Judges 21 - ShUFTIM - שופטים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Mourning Lost Tribe

1 Now the men of Israel had sworn in Mizpah, saying: 'There shall not any of us give his daughter to Benjamin to wife.'   E UEISh IShREL NShBO BMTsFA LEMR EISh MMNU LE-IThN BThU LBNIMN LEShA   א ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא-יתן בתו לבנימן לאשה
2 The people came to Beth-el, and sat there till even before God, and lifted up their voices, and wept sore.   B UIBE AOM BITh-EL UIShBU ShM OD-AORB LFNI AELAIM UIShEU QULM UIBKU BKI GDUL   ב ויבא העם בית-אל וישבו שם עד-הערב לפני האלהים וישאו קולם ויבכו בכי גדול
3 They said: 'O IAUA, the God of Israel, why is this come to pass in Israel, that there should be to-day one tribe lacking in Israel?'   G UIEMRU LMA IAUA ELAI IShREL AIThA ZETh BIShREL LAFQD AIUM MIShREL ShBT EChD   ג ויאמרו למה יהוה אלהי ישראל היתה זאת בישראל להפקד היום מישראל שבט אחד
4 It came to pass on the morrow that the people rose early, and built there an altar, and offered burnt-offerings and peace-offerings.   D UIAI MMChRTh UIShKIMU AOM UIBNU-ShM MZBCh UIOLU OLUTh UShLMIM   ד ויהי ממחרת וישכימו העם ויבנו-שם מזבח ויעלו עלות ושלמים
5 The children of Israel said: 'Who is there among all the tribes of Israel that came not up in the assembly to IAUA?' For they had made a great oath concerning him that came not up to IAUA to Mizpah, saying: 'He shall surely be put to death.'   A UIEMRU BNI IShREL MI EShR LE-OLA BQAL MKL-ShBTI IShREL EL-IAUA KI AShBUOA AGDULA AIThA LEShR LE-OLA EL-IAUA AMTsFA LEMR MUTh IUMTh   ה ויאמרו בני ישראל מי אשר לא-עלה בקהל מכל-שבטי ישראל אל-יהוה כי השבועה הגדולה היתה לאשר לא-עלה אל-יהוה המצפה לאמר מות יומת
6 The children of Israel repented them for Benjamin their brother, and said: 'There is one tribe cut off from Israel this day.   U UINChMU BNI IShREL EL-BNIMN EChIU UIEMRU NGDO AIUM ShBT EChD MIShREL   ו וינחמו בני ישראל אל-בנימן אחיו ויאמרו נגדע היום שבט אחד מישראל
7 How shall we do for wives for them that remain, seeing we have sworn by IAUA that we will not give them of our daughters to wives?'   Z MA-NOShA LAM LNUThRIM LNShIM UENChNU NShBONU BIAUA LBLThI ThTh-LAM MBNUThINU LNShIM   ז מה-נעשה להם לנותרים לנשים ואנחנו נשבענו ביהוה לבלתי תת-להם מבנותינו לנשים
8 They said: 'What one is there of the tribes of Israel that came not up to IAUA to Mizpah?' And, behold, there came none to the camp from Jabesh-gilead to the assembly.   Ch UIEMRU MI EChD MShBTI IShREL EShR LE-OLA EL-IAUA AMTsFA UANA LE BE-EISh EL-AMChNA MIBISh GLOD EL-AQAL   ח ויאמרו מי אחד משבטי ישראל אשר לא-עלה אל-יהוה המצפה והנה לא בא-איש אל-המחנה מיביש גלעד אל-הקהל
9 For when the people were numbered, behold, there were none of the inhabitants of Jabesh-gilead there.   T UIThFQD AOM UANA EIN-ShM EISh MIUShBI IBSh GLOD   ט ויתפקד העם והנה אין-שם איש מיושבי יבש גלעד
10 The congregation sent thither twelve thousand men of the most brave, and commanded them, saying: 'Go and smite the inhabitants of Jabesh-gilead with the edge of the sword, with the women and the little ones.   I UIShLChU-ShM AODA ShNIM-OShR ELF EISh MBNI AChIL UITsUU EUThM LEMR LKU UAKIThM ETh-IUShBI IBSh GLOD LFI-ChRB UANShIM UATF   י וישלחו-שם העדה שנים-עשר אלף איש מבני החיל ויצוו אותם לאמר לכו והכיתם את-יושבי יבש גלעד לפי-חרב והנשים והטף
11 This is the thing that you shall do: you shall utterly destroy every male, and every woman that has lain by man.'   IE UZA ADBR EShR ThOShU KL-ZKR UKL-EShA IDOTh MShKB-ZKR ThChRIMU   יא וזה הדבר אשר תעשו כל-זכר וכל-אשה ידעת משכב-זכר תחרימו
12 They found among the inhabitants of Jabesh-gilead four hundred young virgins, that had not known man by lying with him; and they brought them to the camp to Shiloh, which is in the land of Canaan.   IB UIMTsEU MIUShBI IBISh GLOD ERBO MEUTh NORA BThULA EShR LE-IDOA EISh LMShKB ZKR UIBEU EUThM EL-AMChNA ShLA EShR BERTs KNON   יב וימצאו מיושבי יביש גלעד ארבע מאות נערה בתולה אשר לא-ידעה איש למשכב זכר ויבאו אותם אל-המחנה שלה אשר בארץ כנען
13 The whole congregation sent and spoke to the children of Benjamin that were in the rock of Rimmon, and proclaimed peace to them.   IG UIShLChU KL-AODA UIDBRU EL-BNI BNIMN EShR BSLO RMUN UIQREU LAM ShLUM   יג וישלחו כל-העדה וידברו אל-בני בנימן אשר בסלע רמון ויקראו להם שלום
