Lamentations 2 - EIKA - איכה


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5

God's Anger over Israel

1 How has the Lord covered with a cloud the daughter of Zion in His anger! He has cast down from heaven to the earth the beauty of Israel, and has not remembered His footstool in the day of His anger.   E EIKA IOIB BEFU EDNI ETh-BTh-TsIUN AShLIK MShMIM ERTs ThFERTh IShREL ULE-ZKR ADM-RGLIU BIUM EFU   א איכה יעיב באפו אדני את-בת-ציון השליך משמים ארץ תפארת ישראל ולא-זכר הדם-רגליו ביום אפו
2 The Lord has swallowed up unsparingly all the habitations of Jacob; He has thrown down in His wrath the strongholds of the daughter of Judah; He has brought them down to the ground; He has profaned the kingdom and the princes thereof.   B BLO EDNI LE (ULE) ChML ETh KL-NEUTh IOQB ARS BOBRThU MBTsRI BTh-IAUDA AGIO LERTs ChLL MMLKA UShRIA   ב בלע אדני לא (ולא) חמל את כל-נאות יעקב הרס בעברתו מבצרי בת-יהודה הגיע לארץ חלל ממלכה ושריה
3 He has cut off in fierce anger all the horn of Israel; He has drawn back His right hand from before the enemy; and He has burned in Jacob like a flaming fire, which devours round about.   G GDO BChRI-EF KL QRN IShREL AShIB EChUR IMINU MFNI EUIB UIBOR BIOQB KESh LABA EKLA SBIB   ג גדע בחרי-אף כל קרן ישראל השיב אחור ימינו מפני אויב ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב
4 He has bent His bow like an enemy, standing with His right hand as an adversary, and has slain all that were pleasant to the eye; in the tent of the daughter of Zion He has poured out His fury like fire.   D DRK QShThU KEUIB NTsB IMINU KTsR UIARG KL MChMDI-OIN BEAL BTh-TsIUN ShFK KESh ChMThU   ד דרך קשתו כאויב נצב ימינו כצר ויהרג כל מחמדי-עין באהל בת-ציון שפך כאש חמתו
5 The Lord is become as an enemy, He has swallowed up Israel; He has swallowed up all her palaces, He has destroyed his strongholds; and He has multiplied in the daughter of Judah mourning and moaning.   A AIA EDNI KEUIB BLO IShREL BLO KL-ERMNUThIA ShChTh MBTsRIU UIRB BBTh-IAUDA ThENIA UENIA   ה היה אדני כאויב בלע ישראל בלע כל-ארמנותיה שחת מבצריו וירב בבת-יהודה תאניה ואניה
6 He has stripped His tabernacle, as if it were a garden, He has destroyed His place of assembly; IAUA has caused to be forgotten in Zion appointed season and sabbath, and has rejected in the indignation of His anger the king and the priest.   U UIChMS KGN ShKU ShChTh MODU ShKCh IAUA BTsIUN MUOD UShBTh UINETs BZOM-EFU MLK UKAN   ו ויחמס כגן שכו שחת מעדו שכח יהוה בציון מועד ושבת וינאץ בזעם-אפו מלך וכהן
7 The Lord has cast off His altar, He has abhorred His sanctuary, He has given up into the hand of the enemy the walls of her palaces; they have made a noise in the house of IAUA, as in the day of a solemn assembly.   Z ZNCh EDNI MZBChU NER MQDShU ASGIR BID-EUIB ChUMTh ERMNUThIA QUL NThNU BBITh-IAUA KIUM MUOD   ז זנח אדני מזבחו נאר מקדשו הסגיר ביד-אויב חומת ארמנותיה קול נתנו בבית-יהוה כיום מועד
