Nehemiah 12 - NChMIA - נחמיה


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Priests and Levites Who Returned to Jerusalem with Zerubbabel

1 Now these are the priests and the Levites that went up with Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jeshua: Seraiah, Jeremiah, Ezra;   E UELA AKANIM UALUIM EShR OLU OM-ZRBBL BN-ShELThIEL UIShUO ShRIA IRMIA OZRE   א ואלה הכהנים והלוים אשר עלו עם-זרבבל בן-שאלתיאל וישוע שריה ירמיה עזרא
2 Amariah, Malluch, Hattush;   B EMRIA MLUK ChTUSh   ב אמריה מלוך חטוש
3 Shecaniah, Rehum, Meremoth;   G ShKNIA RChM MRMTh   ג שכניה רחם מרמת
4 Iddo, Ginnethoi, Abijah;   D ODUE GNThUI EBIA   ד עדוא גנתוי אביה
5 Mijamin, Maadiah, Bilgah;   A MIMIN MODIA BLGA   ה מימין מעדיה בלגה
6 Shemaiah, and Joiarib, Jedaiah;   U ShMOIA UIUIRIB IDOIA   ו שמעיה ויויריב ידעיה
7 Sallu, Amok, Hilkiah, Jedaiah. These were the chiefs of the priests and their brethren in the days of Jeshua.   Z SLU OMUQ ChLQIA IDOIA ELA REShI AKANIM UEChIAM BIMI IShUO   ז סלו עמוק חלקיה ידעיה אלה ראשי הכהנים ואחיהם בימי ישוע
8 Moreover the Levites: Jeshua, Binnui, Kadmiel, Sherebiah, Judah, and Mattaniah, who was over the thanksgiving, he and his brethren.   Ch UALUIM IShUO BNUI QDMIEL ShRBIA IAUDA MThNIA OL-AIDUTh AUE UEChIU   ח והלוים ישוע בנוי קדמיאל שרביה יהודה מתניה על-הידות הוא ואחיו
9 Also Bakbukiah and Unni, their brethren, were over against them in wards.   T UBQBQIA UONU (UONI) EChIAM LNGDM LMShMRUTh   ט ובקבקיה וענו (ועני) אחיהם לנגדם למשמרות
10 Jeshua begot Joiakim, and Joiakim begot Eliashib, and Eliashib begot Joiada,   I UIShUO AULID ETh-IUIQIM UIUIQIM AULID ETh-ELIShIB UELIShIB ETh-IUIDO   י וישוע הוליד את-יויקים ויויקים הוליד את-אלישיב ואלישיב את-יוידע
11 and Joiada begot Jonathan and Jonathan begot Jaddua.   IE UIUIDO AULID ETh-IUNThN UIUNThN AULID ETh-IDUO   יא ויוידע הוליד את-יונתן ויונתן הוליד את-ידוע
12 In the days of Joiakim were priests, heads of fathers' houses: of Seraiah, Meraiah; of Jeremiah, Hananiah;   IB UBIMI IUIQIM AIU KANIM REShI AEBUTh LShRIA MRIA LIRMIA ChNNIA   יב ובימי יויקים היו כהנים ראשי האבות לשריה מריה לירמיה חנניה
13 of Ezra, Meshullam; of Amariah, Jehohanan;   IG LOZRE MShLM LEMRIA IAUChNN   יג לעזרא משלם לאמריה יהוחנן
14 of Melicu, Jonathan; of Shebaniah, Joseph;   ID LMLUKI (LMLIKU) IUNThN LShBNIA IUSF   יד למלוכי (למליכו) יונתן לשבניה יוסף
15 of Harim, Adna; of Meraioth, Helkai;   TU LChRM ODNE LMRIUTh ChLQI   טו לחרם עדנא למריות חלקי
16 of Iddo, Zechariah; of Ginnethon, Meshullam;   TZ LODIE (LODUE) ZKRIA LGNThUN MShLM   טז לעדיא (לעדוא) זכריה לגנתון משלם
17 of Abijah, Zichri; of Miniamin; of Moadiah, Piltai;   IZ LEBIA ZKRI LMNIMIN LMUODIA FLTI   יז לאביה זכרי למנימין למועדיה פלטי
18 of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;   ICh LBLGA ShMUO LShMOIA IAUNThN   יח לבלגה שמוע לשמעיה יהונתן
19 and of Joiarib, Mattenai; of Jedaiah, Uzzi;   IT ULIUIRIB MThNI LIDOIA OZI   יט וליויריב מתני לידעיה עזי
20 of Sallai, Kallai; of Amok, Eber;   K LSLI QLI LOMUQ OBR   כ לסלי קלי לעמוק עבר
