Ecclesiastes 2 - QALTh - קהלת


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

The Futility of Pleasure and Possessions

1 I said in my heart: 'Come now, I will try you with mirth, and enjoy pleasure'; and, behold, this also was vanity.   E EMRThI ENI BLBI LKA-NE ENSKA BShMChA UREA BTUB UANA GM-AUE ABL   א אמרתי אני בלבי לכה-נא אנסכה בשמחה וראה בטוב והנה גם-הוא הבל
2 I said of laughter: 'It is mad'; and of mirth: 'What does it accomplish?'   B LShChUQ EMRThI MAULL ULShMChA MA-ZA OShA   ב לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה-זה עשה
3 I searched in my heart how to pamper my flesh with wine, and, my heart conducting itself with wisdom, how yet to lay hold on folly, till I might see which it was best for the sons of men that they should do under the heaven the few days of their life.   G ThRThI BLBI LMShUK BIIN ETh-BShRI ULBI NAG BChKMA ULEChZ BSKLUTh OD EShR-EREA EI-ZA TUB LBNI AEDM EShR IOShU ThChTh AShMIM MSFR IMI ChIIAM   ג תרתי בלבי למשוך ביין את-בשרי ולבי נהג בחכמה ולאחז בסכלות עד אשר-אראה אי-זה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמים מספר ימי חייהם
4 I made me great works; I builded me houses; I planted me vineyards;   D AGDLThI MOShI BNIThI LI BThIM NTOThI LI KRMIM   ד הגדלתי מעשי בניתי לי בתים נטעתי לי כרמים
5 I made me gardens and parks, and I planted trees in them of all kinds of fruit;   A OShIThI LI GNUTh UFRDSIM UNTOThI BAM OTs KL-FRI   ה עשיתי לי גנות ופרדסים ונטעתי בהם עץ כל-פרי
6 I made me pools of water, to water therefrom the wood springing up with trees;   U OShIThI LI BRKUTh MIM LAShQUTh MAM IOR TsUMCh OTsIM   ו עשיתי לי ברכות מים להשקות מהם יער צומח עצים
7 I acquired men-servants and maid-servants, and had servants born in my house; also I had great possessions of herds and flocks, above all that were before me in Jerusalem;   Z QNIThI OBDIM UShFChUTh UBNI-BITh AIA LI GM MQNA BQR UTsEN ARBA AIA LI MKL ShAIU LFNI BIRUShLM   ז קניתי עבדים ושפחות ובני-בית היה לי גם מקנה בקר וצאן הרבה היה לי מכל שהיו לפני בירושלם
8 I gathered me also silver and gold, and treasure such as kings and the provinces have as their own; I got me men-singers and women-singers, and the delights of the sons of men, women very many.   Ch KNSThI LI GM-KSF UZAB USGLTh MLKIM UAMDINUTh OShIThI LI ShRIM UShRUTh UThONGUTh BNI AEDM ShDA UShDUTh   ח כנסתי לי גם-כסף וזהב וסגלת מלכים והמדינות עשיתי לי שרים ושרות ותענגות בני האדם שדה ושדות
9 So I was great, and increased more than all that were before me in Jerusalem; also my wisdom stood me in stead.   T UGDLThI UAUSFThI MKL ShAIA LFNI BIRUShLM EF ChKMThI OMDA LI   ט וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפני בירושלם אף חכמתי עמדה לי
10 Whatsoever mine eyes desired I kept not from them; I withheld not my heart from any joy, for my heart had joy of all my labour; and this was my portion from all my labour.   I UKL EShR ShELU OINI LE ETsLThI MAM LE-MNOThI ETh-LBI MKL-ShMChA KI-LBI ShMCh MKL-OMLI UZA-AIA ChLQI MKL-OMLI   י וכל אשר שאלו עיני לא אצלתי מהם לא-מנעתי את-לבי מכל-שמחה כי-לבי שמח מכל-עמלי וזה-היה חלקי מכל-עמלי
11 Then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labour that I had laboured to do; and, behold, all was vanity and a striving after wind, and there was no profit under the sun.   IE UFNIThI ENI BKL-MOShI ShOShU IDI UBOML ShOMLThI LOShUTh UANA AKL ABL UROUTh RUCh UEIN IThRUN ThChTh AShMSh   יא ופניתי אני בכל-מעשי שעשו ידי ובעמל שעמלתי לעשות והנה הכל הבל ורעות רוח ואין יתרון תחת השמש
12 I turned myself to behold wisdom, and madness and folly; for what can the man do that comes after the king? even that which has been already done.   IB UFNIThI ENI LREUTh ChKMA UAULLUTh USKLUTh KI MA AEDM ShIBUE EChRI AMLK ETh EShR-KBR OShUAU   יב ופניתי אני לראות חכמה והוללות וסכלות כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר-כבר עשוהו
13 Then I saw that wisdom excels folly, as far as light excels darkness.   IG UREIThI ENI ShISh IThRUN LChKMA MN-ASKLUTh KIThRUN AEUR MN-AChShK   יג וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן-הסכלות כיתרון האור מן-החשך
