Ezra 6 - OZRE - עזרא


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Darius Finds Cyrus's Decree

1 Then Darius the king made a decree, and search was made in the house of the archives, where the treasures were laid up, in Babylon.   E BEDIN DRIUSh MLKE ShM TOM UBQRU BBITh SFRIE DI GNZIE MAChThIN ThMA BBBL   א באדין דריוש מלכא שם טעם ובקרו בבית ספריא די גנזיא מהחתין תמה בבבל
2 There was found at Ahmetha, in the palace that is in the province of Media, a roll, and therein was thus written: 'A record.   B UAShThKCh BEChMThE BBIRThE DI BMDI MDINThE MGLA ChDA UKN-KThIB BGUA DKRUNA   ב והשתכח באחמתא בבירתא די במדי מדינתא מגלה חדה וכן-כתיב בגוה דכרונה
3 In the first year of Cyrus the king, Cyrus the king made a decree: Concerning the house of God at Jerusalem, let the house be builded, the place where they offer sacrifices, and let the foundations thereof be strongly laid; the height thereof threescore cubits, and the breadth thereof threescore cubits;   G BShNTh ChDA LKURSh MLKE KURSh MLKE ShM TOM BITh-ELAE BIRUShLM BIThE IThBNE EThR DI-DBChIN DBChIN UEShUAI MSUBLIN RUMA EMIN ShThIN FThIA EMIN ShThIN   ג בשנת חדה לכורש מלכא כורש מלכא שם טעם בית-אלהא בירושלם ביתא יתבנא אתר די-דבחין דבחין ואשוהי מסובלין רומה אמין שתין פתיה אמין שתין
4 with three rows of great stones, and a row of new timber, and let the expenses be given out of the king's house;   D NDBKIN DI-EBN GLL ThLThE UNDBK DI-EO ChDTh UNFQThE MN-BITh MLKE ThThIAB   ד נדבכין די-אבן גלל תלתא ונדבך די-אע חדת ונפקתא מן-בית מלכא תתיהב
5 and also let the gold and silver vessels of the house of God, which Nebuchadnezzar took forth out of the temple which is at Jerusalem, and brought to Babylon, be restored, and brought back to the temple which is at Jerusalem, every one to its place, and you shall put them in the house of God.'   A UEF MENI BITh-ELAE DI DABA UKSFE DI NBUKDNTsR ANFQ MN-AIKLE DI-BIRUShLM UAIBL LBBL IAThIBUN UIAK LAIKLE DI-BIRUShLM LEThRA UThChTh BBITh ELAE   ה ואף מאני בית-אלהא די דהבה וכספא די נבוכדנצר הנפק מן-היכלא די-בירושלם והיבל לבבל יהתיבון ויהך להיכלא די-בירושלם לאתרה ותחת בבית אלהא
6 'Now therefore, Tattenai, governor beyond the River, Shethar-bozenai, and your companions the Apharesachites, who are beyond the River, be you far from there;   U KON ThThNI FChTh OBR-NARA ShThR BUZNI UKNUThAUN EFRSKIE DI BOBR NARA RChIQIN AUU MN-ThMA   ו כען תתני פחת עבר-נהרה שתר בוזני וכנותהון אפרסכיא די בעבר נהרה רחיקין הוו מן-תמה
7 let the work of this house of God alone; let the governor of the Jews and the elders of the Jews build this house of God in its place.   Z ShBQU LOBIDTh BITh-ELAE DK FChTh IAUDIE ULShBI IAUDIE BITh-ELAE DK IBNUN OL-EThRA   ז שבקו לעבידת בית-אלהא דך פחת יהודיא ולשבי יהודיא בית-אלהא דך יבנון על-אתרה
