Judges 6 - ShUFTIM - שופטים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Israel Oppressed by Midian

1 The children of Israel did that which was evil in the sight of IAUA; and IAUA delivered them into the hand of Midian seven years.   E UIOShU BNI-IShREL ARO BOINI IAUA UIThNM IAUA BID-MDIN ShBO ShNIM   א ויעשו בני-ישראל הרע בעיני יהוה ויתנם יהוה ביד-מדין שבע שנים
2 The hand of Midian prevailed against Israel; and because of Midian the children of Israel made them the dens which are in the mountains, and the caves, and the strongholds.   B UThOZ ID-MDIN OL-IShREL MFNI MDIN OShU LAM BNI IShREL ETh-AMNARUTh EShR BARIM UETh-AMORUTh UETh-AMTsDUTh   ב ותעז יד-מדין על-ישראל מפני מדין עשו להם בני ישראל את-המנהרות אשר בהרים ואת-המערות ואת-המצדות
3 So it was, when Israel had sown, that the Midianites came up, and the Amalekites, and the children of the east; they came up against them;   G UAIA EM-ZRO IShREL UOLA MDIN UOMLQ UBNI-QDM UOLU OLIU   ג והיה אם-זרע ישראל ועלה מדין ועמלק ובני-קדם ועלו עליו
4 and they encamped against them, and destroyed the produce of the earth, till you come to Gaza, and left no sustenance in Israel, neither sheep, nor ox, nor ass.   D UIChNU OLIAM UIShChIThU ETh-IBUL AERTs OD-BUEK OZA ULE-IShEIRU MChIA BIShREL UShA UShUR UChMUR   ד ויחנו עליהם וישחיתו את-יבול הארץ עד-בואך עזה ולא-ישאירו מחיה בישראל ושה ושור וחמור
5 For they came up with their cattle and their tents, and they came in as locusts for multitude; both they and their camels were without number; and they came into the land to destroy it.   A KI AM UMQNIAM IOLU UEALIAM IBEU (UBEU) KDI-ERBA LRB ULAM ULGMLIAM EIN MSFR UIBEU BERTs LShChThA   ה כי הם ומקניהם יעלו ואהליהם יבאו (ובאו) כדי-ארבה לרב ולהם ולגמליהם אין מספר ויבאו בארץ לשחתה
6 Israel was brought very low because of Midian; and the children of Israel cried to IAUA.   U UIDL IShREL MED MFNI MDIN UIZOQU BNI-IShREL EL-IAUA   ו וידל ישראל מאד מפני מדין ויזעקו בני-ישראל אל-יהוה
7 It came to pass, when the children of Israel cried to IAUA because of Midian,   Z UIAI KI-ZOQU BNI-IShREL EL-IAUA OL EDUTh MDIN   ז ויהי כי-זעקו בני-ישראל אל-יהוה על אדות מדין
8 that IAUA sent a prophet to the children of Israel; and he said to them: 'Thus says IAUA, the God of Israel: I brought you up from Egypt, and brought you forth out of the house of bondage;   Ch UIShLCh IAUA EISh NBIE EL-BNI IShREL UIEMR LAM KA-EMR IAUA ELAI IShREL ENKI AOLIThI EThKM MMTsRIM UETsIE EThKM MBITh OBDIM   ח וישלח יהוה איש נביא אל-בני ישראל ויאמר להם כה-אמר יהוה אלהי ישראל אנכי העליתי אתכם ממצרים ואציא אתכם מבית עבדים
9 and I delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of all that oppressed you, and drove them out from before you, and gave you their land.   T UETsL EThKM MID MTsRIM UMID KL-LChTsIKM UEGRSh EUThM MFNIKM UEThNA LKM ETh-ERTsM   ט ואצל אתכם מיד מצרים ומיד כל-לחציכם ואגרש אותם מפניכם ואתנה לכם את-ארצם
