Ezra 4 - OZRE - עזרא


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Adversaries Hinder the Work

1 Now when the adversaries of Judah and Benjamin heard that the children of the captivity were building a temple to IAUA, the God of Israel;   E UIShMOU TsRI IAUDA UBNIMN KI-BNI AGULA BUNIM AIKL LIAUA ELAI IShREL   א וישמעו צרי יהודה ובנימן כי-בני הגולה בונים היכל ליהוה אלהי ישראל
2 then they drew near to Zerubbabel, and to the heads of fathers' houses, and said to them: 'Let us build with you; for we seek your God, as you do; and we do sacrifice to Him since the days of Esarhaddon king of Assyria, who brought us up hither.'   B UIGShU EL-ZRBBL UEL-REShI AEBUTh UIEMRU LAM NBNA OMKM KI KKM NDRUSh LELAIKM ULE (ULU) ENChNU ZBChIM MIMI ESR ChDN MLK EShUR AMOLA EThNU FA   ב ויגשו אל-זרבבל ואל-ראשי האבות ויאמרו להם נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלהיכם ולא (ולו) אנחנו זבחים מימי אסר חדן מלך אשור המעלה אתנו פה
3 But Zerubbabel, and Jeshua, and the rest of the heads of fathers' houses of Israel, said to them: 'You have nothing to do with us to build a house to our God; but we ourselves together will build to IAUA, the God of Israel, as king Cyrus the king of Persia has commanded us.'   G UIEMR LAM ZRBBL UIShUO UShER REShI AEBUTh LIShREL LE-LKM ULNU LBNUTh BITh LELAINU KI ENChNU IChD NBNA LIAUA ELAI IShREL KEShR TsUNU AMLK KURSh MLK-FRS   ג ויאמר להם זרבבל וישוע ושאר ראשי האבות לישראל לא-לכם ולנו לבנות בית לאלהינו כי אנחנו יחד נבנה ליהוה אלהי ישראל כאשר צונו המלך כורש מלך-פרס
4 Then the people of the land weakened the hands of the people of Judah, and harried them while they were building,   D UIAI OM-AERTs MRFIM IDI OM-IAUDA UMBLAIM (UMBALIM) EUThM LBNUTh   ד ויהי עם-הארץ מרפים ידי עם-יהודה ומבלהים (ומבהלים) אותם לבנות
5 and hired counsellors against them, to frustrate their purpose, all the days of Cyrus king of Persia, even until the reign of Darius king of Persia.   A USKRIM OLIAM IUOTsIM LAFR OTsThM KL-IMI KURSh MLK FRS UOD-MLKUTh DRIUSh MLK-FRS   ה וסכרים עליהם יועצים להפר עצתם כל-ימי כורש מלך פרס ועד-מלכות דריוש מלך-פרס
6 In the reign of Ahasuerus, in the beginning of his reign, wrote they an accusation against the inhabitants of Judah and Jerusalem.   U UBMLKUTh EChShURUSh BThChLTh MLKUThU KThBU ShTNA OL-IShBI IAUDA UIRUShLM   ו ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו כתבו שטנה על-ישבי יהודה וירושלם
7 In the days of Artaxerxes wrote Bishlam, Mithredath, Tabeel, and the rest of his companions, to Artaxerxes king of Persia; and the writing of the letter was written in the Aramaic character, and set forth in the Aramaic tongue.   Z UBIMI ERThChShShThE KThB BShLM MThRDTh TBEL UShER KNUThU OL-ERThChShShThE MLK FRS UKThB ANShThUN KThUB ERMITh UMThRGM ERMITh   ז ובימי ארתחששתא כתב בשלם מתרדת טבאל ושאר כנותו על-ארתחששתא מלך פרס וכתב הנשתון כתוב ארמית ומתרגם ארמית
8 Rehum the commander and Shimshai the scribe wrote a letter against Jerusalem to Artaxerxes the king in this sort--   Ch RChUM BOL-TOM UShMShI SFRE KThBU EGRA ChDA OL-IRUShLM LERThChShShThE MLKE KNME   ח רחום בעל-טעם ושמשי ספרא כתבו אגרה חדה על-ירושלם לארתחששתא מלכא כנמא
