Judges 5 - ShUFTIM - שופטים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

The Song of Deborah and Barak

1 Then sang Deborah and Barak the son of Abinoam on that day, saying:   E UThShR DBURA UBRQ BN-EBINOM BIUM AAUE LEMR   א ותשר דבורה וברק בן-אבינעם ביום ההוא לאמר
2 When men let grow their hair in Israel, when the people offer themselves willingly, bless you IAUA.   B BFRO FROUTh BIShREL BAThNDB OM BRKU IAUA   ב בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו יהוה
3 Hear, O you kings; give ear, O you princes; I, to IAUA will I sing; I will sing praise to IAUA, the God of Israel.   G ShMOU MLKIM AEZINU RZNIM ENKI LIAUA ENKI EShIRA EZMR LIAUA ELAI IShREL   ג שמעו מלכים האזינו רזנים אנכי ליהוה אנכי אשירה אזמר ליהוה אלהי ישראל
4 IAUA, when You didst go forth out of Seir, when You didst march out of the field of Edom, the earth trembled, the heavens also dropped, yes, the clouds dropped water.   D IAUA BTsEThK MShOIR BTsODK MShDA EDUM ERTs ROShA GM-ShMIM NTFU GM-OBIM NTFU MIM   ד יהוה בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם-שמים נטפו גם-עבים נטפו מים
5 The mountains quaked at the presence of IAUA, even yon Sinai at the presence of IAUA, the God of Israel.   A ARIM NZLU MFNI IAUA ZA SINI MFNI IAUA ELAI IShREL   ה הרים נזלו מפני יהוה זה סיני מפני יהוה אלהי ישראל
6 In the days of Shamgar the son of Anath, in the days of Jael, the highways ceased, and the travellers walked through byways.   U BIMI ShMGR BN- ONTh BIMI IOL ChDLU ERChUTh UALKI NThIBUTh ILKU ERChUTh OQLQLUTh   ו בימי שמגר בן- ענת בימי יעל חדלו ארחות והלכי נתיבות ילכו ארחות עקלקלות
7 The rulers ceased in Israel, they ceased, until that you didst arise, Deborah, that you didst arise a mother in Israel.   Z ChDLU FRZUN BIShREL ChDLU OD ShQMThI DBURA ShQMThI EM BIShREL   ז חדלו פרזון בישראל חדלו עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל
8 They chose new gods; then was war in the gates; was there a shield or spear seen among forty thousand in Israel?   Ch IBChR ELAIM ChDShIM EZ LChM ShORIM MGN EM-IREA URMCh BERBOIM ELF BIShREL   ח יבחר אלהים חדשים אז לחם שערים מגן אם-יראה ורמח בארבעים אלף בישראל
9 My heart is toward the governors of Israel, that offered themselves willingly among the people. Bless you IAUA.   T LBI LChUQQI IShREL AMThNDBIM BOM BRKU IAUA   ט לבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם ברכו יהוה
10 You that ride on white asses, you that sit on rich cloths, and you that walk by the way, tell of it;   I RKBI EThNUTh TsChRUTh IShBI OL-MDIN UALKI OL-DRK ShIChU   י רכבי אתנות צחרות ישבי על-מדין והלכי על-דרך שיחו
11 Louder than the voice of archers, by the watering-troughs! there shall they rehearse the righteous acts of IAUA, even the righteous acts of His rulers in Israel. Then the people of IAUA went down to the gates.   IE MQUL MChTsTsIM BIN MShEBIM ShM IThNU TsDQUTh IAUA TsDQTh FRZUNU BIShREL EZ IRDU LShORIM OM- IAUA   יא מקול מחצצים בין משאבים שם יתנו צדקות יהוה צדקת פרזונו בישראל אז ירדו לשערים עם- יהוה
12 Awake, awake, Deborah; awake, awake, utter a song; arise, Barak, and lead your captivity captive, you son of Abinoam.   IB OURI OURI DBURA OURI OURI DBRI-ShIR QUM BRQ UShBA ShBIK BN- EBINOM   יב עורי עורי דבורה עורי עורי דברי-שיר קום ברק ושבה שביך בן- אבינעם
13 Then made He a remnant to have dominion over the nobles and the people; IAUA made me have dominion over the mighty.   IG EZ IRD ShRID LEDIRIM OM IAUA IRD-LI BGBURIM   יג אז ירד שריד לאדירים עם יהוה ירד-לי בגבורים
14 Out of Ephraim came they whose root is in Amalek; after you, Benjamin, among your peoples; out of Machir came down governors, and out of Zebulun they that handle the marshal's staff.   ID MNI EFRIM ShRShM BOMLQ EChRIK BNIMIN BOMMIK MNI MKIR IRDU MChQQIM UMZBULN MShKIM BShBT SFR   יד מני אפרים שרשם בעמלק אחריך בנימין בעממיך מני מכיר ירדו מחקקים ומזבולן משכים בשבט ספר
15 The princes of Issachar were with Deborah; as was Issachar, so was Barak; into the valley they rushed forth at his feet. Among the divisions of Reuben there were great resolves of heart.   TU UShRI BIShShKR OM-DBRA UIShShKR KN BRQ BOMQ ShLCh BRGLIU BFLGUTh REUBN GDLIM ChQQI- LB   טו ושרי ביששכר עם-דברה ויששכר כן ברק בעמק שלח ברגליו בפלגות ראובן גדלים חקקי- לב