10 I said to you: I am IAUA your God; you shall not fear the gods of the Amorites, in whose land you dwell; but you have not hearkened to My voice.'   I UEMRA LKM ENI IAUA ELAIKM LE ThIREU ETh-ELAI AEMRI EShR EThM IUShBIM BERTsM ULE ShMOThM BQULI   י ואמרה לכם אני יהוה אלהיכם לא תיראו את-אלהי האמרי אשר אתם יושבים בארצם ולא שמעתם בקולי
11 The angel of IAUA came, and sat under the terebinth which was in Ophrah, that belonged to Joash the Abiezrite; and his son Gideon was beating out wheat in the winepress, to hide it from the Midianites.   IE UIBE MLEK IAUA UIShB ThChTh AELA EShR BOFRA EShR LIUESh EBI AOZRI UGDOUN BNU ChBT ChTIM BGTh LANIS MFNI MDIN   יא ויבא מלאך יהוה וישב תחת האלה אשר בעפרה אשר ליואש אבי העזרי וגדעון בנו חבט חטים בגת להניס מפני מדין
12 The angel of IAUA appeared to him, and said to him: 'IAUA is with you, you mighty man of valour.'   IB UIRE ELIU MLEK IAUA UIEMR ELIU IAUA OMK GBUR AChIL   יב וירא אליו מלאך יהוה ויאמר אליו יהוה עמך גבור החיל
13 Gideon said to him: 'Oh, my lord, if IAUA be with us, why then is all this befallen us? and where are all His wondrous works which our fathers told us of, saying: Did not IAUA bring us up from Egypt? but now IAUA has cast us off, and delivered us into the hand of Midian.'   IG UIEMR ELIU GDOUN BI EDNI UISh IAUA OMNU ULMA MTsEThNU KL-ZETh UEIA KL-NFLEThIU EShR SFRU-LNU EBUThINU LEMR ALE MMTsRIM AOLNU IAUA UOThA NTShNU IAUA UIThNNU BKF-MDIN   יג ויאמר אליו גדעון בי אדני ויש יהוה עמנו ולמה מצאתנו כל-זאת ואיה כל-נפלאתיו אשר ספרו-לנו אבותינו לאמר הלא ממצרים העלנו יהוה ועתה נטשנו יהוה ויתננו בכף-מדין
14 IAUA turned towards him, and said: 'Go in this your might, and save Israel from the hand of Midian; have not I sent you?'   ID UIFN ELIU IAUA UIEMR LK BKChK ZA UAUShOTh ETh-IShREL MKF MDIN ALE ShLChThIK   יד ויפן אליו יהוה ויאמר לך בכחך זה והושעת את-ישראל מכף מדין הלא שלחתיך
15 He said to him: 'Oh, my lord, wherewith shall I save Israel? behold, my family is the poorest in Manasseh, and I am the least in my father's house.'   TU UIEMR ELIU BI EDNI BMA EUShIO ETh-IShREL ANA ELFI ADL BMNShA UENKI ATsOIR BBITh EBI   טו ויאמר אליו בי אדני במה אושיע את-ישראל הנה אלפי הדל במנשה ואנכי הצעיר בבית אבי
16 IAUA said to him: 'Surely I will be with you, and you shall smite the Midianites as one man.'   TZ UIEMR ELIU IAUA KI EAIA OMK UAKITh ETh-MDIN KEISh EChD   טז ויאמר אליו יהוה כי אהיה עמך והכית את-מדין כאיש אחד
17 He said to him: 'If now I have found favor in your sight, then show me a sign that it is you that talk with me.   IZ UIEMR ELIU EM-NE MTsEThI ChN BOINIK UOShITh LI EUTh ShEThA MDBR OMI   יז ויאמר אליו אם-נא מצאתי חן בעיניך ועשית לי אות שאתה מדבר עמי
