ EThA   ח ומצאת את-לבבו נאמן לפניך וכרות עמו הברית לתת את-ארץ הכנעני החתי האמרי והפרזי והיבוסי והגרגשי לתת לזרעו ותקם את-דבריך כי צדיק אתה
9 You saw the affliction of our fathers in Egypt, and heard their cry by the Red Sea;   T UThRE ETh-ONI EBThINU BMTsRIM UETh-ZOQThM ShMOTh OL-IM-SUF   ט ותרא את-עני אבתינו במצרים ואת-זעקתם שמעת על-ים-סוף
10 and didst show signs and wonders on Pharaoh, and on all his servants, and on all the people of his land; for You knew that they dealt proudly against them; and didst get You a name, as it is this day.   I UThThN EThTh UMFThIM BFROA UBKL-OBDIU UBKL-OM ERTsU KI IDOTh KI AZIDU OLIAM UThOSh-LK ShM KAIUM AZA   י ותתן אתת ומפתים בפרעה ובכל-עבדיו ובכל-עם ארצו כי ידעת כי הזידו עליהם ותעש-לך שם כהיום הזה
11 You didst divide the sea before them, so that they went through the middle of the sea on the dry land; and their pursuers You didst cast into the depths, as a stone into the mighty waters.   IE UAIM BQOTh LFNIAM UIOBRU BThUK-AIM BIBShA UETh-RDFIAM AShLKTh BMTsULTh KMU-EBN BMIM OZIM   יא והים בקעת לפניהם ויעברו בתוך-הים ביבשה ואת-רדפיהם השלכת במצולת כמו-אבן במים עזים
12 Moreover in a pillar of cloud You didst lead them by day; and in a pillar of fire by night, to give them light in the way wherein they should go.   IB UBOMUD ONN ANChIThM IUMM UBOMUD ESh LILA LAEIR LAM ETh-ADRK EShR ILKU-BA   יב ובעמוד ענן הנחיתם יומם ובעמוד אש לילה להאיר להם את-הדרך אשר ילכו-בה
13 You came down also on mount Sinai, and spoke with them from heaven, and gave them right ordinances and laws of truth, good statutes and commandments;   IG UOL AR-SINI IRDTh UDBR OMAM MShMIM UThThN LAM MShFTIM IShRIM UThURUTh EMTh ChQIM UMTsUTh TUBIM   יג ועל הר-סיני ירדת ודבר עמהם משמים ותתן להם משפטים ישרים ותורות אמת חקים ומצות טובים
14 and made known to them Your holy sabbath, and didst command them commandments, and statutes, and a law, by the hand of Moses Your servant;   ID UETh-ShBTh QDShK AUDOTh LAM UMTsUUTh UChQIM UThURA TsUITh LAM BID MShA OBDK   יד ואת-שבת קדשך הודעת להם ומצוות וחקים ותורה צוית להם ביד משה עבדך
15 and gave them bread from heaven for their hunger, and brought forth water for them out of the rock for their thirst, and didst command them that they should go in to possess the land which You hadst lifted up Your hand to give them.   TU ULChM MShMIM NThThA LAM LROBM UMIM MSLO AUTsETh LAM LTsMEM UThEMR LAM LBUE LRShTh ETh-AERTs EShR-NShETh ETh-IDK LThTh LAM   טו ולחם משמים נתתה להם לרעבם ומים מסלע הוצאת להם לצמאם ותאמר להם לבוא לרשת את-הארץ אשר-נשאת את-ידך לתת להם
16 But they and our fathers dealt proudly, and hardened their neck, and hearkened not to Your commandments,   TZ UAM UEBThINU AZIDU UIQShU ETh-ORFM ULE ShMOU EL-MTsUThIK   טז והם ואבתינו הזידו ויקשו את-ערפם ולא שמעו אל-מצותיך