21 of Hilkiah, Hashabiah; of Jedaiah, Nethanel.   KE LChLQIA ChShBIA LIDOIA NThNEL   כא לחלקיה חשביה לידעיה נתנאל
22 The Levites in the days of Eliashib, Joiada, and Johanan, and Jaddua, were recorded heads of fathers' houses; also the priests, in the reign of Darius the Persian.   KB ALUIM BIMI ELIShIB IUIDO UIUChNN UIDUO KThUBIM REShI EBUTh UAKANIM OL-MLKUTh DRIUSh AFRSI   כב הלוים בימי אלישיב יוידע ויוחנן וידוע כתובים ראשי אבות והכהנים על-מלכות דריוש הפרסי
23 The sons of Levi, heads of fathers' houses, were written in the book of the chronicles, even until the days of Johanan the son of Eliashib.   KG BNI LUI REShI AEBUTh KThUBIM OL-SFR DBRI AIMIM UOD-IMI IUChNN BN-ELIShIB   כג בני לוי ראשי האבות כתובים על-ספר דברי הימים ועד-ימי יוחנן בן-אלישיב
24 The chiefs of the Levites: Hashabiah, Sherebiah, and Jeshua the son of Kadmiel, with their brethren over against them, to praise and give thanks, according to the commandment of David the man of God, ward against ward.   KD UREShI ALUIM ChShBIA ShRBIA UIShUO BN-QDMIEL UEChIAM LNGDM LALL LAUDUTh BMTsUTh DUID EISh-AELAIM MShMR LOMTh MShMR   כד וראשי הלוים חשביה שרביה וישוע בן-קדמיאל ואחיהם לנגדם להלל להודות במצות דויד איש-האלהים משמר לעמת משמר
25 Mattaniah, and Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon, Akkub, were porters keeping the ward at the store-houses of the gates.   KA MThNIA UBQBQIA OBDIA MShLM TLMUN OQUB ShMRIM ShUORIM MShMR BESFI AShORIM   כה מתניה ובקבקיה עבדיה משלם טלמון עקוב שמרים שוערים משמר באספי השערים
26 These were in the days of Joiakim the son of Jeshua, the son of Jozadak, and in the days of Nehemiah the governor, and of Ezra the priest the scribe.   KU ELA BIMI IUIQIM BN-IShUO BN-IUTsDQ UBIMI NChMIA AFChA UOZRE AKAN ASUFR   כו אלה בימי יויקים בן-ישוע בן-יוצדק ובימי נחמיה הפחה ועזרא הכהן הסופר
27 At the dedication of the wall of Jerusalem they sought the Levites out of all their places, to bring them to Jerusalem, to keep the dedication with gladness, both with thanksgivings, and with singing, with cymbals, psalteries, and with harps.   KZ UBChNKTh ChUMTh IRUShLM BQShU ETh-ALUIM MKL-MQUMThM LABIEM LIRUShLM LOShTh ChNKA UShMChA UBThUDUTh UBShIR MTsLThIM NBLIM UBKNRUTh   כז ובחנכת חומת ירושלם בקשו את-הלוים מכל-מקומתם להביאם לירושלם לעשת חנכה ושמחה ובתודות ובשיר מצלתים נבלים ובכנרות
28 The sons of the singers gathered themselves together, both out of the Plain round about Jerusalem, and from the villages of the Netophathites;   KCh UIESFU BNI AMShRRIM UMN-AKKR SBIBUTh IRUShLM UMN-ChTsRI NTFThI   כח ויאספו בני המשררים ומן-הככר סביבות ירושלם ומן-חצרי נטפתי
29 also from Beth-gilgal, and out of the fields of Geba and Azmaveth; for the singers had builded them villages round about Jerusalem.   KT UMBITh AGLGL UMShDUTh GBO UOZMUTh KI ChTsRIM BNU LAM AMShRRIM SBIBUTh IRUShLM   כט ומבית הגלגל ומשדות גבע ועזמות כי חצרים בנו להם המשררים סביבות ירושלם
