Zechariah 1 - ZKRIA - זכריה


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A Call to Repentance

1 In the eighth month, in the second year of Darius, came the word of IAUA to Zechariah the son of Berechiah, the son of Iddo, the prophet, saying:   E BChDSh AShMINI BShNTh ShThIM LDRIUSh AIA DBR-IAUA EL-ZKRIA BN-BRKIA BN-ODU ANBIE LEMR   א בחדש השמיני בשנת שתים לדריוש היה דבר-יהוה אל-זכריה בן-ברכיה בן-עדו הנביא לאמר
2 'IAUA has been sore displeased with your fathers.   B QTsF IAUA OL-EBUThIKM QTsF   ב קצף יהוה על-אבותיכם קצף
3 Therefore say you to them, Thus says IAUA of hosts: Return to Me, says IAUA of hosts, and I will return to you, says IAUA of hosts.   G UEMRTh ELAM KA EMR IAUA TsBEUTh ShUBU ELI NEM IAUA TsBEUTh UEShUB ELIKM EMR IAUA TsBEUTh   ג ואמרת אלהם כה אמר יהוה צבאות שובו אלי נאם יהוה צבאות ואשוב אליכם אמר יהוה צבאות
4 Be you not as your fathers, to whom the former prophets proclaimed, saying: Thus says IAUA of hosts: Return you now from your evil ways, and from your evil doings; but they did not hear, nor attend to Me, says IAUA.   D EL-ThAIU KEBThIKM EShR QREU-ELIAM ANBIEIM AREShNIM LEMR KA EMR IAUA TsBEUTh ShUBU NE MDRKIKM AROIM UMOLILIKM (UMOLLIKM) AROIM ULE ShMOU ULE-AQShIBU ELI NEM-IAUA   ד אל-תהיו כאבתיכם אשר קראו-אליהם הנביאים הראשנים לאמר כה אמר יהוה צבאות שובו נא מדרכיכם הרעים ומעליליכם (ומעלליכם) הרעים ולא שמעו ולא-הקשיבו אלי נאם-יהוה
5 Your fathers, where are they? and the prophets, do they live for ever?   A EBUThIKM EIA-AM UANBEIM ALOULM IChIU   ה אבותיכם איה-הם והנבאים הלעולם יחיו
6 But My words and My statutes, which I commanded My servants the prophets, did they not overtake your fathers? so that they turned and said: Like as IAUA of hosts purposed to do to us, according to our ways, and according to our doings, so has He dealt with us.'   U EK DBRI UChQI EShR TsUIThI ETh-OBDI ANBIEIM ALUE AShIGU EBThIKM UIShUBU UIEMRU KEShR ZMM IAUA TsBEUTh LOShUTh LNU KDRKINU UKMOLLINU KN OShA EThNU   ו אך דברי וחקי אשר צויתי את-עבדי הנביאים הלוא השיגו אבתיכם וישובו ויאמרו כאשר זמם יהוה צבאות לעשות לנו כדרכינו וכמעללינו כן עשה אתנו
7 On the four and twentieth day of the eleventh month, which is the month Shebat, in the second year of Darius, came the word of IAUA to Zechariah the son of Berechiah, the son of Iddo, the prophet, saying--   Z BIUM OShRIM UERBOA LOShThI-OShR ChDSh AUE-ChDSh ShBT BShNTh ShThIM LDRIUSh AIA DBR-IAUA EL-ZKRIA BN-BRKIAU BN-ODUE ANBIE LEMR   ז ביום עשרים וארבעה לעשתי-עשר חדש הוא-חדש שבט בשנת שתים לדריוש היה דבר-יהוה אל-זכריה בן-ברכיהו בן-עדוא הנביא לאמר
8 I saw in the night, and behold a man riding on a red horse, and he stood among the myrtle-trees that were in the bottom; and behind him there were horses, red, sorrel, and white.   Ch REIThI ALILA UANA-EISh RKB OL-SUS EDM UAUE OMD BIN AADSIM EShR BMTsLA UEChRIU SUSIM EDMIM ShRQIM ULBNIM   ח ראיתי הלילה והנה-איש רכב על-סוס אדם והוא עמד בין ההדסים אשר במצלה ואחריו סוסים אדמים שרקים ולבנים