17 and refused to hearken, neither were mindful of Your wonders that You didst among them; but hardened their neck, and in their rebellion appointed a captain to return to their bondage; but You are a God ready to pardon, gracious and full of compassion, slow to anger, and plenteous in mercy, and forsook them not.   IZ UIMENU LShMO ULE-ZKRU NFLEThIK EShR OShITh OMAM UIQShU ETh-ORFM UIThNU-RESh LShUB LOBDThM BMRIM UEThA ELUA SLIChUTh ChNUN URChUM ERK-EFIM URB-UChSD (ChSD) ULE OZBThM   יז וימאנו לשמע ולא-זכרו נפלאתיך אשר עשית עמהם ויקשו את-ערפם ויתנו-ראש לשוב לעבדתם במרים ואתה אלוה סליחות חנון ורחום ארך-אפים ורב-וחסד (חסד) ולא עזבתם
18 Yes, when they had made them a molten calf, and said: 'This is your God that brought you up out of Egypt, and had wrought great provocations;   ICh EF KI-OShU LAM OGL MSKA UIEMRU ZA ELAIK EShR AOLK MMTsRIM UIOShU NETsUTh GDLUTh   יח אף כי-עשו להם עגל מסכה ויאמרו זה אלהיך אשר העלך ממצרים ויעשו נאצות גדלות
19 yet You in Your manifold mercies forsook them not in the wilderness; the pillar of cloud departed not from over them by day, to lead them in the way; neither the pillar of fire by night, to show them light, and the way wherein they should go.   IT UEThA BRChMIK ARBIM LE OZBThM BMDBR ETh-OMUD AONN LE-SR MOLIAM BIUMM LANChThM BADRK UETh-OMUD AESh BLILA LAEIR LAM UETh-ADRK EShR ILKU-BA   יט ואתה ברחמיך הרבים לא עזבתם במדבר את-עמוד הענן לא-סר מעליהם ביומם להנחתם בהדרך ואת-עמוד האש בלילה להאיר להם ואת-הדרך אשר ילכו-בה
20 You gave also Your good spirit to instruct them, and withheld not Your manna from their mouth, and gave them water for their thirst.   K URUChK ATUBA NThTh LAShKILM UMNK LE-MNOTh MFIAM UMIM NThThA LAM LTsMEM   כ ורוחך הטובה נתת להשכילם ומנך לא-מנעת מפיהם ומים נתתה להם לצמאם
21 Yes, forty years didst You sustain them in the wilderness, and they lacked nothing; their clothes waxed not old, and their feet swelled not.   KE UERBOIM ShNA KLKLThM BMDBR LE ChSRU ShLMThIAM LE BLU URGLIAM LE BTsQU   כא וארבעים שנה כלכלתם במדבר לא חסרו שלמתיהם לא בלו ורגליהם לא בצקו
22 Moreover You gave them kingdoms and peoples, which You didst allot quarter by quarter; so they possessed the land of Sihon, even the land of the king of Heshbon, and the land of Og king of Bashan.   KB UThThN LAM MMLKUTh UOMMIM UThChLQM LFEA UIIRShU ETh-ERTs SIChUN UETh-ERTs MLK ChShBUN UETh-ERTs OUG MLK-ABShN   כב ותתן להם ממלכות ועממים ותחלקם לפאה ויירשו את-ארץ סיחון ואת-ארץ מלך חשבון ואת-ארץ עוג מלך-הבשן
23 Their children also didst You increase as the stars of heaven, and didst bring them into the land, concerning which You didst say to their fathers, that they should go in to possess it.   KG UBNIAM ARBITh KKKBI AShMIM UThBIEM EL-AERTs EShR-EMRTh LEBThIAM LBUE LRShTh   כג ובניהם הרבית כככבי השמים ותביאם אל-הארץ אשר-אמרת לאבתיהם לבוא לרשת
24 So the children went in and possessed the land, and You didst subdue before them the inhabitants of the land, the Canaanites, and gave them into their hands, with their kings, and the peoples of the land, that they might do with them as they would.   KD UIBEU ABNIM UIIRShU ETh-AERTs UThKNO LFNIAM ETh-IShBI AERTs AKNONIM UThThNM BIDM UETh-MLKIAM UETh-OMMI AERTs LOShUTh BAM KRTsUNM   כד ויבאו הבנים ויירשו את-הארץ ותכנע לפניהם את-ישבי הארץ הכנענים ותתנם בידם ואת-מלכיהם ואת-עממי הארץ לעשות בהם כרצונם