14 Benjamin returned at that time; and they gave them the women whom they had saved alive of the women of Jabesh-gilead; and yet so they sufficed them not.   ID UIShB BNIMN BOTh AAIE UIThNU LAM ANShIM EShR ChIU MNShI IBSh GLOD ULE-MTsEU LAM KN   יד וישב בנימן בעת ההיא ויתנו להם הנשים אשר חיו מנשי יבש גלעד ולא-מצאו להם כן
15 The people repented them for Benjamin, because that IAUA had made a breach in the tribes of Israel.   TU UAOM NChM LBNIMN KI-OShA IAUA FRTs BShBTI IShREL   טו והעם נחם לבנימן כי-עשה יהוה פרץ בשבטי ישראל
16 Then the elders of the congregation said: 'How shall we do for wives for them that remain, seeing the women are destroyed out of Benjamin?'   TZ UIEMRU ZQNI AODA MA-NOShA LNUThRIM LNShIM KI-NShMDA MBNIMN EShA   טז ויאמרו זקני העדה מה-נעשה לנותרים לנשים כי-נשמדה מבנימן אשה
17 They said: 'They that are escaped must be as an inheritance for Benjamin, that a tribe be not blotted out from Israel.   IZ UIEMRU IRShTh FLITA LBNIMN ULE-IMChA ShBT MIShREL   יז ויאמרו ירשת פליטה לבנימן ולא-ימחה שבט מישראל
18 Howbeit we may not give them wives of our daughters.' For the children of Israel had sworn, saying: 'Cursed be he that gives a wife to Benjamin.'   ICh UENChNU LE NUKL LThTh-LAM NShIM MBNUThINU KI-NShBOU BNI-IShREL LEMR ERUR NThN EShA LBNIMN   יח ואנחנו לא נוכל לתת-להם נשים מבנותינו כי-נשבעו בני-ישראל לאמר ארור נתן אשה לבנימן
19 They said: 'Behold, there is the feast of IAUA from year to year in Shiloh, which is on the north of Beth-el, on the east side of the highway that goes up from Beth-el to Shechem, and on the south of Lebonah.'   IT UIEMRU ANA ChG-IAUA BShLU MIMIM IMIMA EShR MTsFUNA LBITh-EL MZRChA AShMSh LMSLA AOLA MBITh-EL ShKMA UMNGB LLBUNA   יט ויאמרו הנה חג-יהוה בשלו מימים ימימה אשר מצפונה לבית-אל מזרחה השמש למסלה העלה מבית-אל שכמה ומנגב ללבונה
20 They commanded the children of Benjamin, saying: 'Go and lie in wait in the vineyards;   K UITsU (UITsUU) ETh-BNI BNIMN LEMR LKU UERBThM BKRMIM   כ ויצו (ויצוו) את-בני בנימן לאמר לכו וארבתם בכרמים
21 and see, and, behold, if the daughters of Shiloh come out to dance in the dances, then come you out of the vineyards, and catch you every man his wife of the daughters of Shiloh, and go to the land of Benjamin.   KE UREIThM UANA EM-ITsEU BNUTh-ShILU LChUL BMChLUTh UITsEThM MN-AKRMIM UChTFThM LKM EISh EShThU MBNUTh ShILU UALKThM ERTs BNIMN   כא וראיתם והנה אם-יצאו בנות-שילו לחול במחלות ויצאתם מן-הכרמים וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילו והלכתם ארץ בנימן
22 It shall be, when their fathers or their brethren come to strive with us, that we will say to them: Grant them graciously to us; because we took not for each man of them his wife in battle; neither did you give them to them, that you should now be guilty.'   KB UAIA KI-IBEU EBUThM EU EChIAM LRUB (LRIB) ELINU UEMRNU ELIAM ChNUNU EUThM KI LE LQChNU EISh EShThU BMLChMA KI LE EThM NThThM LAM KOTh ThEShMU   כב והיה כי-יבאו אבותם או אחיהם לרוב (לריב) אלינו ואמרנו אליהם חנונו אותם כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה כי לא אתם נתתם להם כעת תאשמו
23 The children of Benjamin did so, and took them wives, according to their number, of them that danced, whom they carried off; and they went and returned to their inheritance, and built the cities, and dwelt in them.   KG UIOShU-KN BNI BNIMN UIShEU NShIM LMSFRM MN-AMChLLUTh EShR GZLU UILKU UIShUBU EL-NChLThM UIBNU ETh-AORIM UIShBU BAM   כג ויעשו-כן בני בנימן וישאו נשים למספרם מן-המחללות אשר גזלו וילכו וישובו אל-נחלתם ויבנו את-הערים וישבו בהם
24 The children of Israel departed there at that time, every man to his tribe and to his family, and they went out from there every man to his inheritance.   KD UIThALKU MShM BNI-IShREL BOTh AAIE EISh LShBTU ULMShFChThU UITsEU MShM EISh LNChLThU   כד ויתהלכו משם בני-ישראל בעת ההיא איש לשבטו ולמשפחתו ויצאו משם איש לנחלתו
25 In those days there was no king in Israel; every man did that which was right in his own eyes.   KA BIMIM AAM EIN MLK BIShREL EISh AIShR BOINIU IOShA   כה בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18