Deuteronomy 11 - DBRIM - דברים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Rewards of Obedience

1 Therefore you shall love IAUA your God, and keep His charge, and His statutes, and His ordinances, and His commandments, always.   E UEABTh ETh IAUA ELAIK UShMRTh MShMRThU UChQThIU UMShFTIU UMTsUThIU KL-AIMIM   א ואהבת את יהוה אלהיך ושמרת משמרתו וחקתיו ומשפטיו ומצותיו כל-הימים
2 Know you this day; for I speak not with your children that have not known, and that have not seen the chastisement of IAUA your God, His greatness, His mighty hand, and His outstretched arm,   B UIDOThM AIUM KI LE ETh-BNIKM EShR LE-IDOU UEShR LE-REU ETh-MUSR IAUA ELAIKM ETh-GDLU ETh-IDU AChZQA UZROU ANTUIA   ב וידעתם היום כי לא את-בניכם אשר לא-ידעו ואשר לא-ראו את-מוסר יהוה אלהיכם את-גדלו את-ידו החזקה וזרעו הנטויה
3 and His signs, and His works, which He did in the middle of Egypt to Pharaoh the king of Egypt, and to all his land;   G UETh-EThThIU UETh-MOShIU EShR OShA BThUK MTsRIM LFROA MLK-MTsRIM ULKL-ERTsU   ג ואת-אתתיו ואת-מעשיו אשר עשה בתוך מצרים לפרעה מלך-מצרים ולכל-ארצו
4 and what He did to the army of Egypt, to their horses, and to their chariots; how He made the water of the Red Sea to overflow them as they pursued after you, and how IAUA has destroyed them to this day;   D UEShR OShA LChIL MTsRIM LSUSIU ULRKBU EShR ATsIF ETh-MI IM-SUF OL-FNIAM BRDFM EChRIKM UIEBDM IAUA OD AIUM AZA   ד ואשר עשה לחיל מצרים לסוסיו ולרכבו אשר הציף את-מי ים-סוף על-פניהם ברדפם אחריכם ויאבדם יהוה עד היום הזה
5 and what He did to you in the wilderness, until you came to this place;   A UEShR OShA LKM BMDBR OD-BEKM OD-AMQUM AZA   ה ואשר עשה לכם במדבר עד-באכם עד-המקום הזה
6 and what He did to Dathan and Abiram, the sons of Eliab, the son of Reuben; how the earth opened her mouth, and swallowed them up, and their households, and their tents, and every living substance that followed them, in the middle of all Israel;   U UEShR OShA LDThN ULEBIRM BNI ELIEB BN-REUBN EShR FTsThA AERTs ETh-FIA UThBLOM UETh-BThIAM UETh-EALIAM UETh KL-AIQUM EShR BRGLIAM BQRB KL-IShREL   ו ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן-ראובן אשר פצתה הארץ את-פיה ותבלעם ואת-בתיהם ואת-אהליהם ואת כל-היקום אשר ברגליהם בקרב כל-ישראל
7 but your eyes have seen all the great work of IAUA which He did.   Z KI OINIKM ARETh ETh-KL-MOShA IAUA AGDL EShR OShA   ז כי עיניכם הראת את-כל-מעשה יהוה הגדל אשר עשה
8 Therefore shall you keep all the commandment which I command you this day, that you may be strong, and go in and possess the land, whither you go over to possess it;   Ch UShMRThM ETh-KL-AMTsUA EShR ENKI MTsUK AIUM LMON ThChZQU UBEThM UIRShThM ETh-AERTs EShR EThM OBRIM ShMA LRShThA   ח ושמרתם את-כל-המצוה אשר אנכי מצוך היום למען תחזקו ובאתם וירשתם את-הארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה
9 and that you may prolong your days on the land, which IAUA swore to your fathers to give to them and to their seed, a land flowing with milk and honey.   T ULMON ThERIKU IMIM OL-AEDMA EShR NShBO IAUA LEBThIKM LThTh LAM ULZROM ERTs ZBTh ChLB UDBSh   ט ולמען תאריכו ימים על-האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם ולזרעם ארץ זבת חלב ודבש
10 For the land, whither you go in to possess it, is not as the land of Egypt, from whence you came out, where you didst sow your seed, and didst water it with your foot, as a garden of herbs;   I KI AERTs EShR EThA BE-ShMA LRShThA LE KERTs MTsRIM AUE EShR ITsEThM MShM EShR ThZRO ETh-ZROK UAShQITh BRGLK KGN AIRQ   י כי הארץ אשר אתה בא-שמה לרשתה לא כארץ מצרים הוא אשר יצאתם משם אשר תזרע את-זרעך והשקית ברגלך כגן הירק