25 They took fortified cities, and a fat land, and possessed houses full of all good things, cisterns hewn out, vineyards, and oliveyards, and fruit-trees in abundance; so they did eat, and were filled, and became fat, and luxuriated in Your great goodness.   KA UILKDU ORIM BTsURTh UEDMA ShMNA UIIRShU BThIM MLEIM-KL-TUB BRUTh ChTsUBIM KRMIM UZIThIM UOTs MEKL LRB UIEKLU UIShBOU UIShMINU UIThODNU BTUBK AGDUL   כה וילכדו ערים בצורת ואדמה שמנה ויירשו בתים מלאים-כל-טוב ברות חצובים כרמים וזיתים ועץ מאכל לרב ויאכלו וישבעו וישמינו ויתעדנו בטובך הגדול
26 Nevertheless they were disobedient, and rebelled against You, and cast Your law behind their back, and slew Your prophets that did forewarn them to turn them back to You, and they wrought great provocations.   KU UIMRU UIMRDU BK UIShLKU ETh-ThURThK EChRI GUM UETh-NBIEIK ARGU EShR-AOIDU BM LAShIBM ELIK UIOShU NETsUTh GDULTh   כו וימרו וימרדו בך וישלכו את-תורתך אחרי גום ואת-נביאיך הרגו אשר-העידו בם להשיבם אליך ויעשו נאצות גדולת
27 Therefore You didst deliver them into the hand of their adversaries, who distressed them; and in the time of their trouble, when they cried to You, You heard from heaven; and according to Your manifold mercies You gave them saviors who might save them out of the hand of their adversaries.   KZ UThThNM BID TsRIAM UITsRU LAM UBOTh TsRThM ITsOQU ELIK UEThA MShMIM ThShMO UKRChMIK ARBIM ThThN LAM MUShIOIM UIUShIOUM MID TsRIAM   כז ותתנם ביד צריהם ויצרו להם ובעת צרתם יצעקו אליך ואתה משמים תשמע וכרחמיך הרבים תתן להם מושיעים ויושיעום מיד צריהם
28 But after they had rest, they did evil again before You; therefore didst You leave them in the hand of their enemies, so that they had the dominion over them; yet when they returned, and cried to You, many times didst You hear from heaven, and deliver them according to Your mercies;   KCh UKNUCh LAM IShUBU LOShUTh RO LFNIK UThOZBM BID EIBIAM UIRDU BAM UIShUBU UIZOQUK UEThA MShMIM ThShMO UThTsILM KRChMIK RBUTh OThIM   כח וכנוח להם ישובו לעשות רע לפניך ותעזבם ביד איביהם וירדו בהם וישובו ויזעקוך ואתה משמים תשמע ותצילם כרחמיך רבות עתים
29 and didst forewarn them, that You might bring them back to Your law; yet they dealt proudly, and hearkened not to Your commandments, but sinned against Your ordinances, which if a man do, he shall live by them, and presented a stubborn shoulder, and hardened their neck, and would not hear.   KT UThOD BAM LAShIBM EL-ThURThK UAMA AZIDU ULE-ShMOU LMTsUThIK UBMShFTIK ChTEU-BM EShR-IOShA EDM UChIA BAM UIThNU KThF SURRTh UORFM AQShU ULE ShMOU   כט ותעד בהם להשיבם אל-תורתך והמה הזידו ולא-שמעו למצותיך ובמשפטיך חטאו-בם אשר-יעשה אדם וחיה בהם ויתנו כתף סוררת וערפם הקשו ולא שמעו
30 Yet many years didst You extend mercy to them, and didst forewarn them by Your spirit through Your prophets; yet would they not give ear; therefore gave You them into the hand of the peoples of the lands.   L UThMShK OLIAM ShNIM RBUTh UThOD BM BRUChK BID-NBIEIK ULE AEZINU UThThNM BID OMI AERTsTh   ל ותמשך עליהם שנים רבות ותעד בם ברוחך ביד-נביאיך ולא האזינו ותתנם ביד עמי הארצת
