Judges 16 - ShUFTIM - שופטים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Samson's Weakness

1 Samson went to Gaza, and saw there a harlot, and went in to her.   E UILK ShMShUN OZThA UIRE-ShM EShA ZUNA UIBE ELIA   א וילך שמשון עזתה וירא-שם אשה זונה ויבא אליה
2 [It was told] the Gazites, saying: 'Samson is come hither.' They compassed him in, and lay in wait for him all night in the gate of the city, and were quiet all the night, saying: 'Let be till morning light, then we will kill him.'   B LOZThIM LEMR BE ShMShUN ANA UISBU UIERBU-LU KL-ALILA BShOR AOIR UIThChRShU KL-ALILA LEMR OD-EUR ABQR UARGNAU   ב לעזתים לאמר בא שמשון הנה ויסבו ויארבו-לו כל-הלילה בשער העיר ויתחרשו כל-הלילה לאמר עד-אור הבקר והרגנהו
3 Samson lay till midnight, and arose at midnight, and laid hold of the doors of the gate of the city, and the two posts, and plucked them up, bar and all, and put them on his shoulders, and carried them up to the top of the mountain that is before Hebron.   G UIShKB ShMShUN OD-ChTsI ALILA UIQM BChTsI ALILA UIEChZ BDLThUTh ShOR-AOIR UBShThI AMZZUTh UISOM OM-ABRICh UIShM OL-KThFIU UIOLM EL-RESh AAR EShR OL-FNI ChBRUN   ג וישכב שמשון עד-חצי הלילה ויקם בחצי הלילה ויאחז בדלתות שער-העיר ובשתי המזזות ויסעם עם-הבריח וישם על-כתפיו ויעלם אל-ראש ההר אשר על-פני חברון
4 It came to pass afterward, that he loved a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah.   D UIAI EChRI-KN UIEAB EShA BNChL ShRQ UShMA DLILA   ד ויהי אחרי-כן ויאהב אשה בנחל שרק ושמה דלילה
5 The lords of the Philistines came up to her, and said to her: 'Entice him, and see wherein his great strength lays, and by what means we may prevail against him, that we may bind him to afflict him; and we will give you every one of us eleven hundred pieces of silver.'   A UIOLU ELIA SRNI FLShThIM UIEMRU LA FThI EUThU UREI BMA KChU GDUL UBMA NUKL LU UESRNUAU LONUThU UENChNU NThN-LK EISh ELF UMEA KSF   ה ויעלו אליה סרני פלשתים ויאמרו לה פתי אותו וראי במה כחו גדול ובמה נוכל לו ואסרנוהו לענותו ואנחנו נתן-לך איש אלף ומאה כסף
6 Delilah said to Samson: 'Tell me, I pray you, wherein your great strength lays, and wherewith you might be bound to afflict you.'   U UThEMR DLILA EL-ShMShUN AGIDA-NE LI BMA KChK GDUL UBMA ThESR LONUThK   ו ותאמר דלילה אל-שמשון הגידה-נא לי במה כחך גדול ובמה תאסר לענותך
7 Samson said to her: 'If they bind me with seven fresh bowstrings that were never dried, then shall I become weak, and be as any other man.'   Z UIEMR ELIA ShMShUN EM-IESRNI BShBOA IThRIM LChIM EShR LE-ChRBU UChLIThI UAIIThI KEChD AEDM   ז ויאמר אליה שמשון אם-יאסרני בשבעה יתרים לחים אשר לא-חרבו וחליתי והייתי כאחד האדם
8 Then the lords of the Philistines brought up to her seven fresh bowstrings which had not been dried, and she bound him with them.   Ch UIOLU-LA SRNI FLShThIM ShBOA IThRIM LChIM EShR LE-ChRBU UThESRAU BAM   ח ויעלו-לה סרני פלשתים שבעה יתרים לחים אשר לא-חרבו ותאסרהו בהם
