Judges 4 - ShUFTIM - שופטים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Deborah and Barak Deliver from Canaanites

1 The children of Israel again did that which was evil in the sight of IAUA, when Ehud was dead.   E UISFU BNI IShREL LOShUTh ARO BOINI IAUA UEAUD MTh   א ויספו בני ישראל לעשות הרע בעיני יהוה ואהוד מת
2 IAUA gave them over into the hand of Jabin king of Canaan, that reigned in Hazor; the captain of whose host was Sisera, who dwelt in Harosheth-goiim.   B UIMKRM IAUA BID IBIN MLK-KNON EShR MLK BChTsUR UShR-TsBEU SISRE UAUE IUShB BChRShTh AGUIM   ב וימכרם יהוה ביד יבין מלך-כנען אשר מלך בחצור ושר-צבאו סיסרא והוא יושב בחרשת הגוים
3 The children of Israel cried to IAUA; for he had nine hundred chariots of iron; and twenty years he mightily oppressed the children of Israel.   G UITsOQU BNI-IShREL EL-IAUA KI ThShO MEUTh RKB-BRZL LU UAUE LChTs ETh-BNI IShREL BChZQA OShRIM ShNA   ג ויצעקו בני-ישראל אל-יהוה כי תשע מאות רכב-ברזל לו והוא לחץ את-בני ישראל בחזקה עשרים שנה
4 Now Deborah, a prophetess, the wife of Lappidoth, she judged Israel at that time.   D UDBURA EShA NBIEA EShTh LFIDUTh AIE ShFTA ETh-IShREL BOTh AAIE   ד ודבורה אשה נביאה אשת לפידות היא שפטה את-ישראל בעת ההיא
5 She sat under the palm-tree of Deborah between Ramah and Beth-el in the hill-country of Ephraim; and the children of Israel came up to her for judgment.   A UAIE IUShBTh ThChTh-ThMR DBURA BIN ARMA UBIN BITh-EL BAR EFRIM UIOLU ELIA BNI IShREL LMShFT   ה והיא יושבת תחת-תמר דבורה בין הרמה ובין בית-אל בהר אפרים ויעלו אליה בני ישראל למשפט
6 She sent and called Barak the son of Abinoam out of Kedesh-naphtali, and said to him: 'Has not IAUA, the God of Israel, commanded, saying: Go and draw toward mount Tabor, and take with you ten thousand men of the children of Naphtali and of the children of Zebulun?   U UThShLCh UThQRE LBRQ BN-EBINOM MQDSh NFThLI UThEMR ELIU ALE TsUA IAUA ELAI-IShREL LK UMShKTh BAR ThBUR ULQChTh OMK OShRTh ELFIM EISh MBNI NFThLI UMBNI ZBLUN   ו ותשלח ותקרא לברק בן-אבינעם מקדש נפתלי ותאמר אליו הלא צוה יהוה אלהי-ישראל לך ומשכת בהר תבור ולקחת עמך עשרת אלפים איש מבני נפתלי ומבני זבלון
7 I will draw to you to the brook Kishon Sisera, the captain of Jabin's army, with his chariots and his multitude; and I will deliver him into your hand.   Z UMShKThI ELIK EL-NChL QIShUN ETh-SISRE ShR-TsBE IBIN UETh-RKBU UETh-AMUNU UNThThIAU BIDK   ז ומשכתי אליך אל-נחל קישון את-סיסרא שר-צבא יבין ואת-רכבו ואת-המונו ונתתיהו בידך
8 Barak said to her: 'If you will go with me, then I will go; but if you will not go with me, I will not go.'   Ch UIEMR ELIA BRQ EM-ThLKI OMI UALKThI UEM-LE ThLKI OMI LE ELK   ח ויאמר אליה ברק אם-תלכי עמי והלכתי ואם-לא תלכי עמי לא אלך
