Ezra 10 - OZRE - עזרא


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reconciliation with God

1 Now while Ezra prayed, and made confession, weeping and casting himself down before the house of God, there was gathered together to him out of Israel a very great congregation of men and women and children; for the people wept very sore.   E UKAThFLL OZRE UKAThUDThU BKA UMThNFL LFNI BITh AELAIM NQBTsU ELIU MIShREL QAL RB-MED ENShIM UNShIM UILDIM KI-BKU AOM ARBA-BKA   א וכהתפלל עזרא וכהתודתו בכה ומתנפל לפני בית האלהים נקבצו אליו מישראל קהל רב-מאד אנשים ונשים וילדים כי-בכו העם הרבה-בכה
2 Shecaniah the son of Jehiel, one of the sons of Elam, answered and said to Ezra: 'We have broken faith with our God, and have married foreign women of the peoples of the land; yet now there is hope for Israel concerning this thing.   B UION ShKNIA BN-IChIEL MBNI OULM (OILM) UIEMR LOZRE ENChNU MOLNU BELAINU UNShB NShIM NKRIUTh MOMI AERTs UOThA ISh-MQUA LIShREL OL-ZETh   ב ויען שכניה בן-יחיאל מבני עולם (עילם) ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלהינו ונשב נשים נכריות מעמי הארץ ועתה יש-מקוה לישראל על-זאת
3 Now therefore let us make a covenant with our God to put away all the wives, and such as are born of them, according to the counsel of the Lord, and of those that tremble at the commandment of our God; and let it be done according to the law.   G UOThA NKRTh-BRITh LELAINU LAUTsIE KL-NShIM UANULD MAM BOTsTh EDNI UAChRDIM BMTsUTh ELAINU UKThURA IOShA   ג ועתה נכרת-ברית לאלהינו להוציא כל-נשים והנולד מהם בעצת אדני והחרדים במצות אלהינו וכתורה יעשה
4 Arise; for the matter belongs to you, and we are with you; be of good courage, and do it.'   D QUM KI-OLIK ADBR UENChNU OMK ChZQ UOShA   ד קום כי-עליך הדבר ואנחנו עמך חזק ועשה
5 Then arose Ezra, and made the chiefs of the priests, the Levites, and all Israel, to swear that they would do according to this word. So they swore.   A UIQM OZRE UIShBO ETh-ShRI AKANIM ALUIM UKL-IShREL LOShUTh KDBR AZA UIShBOU   ה ויקם עזרא וישבע את-שרי הכהנים הלוים וכל-ישראל לעשות כדבר הזה וישבעו
6 Then Ezra rose up from before the house of God, and went into the chamber of Jehohanan the son of Eliashib; and when he came thither, he did eat no bread, nor drink water; for he mourned because of the faithlessness of them of the captivity.   U UIQM OZRE MLFNI BITh AELAIM UILK EL-LShKTh IAUChNN BN-ELIShIB UILK ShM LChM LE-EKL UMIM LE-ShThA KI MThEBL OL-MOL AGULA   ו ויקם עזרא מלפני בית האלהים וילך אל-לשכת יהוחנן בן-אלישיב וילך שם לחם לא-אכל ומים לא-שתה כי מתאבל על-מעל הגולה
7 They made proclamation throughout Judah and Jerusalem to all the children of the captivity, that they should gather themselves together to Jerusalem;   Z UIOBIRU QUL BIAUDA UIRUShLM LKL BNI AGULA LAQBTs IRUShLM   ז ויעבירו קול ביהודה וירושלם לכל בני הגולה להקבץ ירושלם
