Lamentations 4 - EIKA - איכה


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5

Distress of the Siege Described

1 How is the gold become dim! How is the most fine gold changed! The hallowed stones are poured out at the head of every street.   E EIKA IUOM ZAB IShNE AKThM ATUB ThShThFKNA EBNI-QDSh BRESh KL-ChUTsUTh   א איכה יועם זהב ישנא הכתם הטוב תשתפכנה אבני-קדש בראש כל-חוצות
2 The precious sons of Zion, comparable to fine gold, how are they esteemed as earthen pitchers, the work of the hands of the potter!   B BNI TsIUN AIQRIM AMSLEIM BFZ EIKA NChShBU LNBLI-ChRSh MOShA IDI IUTsR   ב בני ציון היקרים המסלאים בפז איכה נחשבו לנבלי-חרש מעשה ידי יוצר
3 Even the jackals draw out the breast, they give suck to their young ones; the daughter of my people is become cruel, like the ostriches in the wilderness.   G GM-ThNIN (ThNIM) ChLTsU ShD AINIQU GURIAN BTh-OMI LEKZR KI ONIM (KIONIM) BMDBR   ג גם-תנין (תנים) חלצו שד היניקו גוריהן בת-עמי לאכזר כי ענים (כיענים) במדבר
4 The tongue of the sucking child cleaves to the roof of his mouth for thirst; the young children ask bread, and none breaks it to them.   D DBQ LShUN IUNQ EL-ChKU BTsME OULLIM ShELU LChM FRSh EIN LAM   ד דבק לשון יונק אל-חכו בצמא עוללים שאלו לחם פרש אין להם
5 They that did feed on dainties are desolate in the streets; they that were brought up in scarlet embrace dunghills.   A AEKLIM LMODNIM NShMU BChUTsUTh AEMNIM OLI ThULO ChBQU EShFThUTh   ה האכלים למעדנים נשמו בחוצות האמנים עלי תולע חבקו אשפתות
6 For the iniquity of the daughter of my people is greater than the sin of Sodom, that was overthrown as in a moment, and no hands fell on her.   U UIGDL OUN BTh-OMI MChTETh SDM AAFUKA KMU-RGO ULE-ChLU BA IDIM   ו ויגדל עון בת-עמי מחטאת סדם ההפוכה כמו-רגע ולא-חלו בה ידים
7 Her princes were purer than snow, they were whiter than milk, they were more ruddy in body than rubies, their polishing was as of sapphire;   Z ZKU NZIRIA MShLG TsChU MChLB EDMU OTsM MFNINIM SFIR GZRThM   ז זכו נזיריה משלג צחו מחלב אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם
8 Their visage is blacker than coal; they are not known in the streets; their skin is shrivelled on their bones; it is withered, it is become like a stick.   Ch ChShK MShChUR ThERM LE NKRU BChUTsUTh TsFD OURM OL-OTsMM IBSh AIA KOTs   ח חשך משחור תארם לא נכרו בחוצות צפד עורם על-עצמם יבש היה כעץ
9 They that are slain with the sword are better than they that are slain with hunger; for these pine away, stricken through, for want of the fruits of the field.   T TUBIM AIU ChLLI-ChRB MChLLI ROB ShAM IZBU MDQRIM MThNUBTh ShDI   ט טובים היו חללי-חרב מחללי רעב שהם יזבו מדקרים מתנובת שדי
10 The hands of women full of compassion have sodden their own children; they were their food in the destruction of the daughter of my people.   I IDI NShIM RChMNIUTh BShLU ILDIAN AIU LBRUTh LMU BShBR BTh-OMI   י ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן היו לברות למו בשבר בת-עמי
11 IAUA has accomplished His fury, He has poured out His fierce anger; and He has kindled a fire in Zion, which has devoured the foundations thereof.   IE KLA IAUA ETh-ChMThU ShFK ChRUN EFU UITsTh-ESh BTsIUN UThEKL ISDThIA   יא כלה יהוה את-חמתו שפך חרון אפו ויצת-אש בציון ותאכל יסדתיה
