Leviticus 17 - UIQRE - ויקרא


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Blood for Atonement

1 IAUA spoke to Moses, saying:   E UIDBR IAUA EL-MShA LEMR   א וידבר יהוה אל-משה לאמר
2 Speak to Aaron, and to his sons, and to all the children of Israel, and say to them: This is the thing which IAUA has commanded, saying:   B DBR EL-EARN UEL-BNIU UEL KL-BNI IShREL UEMRTh ELIAM ZA ADBR EShR-TsUA IAUA LEMR   ב דבר אל-אהרן ואל-בניו ואל כל-בני ישראל ואמרת אליהם זה הדבר אשר-צוה יהוה לאמר
3 What man soever there be of the house of Israel, that kills an ox, or lamb, or goat, in the camp, or that kills it without the camp,   G EISh EISh MBITh IShREL EShR IShChT ShUR EU-KShB EU-OZ BMChNA EU EShR IShChT MChUTs LMChNA   ג איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או-כשב או-עז במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה
4 and has not brought it to the door of the tent of Holy Days, to present it as an offering to IAUA before the tabernacle of IAUA, blood shall be imputed to that man; he has shed blood; and that man shall be cut off from among his people.   D UEL-FThCh EAL MUOD LE ABIEU LAQRIB QRBN LIAUA LFNI MShKN IAUA DM IChShB LEISh AAUE DM ShFK UNKRTh AEISh AAUE MQRB OMU   ד ואל-פתח אהל מועד לא הביאו להקריב קרבן ליהוה לפני משכן יהוה דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמו
5 To the end that the children of Israel may bring their sacrifices, which they sacrifice in the open field, even that they may bring them to IAUA, to the door of the tent of Holy Days, to the priest, and sacrifice them for sacrifices of peace-offerings to IAUA.   A LMON EShR IBIEU BNI IShREL ETh-ZBChIAM EShR AM ZBChIM OL-FNI AShDA UABIEM LIAUA EL-FThCh EAL MUOD EL-AKAN UZBChU ZBChI ShLMIM LIAUA EUThM   ה למען אשר יביאו בני ישראל את-זבחיהם אשר הם זבחים על-פני השדה והביאם ליהוה אל-פתח אהל מועד אל-הכהן וזבחו זבחי שלמים ליהוה אותם
6 The priest shall dash the blood against the altar of IAUA at the door of the tent of Holy Days, and make the fat smoke for a sweet savor to IAUA.   U UZRQ AKAN ETh-ADM OL-MZBCh IAUA FThCh EAL MUOD UAQTIR AChLB LRICh NIChCh LIAUA   ו וזרק הכהן את-הדם על-מזבח יהוה פתח אהל מועד והקטיר החלב לריח ניחח ליהוה
7 They shall no more sacrifice their sacrifices to the satyrs, after whom they go astray. This shall be a statute for ever to them throughout their generations.   Z ULE-IZBChU OUD ETh-ZBChIAM LShOIRM EShR AM ZNIM EChRIAM ChQTh OULM ThAIA-ZETh LAM LDRThM   ז ולא-יזבחו עוד את-זבחיהם לשעירם אשר הם זנים אחריהם חקת עולם תהיה-זאת להם לדרתם
8 You shall say to them: Whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among them, that offers a burnt-offering or sacrifice,   Ch UELAM ThEMR EISh EISh MBITh IShREL UMN-AGR EShR-IGUR BThUKM EShR-IOLA OLA EU-ZBCh   ח ואלהם תאמר איש איש מבית ישראל ומן-הגר אשר-יגור בתוכם אשר-יעלה עלה או-זבח
9 and brings it not to the door of the tent of Holy Days, to sacrifice it to IAUA, even that man shall be cut off from his people.   T UEL-FThCh EAL MUOD LE IBIENU LOShUTh EThU LIAUA UNKRTh AEISh AAUE MOMIU   ט ואל-פתח אהל מועד לא יביאנו לעשות אתו ליהוה ונכרת האיש ההוא מעמיו
10 Whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among them, that eats any manner of blood, I will set My face against that soul that eats blood, and will cut him off from among his people.   I UEISh EISh MBITh IShREL UMN-AGR AGR BThUKM EShR IEKL KL-DM UNThThI FNI BNFSh AEKLTh ETh-ADM UAKRThI EThA MQRB OMA   י ואיש איש מבית ישראל ומן-הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל-דם ונתתי פני בנפש האכלת את-הדם והכרתי אתה מקרב עמה
11 For the life of the flesh is in the blood; and I have given it to you on the altar to make atonement for your souls; for it is the blood that makes atonement by reason of the life.   IE KI NFSh ABShR BDM AUE UENI NThThIU LKM OL-AMZBCh LKFR OL-NFShThIKM KI-ADM AUE BNFSh IKFR   יא כי נפש הבשר בדם הוא ואני נתתיו לכם על-המזבח לכפר על-נפשתיכם כי-הדם הוא בנפש יכפר
12 Therefore I said to the children of Israel: No soul of you shall eat blood, neither shall any stranger that sojourns among you eat blood.   IB OL-KN EMRThI LBNI IShREL KL-NFSh MKM LE-ThEKL DM UAGR AGR BThUKKM LE-IEKL DM   יב על-כן אמרתי לבני ישראל כל-נפש מכם לא-תאכל דם והגר הגר בתוככם לא-יאכל דם
13 Whatsoever man there be of the children of Israel, or of the strangers that sojourn among them, that takes in hunting any beast or flying creature that may be eaten, he shall pour out the blood thereof, and cover it with dust.   IG UEISh EISh MBNI IShREL UMN-AGR AGR BThUKM EShR ITsUD TsID ChIA EU-OUF EShR IEKL UShFK ETh-DMU UKSAU BOFR   יג ואיש איש מבני ישראל ומן-הגר הגר בתוכם אשר יצוד ציד חיה או-עוף אשר יאכל ושפך את-דמו וכסהו בעפר
14 For as to the life of all flesh, the blood thereof is all one with the life thereof; therefore I said to the children of Israel: You shall eat the blood of no manner of flesh; for the life of all flesh is the blood thereof; whosoever eats it shall be cut off.   ID KI-NFSh KL-BShR DMU BNFShU AUE UEMR LBNI IShREL DM KL-BShR LE ThEKLU KI NFSh KL-BShR DMU AUE KL-EKLIU IKRTh   יד כי-נפש כל-בשר דמו בנפשו הוא ואמר לבני ישראל דם כל-בשר לא תאכלו כי נפש כל-בשר דמו הוא כל-אכליו יכרת
15 Every soul that eats that which dies of itself, or that which is torn of beasts, whether he be home-born or a stranger, he shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even; then shall he be clean.   TU UKL-NFSh EShR ThEKL NBLA UTRFA BEZRCh UBGR UKBS BGDIU URChTs BMIM UTME OD-AORB UTAR   טו וכל-נפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד-הערב וטהר
16 But if he wash them not, nor bathe his flesh, then he shall bear his iniquity.   TZ UEM LE IKBS UBShRU LE IRChTs UNShE OUNU   טז ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ ונשא עונו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18