9 then wrote Rehum the commander, and Shimshai the scribe, and the rest of their companions; the Dinites, and the Apharesattechites, the Tarpelites, the Apharesites, the Archevites, the Babylonians, the Shushanchites, the Dehites, the Elamites,   T EDIN RChUM BOL-TOM UShMShI SFRE UShER KNUThAUN DINIE UEFRSThKIE TRFLIE EFRSIE ERKUI (ERKUIE) BBLIE ShUShNKIE DAUE (DAIE) OLMIE   ט אדין רחום בעל-טעם ושמשי ספרא ושאר כנותהון דיניא ואפרסתכיא טרפליא אפרסיא ארכוי (ארכויא) בבליא שושנכיא דהוא (דהיא) עלמיא
10 and the rest of the nations whom the great and noble Asenappar brought over, and set in the city of Samaria, and the rest that are in the country beyond the River:--'Now--   I UShER EMIE DI AGLI ESNFR RBE UIQIRE UAUThB AMU BQRIA DI ShMRIN UShER OBR-NARA UKONTh   י ושאר אמיא די הגלי אסנפר רבא ויקירא והותב המו בקריה די שמרין ושאר עבר-נהרה וכענת
11 this is the copy of the letter that they sent to him, even to Artaxerxes the king--your servants the men beyond the River--and now   IE DNA FRShGN EGRThE DI ShLChU OLUAI OL-ERThChShShThE MLKE OBDIK (OBDK) ENSh OBR-NARA UKONTh   יא דנה פרשגן אגרתא די שלחו עלוהי על-ארתחששתא מלכא עבדיך (עבדך) אנש עבר-נהרה וכענת
12 be it known to the king, that the Jews that came up from you are come to us to Jerusalem; they are building the rebellious and the bad city, and have finished the walls, and are digging out the foundations.   IB IDIO LAUE LMLKE DI IAUDIE DI SLQU MN-LUThK OLINE EThU LIRUShLM QRIThE MRDThE UBEIShThE BNIN UShURI EShKLLU (UShURIE ShKLLU) UEShIE IChITU   יב ידיע להוא למלכא די יהודיא די סלקו מן-לותך עלינא אתו לירושלם קריתא מרדתא ובאישתא בנין ושורי אשכללו (ושוריא שכללו) ואשיא יחיטו
13 Be it known now to the king, that, if this city be builded, and the walls finished, they will not pay tribute, impost, or toll, and so you will endamage the revenue of the kings.   IG KON IDIO LAUE LMLKE DI AN QRIThE DK ThThBNE UShURIE IShThKLLUN MNDA-BLU UALK LE INThNUN UEFThM MLKIM ThANZQ   יג כען ידיע להוא למלכא די הן קריתא דך תתבנא ושוריא ישתכללון מנדה-בלו והלך לא ינתנון ואפתם מלכים תהנזק
14 Now because we eat the salt of the palace, and it is not meet for us to see the king's dishonour, therefore have we sent and announced to the king,   ID KON KL-QBL DI-MLCh AIKLE MLChNE UORUTh MLKE LE ERIK-LNE LMChZE OL-DNA ShLChNE UAUDONE LMLKE   יד כען כל-קבל די-מלח היכלא מלחנא וערות מלכא לא אריך-לנא למחזא על-דנה שלחנא והודענא למלכא
15 that search may be made in the book of the records of your fathers; so shall you find in the book of the records, and know that this city is a rebellious city, and hurtful to kings and provinces, and that they have moved sedition within the same of old time; for which cause was this city laid waste.   TU DI IBQR BSFR-DKRNIE DI EBAThK UThAShKCh BSFR DKRNIE UThNDO DI QRIThE DK QRIE MRDE UMANZQTh MLKIN UMDNN UEShThDUR OBDIN BGUA MN-IUMTh OLME OL-DNA QRIThE DK AChRBTh   טו די יבקר בספר-דכרניא די אבהתך ותהשכח בספר דכרניא ותנדע די קריתא דך קריא מרדא ומהנזקת מלכין ומדנן ואשתדור עבדין בגוה מן-יומת עלמא על-דנה קריתא דך החרבת