9 Now she had liers-in-wait abiding in the inner chamber. She said to him: 'The Philistines are on you, Samson.' He broke the bowstrings as a string of tow is broken when it touches the fire. So his strength was not known.   T UAERB IShB LA BChDR UThEMR ELIU FLShThIM OLIK ShMShUN UINThQ ETh-AIThRIM KEShR INThQ FThIL-ANORTh BARIChU ESh ULE NUDO KChU   ט והארב ישב לה בחדר ותאמר אליו פלשתים עליך שמשון וינתק את-היתרים כאשר ינתק פתיל-הנערת בהריחו אש ולא נודע כחו
10 Delilah said to Samson: 'Behold, you have mocked me, and told me lies; now tell me, I pray you, wherewith you might be bound.'   I UThEMR DLILA EL-ShMShUN ANA AThLTh BI UThDBR ELI KZBIM OThA AGIDA-NE LI BMA ThESR   י ותאמר דלילה אל-שמשון הנה התלת בי ותדבר אלי כזבים עתה הגידה-נא לי במה תאסר
11 He said to her: 'If they only bind me with new ropes wherewith no work has been done, then shall I become weak, and be as any other man.'   IE UIEMR ELIA EM-ESUR IESRUNI BOBThIM ChDShIM EShR LE-NOShA BAM MLEKA UChLIThI UAIIThI KEChD AEDM   יא ויאמר אליה אם-אסור יאסרוני בעבתים חדשים אשר לא-נעשה בהם מלאכה וחליתי והייתי כאחד האדם
12 So Delilah took new ropes, and bound him therewith, and said to him: 'The Philistines are on you, Samson.' The liers-in-wait were abiding in the inner chamber. He broke them from off his arms like a thread.   IB UThQCh DLILA OBThIM ChDShIM UThESRAU BAM UThEMR ELIU FLShThIM OLIK ShMShUN UAERB IShB BChDR UINThQM MOL ZROThIU KChUT   יב ותקח דלילה עבתים חדשים ותאסרהו בהם ותאמר אליו פלשתים עליך שמשון והארב ישב בחדר וינתקם מעל זרעתיו כחוט
13 Delilah said to Samson: 'Hitherto you have mocked me, and told me lies; tell me wherewith you might be bound.' He said to her: 'If you weave the seven locks of my head with the web.'   IG UThEMR DLILA EL-ShMShUN OD-ANA AThLTh BI UThDBR ELI KZBIM AGIDA LI BMA ThESR UIEMR ELIA EM-ThERGI ETh-ShBO MChLFUTh REShI OM-AMSKTh   יג ותאמר דלילה אל-שמשון עד-הנה התלת בי ותדבר אלי כזבים הגידה לי במה תאסר ויאמר אליה אם-תארגי את-שבע מחלפות ראשי עם-המסכת
14 She fastened it with the pin, and said to him: 'The Philistines are on you, Samson.' He awoke out of his sleep, and plucked away the pin of the beam, and the web.   ID UThThQO BIThD UThEMR ELIU FLShThIM OLIK ShMShUN UIIQTs MShNThU UISO ETh-AIThD AERG UETh-AMSKTh   יד ותתקע ביתד ותאמר אליו פלשתים עליך שמשון וייקץ משנתו ויסע את-היתד הארג ואת-המסכת
15 She said to him: 'How can you say: I love you, when your heart is not with me? you have mocked me these three times, and have not told me wherein your great strength lays.'   TU UThEMR ELIU EIK ThEMR EABThIK ULBK EIN EThI ZA ShLSh FOMIM AThLTh BI ULE-AGDTh LI BMA KChK GDUL   טו ותאמר אליו איך תאמר אהבתיך ולבך אין אתי זה שלש פעמים התלת בי ולא-הגדת לי במה כחך גדול
16 It came to pass, when she pressed him daily with her words, and urged him, that his soul was vexed to death.   TZ UIAI KI-ATsIQA LU BDBRIA KL-AIMIM UThELTsAU UThQTsR NFShU LMUTh   טז ויהי כי-הציקה לו בדבריה כל-הימים ותאלצהו ותקצר נפשו למות