8 and that whosoever came not within three days, according to the counsel of the princes and the elders, all his substance should be forfeited, and himself separated from the congregation of the captivity.   Ch UKL EShR LE-IBUE LShLShTh AIMIM KOTsTh AShRIM UAZQNIM IChRM KL-RKUShU UAUE IBDL MQAL AGULA   ח וכל אשר לא-יבוא לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים יחרם כל-רכושו והוא יבדל מקהל הגולה
9 Then all the men of Judah and Benjamin gathered themselves together to Jerusalem within the three days; it was the ninth month, on the twentieth day of the month; and all the people sat in the broad place before the house of God, trembling because of this matter, and for the great rain.   T UIQBTsU KL-ENShI-IAUDA UBNIMN IRUShLM LShLShTh AIMIM AUE ChDSh AThShIOI BOShRIM BChDSh UIShBU KL-AOM BRChUB BITh AELAIM MROIDIM OL-ADBR UMAGShMIM   ט ויקבצו כל-אנשי-יהודה ובנימן ירושלם לשלשת הימים הוא חדש התשיעי בעשרים בחדש וישבו כל-העם ברחוב בית האלהים מרעידים על-הדבר ומהגשמים
10 Ezra the priest stood up, and said to them: 'You have broken faith, and have married foreign women, to increase the guilt of Israel.   I UIQM OZRE AKAN UIEMR ELAM EThM MOLThM UThShIBU NShIM NKRIUTh LAUSIF OL-EShMTh IShREL   י ויקם עזרא הכהן ויאמר אלהם אתם מעלתם ותשיבו נשים נכריות להוסיף על-אשמת ישראל
11 Now therefore make confession to IAUA, the God of your fathers, and do His pleasure; and separate yourselves from the peoples of the land, and from the foreign women.'   IE UOThA ThNU ThUDA LIAUA ELAI-EBThIKM UOShU RTsUNU UABDLU MOMI AERTs UMN-ANShIM ANKRIUTh   יא ועתה תנו תודה ליהוה אלהי-אבתיכם ועשו רצונו והבדלו מעמי הארץ ומן-הנשים הנכריות
12 Then all the congregation answered and said with a loud voice: 'As you have said, so it is for us to do.   IB UIONU KL-AQAL UIEMRU QUL GDUL KN KDBRIK (KDBRK) OLINU LOShUTh   יב ויענו כל-הקהל ויאמרו קול גדול כן כדבריך (כדברך) עלינו לעשות
13 But the people are many, and it is a time of much rain, and we are not able to stand without, neither is this a work of one day or two; for we have greatly transgressed in this matter.   IG EBL AOM RB UAOTh GShMIM UEIN KCh LOMUD BChUTs UAMLEKA LE-LIUM EChD ULE LShNIM KI-ARBINU LFShO BDBR AZA   יג אבל העם רב והעת גשמים ואין כח לעמוד בחוץ והמלאכה לא-ליום אחד ולא לשנים כי-הרבינו לפשע בדבר הזה
14 Let now our princes of all the congregation stand, and let all them that are in our cities that have married foreign women come at appointed times, and with them the elders of every city, and the judges thereof, until the fierce wrath of our God be turned from us, as touching this matter.'   ID IOMDU-NE ShRINU LKL-AQAL UKL EShR BORINU AAShIB NShIM NKRIUTh IBE LOThIM MZMNIM UOMAM ZQNI-OIR UOIR UShFTIA OD LAShIB ChRUN EF-ELAINU MMNU OD LDBR AZA   יד יעמדו-נא שרינו לכל-הקהל וכל אשר בערינו ההשיב נשים נכריות יבא לעתים מזמנים ועמהם זקני-עיר ועיר ושפטיה עד להשיב חרון אף-אלהינו ממנו עד לדבר הזה
