Deuteronomy 29 - DBRIM - דברים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

The Covenant in Moab

1 Moses called to all Israel, and said to them: You have seen all that IAUA did before your eyes in the land of Egypt to Pharaoh, and to all his servants, and to all his land;   E UIQRE MShA EL-KL-IShREL UIEMR ELAM EThM REIThM ETh KL-EShR OShA IAUA LOINIKM BERTs MTsRIM LFROA ULKL-OBDIU ULKL-ERTsU   א ויקרא משה אל-כל-ישראל ויאמר אלהם אתם ראיתם את כל-אשר עשה יהוה לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל-עבדיו ולכל-ארצו
2 the great trials which your eyes saw, the signs and those great wonders;   B AMSUTh AGDLTh EShR REU OINIK AEThTh UAMFThIM AGDLIM AAM   ב המסות הגדלת אשר ראו עיניך האתת והמפתים הגדלים ההם
3 but IAUA has not given you a heart to know, and eyes to see, and ears to hear, to this day.   G ULE-NThN IAUA LKM LB LDOTh UOINIM LREUTh UEZNIM LShMO OD AIUM AZA   ג ולא-נתן יהוה לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמע עד היום הזה
4 I have led you forty years in the wilderness; your clothes are not waxen old on you, and your shoe is not waxen old on your foot.   D UEULK EThKM ERBOIM ShNA BMDBR LE-BLU ShLMThIKM MOLIKM UNOLK LE-BLThA MOL RGLK   ד ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר לא-בלו שלמתיכם מעליכם ונעלך לא-בלתה מעל רגלך
5 You have not eaten bread, neither have you drunk wine or strong drink; that you might know that I am IAUA your God.   A LChM LE EKLThM UIIN UShKR LE ShThIThM LMON ThDOU KI ENI IAUA ELAIKM   ה לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם למען תדעו כי אני יהוה אלהיכם
6 When you came to this place, Sihon the king of Heshbon, and Og the king of Bashan, came out against us to battle, and we smote them.   U UThBEU EL-AMQUM AZA UITsE SIChN MLK-ChShBUN UOUG MLK-ABShN LQREThNU LMLChMA UNKM   ו ותבאו אל-המקום הזה ויצא סיחן מלך-חשבון ועוג מלך-הבשן לקראתנו למלחמה ונכם
7 We took their land, and gave it for an inheritance to the Reubenites, and to the Gadites, and to the half-tribe of the Manassites.   Z UNQCh ETh-ERTsM UNThNA LNChLA LREUBNI ULGDI ULChTsI ShBT AMNShI   ז ונקח את-ארצם ונתנה לנחלה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשי
8 Observe therefore the words of this covenant, and do them, that you may make all that you do to prosper.   Ch UShMRThM ETh-DBRI ABRITh AZETh UOShIThM EThM LMON ThShKILU ETh KL-EShR ThOShUN   ח ושמרתם את-דברי הברית הזאת ועשיתם אתם למען תשכילו את כל-אשר תעשון
9 You are standing this day all of you before IAUA your God: your heads, your tribes, your elders, and your officers, even all the men of Israel,   T EThM NTsBIM AIUM KLKM LFNI IAUA ELAIKM REShIKM ShBTIKM ZQNIKM UShTRIKM KL EISh IShREL   ט אתם נצבים היום כלכם לפני יהוה אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל
10 your little ones, your wives, and your stranger that is in the middle of your camp, from the hewer of your wood to the drawer of your water;   I TFKM NShIKM UGRK EShR BQRB MChNIK MChTB OTsIK OD ShEB MIMIK   י טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב מימיך