17 He told her all his heart, and said to her: 'There has not come a razor on my head; for I have been a Nazirite to God from my mother's womb; if I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak, and be like any other man.'   IZ UIGD-LA ETh-KL-LBU UIEMR LA MURA LE-OLA OL-REShI KI-NZIR ELAIM ENI MBTN EMI EM-GLChThI USR MMNI KChI UChLIThI UAIIThI KKL-AEDM   יז ויגד-לה את-כל-לבו ויאמר לה מורה לא-עלה על-ראשי כי-נזיר אלהים אני מבטן אמי אם-גלחתי וסר ממני כחי וחליתי והייתי ככל-האדם
18 When Delilah saw that he had told her all his heart, she sent and called for the lords of the Philistines, saying: 'Come up this once, for he has told me all his heart.' Then the lords of the Philistines came up to her, and brought the money in their hand.   ICh UThRE DLILA KI-AGID LA ETh-KL-LBU UThShLCh UThQRE LSRNI FLShThIM LEMR OLU AFOM KI-AGID LA (LI) ETh-KL-LBU UOLU ELIA SRNI FLShThIM UIOLU AKSF BIDM   יח ותרא דלילה כי-הגיד לה את-כל-לבו ותשלח ותקרא לסרני פלשתים לאמר עלו הפעם כי-הגיד לה (לי) את-כל-לבו ועלו אליה סרני פלשתים ויעלו הכסף בידם
19 She made him sleep on her knees; and she called for a man, and had the seven locks of his head shaven off; and she began to afflict him, and his strength went from him.   IT UThIShNAU OL-BRKIA UThQRE LEISh UThGLCh ETh-ShBO MChLFUTh REShU UThChL LONUThU UISR KChU MOLIU   יט ותישנהו על-ברכיה ותקרא לאיש ותגלח את-שבע מחלפות ראשו ותחל לענותו ויסר כחו מעליו
20 She said: 'The Philistines are on you, Samson.' He awoke out of his sleep, and said: 'I will go out as at other times, and shake myself.' But he knew not that IAUA was departed from him.   K UThEMR FLShThIM OLIK ShMShUN UIQTs MShNThU UIEMR ETsE KFOM BFOM UENOR UAUE LE IDO KI IAUA SR MOLIU   כ ותאמר פלשתים עליך שמשון ויקץ משנתו ויאמר אצא כפעם בפעם ואנער והוא לא ידע כי יהוה סר מעליו
21 The Philistines laid hold on him, and put out his eyes; and they brought him down to Gaza, and bound him with fetters of brass; and he did grind in the prison-house.   KE UIEChZUAU FLShThIM UINQRU ETh-OINIU UIURIDU EUThU OZThA UIESRUAU BNChShThIM UIAI TUChN BBITh AESIRIM (AESURIM)   כא ויאחזוהו פלשתים וינקרו את-עיניו ויורידו אותו עזתה ויאסרוהו בנחשתים ויהי טוחן בבית האסירים (האסורים)
22 Howbeit the hair of his head began to grow again after he was shaven.   KB UIChL ShOR-REShU LTsMCh KEShR GLCh   כב ויחל שער-ראשו לצמח כאשר גלח
23 The lords of the Philistines gathered them together to offer a great sacrifice to Dagon their god, and to rejoice; for they said: 'Our god has delivered Samson our enemy into our hand.'   KG USRNI FLShThIM NESFU LZBCh ZBCh-GDUL LDGUN ELAIAM ULShMChA UIEMRU NThN ELAINU BIDNU ETh ShMShUN EUIBNU   כג וסרני פלשתים נאספו לזבח זבח-גדול לדגון אלהיהם ולשמחה ויאמרו נתן אלהינו בידנו את שמשון אויבנו
24 When the people saw him, they praised their god; for they said: 'Our god has delivered into our hand our enemy, and the destroyer of our country, who has slain many of us.'   KD UIREU EThU AOM UIALLU ETh-ELAIAM KI EMRU NThN ELAINU BIDNU ETh-EUIBNU UETh MChRIB ERTsNU UEShR ARBA ETh-ChLLINU   כד ויראו אתו העם ויהללו את-אלהיהם כי אמרו נתן אלהינו בידנו את-אויבנו ואת מחריב ארצנו ואשר הרבה את-חללינו
