Esther 1 - ESThR - אסתר


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

The Banquets of the King

1 Now it came to pass in the days of Ahasuerus--this is Ahasuerus who reigned, from India even to Ethiopia, over a hundred and seven and twenty provinces--   E UIAI BIMI EChShURUSh AUE EChShURUSh AMLK MADU UOD-KUSh ShBO UOShRIM UMEA MDINA   א ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש המלך מהדו ועד-כוש שבע ועשרים ומאה מדינה
2 that in those days, when the king Ahasuerus sat on the throne of his kingdom, which was in Shushan the castle,   B BIMIM AAM KShBTh AMLK EChShURUSh OL KSE MLKUThU EShR BShUShN ABIRA   ב בימים ההם כשבת המלך אחשורוש על כסא מלכותו אשר בשושן הבירה
3 in the third year of his reign, he made a feast to all his princes and his servants; the army of Persia and Media, the nobles and princes of the provinces, being before him;   G BShNTh ShLUSh LMLKU OShA MShThA LKL-ShRIU UOBDIU ChIL FRS UMDI AFRThMIM UShRI AMDINUTh LFNIU   ג בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל-שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרתמים ושרי המדינות לפניו
4 when he showed the riches of his glorious kingdom and the honour of his excellent majesty, many days, even a hundred and fourscore days.   D BAREThU ETh-OShR KBUD MLKUThU UETh-IQR ThFERTh GDULThU IMIM RBIM ShMUNIM UMETh IUM   ד בהראתו את-עשר כבוד מלכותו ואת-יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומאת יום
5 When these days were fulfilled, the king made a feast to all the people that were present in Shushan the castle, both great and small, seven days, in the court of the garden of the king's palace;   A UBMLUETh AIMIM AELA OShA AMLK LKL-AOM ANMTsEIM BShUShN ABIRA LMGDUL UOD-QTN MShThA ShBOTh IMIM BChTsR GNTh BIThN AMLK   ה ובמלואת הימים האלה עשה המלך לכל-העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד-קטן משתה שבעת ימים בחצר גנת ביתן המלך
6 there were hangings of white, fine cotton, and blue, bordered with cords of fine linen and purple, on silver rods and pillars of marble; the couches were of gold and silver, on a pavement of green, and white, and shell, and onyx marble.   U ChUR KRFS UThKLTh EChUZ BChBLI-BUTs UERGMN OL-GLILI KSF UOMUDI ShSh MTUTh ZAB UKSF OL RTsFTh BAT-UShSh UDR USChRTh   ו חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי-בוץ וארגמן על-גלילי כסף ועמודי שש מטות זהב וכסף על רצפת בהט-ושש ודר וסחרת
7 They gave them drink in vessels of gold--the vessels being diverse one from another--and royal wine in abundance, according to the bounty of the king.   Z UAShQUTh BKLI ZAB UKLIM MKLIM ShUNIM UIIN MLKUTh RB KID AMLK   ז והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך
8 The drinking was according to the law; none did compel; for so the king had appointed to all the officers of his house, that they should do according to every man's pleasure.   Ch UAShThIA KDTh EIN ENS KI-KN ISD AMLK OL KL-RB BIThU LOShUTh KRTsUN EISh-UEISh   ח והשתיה כדת אין אנס כי-כן יסד המלך על כל-רב ביתו לעשות כרצון איש-ואיש
9 Also Vashti the queen made a feast for the women in the royal house which belonged to king Ahasuerus.   T GM UShThI AMLKA OShThA MShThA NShIM BITh AMLKUTh EShR LMLK EChShURUSh   ט גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשורוש
10 On the seventh day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded Mehuman, Bizzetha, Harbona, Bigtha, and Abagtha, Zethar, and Carcas, the seven chamberlains that ministered in the presence of Ahasuerus the king,   I BIUM AShBIOI KTUB LB-AMLK BIIN EMR LMAUMN BZThE ChRBUNE BGThE UEBGThE ZThR UKRKS ShBOTh ASRISIM AMShRThIM ETh-FNI AMLK EChShURUSh   י ביום השביעי כטוב לב-המלך ביין אמר למהומן בזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר וכרכס שבעת הסריסים המשרתים את-פני המלך אחשורוש
11 to bring Vashti the queen before the king with the crown royal, to show the peoples and the princes her beauty; for she was fair to look on.   IE LABIE ETh-UShThI AMLKA LFNI AMLK BKThR MLKUTh LAREUTh AOMIM UAShRIM ETh-IFIA KI-TUBTh MREA AIE   יא להביא את-ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את-יפיה כי-טובת מראה היא
12 But the queen Vashti refused to come at the king's commandment by the chamberlains; therefore was the king very wroth, and his anger burned in him.   IB UThMEN AMLKA UShThI LBUE BDBR AMLK EShR BID ASRISIM UIQTsF AMLK MED UChMThU BORA BU   יב ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצף המלך מאד וחמתו בערה בו