11 that you should enter into the covenant of IAUA your God--and into His oath--which IAUA your God makes with you this day;   IE LOBRK BBRITh IAUA ELAIK UBELThU EShR IAUA ELAIK KRTh OMK AIUM   יא לעברך בברית יהוה אלהיך ובאלתו אשר יהוה אלהיך כרת עמך היום
12 that He may establish you this day to Himself for a people, and that He may be to you a God, as He spoke to you, and as He swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob.   IB LMON AQIM-EThK AIUM LU LOM UAUE IAIA-LK LELAIM KEShR DBR-LK UKEShR NShBO LEBThIK LEBRAM LITsChQ ULIOQB   יב למען הקים-אתך היום לו לעם והוא יהיה-לך לאלהים כאשר דבר-לך וכאשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב
13 Neither with you only do I make this covenant and this oath;   IG ULE EThKM LBDKM ENKI KRTh ETh-ABRITh AZETh UETh-AELA AZETh   יג ולא אתכם לבדכם אנכי כרת את-הברית הזאת ואת-האלה הזאת
14 but with him that stands here with us this day before IAUA our God, and also with him that is not here with us this day--   ID KI ETh-EShR IShNU FA OMNU OMD AIUM LFNI IAUA ELAINU UETh EShR EINNU FA OMNU AIUM   יד כי את-אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני יהוה אלהינו ואת אשר איננו פה עמנו היום
15 for you know how we dwelt in the land of Egypt; and how we came through the middle of the nations through which you passed;   TU KI-EThM IDOThM ETh EShR-IShBNU BERTs MTsRIM UETh EShR-OBRNU BQRB AGUIM EShR OBRThM   טו כי-אתם ידעתם את אשר-ישבנו בארץ מצרים ואת אשר-עברנו בקרב הגוים אשר עברתם
16 and you have seen their detestable things, and their idols, wood and stone, silver and gold, which were with them--   TZ UThREU ETh-ShQUTsIAM UETh GLLIAM OTs UEBN KSF UZAB EShR OMAM   טז ותראו את-שקוציהם ואת גלליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם
17 unless there should be among you man, or woman, or family, or tribe, whose heart turns away this day from IAUA our God, to go to serve the gods of those nations; unless there should be among you a root that bears gall and wormwood;   IZ FN-ISh BKM EISh EU-EShA EU MShFChA EU-ShBT EShR LBBU FNA AIUM MOM IAUA ELAINU LLKTh LOBD ETh-ELAI AGUIM AAM FN-ISh BKM ShRSh FRA RESh ULONA   יז פן-יש בכם איש או-אשה או משפחה או-שבט אשר לבבו פנה היום מעם יהוה אלהינו ללכת לעבד את-אלהי הגוים ההם פן-יש בכם שרש פרה ראש ולענה
18 and it come to pass, when he hears the words of this curse, that he bless himself in his heart, saying: 'I shall have peace, though I walk in the stubbornness of my heart--that the watered be swept away with the dry';   ICh UAIA BShMOU ETh-DBRI AELA AZETh UAThBRK BLBBU LEMR ShLUM IAIA-LI KI BShRRUTh LBI ELK LMON SFUTh ARUA ETh-ATsMEA   יח והיה בשמעו את-דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה-לי כי בשררות לבי אלך למען ספות הרוה את-הצמאה
19 IAUA will not be willing to pardon him, but then the anger of IAUA and His jealousy shall be kindled against that man, and all the curse that is written in this book shall lie on him, and IAUA shall blot out his name from under heaven;   IT LE-IEBA IAUA SLCh LU KI EZ IOShN EF-IAUA UQNEThU BEISh AAUE URBTsA BU KL-AELA AKThUBA BSFR AZA UMChA IAUA ETh-ShMU MThChTh AShMIM   יט לא-יאבה יהוה סלח לו כי אז יעשן אף-יהוה וקנאתו באיש ההוא ורבצה בו כל-האלה הכתובה בספר הזה ומחה יהוה את-שמו מתחת השמים
