Daniel 8 - DNIEL - דניאל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vision of the Ram and Goat

1 In the third year of the reign of king Belshazzar a vision appeared to me, even to me Daniel, after that which appeared to me at the first.   E BShNTh ShLUSh LMLKUTh BLEShTsR AMLK ChZUN NREA ELI ENI DNIEL EChRI ANREA ELI BThChLA   א בשנת שלוש למלכות בלאשצר המלך חזון נראה אלי אני דניאל אחרי הנראה אלי בתחלה
2 I saw in the vision; now it was so, that when I saw, I was in Shushan the castle, which is in the province of Elam; and I saw in the vision, and I was by the stream Ulai.   B UEREA BChZUN UIAI BREThI UENI BShUShN ABIRA EShR BOILM AMDINA UEREA BChZUN UENI AIIThI OL-EUBL EULI   ב ואראה בחזון ויהי בראתי ואני בשושן הבירה אשר בעילם המדינה ואראה בחזון ואני הייתי על-אובל אולי
3 I lifted up mine eyes, and saw, and, behold, there stood before the stream a ram which had two horns; and the two horns were high; but one was higher than the other, and the higher came up last.   G UEShE OINI UEREA UANA EIL EChD OMD LFNI AEBL ULU QRNIM UAQRNIM GBAUTh UAEChTh GBAA MN-AShNITh UAGBAA OLA BEChRNA   ג ואשא עיני ואראה והנה איל אחד עמד לפני האבל ולו קרנים והקרנים גבהות והאחת גבהה מן-השנית והגבהה עלה באחרנה
4 I saw the ram pushing westward, and northward, and southward; and no beasts could stand before him, neither was there any that could deliver out of his hand; but he did according to his will, and magnified himself.   D REIThI ETh-AEIL MNGCh IMA UTsFUNA UNGBA UKL-ChIUTh LE-IOMDU LFNIU UEIN MTsIL MIDU UOShA KRTsNU UAGDIL   ד ראיתי את-האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה וכל-חיות לא-יעמדו לפניו ואין מציל מידו ועשה כרצנו והגדיל
5 As I was considering, behold, a he-goat came from the west over the face of the whole earth, and touched not the ground; and the goat had a conspicuous horn between his eyes.   A UENI AIIThI MBIN UANA TsFIR-AOZIM BE MN-AMORB OL-FNI KL-AERTs UEIN NUGO BERTs UATsFIR QRN ChZUTh BIN OINIU   ה ואני הייתי מבין והנה צפיר-העזים בא מן-המערב על-פני כל-הארץ ואין נוגע בארץ והצפיר קרן חזות בין עיניו
6 He came to the ram that had the two horns, which I saw standing before the stream, and ran at him in the fury of his power.   U UIBE OD-AEIL BOL AQRNIM EShR REIThI OMD LFNI AEBL UIRTs ELIU BChMTh KChU   ו ויבא עד-האיל בעל הקרנים אשר ראיתי עמד לפני האבל וירץ אליו בחמת כחו
7 I saw him come close to the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and broke his two horns; and there was no power in the ram to stand before him; but he cast him down to the ground, and trampled on him; and there was none that could deliver the ram out of his hand.   Z UREIThIU MGIO ETsL AEIL UIThMRMR ELIU UIK ETh-AEIL UIShBR ETh-ShThI QRNIU ULE-AIA KCh BEIL LOMD LFNIU UIShLIKAU ERTsA UIRMSAU ULE-AIA MTsIL LEIL MIDU   ז וראיתיו מגיע אצל האיל ויתמרמר אליו ויך את-האיל וישבר את-שתי קרניו ולא-היה כח באיל לעמד לפניו וישליכהו ארצה וירמסהו ולא-היה מציל לאיל מידו
