Deuteronomy 3 - DBRIM - דברים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Conquests Recounted

1 Then we turned, and went up the way to Bashan; and Og the king of Bashan came out against us, he and all his people, to battle at Edrei.   E UNFN UNOL DRK ABShN UITsE OUG MLK-ABShN LQREThNU AUE UKL-OMU LMLChMA EDROI   א ונפן ונעל דרך הבשן ויצא עוג מלך-הבשן לקראתנו הוא וכל-עמו למלחמה אדרעי
2 IAUA said to me: 'Fear him not; for I have delivered him, and all his people, and his land, into your hand; and you shall do to him as you didst to Sihon king of the Amorites, who dwelt at Heshbon.'   B UIEMR IAUA ELI EL-ThIRE EThU KI BIDK NThThI EThU UETh-KL-OMU UETh-ERTsU UOShITh LU KEShR OShITh LSIChN MLK AEMRI EShR IUShB BChShBUN   ב ויאמר יהוה אלי אל-תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת-כל-עמו ואת-ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון
3 So IAUA our God delivered into our hand Og also, the king of Bashan, and all his people; and we smote him until none was left to him remaining.   G UIThN IAUA ELAINU BIDNU GM ETh-OUG MLK-ABShN UETh-KL-OMU UNKAU OD-BLThI AShEIR-LU ShRID   ג ויתן יהוה אלהינו בידנו גם את-עוג מלך-הבשן ואת-כל-עמו ונכהו עד-בלתי השאיר-לו שריד
4 We took all his cities at that time; there was not a city which we took not from them; threescore cities, all the region of Argob, the kingdom of Og in Bashan.   D UNLKD ETh-KL-ORIU BOTh AAUE LE AIThA QRIA EShR LE-LQChNU METhM ShShIM OIR KL-ChBL ERGB MMLKTh OUG BBShN   ד ונלכד את-כל-עריו בעת ההוא לא היתה קריה אשר לא-לקחנו מאתם ששים עיר כל-חבל ארגב ממלכת עוג בבשן
5 All these were fortified cities, with high walls, gates, and bars; beside the unwalled towns a great many.   A KL-ELA ORIM BTsRTh ChUMA GBAA DLThIM UBRICh LBD MORI AFRZI ARBA MED   ה כל-אלה ערים בצרת חומה גבהה דלתים ובריח לבד מערי הפרזי הרבה מאד
6 We utterly destroyed them, as we did to Sihon king of Heshbon, utterly destroying every city, the men, and the women, and the little ones.   U UNChRM EUThM KEShR OShINU LSIChN MLK ChShBUN AChRM KL-OIR MThM ANShIM UATF   ו ונחרם אותם כאשר עשינו לסיחן מלך חשבון החרם כל-עיר מתם הנשים והטף
7 But all the cattle, and the spoil of the cities, we took for a prey to ourselves.   Z UKL-ABAMA UShLL AORIM BZUNU LNU   ז וכל-הבהמה ושלל הערים בזונו לנו
8 We took the land at that time out of the hand of the two kings of the Amorites that were beyond the Jordan, from the valley of Arnon to mount Hermon--   Ch UNQCh BOTh AAUE ETh-AERTs MID ShNI MLKI AEMRI EShR BOBR AIRDN MNChL ERNN OD-AR ChRMUN   ח ונקח בעת ההוא את-הארץ מיד שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מנחל ארנן עד-הר חרמון
9 which Hermon the Sidonians call Sirion, and the Amorites call it Senir--   T TsIDNIM IQREU LChRMUN ShRIN UAEMRI IQREU-LU ShNIR   ט צידנים יקראו לחרמון שרין והאמרי יקראו-לו שניר
10 all the cities of the plain, and all Gilead, and all Bashan, to Salcah and Edrei, cities of the kingdom of Og in Bashan.--   I KL ORI AMIShR UKL-AGLOD UKL-ABShN OD-SLKA UEDROI ORI MMLKTh OUG BBShN   י כל ערי המישר וכל-הגלעד וכל-הבשן עד-סלכה ואדרעי ערי ממלכת עוג בבשן