8 Moreover I make a decree concerning what you shall do to these elders of the Jews for the building of this house of God; that of the king's goods, even of the tribute beyond the River, expenses be given with all diligence to these men, that they be not hindered.   Ch UMNI ShIM TOM LME DI-ThOBDUN OM-ShBI IAUDIE ELK LMBNE BITh-ELAE DK UMNKSI MLKE DI MDTh OBR NARA ESFRNE NFQThE ThAUE MThIABE LGBRIE ELK DI-LE LBTLE   ח ומני שים טעם למא די-תעבדון עם-שבי יהודיא אלך למבנא בית-אלהא דך ומנכסי מלכא די מדת עבר נהרה אספרנא נפקתא תהוא מתיהבא לגבריא אלך די-לא לבטלא
9 That which they have need of, both young bullocks, and rams, and lambs, for burnt-offerings to the God of heaven, wheat, salt, wine, and oil, according to the word of the priests that are at Jerusalem, let it be given them day by day without fail;   T UMA ChShChN UBNI ThURIN UDKRIN UEMRIN LOLUN LELA ShMIE ChNTIN MLCh ChMR UMShCh KMEMR KANIE DI-BIRUShLM LAUE MThIAB LAM IUM BIUM DI-LE ShLU   ט ומה חשחן ובני תורין ודכרין ואמרין לעלון לאלה שמיא חנטין מלח חמר ומשח כמאמר כהניא די-בירושלם להוא מתיהב להם יום ביום די-לא שלו
10 that they may offer sacrifices of sweet savour to the God of heaven, and pray for the life of the king, and of his sons.   I DI-LAUN MAQRBIN NIChUChIN LELA ShMIE UMTsLIN LChII MLKE UBNUAI   י די-להון מהקרבין ניחוחין לאלה שמיא ומצלין לחיי מלכא ובנוהי
11 Also I have made a decree, that whosoever shall alter this word, let a beam be pulled out from his house, and let him be lifted up and fastened thereon; and let his house be made a dunghill for this;   IE UMNI ShIM TOM DI KL-ENSh DI IAShNE FThGME DNA IThNSCh EO MN-BIThA UZQIF IThMChE OLAI UBIThA NULU IThOBD OL-DNA   יא ומני שים טעם די כל-אנש די יהשנא פתגמא דנה יתנסח אע מן-ביתה וזקיף יתמחא עלהי וביתה נולו יתעבד על-דנה
12 and may the God that has caused His name to dwell there overthrow all kings and peoples, that shall put forth their hand to alter the same, to destroy this house of God which is at Jerusalem. I Darius have made a decree; let it be done with all diligence.'   IB UELAE DI ShKN ShMA ThMA IMGR KL-MLK UOM DI IShLCh IDA LAShNIA LChBLA BITh-ELAE DK DI BIRUShLM ENA DRIUSh ShMTh TOM ESFRNE IThOBD   יב ואלהא די שכן שמה תמה ימגר כל-מלך ועם די ישלח ידה להשניה לחבלה בית-אלהא דך די בירושלם אנה דריוש שמת טעם אספרנא יתעבד
13 Then Tattenai, the governor beyond the River, Shethar-bozenai, and their companions, because that Darius the king had thus sent, acted with all diligence.   IG EDIN ThThNI FChTh OBR-NARA ShThR BUZNI UKNUThAUN LQBL DI-ShLCh DRIUSh MLKE KNME ESFRNE OBDU   יג אדין תתני פחת עבר-נהרה שתר בוזני וכנותהון לקבל די-שלח דריוש מלכא כנמא אספרנא עבדו
14 The elders of the Jews builded and prospered, through the prophesying of Haggai the prophet and Zechariah the son of Iddo. They builded and finished it, according to the commandment of the God of Israel, and according to the decree of Cyrus, and Darius, and Artaxerxes king of Persia.   ID UShBI IAUDIE BNIN UMTsLChIN BNBUETh ChGI NBIEA UZKRIA BR-ODUE UBNU UShKLLU MN-TOM ELA IShREL UMTOM KURSh UDRIUSh UERThChShShThE MLK FRS   יד ושבי יהודיא בנין ומצלחין בנבואת חגי נביאה וזכריה בר-עדוא ובנו ושכללו מן-טעם אלה ישראל ומטעם כורש ודריוש וארתחששתא מלך פרס