9 She said: 'I will surely go with you; notwithstanding the journey that you take shall not be for your honor; for IAUA will give Sisera over into the hand of a woman.' Deborah arose, and went with Barak to Kedesh.   T UThEMR ALK ELK OMK EFS KI LE ThAIA ThFERThK OL-ADRK EShR EThA AULK KI BID-EShA IMKR IAUA ETh-SISRE UThQM DBURA UThLK OM-BRQ QDShA   ט ותאמר הלך אלך עמך אפס כי לא תהיה תפארתך על-הדרך אשר אתה הולך כי ביד-אשה ימכר יהוה את-סיסרא ותקם דבורה ותלך עם-ברק קדשה
10 Barak called Zebulun and Naphtali together to Kedesh; and there went up ten thousand men at his feet; and Deborah went up with him.   I UIZOQ BRQ ETh-ZBULN UETh-NFThLI QDShA UIOL BRGLIU OShRTh ELFI EISh UThOL OMU DBURA   י ויזעק ברק את-זבולן ואת-נפתלי קדשה ויעל ברגליו עשרת אלפי איש ותעל עמו דבורה
11 Now Heber the Kenite had severed himself from the Kenites, even from the children of Hobab the father-in-law of Moses, and had pitched his tent as far as Elon-bezaanannim, which is by Kedesh.   IE UChBR AQINI NFRD MQIN MBNI ChBB ChThN MShA UIT EALU OD-EILUN BTsONIM (BTsONNIM) EShR ETh-QDSh   יא וחבר הקיני נפרד מקין מבני חבב חתן משה ויט אהלו עד-אילון בצענים (בצעננים) אשר את-קדש
12 They told Sisera that Barak the son of Abinoam was gone up to mount Tabor.   IB UIGDU LSISRE KI OLA BRQ BN-EBINOM AR-ThBUR   יב ויגדו לסיסרא כי עלה ברק בן-אבינעם הר-תבור
13 Sisera gathered together all his chariots, even nine hundred chariots of iron, and all the people that were with him, from Harosheth-goiim, to the brook Kishon.   IG UIZOQ SISRE ETh-KL-RKBU ThShO MEUTh RKB BRZL UETh-KL-AOM EShR EThU MChRShTh AGUIM EL-NChL QIShUN   יג ויזעק סיסרא את-כל-רכבו תשע מאות רכב ברזל ואת-כל-העם אשר אתו מחרשת הגוים אל-נחל קישון
14 Deborah said to Barak: 'Up; for this is the day in which IAUA has delivered Sisera into your hand; is not IAUA gone out before you?' So Barak went down from mount Tabor, and ten thousand men after him.   ID UThEMR DBRA EL-BRQ QUM KI ZA AIUM EShR NThN IAUA ETh-SISRE BIDK ALE IAUA ITsE LFNIK UIRD BRQ MAR ThBUR UOShRTh ELFIM EISh EChRIU   יד ותאמר דברה אל-ברק קום כי זה היום אשר נתן יהוה את-סיסרא בידך הלא יהוה יצא לפניך וירד ברק מהר תבור ועשרת אלפים איש אחריו
15 IAUA discomfited Sisera, and all his chariots, and all his host, with the edge of the sword before Barak; and Sisera alighted from his chariot, and fled away on his feet.   TU UIAM IAUA ETh-SISRE UETh-KL-ARKB UETh-KL-AMChNA LFI-ChRB LFNI BRQ UIRD SISRE MOL AMRKBA UINS BRGLIU   טו ויהם יהוה את-סיסרא ואת-כל-הרכב ואת-כל-המחנה לפי-חרב לפני ברק וירד סיסרא מעל המרכבה וינס ברגליו
16 But Barak pursued after the chariots, and after the host, to Harosheth-goiim; and all the host of Sisera fell by the edge of the sword; there was not a man left.   TZ UBRQ RDF EChRI ARKB UEChRI AMChNA OD ChRShTh AGUIM UIFL KL-MChNA SISRE LFI-ChRB LE NShER OD-EChD   טז וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרשת הגוים ויפל כל-מחנה סיסרא לפי-חרב לא נשאר עד-אחד