14 The wise man, his eyes are in his head; but the fool walks in darkness. I also perceived that one event happens to them all.   ID AChKM OINIU BREShU UAKSIL BChShK AULK UIDOThI GM-ENI ShMQRA EChD IQRA ETh-KLM   יד החכם עיניו בראשו והכסיל בחשך הולך וידעתי גם-אני שמקרה אחד יקרה את-כלם
15 Then said I in my heart: 'As it happens to the fool, so will it happen even to me; and why was I then more wise?' Then I said in my heart, that this also is vanity.   TU UEMRThI ENI BLBI KMQRA AKSIL GM-ENI IQRNI ULMA ChKMThI ENI EZ IThR UDBRThI BLBI ShGM-ZA ABL   טו ואמרתי אני בלבי כמקרה הכסיל גם-אני יקרני ולמה חכמתי אני אז יתר ודברתי בלבי שגם-זה הבל
16 For of the wise man, even as of the fool, there is no remembrance for ever; seeing that in the days to come all will long ago have been forgotten. How must the wise man die even as the fool!   TZ KI EIN ZKRUN LChKM OM-AKSIL LOULM BShKBR AIMIM ABEIM AKL NShKCh UEIK IMUTh AChKM OM-AKSIL   טז כי אין זכרון לחכם עם-הכסיל לעולם בשכבר הימים הבאים הכל נשכח ואיך ימות החכם עם-הכסיל
17 So I hated life; because the work that is wrought under the sun was grievous to me; for all is vanity and a striving after wind.   IZ UShNEThI ETh-AChIIM KI RO OLI AMOShA ShNOShA ThChTh AShMSh KI-AKL ABL UROUTh RUCh   יז ושנאתי את-החיים כי רע עלי המעשה שנעשה תחת השמש כי-הכל הבל ורעות רוח
18 I hated all my labour wherein I laboured under the sun, seeing that I must leave it to the man that shall be after me.   ICh UShNEThI ENI ETh-KL-OMLI ShENI OML ThChTh AShMSh ShENIChNU LEDM ShIAIA EChRI   יח ושנאתי אני את-כל-עמלי שאני עמל תחת השמש שאניחנו לאדם שיהיה אחרי
19 Who knows whether he will be a wise man or a fool? yet will he have rule over all my labour wherein I have laboured, and wherein I have shown myself wise under the sun. This also is vanity.   IT UMI IUDO AChKM IAIA EU SKL UIShLT BKL-OMLI ShOMLThI UShChKMThI ThChTh AShMSh GM-ZA ABL   יט ומי יודע החכם יהיה או סכל וישלט בכל-עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש גם-זה הבל
20 Therefore I turned about to cause my heart to despair concerning all the labour wherein I had laboured under the sun.   K USBUThI ENI LIESh ETh-LBI OL KL-AOML ShOMLThI ThChTh AShMSh   כ וסבותי אני ליאש את-לבי על כל-העמל שעמלתי תחת השמש
21 For there is a man whose labour is with wisdom, and with knowledge, and with skill; yet to a man that has not laboured therein shall he leave it for his portion. This also is vanity and a great evil.   KE KI-ISh EDM ShOMLU BChKMA UBDOTh UBKShRUN ULEDM ShLE OML-BU IThNNU ChLQU GM-ZA ABL UROA RBA   כא כי-יש אדם שעמלו בחכמה ובדעת ובכשרון ולאדם שלא עמל-בו יתננו חלקו גם-זה הבל ורעה רבה
22 For what has a man of all his labour, and of the striving of his heart, wherein he labors under the sun?   KB KI MA-AUA LEDM BKL-OMLU UBROIUN LBU ShAUE OML ThChTh AShMSh   כב כי מה-הוה לאדם בכל-עמלו וברעיון לבו שהוא עמל תחת השמש
23 For all his days are pains, and his occupation vexation; yes, even in the night his heart takes not rest. This also is vanity.   KG KI KL-IMIU MKEBIM UKOS ONINU GM-BLILA LE-ShKB LBU GM-ZA ABL AUE   כג כי כל-ימיו מכאבים וכעס ענינו גם-בלילה לא-שכב לבו גם-זה הבל הוא
24 There is nothing better for a man than that he should eat and drink, and make his soul enjoy pleasure for his labour. This also I saw, that it is from the hand of God.   KD EIN-TUB BEDM ShIEKL UShThA UAREA ETh-NFShU TUB BOMLU GM-ZA REIThI ENI KI MID AELAIM AIE   כד אין-טוב באדם שיאכל ושתה והראה את-נפשו טוב בעמלו גם-זה ראיתי אני כי מיד האלהים היא
25 For who will eat, or who will enjoy, if not I?   KA KI MI IEKL UMI IChUSh ChUTs MMNI   כה כי מי יאכל ומי יחוש חוץ ממני
26 For to the man that is good in His sight He gives wisdom, and knowledge, and joy; but to the sinner He gives the task, to gather and to heap up, that he may leave to him that is good in the sight of God. This also is vanity and a striving after wind.   KU KI LEDM ShTUB LFNIU NThN ChKMA UDOTh UShMChA ULChUTE NThN ONIN LESF ULKNUS LThTh LTUB LFNI AELAIM GM-ZA ABL UROUTh RUCh   כו כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה ולחוטא נתן ענין לאסף ולכנוס לתת לטוב לפני האלהים גם-זה הבל ורעות רוח

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18