8 IAUA has purposed to destroy the wall of the daughter of Zion; He has stretched out the line, He has not withdrawn His hand from destroying; but He has made the rampart and wall to mourn, they languish together.   Ch ChShB IAUA LAShChITh ChUMTh BTh-TsIUN NTA QU LE-AShIB IDU MBLO UIEBL-ChL UChUMA IChDU EMLLU   ח חשב יהוה להשחית חומת בת-ציון נטה קו לא-השיב ידו מבלע ויאבל-חל וחומה יחדו אמללו
9 Her gates are sunk into the ground; He has destroyed and broken her bars; her king and her princes are among the nations, the law is no more; yes, her prophets find no vision from IAUA.   T TBOU BERTs ShORIA EBD UShBR BRIChIA MLKA UShRIA BGUIM EIN ThURA GM-NBIEIA LE-MTsEU ChZUN MIAUA   ט טבעו בארץ שעריה אבד ושבר בריחיה מלכה ושריה בגוים אין תורה גם-נביאיה לא-מצאו חזון מיהוה
10 They sit on the ground, and keep silence, the elders of the daughter of Zion; they have cast up dust on their heads, they have girded themselves with sackcloth; the virgins of Jerusalem hang down their heads to the ground.   I IShBU LERTs IDMU ZQNI BTh-TsIUN AOLU OFR OL-REShM ChGRU ShQIM AURIDU LERTs REShN BThULTh IRUShLM   י ישבו לארץ ידמו זקני בת-ציון העלו עפר על-ראשם חגרו שקים הורידו לארץ ראשן בתולת ירושלם
11 Mine eyes do fail with tears, mine inwards burn, my liver is poured on the earth, for the breach of the daughter of my people; because the young children and the sucklings swoon in the broad places of the city.   IE KLU BDMOUTh OINI ChMRMRU MOI NShFK LERTs KBDI OL-ShBR BTh-OMI BOTF OULL UIUNQ BRChBUTh QRIA   יא כלו בדמעות עיני חמרמרו מעי נשפך לארץ כבדי על-שבר בת-עמי בעטף עולל ויונק ברחבות קריה
12 They say to their mothers: 'Where is corn and wine?' when they swoon as the wounded in the broad places of the city, when their soul is poured out into their mothers' bosom.   IB LEMThM IEMRU EIA DGN UIIN BAThOTFM KChLL BRChBUTh OIR BAShThFK NFShM EL-ChIQ EMThM   יב לאמתם יאמרו איה דגן ויין בהתעטפם כחלל ברחבות עיר בהשתפך נפשם אל-חיק אמתם
13 What shall I take to witness for you? What shall I liken to you, O daughter of Jerusalem? What shall I equal to you, that I may comfort you, O virgin daughter of Zion? For your breach is great like the sea; who can heal you?   IG MA-EOIDK MA EDMA-LK ABTh IRUShLM MA EShUA-LK UENChMK BThULTh BTh-TsIUN KI-GDUL KIM ShBRK MI IRFE-LK   יג מה-אעידך מה אדמה-לך הבת ירושלם מה אשוה-לך ואנחמך בתולת בת-ציון כי-גדול כים שברך מי ירפא-לך
14 Your prophets have seen visions for you of vanity and delusion; and they have not uncovered your iniquity, to bring back your captivity; but have prophesied for you burdens of vanity and seduction.   ID NBIEIK ChZU LK ShUE UThFL ULE-GLU OL-OUNK LAShIB ShBIThK (ShBUThK) UIChZU LK MShEUTh ShUE UMDUChIM   יד נביאיך חזו לך שוא ותפל ולא-גלו על-עונך להשיב שביתך (שבותך) ויחזו לך משאות שוא ומדוחים
15 All that pass by clap their hands at you; they hiss and wag their head at the daughter of Jerusalem: 'Is this the city that men called the perfection of beauty, the joy of the whole earth?'   TU SFQU OLIK KFIM KL-OBRI DRK ShRQU UINOU REShM OL-BTh IRUShLM AZETh AOIR ShIEMRU KLILTh IFI MShUSh LKL-AERTs   טו ספקו עליך כפים כל-עברי דרך שרקו וינעו ראשם על-בת ירושלם הזאת העיר שיאמרו כלילת יפי משוש לכל-הארץ