12 The kings of the earth believed not, neither all the inhabitants of the world, that the adversary and the enemy would enter into the gates of Jerusalem.   IB LE AEMINU MLKI-ERTs UKL (KL) IShBI ThBL KI IBE TsR UEUIB BShORI IRUShLM   יב לא האמינו מלכי-ארץ וכל (כל) ישבי תבל כי יבא צר ואויב בשערי ירושלם
13 It is because of the sins of her prophets, and the iniquities of her priests, that have shed the blood of the just in the middle of her.   IG MChTEUTh NBIEIA OUNTh KANIA AShFKIM BQRBA DM TsDIQIM   יג מחטאות נביאיה עונת כהניה השפכים בקרבה דם צדיקים
14 They wander as blind men in the streets, they are polluted with blood, so that men cannot touch their garments.   ID NOU OURIM BChUTsUTh NGELU BDM BLE IUKLU IGOU BLBShIAM   יד נעו עורים בחוצות נגאלו בדם בלא יוכלו יגעו בלבשיהם
15 'Depart you! unclean!' men cried to them, 'Depart, depart, touch not'; yes, they fled away and wandered; men said among the nations: 'They shall no more sojourn here.'   TU SURU TME QREU LMU SURU SURU EL-ThGOU KI NTsU GM-NOU EMRU BGUIM LE IUSFU LGUR   טו סורו טמא קראו למו סורו סורו אל-תגעו כי נצו גם-נעו אמרו בגוים לא יוספו לגור
16 The anger of IAUA has divided them; He will no more regard them; they respected not the persons of the priests, they were not gracious to the elders.   TZ FNI IAUA ChLQM LE IUSIF LABITM FNI KANIM LE NShEU ZQNIM (UZQNIM) LE ChNNU   טז פני יהוה חלקם לא יוסיף להביטם פני כהנים לא נשאו זקנים (וזקנים) לא חננו
17 As for us, our eyes do yet fail for our vain help; in our watching we have watched for a nation that could not save.   IZ OUDINA (OUDINU) ThKLINA OININU EL-OZRThNU ABL BTsFIThNU TsFINU EL-GUI LE IUShO   יז עודינה (עודינו) תכלינה עינינו אל-עזרתנו הבל בצפיתנו צפינו אל-גוי לא יושע
18 They hunt our steps, that we cannot go in our broad places; our end is near, our days are fulfilled; for our end is come.   ICh TsDU TsODINU MLKTh BRChBThINU QRB QTsNU MLEU IMINU KI-BE QTsNU   יח צדו צעדינו מלכת ברחבתינו קרב קצנו מלאו ימינו כי-בא קצנו
19 Our pursuers were swifter than the eagles of the heaven; they chased us on the mountains, they lay in wait for us in the wilderness.   IT QLIM AIU RDFINU MNShRI ShMIM OL-AARIM DLQNU BMDBR ERBU LNU   יט קלים היו רדפינו מנשרי שמים על-ההרים דלקנו במדבר ארבו לנו
20 The breath of our nostrils, the anointed of IAUA, was taken in their pits; of whom we said: 'Under his shadow we shall live among the nations.'   K RUCh EFINU MShICh IAUA NLKD BShChIThUThM EShR EMRNU BTsLU NChIA BGUIM   כ רוח אפינו משיח יהוה נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצלו נחיה בגוים
21 Rejoice and be glad, O daughter of Edom, that dwell in the land of Uz: the cup shall pass over to you also; you shall be drunken, and shall make yourself naked.   KE ShIShI UShMChI BTh-EDUM IUShBThI (IUShBTh) BERTs OUTs GM-OLIK ThOBR-KUS ThShKRI UThThORI   כא שישי ושמחי בת-אדום יושבתי (יושבת) בארץ עוץ גם-עליך תעבר-כוס תשכרי ותתערי
22 The punishment of your iniquity is accomplished, O daughter of Zion, He will no more carry you away into captivity; He will punish your iniquity, O daughter of Edom, He will uncover your sins.   KB ThM-OUNK BTh-TsIUN LE IUSIF LAGLUThK FQD OUNK BTh-EDUM GLA OL-ChTEThIK   כב תם-עונך בת-ציון לא יוסיף להגלותך פקד עונך בת-אדום גלה על-חטאתיך

Chapters: 1 2 3 4 5

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18