8 The he-goat magnified himself exceedingly; and when he was strong, the great horn was broken; and instead of it there came up the appearance of four horns toward the four winds of heaven.   Ch UTsFIR AOZIM AGDIL OD-MED UKOTsMU NShBRA AQRN AGDLA UThOLNA ChZUTh ERBO ThChThIA LERBO RUChUTh AShMIM   ח וצפיר העזים הגדיל עד-מאד וכעצמו נשברה הקרן הגדלה ותעלנה חזות ארבע תחתיה לארבע רוחות השמים
9 Out of one of them came forth a little horn, which waxed exceeding great, toward the south, and toward the east, and toward the beauteous land.   T UMN-AEChTh MAM ITsE QRN-EChTh MTsOIRA UThGDL-IThR EL-ANGB UEL-AMZRCh UEL-ATsBI   ט ומן-האחת מהם יצא קרן-אחת מצעירה ותגדל-יתר אל-הנגב ואל-המזרח ואל-הצבי
10 It waxed great, even to the host of heaven; and some of the host and of the stars it cast down to the ground, and trampled on them.   I UThGDL OD-TsBE AShMIM UThFL ERTsA MN-ATsBE UMN-AKUKBIM UThRMSM   י ותגדל עד-צבא השמים ותפל ארצה מן-הצבא ומן-הכוכבים ותרמסם
11 Yes, it magnified itself, even to the prince of the host; and from him the continual burnt-offering was taken away, and the place of his sanctuary was cast down.   IE UOD ShR-ATsBE AGDIL UMMNU ARIM (AURM) AThMID UAShLK MKUN MQDShU   יא ועד שר-הצבא הגדיל וממנו הרים (הורם) התמיד והשלך מכון מקדשו
12 The host was given over to it together with the continual burnt-offering through transgression; and it cast down truth to the ground, and it wrought, and prospered.   IB UTsBE ThNThN OL-AThMID BFShO UThShLK EMTh ERTsA UOShThA UATsLIChA   יב וצבא תנתן על-התמיד בפשע ותשלך אמת ארצה ועשתה והצליחה
13 Then I heard a holy one speaking; and another holy one said to that certain one who spoke: 'How long shall be the vision concerning the continual burnt-offering, and the transgression that causes appalment, to give both the sanctuary and the host to be trampled under foot?'   IG UEShMOA EChD-QDUSh MDBR UIEMR EChD QDUSh LFLMUNI AMDBR OD-MThI AChZUN AThMID UAFShO ShMM ThTh UQDSh UTsBE MRMS   יג ואשמעה אחד-קדוש מדבר ויאמר אחד קדוש לפלמוני המדבר עד-מתי החזון התמיד והפשע שמם תת וקדש וצבא מרמס
14 He said to me: 'To two thousand and three hundred evenings and mornings; then shall the sanctuary be victorious.'   ID UIEMR ELI OD ORB BQR ELFIM UShLSh MEUTh UNTsDQ QDSh   יד ויאמר אלי עד ערב בקר אלפים ושלש מאות ונצדק קדש
15 It came to pass, when I, even I Daniel, had seen the vision, that I sought to understand it; and, behold, there stood before me as the appearance of a man.   TU UIAI BREThI ENI DNIEL ETh-AChZUN UEBQShA BINA UANA OMD LNGDI KMREA-GBR   טו ויהי בראתי אני דניאל את-החזון ואבקשה בינה והנה עמד לנגדי כמראה-גבר
16 I heard the voice of a man between the banks of Ulai, who called, and said: 'Gabriel, make this man to understand the vision.'   TZ UEShMO QUL-EDM BIN EULI UIQRE UIEMR GBRIEL ABN LALZ ETh-AMREA   טז ואשמע קול-אדם בין אולי ויקרא ויאמר גבריאל הבן להלז את-המראה
17 So he came near where I stood; and when he came, I was terrified, and fell on my face; but he said to me: 'Understand, O son of man; for the vision belongs to the time of the end.'   IZ UIBE ETsL OMDI UBBEU NBOThI UEFLA OL-FNI UIEMR ELI ABN BN-EDM KI LOTh-QTs AChZUN   יז ויבא אצל עמדי ובבאו נבעתי ואפלה על-פני ויאמר אלי הבן בן-אדם כי לעת-קץ החזון