30 The priests and the Levites purified themselves; and they purified the people, and the gates, and the wall.   L UITARU AKANIM UALUIM UITARU ETh-AOM UETh-AShORIM UETh-AChUMA   ל ויטהרו הכהנים והלוים ויטהרו את-העם ואת-השערים ואת-החומה
31 Then I brought up the princes of Judah on the wall, and appointed two great companies that gave thanks and went in procession: on the right hand on the wall toward the dung gate;   LE UEOLA ETh-ShRI IAUDA MOL LChUMA UEOMIDA ShThI ThUDTh GDULTh UThALKTh LIMIN MOL LChUMA LShOR AEShFTh   לא ואעלה את-שרי יהודה מעל לחומה ואעמידה שתי תודת גדולת ותהלכת לימין מעל לחומה לשער האשפת
32 and after them went Hoshaiah, and half of the princes of Judah;   LB UILK EChRIAM AUShOIA UChTsI ShRI IAUDA   לב וילך אחריהם הושעיה וחצי שרי יהודה
33 and Azariah, Ezra, and Meshullam,   LG UOZRIA OZRE UMShLM   לג ועזריה עזרא ומשלם
34 Judah, and Benjamin, and Shemaiah, and Jeremiah;   LD IAUDA UBNIMN UShMOIA UIRMIA   לד יהודה ובנימן ושמעיה וירמיה
35 and certain of the priests' sons with trumpets: Zechariah the son of Jonathan, the son of Shemaiah, the son of Mattaniah, the son of Micaiah, the son of Zaccur, the son of Asaph;   LA UMBNI AKANIM BChTsTsRUTh ZKRIA BN-IUNThN BN-ShMOIA BN-MThNIA BN-MIKIA BN-ZKUR BN-ESF   לה ומבני הכהנים בחצצרות זכריה בן-יונתן בן-שמעיה בן-מתניה בן-מיכיה בן-זכור בן-אסף
36 and his brethren, Shemaiah, and Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Nethanel, and Judah, Hanani, with the musical instruments of David the man of God; and Ezra the scribe was before them;   LU UEChIU ShMOIA UOZREL MLLI GLLI MOI NThNEL UIAUDA ChNNI BKLI-ShIR DUID EISh AELAIM UOZRE ASUFR LFNIAM   לו ואחיו שמעיה ועזראל מללי גללי מעי נתנאל ויהודה חנני בכלי-שיר דויד איש האלהים ועזרא הסופר לפניהם
37 and by the fountain gate, and straight before them, they went up by the stairs of the city of David, at the going up of the wall, above the house of David, even to the water gate eastward.   LZ UOL ShOR AOIN UNGDM OLU OL-MOLUTh OIR DUID BMOLA LChUMA MOL LBITh DUID UOD ShOR AMIM MZRCh   לז ועל שער העין ונגדם עלו על-מעלות עיר דויד במעלה לחומה מעל לבית דויד ועד שער המים מזרח
38 The other company of them that gave thanks went to meet them, and I after them, with the half of the people, on the wall, above the tower of the furnaces, even to the broad wall;   LCh UAThUDA AShNITh AAULKTh LMUEL UENI EChRIA UChTsI AOM MOL LAChUMA MOL LMGDL AThNURIM UOD AChUMA ARChBA   לח והתודה השנית ההולכת למואל ואני אחריה וחצי העם מעל להחומה מעל למגדל התנורים ועד החומה הרחבה
39 and above the gate of Ephraim, and by the gate of the old city and by the fish gate, and the tower of Hananel, and the tower of Hammeah, even to the sheep gate; and they stood still in the gate of the guard.   LT UMOL LShOR-EFRIM UOL-ShOR AIShNA UOL-ShOR ADGIM UMGDL ChNNEL UMGDL AMEA UOD ShOR ATsEN UOMDU BShOR AMTRA   לט ומעל לשער-אפרים ועל-שער הישנה ועל-שער הדגים ומגדל חננאל ומגדל המאה ועד שער הצאן ועמדו בשער המטרה