15 Only Jonathan the son of Asahel and Jahzeiah the son of Tikvah stood up against this matter; and Meshullam and Shabbethai the Levite helped them.   TU EK IUNThN BN-OShAEL UIChZIA BN-ThQUA OMDU OL-ZETh UMShLM UShBThI ALUI OZRM   טו אך יונתן בן-עשהאל ויחזיה בן-תקוה עמדו על-זאת ומשלם ושבתי הלוי עזרם
16 The children of the captivity did so. Ezra the priest, with certain heads of fathers' houses, after their fathers' houses, and all of them by their names, were separated; and they sat down in the first day of the tenth month to examine the matter.   TZ UIOShU-KN BNI AGULA UIBDLU OZRE AKAN ENShIM REShI AEBUTh LBITh EBThM UKLM BShMUTh UIShBU BIUM EChD LChDSh AOShIRI LDRIUSh ADBR   טז ויעשו-כן בני הגולה ויבדלו עזרא הכהן אנשים ראשי האבות לבית אבתם וכלם בשמות וישבו ביום אחד לחדש העשירי לדריוש הדבר
17 They were finished with all the men that had married foreign women by the first day of the first month.   IZ UIKLU BKL ENShIM AAShIBU NShIM NKRIUTh OD IUM EChD LChDSh AREShUN   יז ויכלו בכל אנשים ההשיבו נשים נכריות עד יום אחד לחדש הראשון
18 Among the sons of the priests there were found that had married foreign women, namely: of the sons of Jeshua, the son of Jozadak, and his brethren, Maaseiah, and Eliezer, and Jarib, and Gedaliah.   ICh UIMTsE MBNI AKANIM EShR AShIBU NShIM NKRIUTh MBNI IShUO BN-IUTsDQ UEChIU MOShIA UELIOZR UIRIB UGDLIA   יח וימצא מבני הכהנים אשר השיבו נשים נכריות מבני ישוע בן-יוצדק ואחיו מעשיה ואליעזר ויריב וגדליה
19 They gave their hand that they would put away their wives; and being guilty, [they offered] a ram of the flock for their guilt.   IT UIThNU IDM LAUTsIE NShIAM UEShMIM EIL-TsEN OL-EShMThM   יט ויתנו ידם להוציא נשיהם ואשמים איל-צאן על-אשמתם
20 Of the sons of Immer: Hanani and Zebadiah.   K UMBNI EMR ChNNI UZBDIA   כ ומבני אמר חנני וזבדיה
21 Of the sons of Harim: Maaseiah, and Elijah, and Shemaiah, and Jehiel, and Uzziah.   KE UMBNI ChRM MOShIA UELIA UShMOIA UIChIEL UOZIA   כא ומבני חרם מעשיה ואליה ושמעיה ויחיאל ועזיה
22 Of the sons of Pashhur: Elioenai, Maaseiah, Ishmael, Nethanel, Jozabad, and Elasah.   KB UMBNI FShChUR ELIUOINI MOShIA IShMOEL NThNEL IUZBD UELOShA   כב ומבני פשחור אליועיני מעשיה ישמעאל נתנאל יוזבד ואלעשה
23 Of the Levites: Jozabad, and Shimei, and Kelaiah--the same is Kelita--Pethahiah, Judah, and Eliezer.   KG UMN-ALUIM IUZBD UShMOI UQLIA AUE QLITE FThChIA IAUDA UELIOZR   כג ומן-הלוים יוזבד ושמעי וקליה הוא קליטא פתחיה יהודה ואליעזר
24 Of the singers: Eliashib; and of the porters: Shallum, and Telem, and Uri.   KD UMN-AMShRRIM ELIShIB UMN-AShORIM ShLM UTLM UEURI   כד ומן-המשררים אלישיב ומן-השערים שלם וטלם ואורי
25 Of Israel: of the sons of Parosh: Ramiah, and Izziah, and Malchijah, and Mijamin, and Eleazar, and Malchijah, and Benaiah.   KA UMIShREL MBNI FROSh RMIA UIZIA UMLKIA UMIMN UELOZR UMLKIA UBNIA   כה ומישראל מבני פרעש רמיה ויזיה ומלכיה ומימן ואלעזר ומלכיה ובניה