18 Depart not hence, I pray you, until I come to you, and bring forth my present, and lay it before you.' He said: 'I will tarry until you come back.'   ICh EL-NE ThMSh MZA OD-BEI ELIK UATsEThI ETh-MNChThI UANChThI LFNIK UIEMR ENKI EShB OD ShUBK   יח אל-נא תמש מזה עד-באי אליך והצאתי את-מנחתי והנחתי לפניך ויאמר אנכי אשב עד שובך
19 Gideon went in, and made ready a kid, and unleavened cakes of an ephah of meal; the flesh he put in a basket, and he put the broth in a pot, and brought it out to him under the terebinth, and presented it.   IT UGDOUN BE UIOSh GDI-OZIM UEIFTh-QMCh MTsUTh ABShR ShM BSL UAMRQ ShM BFRUR UIUTsE ELIU EL-ThChTh AELA UIGSh   יט וגדעון בא ויעש גדי-עזים ואיפת-קמח מצות הבשר שם בסל והמרק שם בפרור ויוצא אליו אל-תחת האלה ויגש
20 The angel of God said to him: 'Take the flesh and the unleavened cakes, and lay them on this rock, and pour out the broth.' He did so.   K UIEMR ELIU MLEK AELAIM QCh ETh-ABShR UETh-AMTsUTh UANCh EL-ASLO ALZ UETh-AMRQ ShFUK UIOSh KN   כ ויאמר אליו מלאך האלהים קח את-הבשר ואת-המצות והנח אל-הסלע הלז ואת-המרק שפוך ויעש כן
21 Then the angel of IAUA put forth the end of the staff that was in his hand, and touched the flesh and the unleavened cakes; and there went up fire out of the rock, and consumed the flesh and the unleavened cakes; and the angel of IAUA departed out of his sight.   KE UIShLCh MLEK IAUA ETh-QTsA AMShONTh EShR BIDU UIGO BBShR UBMTsUTh UThOL AESh MN-ATsUR UThEKL ETh-ABShR UETh-AMTsUTh UMLEK IAUA ALK MOINIU   כא וישלח מלאך יהוה את-קצה המשענת אשר בידו ויגע בבשר ובמצות ותעל האש מן-הצור ותאכל את-הבשר ואת-המצות ומלאך יהוה הלך מעיניו
22 Gideon saw that he was the angel of IAUA; and Gideon said: 'Alas, My Lord IAUA! forasmuch as I have seen the angel of IAUA face to face.'   KB UIRE GDOUN KI-MLEK IAUA AUE UIEMR GDOUN EAA EDNI IAUA KI-OL-KN REIThI MLEK IAUA FNIM EL-FNIM   כב וירא גדעון כי-מלאך יהוה הוא ויאמר גדעון אהה אדני יהוה כי-על-כן ראיתי מלאך יהוה פנים אל-פנים
23 IAUA said to him: 'Peace be to you; fear not; you shall not die.'   KG UIEMR LU IAUA ShLUM LK EL-ThIRE LE ThMUTh   כג ויאמר לו יהוה שלום לך אל-תירא לא תמות
24 Then Gideon built an altar there to IAUA, and called it 'IAUA-shalom'; to this day it is yet in Ophrah of the Abiezrites.   KD UIBN ShM GDOUN MZBCh LIAUA UIQRE-LU IAUA ShLUM OD AIUM AZA OUDNU BOFRTh EBI AOZRI   כד ויבן שם גדעון מזבח ליהוה ויקרא-לו יהוה שלום עד היום הזה עודנו בעפרת אבי העזרי
25 It came to pass the same night, that IAUA said to him: 'Take your father's bullock, and the second bullock of seven years old, and throw down the altar of Baal that your father has, and cut down the Asherah that is by it;   KA UIAI BLILA AAUE UIEMR LU IAUA QCh ETh-FR-AShUR EShR LEBIK UFR AShNI ShBO ShNIM UARSTh ETh-MZBCh ABOL EShR LEBIK UETh-AEShRA EShR-OLIU ThKRTh   כה ויהי בלילה ההוא ויאמר לו יהוה קח את-פר-השור אשר לאביך ופר השני שבע שנים והרסת את-מזבח הבעל אשר לאביך ואת-האשרה אשר-עליו תכרת