15 This house was finished on the third day of the month Adar, which was in the sixth year of the reign of Darius the king.   TU UShITsIE BIThA DNA OD IUM ThLThA LIRCh EDR DI-AIE ShNTh-ShTh LMLKUTh DRIUSh MLKE   טו ושיציא ביתה דנה עד יום תלתה לירח אדר די-היא שנת-שת למלכות דריוש מלכא
16 The children of Israel, the priests and the Levites, and the rest of the children of the captivity, kept the dedication of this house of God with joy.   TZ UOBDU BNI-IShREL KANIE ULUIE UShER BNI-GLUThE ChNKTh BITh-ELAE DNA BChDUA   טז ועבדו בני-ישראל כהניא ולויא ושאר בני-גלותא חנכת בית-אלהא דנה בחדוה
17 They offered at the dedication of this house of God a hundred bullocks, two hundred rams, four hundred lambs; and for a sin-offering for all Israel, twelve he-goats, according to the number of the tribes of Israel.   IZ UAQRBU LChNKTh BITh-ELAE DNA ThURIN MEA DKRIN METhIN EMRIN ERBO MEA UTsFIRI OZIN LChTIE (LChTEA) OL-KL-IShREL ThRI-OShR LMNIN ShBTI IShREL   יז והקרבו לחנכת בית-אלהא דנה תורין מאה דכרין מאתין אמרין ארבע מאה וצפירי עזין לחטיא (לחטאה) על-כל-ישראל תרי-עשר למנין שבטי ישראל
18 They set the priests in their divisions, and the Levites in their courses, for the service of God, which is at Jerusalem; as it is written in the book of Moses.   ICh UAQIMU KANIE BFLGThAUN ULUIE BMChLQThAUN OL-OBIDTh ELAE DI BIRUShLM KKThB SFR MShA   יח והקימו כהניא בפלגתהון ולויא במחלקתהון על-עבידת אלהא די בירושלם ככתב ספר משה
19 The children of the captivity kept the passover on the fourteenth day of the first month.   IT UIOShU BNI-AGULA ETh-AFSCh BERBOA OShR LChDSh AREShUN   יט ויעשו בני-הגולה את-הפסח בארבעה עשר לחדש הראשון
20 For the priests and the Levites had purified themselves together; all of them were pure; and they killed the passover lamb for all the children of the captivity, and for their brethren the priests, and for themselves.   K KI ATARU AKANIM UALUIM KEChD KLM TAURIM UIShChTU AFSCh LKL-BNI AGULA ULEChIAM AKANIM ULAM   כ כי הטהרו הכהנים והלוים כאחד כלם טהורים וישחטו הפסח לכל-בני הגולה ולאחיהם הכהנים ולהם
21 The children of Israel, that were come back out of the captivity, and all such as had separated themselves to them from the filthiness of the nations of the land, to seek IAUA, the God of Israel, did eat,   KE UIEKLU BNI-IShREL AShBIM MAGULA UKL ANBDL MTMETh GUI-AERTs ELAM LDRSh LIAUA ELAI IShREL   כא ויאכלו בני-ישראל השבים מהגולה וכל הנבדל מטמאת גוי-הארץ אלהם לדרש ליהוה אלהי ישראל
22 and kept the feast of unleavened bread seven days with joy; for IAUA had made them joyful, and had turned the heart of the king of Assyria to them, to strengthen their hands in the work of the house of God, the God of Israel.   KB UIOShU ChG-MTsUTh ShBOTh IMIM BShMChA KI ShMChM IAUA UASB LB MLK-EShUR OLIAM LChZQ IDIAM BMLEKTh BITh-AELAIM ELAI IShREL   כב ויעשו חג-מצות שבעת ימים בשמחה כי שמחם יהוה והסב לב מלך-אשור עליהם לחזק ידיהם במלאכת בית-האלהים אלהי ישראל

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18