Nehemiah 10 - NChMIA - נחמיה


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Signers of the Document

1 Yet for all this we make a sure covenant, and subscribe it; and our princes, our Levites, and our priests, set their seal to it.   E UBKL-ZETh ENChNU KRThIM EMNA UKThBIM UOL AChThUM ShRINU LUINU KANINU   א ובכל-זאת אנחנו כרתים אמנה וכתבים ועל החתום שרינו לוינו כהנינו
2 Now those that set their seal were: Nehemiah the Tirshatha, the son of Hachaliah, and Zedekiah;   B UOL AChThUMIM NChMIA AThRShThE BN-ChKLIA UTsDQIA   ב ועל החתומים נחמיה התרשתא בן-חכליה וצדקיה
3 Seraiah, Azariah, Jeremiah;   G ShRIA OZRIA IRMIA   ג שריה עזריה ירמיה
4 Pashhur, Amariah, Malchijah;   D FShChUR EMRIA MLKIA   ד פשחור אמריה מלכיה
5 Hattush, Shebaniah, Malluch;   A ChTUSh ShBNIA MLUK   ה חטוש שבניה מלוך
6 Harim, Meremoth, Obadiah;   U ChRM MRMUTh OBDIA   ו חרם מרמות עבדיה
7 Daniel, Ginnethon, Baruch;   Z DNIEL GNThUN BRUK   ז דניאל גנתון ברוך
8 Meshullam, Abijah, Mijamin;   Ch MShLM EBIA MIMN   ח משלם אביה מימן
9 Maaziah, Bilgai, Shemaiah. These were the priests.   T MOZIA BLGI ShMOIA ELA AKANIM   ט מעזיה בלגי שמעיה אלה הכהנים
10 The Levites: Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;   I UALUIM UIShUO BN-EZNIA BNUI MBNI ChNDD QDMIEL   י והלוים וישוע בן-אזניה בנוי מבני חנדד קדמיאל
11 and their brethren, Shebaniah, Hodiah, Kelita, Pelaiah, Hanan;   IE UEChIAM ShBNIA AUDIA QLITE FLEIA ChNN   יא ואחיהם שבניה הודיה קליטא פלאיה חנן
12 Mica, Rehob, Hashabiah;   IB MIKE RChUB ChShBIA   יב מיכא רחוב חשביה
13 Zaccur, Sherebiah, Shebaniah;   IG ZKUR ShRBIA ShBNIA   יג זכור שרביה שבניה
14 Hodiah, Bani, Beninu.   ID AUDIA BNI BNINU   יד הודיה בני בנינו
15 The chiefs of the people: Parosh, Pahath-moab, Elam, Zattu, Bani;   TU REShI AOM FROSh FChTh MUEB OILM ZThUE BNI   טו ראשי העם פרעש פחת מואב עילם זתוא בני
16 Bunni, Azgad, Bebai;   TZ BNI OZGD BBI   טז בני עזגד בבי
17 Adonijah, Bigvai, Adin;   IZ EDNIA BGUI ODIN   יז אדניה בגוי עדין
18 Ater, Hezekiah, Azzur;   ICh ETR ChZQIA OZUR   יח אטר חזקיה עזור
19 Hodiah, Hashum, Bezai;   IT AUDIA ChShM BTsI   יט הודיה חשם בצי
20 Hariph, Anathoth, Nebai;   K ChRIF ONThUTh NUBI (NIBI)   כ חריף ענתות נובי (ניבי)
21 Magpiash, Meshullam, Hezir;   KE MGFIOSh MShLM ChZIR   כא מגפיעש משלם חזיר
22 Meshezabel, Zadok, Jaddua;   KB MShIZBEL TsDUQ IDUO   כב משיזבאל צדוק ידוע
23 Pelatiah, Hanan, Anaiah;   KG FLTIA ChNN ONIA   כג פלטיה חנן עניה
24 Hoshea, Hananiah, Hasshub;   KD AUShO ChNNIA ChShUB   כד הושע חנניה חשוב
25 Hallohesh, Pilha, Shobek;   KA ALUChSh FLChE ShUBQ   כה הלוחש פלחא שובק
26 Rehum, Hashabnah, Maaseiah;   KU RChUM ChShBNA MOShIA   כו רחום חשבנה מעשיה
27 and Ahiah, Hanan, Anan;   KZ UEChIA ChNN ONN   כז ואחיה חנן ענן
28 Malluch, Harim, Baanah.   KCh MLUK ChRM BONA   כח מלוך חרם בענה
29 The rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinim, and all they that had separated themselves from the peoples of the lands to the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one that had knowledge and understanding;   KT UShER AOM AKANIM ALUIM AShUORIM AMShRRIM ANThINIM UKL-ANBDL MOMI AERTsUTh EL-ThURTh AELAIM NShIAM BNIAM UBNThIAM KL IUDO MBIN   כט ושאר העם הכהנים הלוים השוערים המשררים הנתינים וכל-הנבדל מעמי הארצות אל-תורת האלהים נשיהם בניהם ובנתיהם כל יודע מבין
30 they cleaved to their brethren, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God's law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of IAUA our Lord, and His ordinances and His statutes;   L MChZIQIM OL-EChIAM EDIRIAM UBEIM BELA UBShBUOA LLKTh BThURTh AELAIM EShR NThNA BID MShA OBD-AELAIM ULShMUR ULOShUTh ETh-KL-MTsUTh IAUA EDNINU UMShFTIU UChQIU   ל מחזיקים על-אחיהם אדיריהם ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלהים אשר נתנה ביד משה עבד-האלהים ולשמור ולעשות את-כל-מצות יהוה אדנינו ומשפטיו וחקיו
31 and that we would not give our daughters to the peoples of the land, nor take their daughters for our sons;   LE UEShR LE-NThN BNThINU LOMI AERTs UETh-BNThIAM LE NQCh LBNINU   לא ואשר לא-נתן בנתינו לעמי הארץ ואת-בנתיהם לא נקח לבנינו