13 Then the king said to the wise men, who knew the times--for so was the king's manner toward all that knew law and judgment;   IG UIEMR AMLK LChKMIM IDOI AOThIM KI-KN DBR AMLK LFNI KL-IDOI DTh UDIN   יג ויאמר המלך לחכמים ידעי העתים כי-כן דבר המלך לפני כל-ידעי דת ודין
14 and the next to him was Carshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena, and Memucan, the seven princes of Persia and Media, who saw the king's face, and sat the first in the kingdom:   ID UAQRB ELIU KRShNE ShThR EDMThE ThRShISh MRS MRSNE MMUKN ShBOTh ShRI FRS UMDI REI FNI AMLK AIShBIM REShNA BMLKUTh   יד והקרב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש מרס מרסנא ממוכן שבעת שרי פרס ומדי ראי פני המלך הישבים ראשנה במלכות
15 'What shall we do to the queen Vashti according to law, forasmuch as she has not done the bidding of the king Ahasuerus by the chamberlains?'   TU KDTh MA-LOShUTh BMLKA UShThI OL EShR LE-OShThA ETh-MEMR AMLK EChShURUSh BID ASRISIM   טו כדת מה-לעשות במלכה ושתי על אשר לא-עשתה את-מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים
16 Memucan answered before the king and the princes: 'Vashti the queen has not done wrong to the king only, but also to all the princes, and to all the peoples, that are in all the provinces of the king Ahasuerus.   TZ UIEMR MUMKN (MMUKN) LFNI AMLK UAShRIM LE OL-AMLK LBDU OUThA UShThI AMLKA KI OL-KL-AShRIM UOL-KL-AOMIM EShR BKL-MDINUTh AMLK EChShURUSh   טז ויאמר מומכן (ממוכן) לפני המלך והשרים לא על-המלך לבדו עותה ושתי המלכה כי על-כל-השרים ועל-כל-העמים אשר בכל-מדינות המלך אחשורוש
17 For this deed of the queen will come abroad to all women, to make their husbands contemptible in their eyes, when it will be said: The king Ahasuerus commanded Vashti the queen to be brought in before him, but she came not.   IZ KI-ITsE DBR-AMLKA OL-KL-ANShIM LABZUTh BOLIAN BOINIAN BEMRM AMLK EChShURUSh EMR LABIE ETh-UShThI AMLKA LFNIU ULE-BEA   יז כי-יצא דבר-המלכה על-כל-הנשים להבזות בעליהן בעיניהן באמרם המלך אחשורוש אמר להביא את-ושתי המלכה לפניו ולא-באה
18 This day will the princesses of Persia and Media who have heard of the deed of the queen say the like to all the king's princes. So will there arise enough contempt and wrath.   ICh UAIUM AZA ThEMRNA ShRUTh FRS-UMDI EShR ShMOU ETh-DBR AMLKA LKL ShRI AMLK UKDI BZIUN UQTsF   יח והיום הזה תאמרנה שרות פרס-ומדי אשר שמעו את-דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף
19 If it please the king, let there go forth a royal commandment from him, and let it be written among the laws of the Persians and the Medes, that it be not altered, that Vashti come no more before king Ahasuerus, and that the king give her royal estate to another that is better than she.   IT EM-OL-AMLK TUB ITsE DBR-MLKUTh MLFNIU UIKThB BDThI FRS-UMDI ULE IOBUR EShR LE-ThBUE UShThI LFNI AMLK EChShURUSh UMLKUThA IThN AMLK LROUThA ATUBA MMNA   יט אם-על-המלך טוב יצא דבר-מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס-ומדי ולא יעבור אשר לא-תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש ומלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה
20 When the king's decree which he shall make shall be published throughout all his kingdom, great though it be, all the wives will give to their husbands honour, both to great and small.'   K UNShMO FThGM AMLK EShR-IOShA BKL-MLKUThU KI RBA AIE UKL-ANShIM IThNU IQR LBOLIAN LMGDUL UOD-QTN   כ ונשמע פתגם המלך אשר-יעשה בכל-מלכותו כי רבה היא וכל-הנשים יתנו יקר לבעליהן למגדול ועד-קטן
21 The word pleased the king and the princes; and the king did according to the word of Memucan;   KE UIITB ADBR BOINI AMLK UAShRIM UIOSh AMLK KDBR MMUKN   כא וייטב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן
22 for he sent letters into all the king's provinces, into every province according to the writing thereof, and to every people after their language, that every man should bear rule in his own house, and speak according to the language of his people.   KB UIShLCh SFRIM EL-KL-MDINUTh AMLK EL-MDINA UMDINA KKThBA UEL-OM UOM KLShUNU LAIUTh KL-EISh ShRR BBIThU UMDBR KLShUN OMU   כב וישלח ספרים אל-כל-מדינות המלך אל-מדינה ומדינה ככתבה ואל-עם ועם כלשונו להיות כל-איש שרר בביתו ומדבר כלשון עמו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18