Nehemiah 5 - NChMIA - נחמיה


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Usury Abolished

1 Then there arose a great cry of the people and of their wives against their brethren the Jews.   E UThAI TsOQTh AOM UNShIAM GDULA EL-EChIAM AIAUDIM   א ותהי צעקת העם ונשיהם גדולה אל-אחיהם היהודים
2 For there were that said: 'We, our sons and our daughters, are many; let us get for them corn, that we may eat and live.'   B UISh EShR EMRIM BNINU UBNThINU ENChNU RBIM UNQChA DGN UNEKLA UNChIA   ב ויש אשר אמרים בנינו ובנתינו אנחנו רבים ונקחה דגן ונאכלה ונחיה
3 Some also there were that said: 'We are mortgaging our fields, and our vineyards, and our houses; let us get corn, because of the dearth.'   G UISh EShR EMRIM ShDThINU UKRMINU UBThINU ENChNU ORBIM UNQChA DGN BROB   ג ויש אשר אמרים שדתינו וכרמינו ובתינו אנחנו ערבים ונקחה דגן ברעב
4 There were also that said: 'We have borrowed money for the king's tribute on our fields and our vineyards.   D UISh EShR EMRIM LUINU KSF LMDTh AMLK ShDThINU UKRMINU   ד ויש אשר אמרים לוינו כסף למדת המלך שדתינו וכרמינו
5 Yet now our flesh is as the flesh of our brethren, our children as their children; and, lo, we bring into bondage our sons and our daughters to be servants, and some of our daughters are brought into bondage already; neither is it in our power to help it; for other men have our fields and our vineyards.'   A UOThA KBShR EChINU BShRNU KBNIAM BNINU UANA ENChNU KBShIM ETh-BNINU UETh-BNThINU LOBDIM UISh MBNThINU NKBShUTh UEIN LEL IDNU UShDThINU UKRMINU LEChRIM   ה ועתה כבשר אחינו בשרנו כבניהם בנינו והנה אנחנו כבשים את-בנינו ואת-בנתינו לעבדים ויש מבנתינו נכבשות ואין לאל ידנו ושדתינו וכרמינו לאחרים
6 I was very angry when I heard their cry and these words.   U UIChR LI MED KEShR ShMOThI ETh-ZOQThM UETh ADBRIM AELA   ו ויחר לי מאד כאשר שמעתי את-זעקתם ואת הדברים האלה
7 Then I consulted with myself, and contended with the nobles and the rulers, and said to them: 'You lend on pledge, every one to his brother.' I held a great assembly against them.   Z UIMLK LBI OLI UERIBA ETh-AChRIM UETh-ASGNIM UEMRA LAM MShE EISh-BEChIU EThM NShEIM (NShIM) UEThN OLIAM QALA GDULA   ז וימלך לבי עלי ואריבה את-החרים ואת-הסגנים ואמרה להם משא איש-באחיו אתם נשאים (נשים) ואתן עליהם קהלה גדולה
8 I said to them: 'We after our ability have redeemed our brethren the Jews, that sold themselves to the heathen; and would you nevertheless sell your brethren, and should they sell themselves to us?' Then held they their peace, and found never a word.   Ch UEMRA LAM ENChNU QNINU ETh-EChINU AIAUDIM ANMKRIM LGUIM KDI BNU UGM-EThM ThMKRU ETh-EChIKM UNMKRU-LNU UIChRIShU ULE MTsEU DBR   ח ואמרה להם אנחנו קנינו את-אחינו היהודים הנמכרים לגוים כדי בנו וגם-אתם תמכרו את-אחיכם ונמכרו-לנו ויחרישו ולא מצאו דבר
9 Also I said: 'The thing that you do is not good; ought you not to walk in the fear of our God, because of the reproach of the heathen our enemies?   T UIEMR (UEMR) LE-TUB ADBR EShR-EThM OShIM ALUE BIRETh ELAINU ThLKU MChRFTh AGUIM EUIBINU   ט ויאמר (ואמר) לא-טוב הדבר אשר-אתם עשים הלוא ביראת אלהינו תלכו מחרפת הגוים אויבינו
10 I likewise, my brethren and my servants, have lent them money and corn. I pray you, let us leave off this exaction.   I UGM-ENI EChI UNORI NShIM BAM KSF UDGN NOZBA-NE ETh-AMShE AZA   י וגם-אני אחי ונערי נשים בהם כסף ודגן נעזבה-נא את-המשא הזה
11 Restore, I pray you, to them, even this day, their fields, their vineyards, their oliveyards, and their houses, also the hundred pieces of silver, and the corn, the wine, and the oil, that you exact of them.'   IE AShIBU NE LAM KAIUM ShDThIAM KRMIAM ZIThIAM UBThIAM UMETh AKSF UADGN AThIRUSh UAITsAR EShR EThM NShIM BAM   יא השיבו נא להם כהיום שדתיהם כרמיהם זיתיהם ובתיהם ומאת הכסף והדגן התירוש והיצהר אשר אתם נשים בהם