11 For only Og king of Bashan remained of the remnant of the Rephaim; behold, his bedstead was a bedstead of iron; is it not in Rabbah of the children of Ammon? nine cubits was the length thereof, and four cubits the breadth of it, after the cubit of a man.--   IE KI RQ-OUG MLK ABShN NShER MIThR ARFEIM ANA ORShU ORSh BRZL ALA AUE BRBTh BNI OMUN ThShO EMUTh ERKA UERBO EMUTh RChBA BEMTh-EISh   יא כי רק-עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים הנה ערשו ערש ברזל הלה הוא ברבת בני עמון תשע אמות ארכה וארבע אמות רחבה באמת-איש
12 This land we took in possession at that time; from Aroer, which is by the valley of Arnon, and half the hill-country of Gilead, and the cities thereof, gave I to the Reubenites and to the Gadites;   IB UETh-AERTs AZETh IRShNU BOTh AAUE MOROR EShR-OL-NChL ERNN UChTsI AR-AGLOD UORIU NThThI LREUBNI ULGDI   יב ואת-הארץ הזאת ירשנו בעת ההוא מערער אשר-על-נחל ארנן וחצי הר-הגלעד ועריו נתתי לראובני ולגדי
13 and the rest of Gilead, and all Bashan, the kingdom of Og, gave I to the half-tribe of Manasseh; all the region of Argob--all that Bashan is called the land of Rephaim.   IG UIThR AGLOD UKL-ABShN MMLKTh OUG NThThI LChTsI ShBT AMNShA KL ChBL AERGB LKL-ABShN AAUE IQRE ERTs RFEIM   יג ויתר הגלעד וכל-הבשן ממלכת עוג נתתי לחצי שבט המנשה כל חבל הארגב לכל-הבשן ההוא יקרא ארץ רפאים
14 Jair the son of Manasseh took all the region of Argob, to the border of the Geshurites and the Maacathites, and called them, even Bashan, after his own name, Havvoth-jair, to this day.--   ID IEIR BN-MNShA LQCh ETh-KL-ChBL ERGB OD-GBUL AGShURI UAMOKThI UIQRE EThM OL-ShMU ETh-ABShN ChUTh IEIR OD AIUM AZA   יד יאיר בן-מנשה לקח את-כל-חבל ארגב עד-גבול הגשורי והמעכתי ויקרא אתם על-שמו את-הבשן חות יאיר עד היום הזה
15 I gave Gilead to Machir.   TU ULMKIR NThThI ETh-AGLOD   טו ולמכיר נתתי את-הגלעד
16 To the Reubenites and to the Gadites I gave from Gilead even to the valley of Arnon, the middle of the valley for a border; even to the river Jabbok, which is the border of the children of Ammon;   TZ ULREUBNI ULGDI NThThI MN-AGLOD UOD-NChL ERNN ThUK ANChL UGBL UOD IBQ ANChL GBUL BNI OMUN   טז ולראובני ולגדי נתתי מן-הגלעד ועד-נחל ארנן תוך הנחל וגבל ועד יבק הנחל גבול בני עמון
17 the Arabah also, the Jordan being the border thereof, from Chinnereth even to the sea of the Arabah, the Salt Sea, under the slopes of Pisgah eastward.   IZ UAORBA UAIRDN UGBL MKNRTh UOD IM AORBA IM AMLCh ThChTh EShDTh AFSGA MZRChA   יז והערבה והירדן וגבל מכנרת ועד ים הערבה ים המלח תחת אשדת הפסגה מזרחה
18 I commanded you at that time, saying: 'IAUA your God has given you this land to possess it; you shall pass over armed before your brethren the children of Israel, all the men of valour.   ICh UETsU EThKM BOTh AAUE LEMR IAUA ELAIKM NThN LKM ETh-AERTs AZETh LRShThA ChLUTsIM ThOBRU LFNI EChIKM BNI-IShREL KL-BNI-ChIL   יח ואצו אתכם בעת ההוא לאמר יהוה אלהיכם נתן לכם את-הארץ הזאת לרשתה חלוצים תעברו לפני אחיכם בני-ישראל כל-בני-חיל
19 But your wives, and your little ones, and your cattle--I know that you have much cattle--shall abide in your cities which I have given you;   IT RQ NShIKM UTFKM UMQNKM IDOThI KI-MQNA RB LKM IShBU BORIKM EShR NThThI LKM   יט רק נשיכם וטפכם ומקנכם ידעתי כי-מקנה רב לכם ישבו בעריכם אשר נתתי לכם