16 All your enemies have opened their mouth wide against you; they hiss and gnash the teeth; they say: 'We have swallowed her up; certainly this is the day that we looked for; we have found, we have seen it.'   TZ FTsU OLIK FIAM KL-EIBIK ShRQU UIChRQU-ShN EMRU BLONU EK ZA AIUM ShQUINAU MTsENU REINU   טז פצו עליך פיהם כל-איביך שרקו ויחרקו-שן אמרו בלענו אך זה היום שקוינהו מצאנו ראינו
17 IAUA has done that which He devised; He has performed His word that He commanded in the days of old; He has thrown down unsparingly; and He has caused the enemy to rejoice over you, He has exalted the horn of your adversaries.   IZ OShA IAUA EShR ZMM BTsO EMRThU EShR TsUA MIMI-QDM ARS ULE ChML UIShMCh OLIK EUIB ARIM QRN TsRIK   יז עשה יהוה אשר זמם בצע אמרתו אשר צוה מימי-קדם הרס ולא חמל וישמח עליך אויב הרים קרן צריך
18 Their heart cried to the Lord: 'O wall of the daughter of Zion, let tears run down like a river day and night; give yourself no respite; let not the apple of your eye cease.   ICh TsOQ LBM EL-EDNI ChUMTh BTh-TsIUN AURIDI KNChL DMOA IUMM ULILA EL-ThThNI FUGTh LK EL-ThDM BTh-OINK   יח צעק לבם אל-אדני חומת בת-ציון הורידי כנחל דמעה יומם ולילה אל-תתני פוגת לך אל-תדם בת-עינך
19 Arise, cry out in the night, at the beginning of the watches; pour out your heart like water before the face of the Lord; lift up your hands toward Him for the life of your young children, that faint for hunger at the head of every street.'   IT QUMI RNI BLIL (BLILA) LRESh EShMRUTh ShFKI KMIM LBK NKCh FNI EDNI ShEI ELIU KFIK OL-NFSh OULLIK AOTUFIM BROB BRESh KL-ChUTsUTh   יט קומי רני בליל (בלילה) לראש אשמרות שפכי כמים לבך נכח פני אדני שאי אליו כפיך על-נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל-חוצות
20 'See, O IAUA, and consider, to whom You have done thus! Shall the women eat their fruit, the children that are dandled in the hands? Shall the priest and the prophet be slain in the sanctuary of the Lord?   K REA IAUA UABITA LMI OULLTh KA EM-ThEKLNA NShIM FRIM OLLI TFChIM EM-IARG BMQDSh EDNI KAN UNBIE   כ ראה יהוה והביטה למי עוללת כה אם-תאכלנה נשים פרים עללי טפחים אם-יהרג במקדש אדני כהן ונביא
21 The youth and the old man lie on the ground in the streets; my virgins and my young men are fallen by the sword; You have slain them in the day of Your anger; You have slaughtered unsparingly.   KE ShKBU LERTs ChUTsUTh NOR UZQN BThULThI UBChURI NFLU BChRB ARGTh BIUM EFK TBChTh LE ChMLTh   כא שכבו לארץ חוצות נער וזקן בתולתי ובחורי נפלו בחרב הרגת ביום אפך טבחת לא חמלת
22 You have called, as in the day of a solemn assembly, my terrors on every side, and there was none in the day of IAUA's anger that escaped or remained; those that I have dandled and brought up has mine enemy consumed.'   KB ThQRE KIUM MUOD MGURI MSBIB ULE AIA BIUM EF-IAUA FLIT UShRID EShR-TFChThI URBIThI EIBI KLM   כב תקרא כיום מועד מגורי מסביב ולא היה ביום אף-יהוה פליט ושריד אשר-טפחתי ורביתי איבי כלם

Chapters: 1 2 3 4 5

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18