31 Nevertheless in Your manifold mercies You didst not utterly consume them, nor forsake them; for You are a gracious and merciful God.   LE UBRChMIK ARBIM LE-OShIThM KLA ULE OZBThM KI EL-ChNUN URChUM EThA   לא וברחמיך הרבים לא-עשיתם כלה ולא עזבתם כי אל-חנון ורחום אתה
32 Now therefore, our God, the great, the mighty, and the awful God, who keep covenant and mercy, let not all the travail seem little before You, that has come on us, on our kings, on our princes, and on our priests, and on our prophets, and on our fathers, and on all Your people, since the time of the kings of Assyria to this day.   LB UOThA ELAINU AEL AGDUL AGBUR UANURE ShUMR ABRITh UAChSD EL-IMOT LFNIK ETh KL-AThLEA EShR-MTsEThNU LMLKINU LShRINU ULKANINU ULNBIEINU ULEBThINU ULKL-OMK MIMI MLKI EShUR OD AIUM AZA   לב ועתה אלהינו האל הגדול הגבור והנורא שומר הברית והחסד אל-ימעט לפניך את כל-התלאה אשר-מצאתנו למלכינו לשרינו ולכהנינו ולנביאינו ולאבתינו ולכל-עמך מימי מלכי אשור עד היום הזה
33 Howbeit You are just in all that is come on us; for You have dealt truly, but we have done wickedly;   LG UEThA TsDIQ OL KL-ABE OLINU KI-EMTh OShITh UENChNU ARShONU   לג ואתה צדיק על כל-הבא עלינו כי-אמת עשית ואנחנו הרשענו
34 neither have our kings, our princes, our priests, nor our fathers, kept Your law, nor hearkened to Your commandments and Your testimonies, wherewith You didst testify against them.   LD UETh-MLKINU ShRINU KANINU UEBThINU LE OShU ThURThK ULE AQShIBU EL-MTsUThIK ULODUThIK EShR AOIDTh BAM   לד ואת-מלכינו שרינו כהנינו ואבתינו לא עשו תורתך ולא הקשיבו אל-מצותיך ולעדותיך אשר העידת בהם
35 For they have not served You in their kingdom, and in Your great goodness that You gave them, and in the large and fat land which You gave before them, neither turned they from their wicked works.   LA UAM BMLKUThM UBTUBK ARB EShR-NThTh LAM UBERTs ARChBA UAShMNA EShR-NThTh LFNIAM LE OBDUK ULE-ShBU MMOLLIAM AROIM   לה והם במלכותם ובטובך הרב אשר-נתת להם ובארץ הרחבה והשמנה אשר-נתת לפניהם לא עבדוך ולא-שבו ממעלליהם הרעים
36 Behold, we are servants this day, and as for the land that You gave to our fathers to eat the fruit thereof and the good thereof, behold, we are servants in it.   LU ANA ENChNU AIUM OBDIM UAERTs EShR-NThThA LEBThINU LEKL ETh-FRIA UETh-TUBA ANA ENChNU OBDIM OLIA   לו הנה אנחנו היום עבדים והארץ אשר-נתתה לאבתינו לאכל את-פריה ואת-טובה הנה אנחנו עבדים עליה
37 It yields much increase to the kings whom You have set over us because of our sins; also they have power over our bodies, and over our cattle, at their pleasure, and we are in great distress.'   LZ UThBUEThA MRBA LMLKIM EShR-NThThA OLINU BChTEUThINU UOL GUIThNU MShLIM UBBAMThNU KRTsUNM UBTsRA GDLA ENChNU   לז ותבואתה מרבה למלכים אשר-נתתה עלינו בחטאותינו ועל גויתנו משלים ובבהמתנו כרצונם ובצרה גדלה אנחנו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18