9 Then said I: 'O my lord, what are these?' The angel that spoke with me said to me: 'I will show you what these are.'   T UEMR MA-ELA EDNI UIEMR ELI AMLEK ADBR BI ENI EREK MA-AMA ELA   ט ואמר מה-אלה אדני ויאמר אלי המלאך הדבר בי אני אראך מה-המה אלה
10 The man that stood among the myrtle-trees answered and said: 'These are they whom IAUA has sent to walk to and fro through the earth.'   I UION AEISh AOMD BIN-AADSIM UIEMR ELA EShR ShLCh IAUA LAThALK BERTs   י ויען האיש העמד בין-ההדסים ויאמר אלה אשר שלח יהוה להתהלך בארץ
11 They answered the angel of IAUA that stood among the myrtle-trees, and said: 'We have walked to and fro through the earth, and, behold, all the earth sits still, and is at rest.'   IE UIONU ETh-MLEK IAUA AOMD BIN AADSIM UIEMRU AThALKNU BERTs UANA KL-AERTs IShBTh UShQTTh   יא ויענו את-מלאך יהוה העמד בין ההדסים ויאמרו התהלכנו בארץ והנה כל-הארץ ישבת ושקטת
12 Then the angel of IAUA spoke and said: 'O IAUA of hosts, how long will You not have compassion on Jerusalem and on the cities of Judah, against which You have had indignation these threescore and ten years?   IB UION MLEK-IAUA UIEMR IAUA TsBEUTh OD-MThI EThA LE-ThRChM ETh-IRUShLM UETh ORI IAUDA EShR ZOMThA ZA ShBOIM ShNA   יב ויען מלאך-יהוה ויאמר יהוה צבאות עד-מתי אתה לא-תרחם את-ירושלם ואת ערי יהודה אשר זעמתה זה שבעים שנה
13 IAUA answered the angel that spoke with me with good words, even comforting words--   IG UION IAUA ETh-AMLEK ADBR BI DBRIM TUBIM DBRIM NChMIM   יג ויען יהוה את-המלאך הדבר בי דברים טובים דברים נחמים
14 so the angel that spoke with me said to me: 'Proclaim you, saying: Thus says IAUA of hosts: I am jealous for Jerusalem and for Zion with a great jealousy;   ID UIEMR ELI AMLEK ADBR BI QRE LEMR KA EMR IAUA TsBEUTh QNEThI LIRUShLM ULTsIUN QNEA GDULA   יד ויאמר אלי המלאך הדבר בי קרא לאמר כה אמר יהוה צבאות קנאתי לירושלם ולציון קנאה גדולה
15 and I am very sore displeased with the nations that are at ease; for I was but a little displeased, and they helped for evil.   TU UQTsF GDUL ENI QTsF OL-AGUIM AShENNIM EShR ENI QTsFThI MOT UAMA OZRU LROA   טו וקצף גדול אני קצף על-הגוים השאננים אשר אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה
16 Therefore thus says IAUA: I return to Jerusalem with compassions: My house shall be built in it, says IAUA of hosts, and a line shall be stretched forth over Jerusalem.   TZ LKN KA-EMR IAUA ShBThI LIRUShLM BRChMIM BIThI IBNA BA NEM IAUA TsBEUTh UQUA (UQU) INTA OL-IRUShLM   טז לכן כה-אמר יהוה שבתי לירושלם ברחמים ביתי יבנה בה נאם יהוה צבאות וקוה (וקו) ינטה על-ירושלם
17 Again, proclaim, saying: Thus says IAUA of hosts: My cities shall again overflow with prosperity; and IAUA shall yet comfort Zion, and shall yet choose Jerusalem.'   IZ OUD QRE LEMR KA EMR IAUA TsBEUTh OUD ThFUTsNA ORI MTUB UNChM IAUA OUD ETh-TsIUN UBChR OUD BIRUShLM   יז עוד קרא לאמר כה אמר יהוה צבאות עוד תפוצנה ערי מטוב ונחם יהוה עוד את-ציון ובחר עוד בירושלם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18