11 but the land, whither you go over to possess it, is a land of hills and valleys, and drinks water as the rain of heaven comes down;   IE UAERTs EShR EThM OBRIM ShMA LRShThA ERTs ARIM UBQOTh LMTR AShMIM ThShThA-MIM   יא והארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעת למטר השמים תשתה-מים
12 a land which IAUA your God cares for; the eyes of IAUA your God are always on it, from the beginning of the year even to the end of the year.   IB ERTs EShR-IAUA ELAIK DRSh EThA ThMID OINI IAUA ELAIK BA MRShITh AShNA UOD EChRITh ShNA   יב ארץ אשר-יהוה אלהיך דרש אתה תמיד עיני יהוה אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה
13 It shall come to pass, if you shall hearken diligently to My commandments which I command you this day, to love IAUA your God, and to serve Him with all your heart and with all your soul,   IG UAIA EM-ShMO ThShMOU EL-MTsUThI EShR ENKI MTsUA EThKM AIUM LEABA ETh-IAUA ELAIKM ULOBDU BKL-LBBKM UBKL-NFShKM   יג והיה אם-שמע תשמעו אל-מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את-יהוה אלהיכם ולעבדו בכל-לבבכם ובכל-נפשכם
14 that I will give the rain of your land in its season, the former rain and the latter rain, that you may gather in your corn, and your wine, and your oil.   ID UNThThI MTR-ERTsKM BOThU IURA UMLQUSh UESFTh DGNK UThIRShK UITsARK   יד ונתתי מטר-ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך
15 I will give grass in your fields for your cattle, and you shall eat and be satisfied.   TU UNThThI OShB BShDK LBAMThK UEKLTh UShBOTh   טו ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת
16 Take heed to yourselves, unless your heart be deceived, and you turn aside, and serve other gods, and worship them;   TZ AShMRU LKM FN IFThA LBBKM USRThM UOBDThM ELAIM EChRIM UAShThChUIThM LAM   טז השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם
17 and the anger of IAUA be kindled against you, and He shut up the heaven, so that there shall be no rain, and the ground shall not yield her fruit; and you perish quickly from off the good land which IAUA gives you.   IZ UChRA EF-IAUA BKM UOTsR ETh-AShMIM ULE-IAIA MTR UAEDMA LE ThThN ETh-IBULA UEBDThM MARA MOL AERTs ATBA EShR IAUA NThN LKM   יז וחרה אף-יהוה בכם ועצר את-השמים ולא-יהיה מטר והאדמה לא תתן את-יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם
18 Therefore shall you lay up these My words in your heart and in your soul; and you shall bind them for a sign on your hand, and they shall be for frontlets between your eyes.   ICh UShMThM ETh-DBRI ELA OL-LBBKM UOL-NFShKM UQShRThM EThM LEUTh OL-IDKM UAIU LTUTFTh BIN OINIKM   יח ושמתם את-דברי אלה על-לבבכם ועל-נפשכם וקשרתם אתם לאות על-ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם
19 You shall teach them your children, talking of them, when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lay down, and when you rise up.   IT ULMDThM EThM ETh-BNIKM LDBR BM BShBThK BBIThK UBLKThK BDRK UBShKBK UBQUMK   יט ולמדתם אתם את-בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך
20 You shall write them on the door-posts of your house, and on your gates;   K UKThBThM OL-MZUZUTh BIThK UBShORIK   כ וכתבתם על-מזוזות ביתך ובשעריך
21 that your days may be multiplied, and the days of your children, on the land which IAUA swore to your fathers to give them, as the days of the heavens above the earth.   KE LMON IRBU IMIKM UIMI BNIKM OL AEDMA EShR NShBO IAUA LEBThIKM LThTh LAM KIMI AShMIM OL-AERTs   כא למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על-הארץ