20 and IAUA shall separate him to evil out of all the tribes of Israel, according to all the curses of the covenant that is written in this book of the law.   K UABDILU IAUA LROA MKL ShBTI IShREL KKL ELUTh ABRITh AKThUBA BSFR AThURA AZA   כ והבדילו יהוה לרעה מכל שבטי ישראל ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזה
21 The generation to come, your children that shall rise up after you, and the foreigner that shall come from a far land, shall say, when they see the plagues of that land, and the sicknesses wherewith IAUA has made it sick;   KE UEMR ADUR AEChRUN BNIKM EShR IQUMU MEChRIKM UANKRI EShR IBE MERTs RChUQA UREU ETh-MKUTh AERTs AAUE UETh-ThChLEIA EShR-ChLA IAUA BA   כא ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנכרי אשר יבא מארץ רחוקה וראו את-מכות הארץ ההוא ואת-תחלאיה אשר-חלה יהוה בה
22 and that the whole land thereof is brimstone, and salt, and a burning, that it is not sown, nor bears, nor any grass grows therein, like the overthrow of Sodom and Gomorrah, Admah and Zeboiim, which IAUA overthrew in His anger, and in His wrath;   KB GFRITh UMLCh ShRFA KL-ERTsA LE ThZRO ULE ThTsMCh ULE-IOLA BA KL-OShB KMAFKTh SDM UOMRA EDMA UTsBIIM EShR AFK IAUA BEFU UBChMThU   כב גפרית ומלח שרפה כל-ארצה לא תזרע ולא תצמח ולא-יעלה בה כל-עשב כמהפכת סדם ועמרה אדמה וצביים אשר הפך יהוה באפו ובחמתו
23 even all the nations shall say 'Wherefore has IAUA done thus to this land? what means the heat of this great anger?'   KG UEMRU KL-AGUIM OL-MA OShA IAUA KKA LERTs AZETh MA ChRI AEF AGDUL AZA   כג ואמרו כל-הגוים על-מה עשה יהוה ככה לארץ הזאת מה חרי האף הגדול הזה
24 then men shall say: 'Because they forsook the covenant of IAUA, the God of their fathers, which He made with them when He brought them forth out of the land of Egypt;   KD UEMRU OL EShR OZBU ETh-BRITh IAUA ELAI EBThM EShR KRTh OMM BAUTsIEU EThM MERTs MTsRIM   כד ואמרו על אשר עזבו את-ברית יהוה אלהי אבתם אשר כרת עמם בהוציאו אתם מארץ מצרים
25 and went and served other gods, and worshipped them, gods that they knew not, and that He had not allotted to them;   KA UILKU UIOBDU ELAIM EChRIM UIShThChUU LAM ELAIM EShR LE-IDOUM ULE ChLQ LAM   כה וילכו ויעבדו אלהים אחרים וישתחוו להם אלהים אשר לא-ידעום ולא חלק להם
26 therefore the anger of IAUA was kindled against this land, to bring on it all the curse that is written in this book;   KU UIChR-EF IAUA BERTs AAUE LABIE OLIA ETh-KL-AQLLA AKThUBA BSFR AZA   כו ויחר-אף יהוה בארץ ההוא להביא עליה את-כל-הקללה הכתובה בספר הזה
27 and IAUA rooted them out of their land in anger, and in wrath, and in great indignation, and cast them into another land, as it is this day'.--   KZ UIThShM IAUA MOL EDMThM BEF UBChMA UBQTsF GDUL UIShLKM EL-ERTs EChRTh KIUM AZA   כז ויתשם יהוה מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וישלכם אל-ארץ אחרת כיום הזה
28 The secret things belong to IAUA our God; but the things that are revealed belong to us and to our children for ever, that we may do all the words of this law.   KCh ANSThRTh LIAUA ELAINU UANGLTh LNU ULBNINU OD-OULM LOShUTh ETh-KL-DBRI AThURA AZETh   כח הנסתרת ליהוה אלהינו והנגלת לנו ולבנינו עד-עולם לעשות את-כל-דברי התורה הזאת

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18