25 It came to pass, when their hearts were merry, that they said: 'Call for Samson, that he may make us sport.' They called for Samson out of the prison-house; and he made sport before them; and they set him between the pillars.   KA UIAI KI TUB (KTUB) LBM UIEMRU QREU LShMShUN UIShChQ-LNU UIQREU LShMShUN MBITh AESIRIM (AESURIM) UITsChQ LFNIAM UIOMIDU EUThU BIN AOMUDIM   כה ויהי כי טוב (כטוב) לבם ויאמרו קראו לשמשון וישחק-לנו ויקראו לשמשון מבית האסירים (האסורים) ויצחק לפניהם ויעמידו אותו בין העמודים
26 Samson said to the lad that held him by the hand: 'Suffer me that I may feel the pillars whereon the house rests, that I may lean on them.'   KU UIEMR ShMShUN EL-ANOR AMChZIQ BIDU ANIChA EUThI UAIMShNI (UAMIShNI) ETh-AOMDIM EShR ABITh NKUN OLIAM UEShON OLIAM   כו ויאמר שמשון אל-הנער המחזיק בידו הניחה אותי והימשני (והמישני) את-העמדים אשר הבית נכון עליהם ואשען עליהם
27 Now the house was full of men and women; and all the lords of the Philistines were there; and there were on the roof about three thousand men and women, that beheld while Samson made sport.   KZ UABITh MLE AENShIM UANShIM UShMA KL SRNI FLShThIM UOL-AGG KShLShTh ELFIM EISh UEShA AREIM BShChUQ ShMShUN   כז והבית מלא האנשים והנשים ושמה כל סרני פלשתים ועל-הגג כשלשת אלפים איש ואשה הראים בשחוק שמשון
28 Samson called to IAUA, and said: 'My Lord IAUA, remember me, I pray You, and strengthen me, I pray You, only this once, O God, that I may be this once avenged of the Philistines for my two eyes.'   KCh UIQRE ShMShUN EL-IAUA UIEMR EDNI IAUA ZKRNI NE UChZQNI NE EK AFOM AZA AELAIM UENQMA NQM-EChTh MShThI OINI MFLShThIM   כח ויקרא שמשון אל-יהוה ויאמר אדני יהוה זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלהים ואנקמה נקם-אחת משתי עיני מפלשתים
29 Samson took fast hold of the two middle pillars on which the house rested, and leaned on them, the one with his right hand, and the other with his left.   KT UILFTh ShMShUN ETh-ShNI OMUDI AThUK EShR ABITh NKUN OLIAM UISMK OLIAM EChD BIMINU UEChD BShMELU   כט וילפת שמשון את-שני עמודי התוך אשר הבית נכון עליהם ויסמך עליהם אחד בימינו ואחד בשמאלו
30 Samson said: 'Let me die with the Philistines.' He bent with all his might; and the house fell on the lords, and on all the people that were therein. So the dead that he slew at his death were more than they that he slew in his life.   L UIEMR ShMShUN ThMUTh NFShI OM-FLShThIM UIT BKCh UIFL ABITh OL-ASRNIM UOL-KL-AOM EShR-BU UIAIU AMThIM EShR AMITh BMUThU RBIM MEShR AMITh BChIIU   ל ויאמר שמשון תמות נפשי עם-פלשתים ויט בכח ויפל הבית על-הסרנים ועל-כל-העם אשר-בו ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו
31 Then his brethren and all the house of his father came down, and took him, and brought him up, and buried him between Zorah and Eshtaol in the burying-place of Manoah his father. He judged Israel twenty years.   LE UIRDU EChIU UKL-BITh EBIAU UIShEU EThU UIOLU UIQBRU EUThU BIN TsROA UBIN EShThEL BQBR MNUCh EBIU UAUE ShFT ETh-IShREL OShRIM ShNA   לא וירדו אחיו וכל-בית אביהו וישאו אתו ויעלו ויקברו אותו בין צרעה ובין אשתאל בקבר מנוח אביו והוא שפט את-ישראל עשרים שנה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18