Daniel 7 - DNIEL - דניאל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vision of the Four Beasts

1 In the first year of Belshazzar king of Babylon Daniel had a dream and visions of his head on his bed; then he wrote the dream and told the sum of the matters.   E BShNTh ChDA LBLEShTsR MLK BBL DNIEL ChLM ChZA UChZUI REShA OL-MShKBA BEDIN ChLME KThB RESh MLIN EMR   א בשנת חדה לבלאשצר מלך בבל דניאל חלם חזה וחזוי ראשה על-משכבה באדין חלמא כתב ראש מלין אמר
2 Daniel spoke and said: I saw in my vision by night, and, behold, the four winds of the heaven broke forth on the great sea.   B ONA DNIEL UEMR ChZA AUITh BChZUI OM-LILIE UERU ERBO RUChI ShMIE MGIChN LIME RBE   ב ענה דניאל ואמר חזה הוית בחזוי עם-ליליא וארו ארבע רוחי שמיא מגיחן לימא רבא
3 Four great beasts came up from the sea, diverse one from another.   G UERBO ChIUN RBRBN SLQN MN-IME ShNIN DE MN-DE   ג וארבע חיון רברבן סלקן מן-ימא שנין דא מן-דא
4 The first was like a lion, and had eagle's wings; I beheld till the wings thereof were plucked off, and it was lifted up from the earth, and made stand on two feet as a man, and a man's heart was given to it.   D QDMIThE KERIA UGFIN DI-NShR LA ChZA AUITh OD DI-MRITU GFIA (GFA) UNTILTh MN-EROE UOL-RGLIN KENSh AQIMTh ULBB ENSh IAIB LA   ד קדמיתא כאריה וגפין די-נשר לה חזה הוית עד די-מריטו גפיה (גפה) ונטילת מן-ארעא ועל-רגלין כאנש הקימת ולבב אנש יהיב לה
5 Behold another beast, a second, like to a bear, and it raised up itself on one side, and it had three ribs in its mouth between its teeth; and it was said thus to it: 'Arise, devour much flesh.'   A UERU ChIUA EChRI ThNINA DMIA LDB ULShTR-ChD AQMTh UThLTh OLOIN BFMA BIN ShNIA (ShNA) UKN EMRIN LA QUMI EKLI BShR ShGIE   ה וארו חיוה אחרי תנינה דמיה לדב ולשטר-חד הקמת ותלת עלעין בפמה בין שניה (שנה) וכן אמרין לה קומי אכלי בשר שגיא
6 After this I beheld, and lo another, like a leopard, which had on the sides of it four wings of a flying creature; the beast had also four heads; and dominion was given to it.   U BEThR DNA ChZA AUITh UERU EChRI KNMR ULA GFIN ERBO DI-OUF OL-GBIA (GBA) UERBOA REShIN LChIUThE UShLTN IAIB LA   ו באתר דנה חזה הוית וארו אחרי כנמר ולה גפין ארבע די-עוף על-גביה (גבה) וארבעה ראשין לחיותא ושלטן יהיב לה
7 After this I saw in the night visions, and behold a fourth beast, dreadful and terrible, and strong exceedingly; and it had great iron teeth; it devoured and broke in pieces, and stamped the residue with its feet; and it was diverse from all the beasts that were before it; and it had ten horns.   Z BEThR DNA ChZA AUITh BChZUI LILIE UERU ChIUA RBIOIA (RBIOEA) DChILA UEIMThNI UThQIFE IThIRA UShNIN DI-FRZL LA RBRBN EKLA UMDQA UShERE BRGLIA (BRGLA) RFSA UAIE MShNIA MN-KL-ChIUThE DI QDMIA (QDMA) UQRNIN OShR LA   ז באתר דנה חזה הוית בחזוי ליליא וארו חיוה רביעיה (רביעאה) דחילה ואימתני ותקיפא יתירה ושנין די-פרזל לה רברבן אכלה ומדקה ושארא ברגליה (ברגלה) רפסה והיא משניה מן-כל-חיותא די קדמיה (קדמה) וקרנין עשר לה
8 I considered the horns, and, behold, there came up among them another horn, a little one, before which three of the first horns were plucked up by the roots; and, behold, in this horn were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things.   Ch MShThKL AUITh BQRNIE UELU QRN EChRI ZOIRA SLQTh BINIAUN (BINIAN) UThLTh MN-QRNIE QDMIThE EThOQRU (EThOQRA) MN-QDMIA (QDMA) UELU OININ KOINI ENShE BQRNE-DE UFM MMLL RBRBN   ח משתכל הוית בקרניא ואלו קרן אחרי זעירה סלקת ביניהון (ביניהן) ותלת מן-קרניא קדמיתא אתעקרו (אתעקרה) מן-קדמיה (קדמה) ואלו עינין כעיני אנשא בקרנא-דא ופם ממלל רברבן