16 We announce to the king that, if this city be builded, and the walls finished, by this means you shall have no portion beyond the River.'   TZ MAUDOIN ENChNA LMLKE DI AN QRIThE DK ThThBNE UShURIA IShThKLLUN LQBL DNA ChLQ BOBR NARE LE EIThI LK   טז מהודעין אנחנה למלכא די הן קריתא דך תתבנא ושוריה ישתכללון לקבל דנה חלק בעבר נהרא לא איתי לך
17 Then sent the king an answer to Rehum the commander, and to Shimshai the scribe, and to the rest of their companions that dwell in Samaria, and to the rest beyond the River: 'Peace, and now   IZ FThGME ShLCh MLKE OL-RChUM BOL-TOM UShMShI SFRE UShER KNUThAUN DI IThBIN BShMRIN UShER OBR-NARA ShLM UKOTh   יז פתגמא שלח מלכא על-רחום בעל-טעם ושמשי ספרא ושאר כנותהון די יתבין בשמרין ושאר עבר-נהרה שלם וכעת
18 the letter which you sent to us has been plainly read before me.   ICh NShThUNE DI ShLChThUN OLINE MFRSh QRI QDMI   יח נשתונא די שלחתון עלינא מפרש קרי קדמי
19 I decreed, and search has been made, and it is found that this city of old time has made insurrection against kings, and that rebellion and sedition have been made therein.   IT UMNI ShIM TOM UBQRU UAShKChU DI QRIThE DK MN-IUMTh OLME OL-MLKIN MThNShEA UMRD UEShThDUR MThOBD-BA   יט ומני שים טעם ובקרו והשכחו די קריתא דך מן-יומת עלמא על-מלכין מתנשאה ומרד ואשתדור מתעבד-בה
20 There have been mighty kings also over Jerusalem, who have ruled over all the country beyond the River; and tribute, impost, and toll, was paid to them.   K UMLKIN ThQIFIN AUU OL-IRUShLM UShLITIN BKL OBR NARA UMDA BLU UALK MThIAB LAUN   כ ומלכין תקיפין הוו על-ירושלם ושליטין בכל עבר נהרה ומדה בלו והלך מתיהב להון
21 Make you now a decree to cause these men to cease, and that this city be not builded, until a decree shall be made by me.   KE KON ShIMU TOM LBTLE GBRIE ELK UQRIThE DK LE ThThBNE OD-MNI TOME IThShM   כא כען שימו טעם לבטלא גבריא אלך וקריתא דך לא תתבנא עד-מני טעמא יתשם
22 Take heed that you be not slack herein; why should damage grow to the hurt of the kings?'   KB UZAIRIN AUU ShLU LMOBD OL-DNA LMA IShGE ChBLE LANZQTh MLKIN   כב וזהירין הוו שלו למעבד על-דנה למה ישגא חבלא להנזקת מלכין
23 Then when the copy of king Artaxerxes' letter was read before Rehum, and Shimshai the scribe, and their companions, they went in haste to Jerusalem to the Jews, and made them to cease by force and power.   KG EDIN MN-DI FRShGN NShThUNE DI ERThChShShThE MLKE QRI QDM-RChUM UShMShI SFRE UKNUThAUN EZLU BBAILU LIRUShLM OL-IAUDIE UBTLU AMU BEDRO UChIL   כג אדין מן-די פרשגן נשתונא די ארתחששתא מלכא קרי קדם-רחום ושמשי ספרא וכנותהון אזלו בבהילו לירושלם על-יהודיא ובטלו המו באדרע וחיל
24 Then ceased the work of the house of God which is at Jerusalem; and it ceased to the second year of the reign of Darius king of Persia.   KD BEDIN BTLTh OBIDTh BITh-ELAE DI BIRUShLM UAUTh BTLE OD ShNTh ThRThIN LMLKUTh DRIUSh MLK-FRS   כד באדין בטלת עבידת בית-אלהא די בירושלם והות בטלא עד שנת תרתין למלכות דריוש מלך-פרס

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18