26 Of the sons of Elam: Mattaniah, Zechariah, and Jehiel, and Abdi, and Jeremoth, and Elijah.   KU UMBNI OILM MThNIA ZKRIA UIChIEL UOBDI UIRMUTh UELIA   כו ומבני עילם מתניה זכריה ויחיאל ועבדי וירמות ואליה
27 Of the sons of Zattu: Elioenai, Eliashib, Mattaniah, and Jeremoth, and Zabad, and Aziza.   KZ UMBNI ZThUE ELIUONI ELIShIB MThNIA UIRMUTh UZBD UOZIZE   כז ומבני זתוא אליועני אלישיב מתניה וירמות וזבד ועזיזא
28 Of the sons of Bebai: Jehohanan, Hananiah, Zabbai, Athlai.   KCh UMBNI BBI IAUChNN ChNNIA ZBI OThLI   כח ומבני בבי יהוחנן חנניה זבי עתלי
29 Of the sons of Bani: Meshullam, Malluch, and Adaiah, Jashub, and Sheal, and Ramoth.   KT UMBNI BNI MShLM MLUK UODIA IShUB UShEL IRMUTh (URMUTh)   כט ומבני בני משלם מלוך ועדיה ישוב ושאל ירמות (ורמות)
30 Of the sons of Pahath-moab: Adna, and Chelal, Benaiah, Maaseiah, Mattaniah, Bezalel, and Binnui, and Manasseh.   L UMBNI FChTh MUEB ODNE UKLL BNIA MOShIA MThNIA BTsLEL UBNUI UMNShA   ל ומבני פחת מואב עדנא וכלל בניה מעשיה מתניה בצלאל ובנוי ומנשה
31 Of the sons of Harim: Eliezer, Isshijah, Malchijah, Shemaiah, Shimeon;   LE UBNI ChRM ELIOZR IShIA MLKIA ShMOIA ShMOUN   לא ובני חרם אליעזר ישיה מלכיה שמעיה שמעון
32 Benjamin, Malluch, Shemariah.   LB BNIMN MLUK ShMRIA   לב בנימן מלוך שמריה
33 Of the sons of Hashum: Mattenai, Mattattah, Zabad, Eliphelet, Jeremai, Manasseh, Shimei.   LG MBNI ChShM MThNI MThThA ZBD ELIFLT IRMI MNShA ShMOI   לג מבני חשם מתני מתתה זבד אליפלט ירמי מנשה שמעי
34 Of the sons of Bani: Maadai, Amram, and Uel;   LD MBNI BNI MODI OMRM UEUEL   לד מבני בני מעדי עמרם ואואל
35 Benaiah, Bedeiah, Cheluhu;   LA BNIA BDIA KLUAI (KLUAU)   לה בניה בדיה כלוהי (כלוהו)
36 Vaniah, Meremoth, Eliashib;   LU UNIA MRMUTh ELIShIB   לו וניה מרמות אלישיב
37 Mattaniah, Mattenai, and Jaasai;   LZ MThNIA MThNI UIOShU (UIOShI)   לז מתניה מתני ויעשו (ויעשי)
38 and Bani, and Binnui, Shimei;   LCh UBNI UBNUI ShMOI   לח ובני ובנוי שמעי
39 Shelemiah, and Nathan, and Adaiah;   LT UShLMIA UNThN UODIA   לט ושלמיה ונתן ועדיה
40 Machnadebai, Shashai, Sharai;   M MKNDBI ShShI ShRI   מ מכנדבי ששי שרי
41 Azarel, and Shelemiah, Shemariah;   ME OZREL UShLMIAU ShMRIA   מא עזראל ושלמיהו שמריה
42 Shallum, Amariah, Joseph.   MB ShLUM EMRIA IUSF   מב שלום אמריה יוסף
43 Of the sons of Nebo: Jeiel, Mattithiah, Zabad, Zebina, Jaddai, and Joel, Benaiah.   MG MBNI NBU IOIEL MThThIA ZBD ZBINE IDU (IDI) UIUEL BNIA   מג מבני נבו יעיאל מתתיה זבד זבינא ידו (ידי) ויואל בניה
44 All these had taken foreign wives; and some of them had wives by whom they had children.   MD KL-ELA NShEI (NShEU) NShIM NKRIUTh UISh MAM NShIM UIShIMU BNIM   מד כל-אלה נשאי (נשאו) נשים נכריות ויש מהם נשים וישימו בנים

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18