17 Howbeit Sisera fled away on his feet to the tent of Jael the wife of Heber the Kenite; for there was peace between Jabin the king of Hazor and the house of Heber the Kenite.   IZ USISRE NS BRGLIU EL-EAL IOL EShTh ChBR AQINI KI ShLUM BIN IBIN MLK-ChTsUR UBIN BITh ChBR AQINI   יז וסיסרא נס ברגליו אל-אהל יעל אשת חבר הקיני כי שלום בין יבין מלך-חצור ובין בית חבר הקיני
18 Jael went out to meet Sisera, and said to him: 'Turn in, my lord, turn in to me; fear not.' He turned in to her into the tent, and she covered him with a rug.   ICh UThTsE IOL LQRETh SISRE UThEMR ELIU SURA EDNI SURA ELI EL-ThIRE UISR ELIA AEALA UThKSAU BShMIKA   יח ותצא יעל לקראת סיסרא ותאמר אליו סורה אדני סורה אלי אל-תירא ויסר אליה האהלה ותכסהו בשמיכה
19 He said to her: 'Give me, I pray you, a little water to drink; for I am thirsty.' She opened a bottle of milk, and gave him drink, and covered him.   IT UIEMR ELIA AShQINI-NE MOT-MIM KI TsMEThI UThFThCh ETh-NEUD AChLB UThShQAU UThKSAU   יט ויאמר אליה השקיני-נא מעט-מים כי צמאתי ותפתח את-נאוד החלב ותשקהו ותכסהו
20 He said to her: 'Stand in the door of the tent, and it shall be, when any man does come and inquire of you, and say: Is there any man here? that you shall say: No.'   K UIEMR ELIA OMD FThCh AEAL UAIA EM-EISh IBE UShELK UEMR AISh-FA EISh UEMRTh EIN   כ ויאמר אליה עמד פתח האהל והיה אם-איש יבא ושאלך ואמר היש-פה איש ואמרת אין
21 Then Jael Heber's wife took a tent-pin, and took a hammer in her hand, and went softly to him, and smote the pin into his temples, and it pierced through into the ground; for he was in a deep sleep; so he swooned and died.   KE UThQCh IOL EShTh-ChBR ETh-IThD AEAL UThShM ETh-AMQBTh BIDA UThBUE ELIU BLET UThThQO ETh-AIThD BRQThU UThTsNCh BERTs UAUE-NRDM UIOF UIMTh   כא ותקח יעל אשת-חבר את-יתד האהל ותשם את-המקבת בידה ותבוא אליו בלאט ותתקע את-היתד ברקתו ותצנח בארץ והוא-נרדם ויעף וימת
22 And, behold, as Barak pursued Sisera, Jael came out to meet him, and said to him: 'Come, and I will show you the man whom you seek.' He came to her; and, behold, Sisera lay dead, and the tent-pin was in his temples.   KB UANA BRQ RDF ETh-SISRE UThTsE IOL LQREThU UThEMR LU LK UEREK ETh-AEISh EShR-EThA MBQSh UIBE ELIA UANA SISRE NFL MTh UAIThD BRQThU   כב והנה ברק רדף את-סיסרא ותצא יעל לקראתו ותאמר לו לך ואראך את-האיש אשר-אתה מבקש ויבא אליה והנה סיסרא נפל מת והיתד ברקתו
23 So God subdued on that day Jabin the king of Canaan before the children of Israel.   KG UIKNO ELAIM BIUM AAUE ETh IBIN MLK-KNON LFNI BNI IShREL   כג ויכנע אלהים ביום ההוא את יבין מלך-כנען לפני בני ישראל
24 The hand of the children of Israel prevailed more and more against Jabin the king of Canaan, until they had destroyed Jabin king of Canaan.   KD UThLK ID BNI-IShREL ALUK UQShA OL IBIN MLK-KNON OD EShR AKRIThU ETh IBIN MLK-KNON   כד ותלך יד בני-ישראל הלוך וקשה על יבין מלך-כנען עד אשר הכריתו את יבין מלך-כנען

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18