22 For if you shall diligently keep all this commandment which I command you, to do it, to love IAUA your God, to walk in all His ways, and to cleave to Him,   KB KI EM-ShMR ThShMRUN ETh-KL-AMTsUA AZETh EShR ENKI MTsUA EThKM LOShThA LEABA ETh-IAUA ELAIKM LLKTh BKL-DRKIU ULDBQA-BU   כב כי אם-שמר תשמרון את-כל-המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשתה לאהבה את-יהוה אלהיכם ללכת בכל-דרכיו ולדבקה-בו
23 then will IAUA drive out all these nations from before you, and you shall dispossess nations greater and mightier than yourselves.   KG UAURISh IAUA ETh-KL-AGUIM AELA MLFNIKM UIRShThM GUIM GDLIM UOTsMIM MKM   כג והוריש יהוה את-כל-הגוים האלה מלפניכם וירשתם גוים גדלים ועצמים מכם
24 Every place whereon the sole of your foot shall tread shall be yours: from the wilderness, and Lebanon, from the river, the river Euphrates, even to the hinder sea shall be your border.   KD KL-AMQUM EShR ThDRK KF-RGLKM BU LKM IAIA MN-AMDBR UALBNUN MN-ANAR NAR-FRTh UOD AIM AEChRUN IAIA GBLKM   כד כל-המקום אשר תדרך כף-רגלכם בו לכם יהיה מן-המדבר והלבנון מן-הנהר נהר-פרת ועד הים האחרון יהיה גבלכם
25 There shall no man be able to stand against you: IAUA your God shall lay the fear of you and the dread of you on all the land that you shall tread on, as He has spoken to you.   KA LE-IThITsB EISh BFNIKM FChDKM UMUREKM IThN IAUA ELAIKM OL-FNI KL-AERTs EShR ThDRKU-BA KEShR DBR LKM   כה לא-יתיצב איש בפניכם פחדכם ומוראכם יתן יהוה אלהיכם על-פני כל-הארץ אשר תדרכו-בה כאשר דבר לכם
26 Behold, I set before you this day a blessing and a curse:   KU REA ENKI NThN LFNIKM AIUM BRKA UQLLA   כו ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה
27 the blessing, if you shall hearken to the commandments of IAUA your God, which I command you this day;   KZ ETh-ABRKA EShR ThShMOU EL-MTsUTh IAUA ELAIKM EShR ENKI MTsUA EThKM AIUM   כז את-הברכה אשר תשמעו אל-מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום
28 and the curse, if you shall not hearken to the commandments of IAUA your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods, which you have not known.   KCh UAQLLA EM-LE ThShMOU EL-MTsUTh IAUA ELAIKM USRThM MN-ADRK EShR ENKI MTsUA EThKM AIUM LLKTh EChRI ELAIM EChRIM EShR LE-IDOThM   כח והקללה אם-לא תשמעו אל-מצות יהוה אלהיכם וסרתם מן-הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום ללכת אחרי אלהים אחרים אשר לא-ידעתם
29 It shall come to pass, when IAUA your God shall bring you into the land whither you go to possess it, that you shall set the blessing on mount Gerizim, and the curse on mount Ebal.   KT UAIA KI IBIEK IAUA ELAIK EL-AERTs EShR-EThA BE-ShMA LRShThA UNThThA ETh-ABRKA OL-AR GRZIM UETh-AQLLA OL-AR OIBL   כט והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל-הארץ אשר-אתה בא-שמה לרשתה ונתתה את-הברכה על-הר גרזים ואת-הקללה על-הר עיבל
30 Are they not beyond the Jordan, behind the way of the going down of the sun, in the land of the Canaanites that dwell in the Arabah, over against Gilgal, beside the terebinths of Moreh?   L ALE-AMA BOBR AIRDN EChRI DRK MBUE AShMSh BERTs AKNONI AIShB BORBA MUL AGLGL ETsL ELUNI MRA   ל הלא-המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני הישב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מרה
31 For you are to pass over the Jordan to go in to possess the land which IAUA your God gives you, and you shall possess it, and dwell therein.   LE KI EThM OBRIM ETh-AIRDN LBE LRShTh ETh-AERTs EShR-IAUA ELAIKM NThN LKM UIRShThM EThA UIShBThM-BA   לא כי אתם עברים את-הירדן לבא לרשת את-הארץ אשר-יהוה אלהיכם נתן לכם וירשתם אתה וישבתם-בה
32 You shall observe to do all the statutes and the ordinances which I set before you this day.   LB UShMRThM LOShUTh ETh KL-AChQIM UETh-AMShFTIM EShR ENKI NThN LFNIKM AIUM   לב ושמרתם לעשות את כל-החקים ואת-המשפטים אשר אנכי נתן לפניכם היום

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18