18 Now as he was speaking with me, I fell into a deep sleep with my face toward the ground; but he touched me, and set me upright.   ICh UBDBRU OMI NRDMThI OL-FNI ERTsA UIGO-BI UIOMIDNI OL-OMDI   יח ובדברו עמי נרדמתי על-פני ארצה ויגע-בי ויעמידני על-עמדי
19 He said: 'Behold, I will make you know what shall be in the latter time of the indignation; for it belongs to the appointed time of the end.   IT UIEMR ANNI MUDIOK ETh EShR-IAIA BEChRITh AZOM KI LMUOD QTs   יט ויאמר הנני מודיעך את אשר-יהיה באחרית הזעם כי למועד קץ
20 The ram which you saw having the two horns, they are the kings of Media and Persia.   K AEIL EShR-REITh BOL AQRNIM MLKI MDI UFRS   כ האיל אשר-ראית בעל הקרנים מלכי מדי ופרס
21 The rough he-goat is the king of Greece; and the great horn that is between his eyes is the first king.   KE UATsFIR AShOIR MLK IUN UAQRN AGDULA EShR BIN-OINIU AUE AMLK AREShUN   כא והצפיר השעיר מלך יון והקרן הגדולה אשר בין-עיניו הוא המלך הראשון
22 As for that which was broken, in the place whereof four stood up, four kingdoms shall stand up out of the nation, but not with his power.   KB UANShBRTh UThOMDNA ERBO ThChThIA ERBO MLKIUTh MGUI IOMDNA ULE BKChU   כב והנשברת ותעמדנה ארבע תחתיה ארבע מלכיות מגוי יעמדנה ולא בכחו
23 In the latter time of their kingdom, when the transgressors have completed their transgression, there shall stand up a king of fierce countenance, and understanding stratagems.   KG UBEChRITh MLKUThM KAThM AFShOIM IOMD MLK OZ-FNIM UMBIN ChIDUTh   כג ובאחרית מלכותם כהתם הפשעים יעמד מלך עז-פנים ומבין חידות
24 His power shall be mighty, but not by his own power; and he shall destroy wonderfully, and shall prosper and do; and he shall destroy them that are mighty and the people of the saints.   KD UOTsM KChU ULE BKChU UNFLEUTh IShChITh UATsLICh UOShA UAShChITh OTsUMIM UOM-QDShIM   כד ועצם כחו ולא בכחו ונפלאות ישחית והצליח ועשה והשחית עצומים ועם-קדשים
25 Through his cunning he shall cause craft to prosper in his hand; and he shall magnify himself in his heart, and in time of security shall he destroy many; he shall also stand up against the prince of princes; but he shall be broken without hand.   KA UOL-ShKLU UATsLICh MRMA BIDU UBLBBU IGDIL UBShLUA IShChITh RBIM UOL ShR-ShRIM IOMD UBEFS ID IShBR   כה ועל-שכלו והצליח מרמה בידו ובלבבו יגדיל ובשלוה ישחית רבים ועל שר-שרים יעמד ובאפס יד ישבר
26 The vision of the evenings and mornings which has been told is true; but you, shut you up the vision; for it belongs to many days to come.'   KU UMREA AORB UABQR EShR NEMR EMTh AUE UEThA SThM AChZUN KI LIMIM RBIM   כו ומראה הערב והבקר אשר נאמר אמת הוא ואתה סתם החזון כי לימים רבים
27 I Daniel fainted, and was sick certain days; then I rose up, and did the king's business; and I was appalled at the vision, but understood it not.   KZ UENI DNIEL NAIIThI UNChLIThI IMIM UEQUM UEOShA ETh-MLEKTh AMLK UEShThUMM OL-AMREA UEIN MBIN   כז ואני דניאל נהייתי ונחליתי ימים ואקום ואעשה את-מלאכת המלך ואשתומם על-המראה ואין מבין

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18