32 and if the peoples of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell, that we would not buy of them on the sabbath, or on a holy day; and that we would forego the seventh year, and the exaction of every debt.   LB UOMI AERTs AMBIEIM ETh-AMQChUTh UKL-ShBR BIUM AShBTh LMKUR LE-NQCh MAM BShBTh UBIUM QDSh UNTSh ETh-AShNA AShBIOITh UMShE KL-ID   לב ועמי הארץ המביאים את-המקחות וכל-שבר ביום השבת למכור לא-נקח מהם בשבת וביום קדש ונטש את-השנה השביעית ומשא כל-יד
33 Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;   LG UAOMDNU OLINU MTsUTh LThTh OLINU ShLIShITh AShQL BShNA LOBDTh BITh ELAINU   לג והעמדנו עלינו מצות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבדת בית אלהינו
34 for the showbread, and for the continual meal-offering, and for the continual burnt-offering, of the sabbaths, of the new moons, for the appointed seasons, and for the holy things, and for the sin-offerings to make atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.   LD LLChM AMORKTh UMNChTh AThMID ULOULTh AThMID AShBThUTh AChDShIM LMUODIM ULQDShIM ULChTEUTh LKFR OL-IShREL UKL MLEKTh BITh-ELAINU   לד ללחם המערכת ומנחת התמיד ולעולת התמיד השבתות החדשים למועדים ולקדשים ולחטאות לכפר על-ישראל וכל מלאכת בית-אלהינו
35 We cast lots, the priests, the Levites, and the people, for the wood-offering, to bring it into the house of our God, according to our fathers' houses, at times appointed, year by year, to burn on the altar of IAUA our God, as it is written in the Law;   LA UAGURLUTh AFLNU OL-QRBN AOTsIM AKANIM ALUIM UAOM LABIE LBITh ELAINU LBITh-EBThINU LOThIM MZMNIM ShNA BShNA LBOR OL-MZBCh IAUA ELAINU KKThUB BThURA   לה והגורלות הפלנו על-קרבן העצים הכהנים הלוים והעם להביא לבית אלהינו לבית-אבתינו לעתים מזמנים שנה בשנה לבער על-מזבח יהוה אלהינו ככתוב בתורה
36 and to bring the first-fruits of our land, and the first-fruits of all fruit of all manner of trees, year by year, to the house of IAUA;   LU ULABIE ETh-BKURI EDMThNU UBKURI KL-FRI KL-OTs ShNA BShNA LBITh IAUA   לו ולהביא את-בכורי אדמתנו ובכורי כל-פרי כל-עץ שנה בשנה לבית יהוה
37 also the first-born of our sons, and of our cattle, as it is written in the Law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, to the priests that minister in the house of our God;   LZ UETh-BKRUTh BNINU UBAMThNU KKThUB BThURA UETh-BKURI BQRINU UTsENINU LABIE LBITh ELAINU LKANIM AMShRThIM BBITh ELAINU   לז ואת-בכרות בנינו ובהמתנו ככתוב בתורה ואת-בכורי בקרינו וצאנינו להביא לבית אלהינו לכהנים המשרתים בבית אלהינו
38 and that we should bring the first of our dough, and our heave-offerings, and the fruit of all manner of trees, the wine and the oil, to the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our land to the Levites; for they, the Levites, take the tithes in all the cities of our tillage.   LCh UETh-REShITh ORISThINU UThRUMThINU UFRI KL-OTs ThIRUSh UITsAR NBIE LKANIM EL-LShKUTh BITh-ELAINU UMOShR EDMThNU LLUIM UAM ALUIM AMOShRIM BKL ORI OBDThNU   לח ואת-ראשית עריסתינו ותרומתינו ופרי כל-עץ תירוש ויצהר נביא לכהנים אל-לשכות בית-אלהינו ומעשר אדמתנו ללוים והם הלוים המעשרים בכל ערי עבדתנו
39 The priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes; and the Levites shall bring up the tithe of the tithes to the house of our God, to the chambers, into the treasure-house.   LT UAIA AKAN BN-EARN OM-ALUIM BOShR ALUIM UALUIM IOLU ETh-MOShR AMOShR LBITh ELAINU EL-ALShKUTh LBITh AEUTsR   לט והיה הכהן בן-אהרן עם-הלוים בעשר הלוים והלוים יעלו את-מעשר המעשר לבית אלהינו אל-הלשכות לבית האוצר
40 For the children of Israel and the children of Levi shall bring the heave-offering of the corn, of the wine, and of the oil, to the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers; and we will not forsake the house of our God.   M KI EL-ALShKUTh IBIEU BNI-IShREL UBNI ALUI ETh-ThRUMTh ADGN AThIRUSh UAITsAR UShM KLI AMQDSh UAKANIM AMShRThIM UAShUORIM UAMShRRIM ULE NOZB ETh-BITh ELAINU   מ כי אל-הלשכות יביאו בני-ישראל ובני הלוי את-תרומת הדגן התירוש והיצהר ושם כלי המקדש והכהנים המשרתים והשוערים והמשררים ולא נעזב את-בית אלהינו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18