26 and build an altar to IAUA your God on the top of this stronghold, in the ordered place, and take the second bullock, and offer a burnt-offering with the wood of the Asherah which you shall cut down.'   KU UBNITh MZBCh LIAUA ELAIK OL RESh AMOUZ AZA BMORKA ULQChTh ETh-AFR AShNI UAOLITh OULA BOTsI AEShRA EShR ThKRTh   כו ובנית מזבח ליהוה אלהיך על ראש המעוז הזה במערכה ולקחת את-הפר השני והעלית עולה בעצי האשרה אשר תכרת
27 Then Gideon took ten men of his servants, and did as IAUA had spoken to him; and it came to pass, because he feared his father's household and the men of the city, so that he could not do it by day, that he did it by night.   KZ UIQCh GDOUN OShRA ENShIM MOBDIU UIOSh KEShR DBR ELIU IAUA UIAI KEShR IRE ETh-BITh EBIU UETh-ENShI AOIR MOShUTh IUMM UIOSh LILA   כז ויקח גדעון עשרה אנשים מעבדיו ויעש כאשר דבר אליו יהוה ויהי כאשר ירא את-בית אביו ואת-אנשי העיר מעשות יומם ויעש לילה
28 When the men of the city arose early in the morning, behold, the altar of Baal was broken down, and the Asherah was cut down that was by it, and the second bullock was offered on the altar that was built.   KCh UIShKIMU ENShI AOIR BBQR UANA NThTs MZBCh ABOL UAEShRA EShR-OLIU KRThA UETh AFR AShNI AOLA OL-AMZBCh ABNUI   כח וישכימו אנשי העיר בבקר והנה נתץ מזבח הבעל והאשרה אשר-עליו כרתה ואת הפר השני העלה על-המזבח הבנוי
29 They said one to another: 'Who has done this thing?' When they inquired and asked, they said: 'Gideon the son of Joash has done this thing.'   KT UIEMRU EISh EL-ROAU MI OShA ADBR AZA UIDRShU UIBQShU UIEMRU GDOUN BN-IUESh OShA ADBR AZA   כט ויאמרו איש אל-רעהו מי עשה הדבר הזה וידרשו ויבקשו ויאמרו גדעון בן-יואש עשה הדבר הזה
30 Then the men of the city said to Joash: 'Bring out your son, that he may die; because he has broken down the altar of Baal, and because he has cut down the Asherah that was by it.'   L UIEMRU ENShI AOIR EL-IUESh AUTsE ETh-BNK UIMTh KI NThTs ETh-MZBCh ABOL UKI KRTh AEShRA EShR-OLIU   ל ויאמרו אנשי העיר אל-יואש הוצא את-בנך וימת כי נתץ את-מזבח הבעל וכי כרת האשרה אשר-עליו
31 Joash said to all that stood against him: 'Will you contend for Baal? or will you save him? he that will contend for him, shall be put to death before morning; if he be a god, let him contend for himself, because one has broken down his altar.'   LE UIEMR IUESh LKL EShR-OMDU OLIU AEThM ThRIBUN LBOL EM-EThM ThUShIOUN EUThU EShR IRIB LU IUMTh OD-ABQR EM-ELAIM AUE IRB LU KI NThTs ETh-MZBChU   לא ויאמר יואש לכל אשר-עמדו עליו האתם תריבון לבעל אם-אתם תושיעון אותו אשר יריב לו יומת עד-הבקר אם-אלהים הוא ירב לו כי נתץ את-מזבחו