16 Why sat you among the sheepfolds, to hear the pipings for the flocks? At the divisions of Reuben there were great searchings of heart.   TZ LMA IShBTh BIN AMShFThIM LShMO ShRQUTh ODRIM LFLGUTh REUBN GDULIM ChQRI- LB   טז למה ישבת בין המשפתים לשמע שרקות עדרים לפלגות ראובן גדולים חקרי- לב
17 Gilead abode beyond the Jordan; and Dan, why does he sojourn by the ships? Asher dwelt at the shore of the sea, and abides by its bays.   IZ GLOD BOBR AIRDN ShKN UDN LMA IGUR ENIUTh EShR IShB LChUF IMIM UOL MFRTsIU IShKUN   יז גלעד בעבר הירדן שכן ודן למה יגור אניות אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון
18 Zebulun is a people that jeoparded their lives to the death, and Naphtali, on the high places of the field.   ICh ZBLUN OM ChRF NFShU LMUTh UNFThLI OL MRUMI ShDA   יח זבלון עם חרף נפשו למות ונפתלי על מרומי שדה
19 The kings came, they fought; then fought the kings of Canaan, in Taanach by the waters of Megiddo; they took no gain of money.   IT BEU MLKIM NLChMU EZ NLChMU MLKI KNON BThONK OL-MI MGDU BTsO KSF LE LQChU   יט באו מלכים נלחמו אז נלחמו מלכי כנען בתענך על-מי מגדו בצע כסף לא לקחו
20 They fought from heaven, the stars in their courses fought against Sisera.   K MN- ShMIM NLChMU AKUKBIM MMSLUThM NLChMU OM- SISRE   כ מן- שמים נלחמו הכוכבים ממסלותם נלחמו עם- סיסרא
21 The brook Kishon swept them away, that ancient brook, the brook Kishon. O my soul, tread them down with strength.   KE NChL QIShUN GRFM NChL QDUMIM NChL QIShUN ThDRKI NFShI OZ   כא נחל קישון גרפם נחל קדומים נחל קישון תדרכי נפשי עז
22 Then did the horsehoofs stamp by reason of the prancings, the prancings of their mighty ones.   KB EZ ALMU OQBI-SUS MDARUTh DARUTh EBIRIU   כב אז הלמו עקבי-סוס מדהרות דהרות אביריו
23 'Curse you Meroz', said the angel of IAUA, 'Curse you bitterly the inhabitants thereof, because they came not to the help of IAUA, to the help of IAUA against the mighty.'   KG EURU MRUZ EMR MLEK IAUA ERU ERUR IShBIA KI LE-BEU LOZRTh IAUA LOZRTh IAUA BGBURIM   כג אורו מרוז אמר מלאך יהוה ארו ארור ישביה כי לא-באו לעזרת יהוה לעזרת יהוה בגבורים
24 Blessed above women shall Jael be, the wife of Heber the Kenite, above women in the tent shall she be blessed.   KD ThBRK MNShIM IOL EShTh ChBR AQINI MNShIM BEAL ThBRK   כד תברך מנשים יעל אשת חבר הקיני מנשים באהל תברך
25 Water he asked, milk she gave him; in a lordly bowl she brought him curd.   KA MIM ShEL ChLB NThNA BSFL EDIRIM AQRIBA ChMEA   כה מים שאל חלב נתנה בספל אדירים הקריבה חמאה
26 Her hand she put to the tent-pin, and her right hand to the workmen's hammer; and with the hammer she smote Sisera, she smote through his head, yes, she pierced and struck through his temples.   KU IDA LIThD ThShLChNA UIMINA LALMUTh OMLIM UALMA SISRE MChQA REShU UMChTsA UChLFA RQThU   כו ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים והלמה סיסרא מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו
27 At her feet he sunk, he fell, he lay; at her feet he sunk, he fell; where he sunk, there he fell down dead.   KZ BIN RGLIA KRO NFL ShKB BIN RGLIA KRO NFL BEShR KRO ShM NFL ShDUD   כז בין רגליה כרע נפל שכב בין רגליה כרע נפל באשר כרע שם נפל שדוד
28 Through the window she looked forth, and peered, the mother of Sisera, through the lattice: 'Why is his chariot so long in coming? Why tarry the wheels of his chariots?   KCh BOD AChLUN NShQFA UThIBB EM SISRE BOD AEShNB MDUO BShSh RKBU LBUE MDUO EChRU FOMI MRKBUThIU   כח בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא בעד האשנב מדוע בשש רכבו לבוא מדוע אחרו פעמי מרכבותיו
29 The wisest of her princesses answer her, yes, she returns answer to herself:   KT ChKMUTh ShRUThIA ThONINA EF-AIE ThShIB EMRIA LA   כט חכמות שרותיה תענינה אף-היא תשיב אמריה לה
30 'Are they not finding, are they not dividing the spoil? A damsel, two damsels to every man; to Sisera a spoil of dyed garments, a spoil of dyed garments of embroidery, two dyed garments of broidery for the neck of every spoiler?'   L ALE IMTsEU IChLQU ShLL RChM RChMThIM LRESh GBR ShLL TsBOIM LSISRE ShLL TsBOIM RQMA TsBO RQMThIM LTsUERI ShLL   ל הלא ימצאו יחלקו שלל רחם רחמתים לראש גבר שלל צבעים לסיסרא שלל צבעים רקמה צבע רקמתים לצוארי שלל
31 So perish all Your enemies, O IAUA; but they that love Him be as the sun when he goes forth in his might. The land had rest forty years.   LE KN IEBDU KL-EUIBIK IAUA UEABIU KTsETh AShMSh BGBRThU UThShQT AERTs ERBOIM ShNA   לא כן יאבדו כל-אויביך יהוה ואהביו כצאת השמש בגברתו ותשקט הארץ ארבעים שנה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18