12 Then said they: 'We will restore them, and will require nothing of them; so will we do, even as you say.' Then I called the priests, and took an oath of them, that they should do according to this promise.   IB UIEMRU NShIB UMAM LE NBQSh KN NOShA KEShR EThA EUMR UEQRE ETh-AKANIM UEShBIOM LOShUTh KDBR AZA   יב ויאמרו נשיב ומהם לא נבקש כן נעשה כאשר אתה אומר ואקרא את-הכהנים ואשביעם לעשות כדבר הזה
13 Also I shook out my lap, and said: 'So God shake out every man from his house, and from his labour, that performs not this promise; even thus be he shaken out, and emptied.' All the congregation said: 'Amen', and praised IAUA. The people did according to this promise.   IG GM-ChTsNI NORThI UEMRA KKA INOR AELAIM ETh-KL-AEISh EShR LE-IQIM ETh-ADBR AZA MBIThU UMIGIOU UKKA IAIA NOUR URQ UIEMRU KL-AQAL EMN UIALLU ETh-IAUA UIOSh AOM KDBR AZA   יג גם-חצני נערתי ואמרה ככה ינער האלהים את-כל-האיש אשר לא-יקים את-הדבר הזה מביתו ומיגיעו וככה יהיה נעור ורק ויאמרו כל-הקהל אמן ויהללו את-יהוה ויעש העם כדבר הזה
14 Moreover from the time that I was appointed to be their governor in the land of Judah, from the twentieth year even to the two and thirtieth year of Artaxerxes the king, that is, twelve years, I and my brethren have not eaten the bread of the governor.   ID GM MIUM EShR-TsUA EUThI LAIUTh FChM BERTs IAUDA MShNTh OShRIM UOD ShNTh ShLShIM UShThIM LERThChShSThE AMLK ShNIM ShThIM OShRA ENI UEChI LChM AFChA LE EKLThI   יד גם מיום אשר-צוה אותי להיות פחם בארץ יהודה משנת עשרים ועד שנת שלשים ושתים לארתחשסתא המלך שנים שתים עשרה אני ואחי לחם הפחה לא אכלתי
15 But the former governors that were before me laid burdens on the people, and took of them for bread and wine above forty shekels of silver; yes, even their servants lorded over the people; but so did not I, because of the fear of God.   TU UAFChUTh AREShNIM EShR-LFNI AKBIDU OL-AOM UIQChU MAM BLChM UIIN EChR KSF-ShQLIM ERBOIM GM NORIAM ShLTU OL-AOM UENI LE-OShIThI KN MFNI IRETh ELAIM   טו והפחות הראשנים אשר-לפני הכבידו על-העם ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף-שקלים ארבעים גם נעריהם שלטו על-העם ואני לא-עשיתי כן מפני יראת אלהים
16 Yes, also I set hand to the work of this wall, neither bought we any land; and all my servants were gathered thither to the work.   TZ UGM BMLEKTh AChUMA AZETh AChZQThI UShDA LE QNINU UKL-NORI QBUTsIM ShM OL-AMLEKA   טז וגם במלאכת החומה הזאת החזקתי ושדה לא קנינו וכל-נערי קבוצים שם על-המלאכה
17 Moreover there were at my table of the Jews and the rulers a hundred and fifty men, beside those that came to us from among the nations that were round about us.   IZ UAIAUDIM UASGNIM MEA UChMShIM EISh UABEIM ELINU MN-AGUIM EShR-SBIBThINU OL-ShLChNI   יז והיהודים והסגנים מאה וחמשים איש והבאים אלינו מן-הגוים אשר-סביבתינו על-שלחני
18 Now that which was prepared for one day was one ox and six choice sheep, also fowls were prepared for me; and once in ten days store of all sorts of wine; yet for all this I demanded not the bread of the governor, because the service was heavy on this people.   ICh UEShR AIA NOShA LIUM EChD ShUR EChD TsEN ShSh-BRRUTh UTsFRIM NOShU-LI UBIN OShRTh IMIM BKL-IIN LARBA UOM-ZA LChM AFChA LE BQShThI KI-KBDA AOBDA OL-AOM AZA   יח ואשר היה נעשה ליום אחד שור אחד צאן שש-בררות וצפרים נעשו-לי ובין עשרת ימים בכל-יין להרבה ועם-זה לחם הפחה לא בקשתי כי-כבדה העבדה על-העם הזה
19 Remember to me, O my God, for good, all that I have done for this people.   IT ZKRA-LI ELAI LTUBA KL EShR-OShIThI OL-AOM AZA   יט זכרה-לי אלהי לטובה כל אשר-עשיתי על-העם הזה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18