20 until IAUA give rest to your brethren, as to you, and they also possess the land which IAUA your God gives them beyond the Jordan; then shall you return every man to his possession, which I have given you.   K OD EShR-INICh IAUA LEChIKM KKM UIRShU GM-AM ETh-AERTs EShR IAUA ELAIKM NThN LAM BOBR AIRDN UShBThM EISh LIRShThU EShR NThThI LKM   כ עד אשר-יניח יהוה לאחיכם ככם וירשו גם-הם את-הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן להם בעבר הירדן ושבתם איש לירשתו אשר נתתי לכם
21 I commanded Joshua at that time, saying: 'Your eyes have seen all that IAUA your God has done to these two kings; so shall IAUA do to all the kingdoms whither you go over.   KE UETh-IAUShUO TsUIThI BOTh AAUE LEMR OINIK ARETh ETh KL-EShR OShA IAUA ELAIKM LShNI AMLKIM AELA KN-IOShA IAUA LKL-AMMLKUTh EShR EThA OBR ShMA   כא ואת-יהושוע צויתי בעת ההוא לאמר עיניך הראת את כל-אשר עשה יהוה אלהיכם לשני המלכים האלה כן-יעשה יהוה לכל-הממלכות אשר אתה עבר שמה
22 You shall not fear them; for IAUA your God, He it is that fights for you.'   KB LE ThIREUM KI IAUA ELAIKM AUE ANLChM LKM   כב לא תיראום כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם
23 I besought IAUA at that time, saying:   KG UEThChNN EL-IAUA BOTh AAUE LEMR   כג ואתחנן אל-יהוה בעת ההוא לאמר
24 'My Lord IAUA, You have begun to show Your servant Your greatness, and Your strong hand; for what god is there in heaven or on earth, that can do according to Your works, and according to Your mighty acts?   KD EDNI IAUA EThA AChLUTh LAREUTh ETh-OBDK ETh-GDLK UETh-IDK AChZQA EShR MI-EL BShMIM UBERTs EShR-IOShA KMOShIK UKGBURThK   כד אדני יהוה אתה החלות להראות את-עבדך את-גדלך ואת-ידך החזקה אשר מי-אל בשמים ובארץ אשר-יעשה כמעשיך וכגבורתך
25 Let me go over, I pray You, and see the good land that is beyond the Jordan, that goodly hill-country, and Lebanon.'   KA EOBRA-NE UEREA ETh-AERTs ATUBA EShR BOBR AIRDN AAR ATUB AZA UALBNN   כה אעברה-נא ואראה את-הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנן
26 But IAUA was wroth with me for your sakes, and hearkened not to me; and IAUA said to me: 'Let it suffice you; speak no more to Me of this matter.   KU UIThOBR IAUA BI LMONKM ULE ShMO ELI UIEMR IAUA ELI RB-LK EL-ThUSF DBR ELI OUD BDBR AZA   כו ויתעבר יהוה בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר יהוה אלי רב-לך אל-תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה
27 Get you up into the top of Pisgah, and lift up your eyes westward, and northward, and southward, and eastward, and behold with your eyes; for you shall not go over this Jordan.   KZ OLA RESh AFSGA UShE OINIK IMA UTsFNA UThIMNA UMZRChA UREA BOINIK KI-LE ThOBR ETh-AIRDN AZA   כז עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפנה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך כי-לא תעבר את-הירדן הזה
28 But charge Joshua, and encourage him, and strengthen him; for he shall go over before this people, and he shall cause them to inherit the land which you shall see.'   KCh UTsU ETh-IAUShO UChZQAU UEMTsAU KI-AUE IOBR LFNI AOM AZA UAUE INChIL EUThM ETh-AERTs EShR ThREA   כח וצו את-יהושע וחזקהו ואמצהו כי-הוא יעבר לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את-הארץ אשר תראה
29 So we abode in the valley over against Beth-peor.   KT UNShB BGIE MUL BITh FOUR   כט ונשב בגיא מול בית פעור

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18