40 So stood the two companies of them that gave thanks in the house of God, and I, and the half of the rulers with me;   M UThOMDNA ShThI AThUDTh BBITh AELAIM UENI UChTsI ASGNIM OMI   מ ותעמדנה שתי התודת בבית האלהים ואני וחצי הסגנים עמי
41 and the priests, Eliakim, Maaseiah, Miniamin, Micaiah, Elioenai, Zechariah, and Hananiah, with trumpets;   ME UAKANIM ELIQIM MOShIA MNIMIN MIKIA ELIUOINI ZKRIA ChNNIA BChTsTsRUTh   מא והכהנים אליקים מעשיה מנימין מיכיה אליועיני זכריה חנניה בחצצרות
42 and Maaseiah, and Shemaiah, and Eleazar, and Uzzi, and Jehohanan, and Malchijah, and Elam, and Ezer. The singers sang loud, with Jezrahiah their overseer.   MB UMOShIA UShMOIA UELOZR UOZI UIAUChNN UMLKIA UOILM UOZR UIShMIOU AMShRRIM UIZRChIA AFQID   מב ומעשיה ושמעיה ואלעזר ועזי ויהוחנן ומלכיה ועילם ועזר וישמיעו המשררים ויזרחיה הפקיד
43 They offered great sacrifices that day, and rejoiced; for God had made them rejoice with great joy; and the women also and the children rejoiced; so that the joy of Jerusalem was heard even afar off.   MG UIZBChU BIUM-AAUE ZBChIM GDULIM UIShMChU KI AELAIM ShMChM ShMChA GDULA UGM ANShIM UAILDIM ShMChU UThShMO ShMChTh IRUShLM MRChUQ   מג ויזבחו ביום-ההוא זבחים גדולים וישמחו כי האלהים שמחם שמחה גדולה וגם הנשים והילדים שמחו ותשמע שמחת ירושלם מרחוק
44 On that day were men appointed over the chambers for the treasures, for the heave-offerings, for the first-fruits, and for the tithes, to gather into them, according to the fields of the cities, the portions appointed by the law for the priests and Levites; for Judah rejoiced for the priests and for the Levites that took their stations.   MD UIFQDU BIUM AAUE ENShIM OL-ANShKUTh LEUTsRUTh LThRUMUTh LREShITh ULMOShRUTh LKNUS BAM LShDI AORIM MNEUTh AThURA LKANIM ULLUIM KI ShMChTh IAUDA OL-AKANIM UOL-ALUIM AOMDIM   מד ויפקדו ביום ההוא אנשים על-הנשכות לאוצרות לתרומות לראשית ולמעשרות לכנוס בהם לשדי הערים מנאות התורה לכהנים וללוים כי שמחת יהודה על-הכהנים ועל-הלוים העמדים
45 They kept the ward of their God, and the ward of the purification, and so did the singers and the porters, according to the commandment of David, and of Solomon his son.   MA UIShMRU MShMRTh ELAIAM UMShMRTh ATARA UAMShRRIM UAShORIM KMTsUTh DUID ShLMA BNU   מה וישמרו משמרת אלהיהם ומשמרת הטהרה והמשררים והשערים כמצות דויד שלמה בנו
46 For in the days of David and Asaph of old there were chief of the singers, and songs of praise and thanksgiving to God.   MU KI-BIMI DUID UESF MQDM RESh (REShI) AMShRRIM UShIR-ThALA UADUTh LELAIM   מו כי-בימי דויד ואסף מקדם ראש (ראשי) המשררים ושיר-תהלה והדות לאלהים
47 All Israel in the days of Zerubbabel, and in the days of Nehemiah, gave the portions of the singers and the porters, as every day required; and they hallowed for the Levites; and the Levites hallowed for the sons of Aaron.   MZ UKL-IShREL BIMI ZRBBL UBIMI NChMIA NThNIM MNIUTh AMShRRIM UAShORIM DBR-IUM BIUMU UMQDShIM LLUIM UALUIM MQDShIM LBNI EARN   מז וכל-ישראל בימי זרבבל ובימי נחמיה נתנים מניות המשררים והשערים דבר-יום ביומו ומקדשים ללוים והלוים מקדשים לבני אהרן

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18