32 Therefore on that day he was called Jerubbaal, saying: 'Let Baal contend against him, because he has broken down his altar.'   LB UIQRE-LU BIUM-AAUE IRBOL LEMR IRB BU ABOL KI NThTs ETh-MZBChU   לב ויקרא-לו ביום-ההוא ירבעל לאמר ירב בו הבעל כי נתץ את-מזבחו
33 Now all the Midianites and the Amalekites and the children of the east assembled themselves together; and they passed over, and pitched in the valley of Jezreel.   LG UKL-MDIN UOMLQ UBNI-QDM NESFU IChDU UIOBRU UIChNU BOMQ IZROEL   לג וכל-מדין ועמלק ובני-קדם נאספו יחדו ויעברו ויחנו בעמק יזרעאל
34 But the spirit of IAUA clothed Gideon; and he blew a horn; and Abiezer was gathered together after him.   LD URUCh IAUA LBShA ETh-GDOUN UIThQO BShUFR UIZOQ EBIOZR EChRIU   לד ורוח יהוה לבשה את-גדעון ויתקע בשופר ויזעק אביעזר אחריו
35 He sent messengers throughout all Manasseh; and they also were gathered together after him; and he sent messengers to Asher, and to Zebulun, and to Naphtali; and they came up to meet them.   LA UMLEKIM ShLCh BKL-MNShA UIZOQ GM-AUE EChRIU UMLEKIM ShLCh BEShR UBZBLUN UBNFThLI UIOLU LQREThM   לה ומלאכים שלח בכל-מנשה ויזעק גם-הוא אחריו ומלאכים שלח באשר ובזבלון ובנפתלי ויעלו לקראתם
36 Gideon said to God: 'If You will save Israel by my hand, as You have spoken,   LU UIEMR GDOUN EL-AELAIM EM-IShK MUShIO BIDI ETh-IShREL KEShR DBRTh   לו ויאמר גדעון אל-האלהים אם-ישך מושיע בידי את-ישראל כאשר דברת
37 behold, I will put a fleece of wool on the threshing-floor; if there be dew on the fleece only, and it be dry on all the ground, then shall I know that You will save Israel by my hand, as You have spoken.'   LZ ANA ENKI MTsIG ETh-GZTh ATsMR BGRN EM TL IAIA OL-AGZA LBDA UOL-KL-AERTs ChRB UIDOThI KI-ThUShIO BIDI ETh-IShREL KEShR DBRTh   לז הנה אנכי מציג את-גזת הצמר בגרן אם טל יהיה על-הגזה לבדה ועל-כל-הארץ חרב וידעתי כי-תושיע בידי את-ישראל כאשר דברת
38 It was so; for he rose up early on the morrow, and pressed the fleece together, and wrung dew out of the fleece, a bowlful of water.   LCh UIAI-KN UIShKM MMChRTh UIZR ETh-AGZA UIMTs TL MN-AGZA MLUE ASFL MIM   לח ויהי-כן וישכם ממחרת ויזר את-הגזה וימץ טל מן-הגזה מלוא הספל מים
39 Gideon said to God: 'Let not Your anger be kindled against me, and I will speak but this once: let me make trial, I pray You, but this once with the fleece; let it now be dry only on the fleece, and on all the ground let there be dew.'   LT UIEMR GDOUN EL-AELAIM EL-IChR EFK BI UEDBRA EK AFOM ENSA NE-RQ-AFOM BGZA IAI-NE ChRB EL-AGZA LBDA UOL-KL-AERTs IAIA-TL   לט ויאמר גדעון אל-האלהים אל-יחר אפך בי ואדברה אך הפעם אנסה נא-רק-הפעם בגזה יהי-נא חרב אל-הגזה לבדה ועל-כל-הארץ יהיה-טל
40 God did so that night; for it was dry on the fleece only, and there was dew on all the ground.   M UIOSh ELAIM KN BLILA AAUE UIAI-ChRB EL-AGZA LBDA UOL-KL-AERTs AIA TL   מ ויעש אלהים כן בלילה ההוא ויהי-חרב אל-הגזה לבדה ועל-כל-הארץ היה טל

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18