9 I beheld till thrones were placed, and one that was ancient of days did sit: his raiment was as white snow, and the hair of his head like pure wool; his throne was fiery flames, and the wheels thereof burning fire.   T ChZA AUITh OD DI KRSUN RMIU UOThIQ IUMIN IThB LBUShA KThLG ChUR UShOR REShA KOMR NQE KRSIA ShBBIN DI-NUR GLGLUAI NUR DLQ   ט חזה הוית עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתב לבושה כתלג חור ושער ראשה כעמר נקא כרסיה שבבין די-נור גלגלוהי נור דלק
10 A fiery stream issued and came forth from before him; thousand thousands ministered to him, and ten thousand times ten thousand stood before him; the judgment was set, and the books were opened.   I NAR DI-NUR NGD UNFQ MN-QDMUAI ELF ELFIM (ELFIN) IShMShUNA URBU RBUN (RBBN) QDMUAI IQUMUN DINE IThB USFRIN FThIChU   י נהר די-נור נגד ונפק מן-קדמוהי אלף אלפים (אלפין) ישמשונה ורבו רבון (רבבן) קדמוהי יקומון דינא יתב וספרין פתיחו
11 I beheld at that time because of the voice of the great words which the horn spoke, I beheld even till the beast was slain, and its body destroyed, and it was given to be burned with fire.   IE ChZA AUITh BEDIN MN-QL MLIE RBRBThE DI QRNE MMLLA ChZA AUITh OD DI QTILTh ChIUThE UAUBD GShMA UIAIBTh LIQDTh EShE   יא חזה הוית באדין מן-קל מליא רברבתא די קרנא ממללה חזה הוית עד די קטילת חיותא והובד גשמה ויהיבת ליקדת אשא
12 As for the rest of the beasts, their dominion was taken away; yet their lives were prolonged for a season and a time.   IB UShER ChIUThE AODIU ShLTNAUN UERKA BChIIN IAIBTh LAUN OD-ZMN UODN   יב ושאר חיותא העדיו שלטנהון וארכה בחיין יהיבת להון עד-זמן ועדן
13 I saw in the night visions, and, behold, there came with the clouds of heaven one like to a son of man, and he came even to the Ancient of days, and he was brought near before Him.   IG ChZA AUITh BChZUI LILIE UERU OM-ONNI ShMIE KBR ENSh EThA AUE UOD-OThIQ IUMIE MTA UQDMUAI AQRBUAI   יג חזה הוית בחזוי ליליא וארו עם-ענני שמיא כבר אנש אתה הוא ועד-עתיק יומיא מטה וקדמוהי הקרבוהי
14 There was given him dominion, and glory, and a kingdom, that all the peoples, nations, and languages should serve him; his dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed.   ID ULA IAB ShLTN UIQR UMLKU UKL OMMIE EMIE ULShNIE LA IFLChUN ShLTNA ShLTN OLM DI-LE IODA UMLKUThA DI-LE ThThChBL   יד ולה יהב שלטן ויקר ומלכו וכל עממיא אמיא ולשניא לה יפלחון שלטנה שלטן עלם די-לא יעדה ומלכותה די-לא תתחבל
15 As for me Daniel, my spirit was pained in the middle of my body, and the visions of my head affrighted me.   TU EThKRITh RUChI ENA DNIEL BGU NDNA UChZUI REShI IBALNNI   טו אתכרית רוחי אנה דניאל בגו נדנה וחזוי ראשי יבהלנני
16 I came near to one of them that stood by, and asked him the truth concerning all this. So he told me, and made me know the interpretation of the things:   TZ QRBTh OL-ChD MN-QEMIE UITsIBE EBOE-MNA OL-KL-DNA UEMR-LI UFShR MLIE IAUDONNI   טז קרבת על-חד מן-קאמיא ויציבא אבעא-מנה על-כל-דנה ואמר-לי ופשר מליא יהודענני
17 'These great beasts, which are four, are four kings, that shall arise out of the earth.   IZ ELIN ChIUThE RBRBThE DI ENIN ERBO ERBOA MLKIN IQUMUN MN-EROE   יז אלין חיותא רברבתא די אנין ארבע ארבעה מלכין יקומון מן-ארעא
18 But the saints of the Most High shall receive the kingdom, and possess the kingdom for ever, even for ever and ever.'   ICh UIQBLUN MLKUThE QDIShI OLIUNIN UIChSNUN MLKUThE OD-OLME UOD OLM OLMIE   יח ויקבלון מלכותא קדישי עליונין ויחסנון מלכותא עד-עלמא ועד עלם עלמיא
19 Then I desired to know the truth concerning the fourth beast, which was diverse from all of them, exceeding terrible, whose teeth were of iron, and its nails of brass; which devoured, brake in pieces, and stamped the residue with its feet;   IT EDIN TsBITh LITsBE OL-ChIUThE RBIOIThE DI-AUTh ShNIA MN-KLAUN (KLAN) DChILA IThIRA ShNIA (ShNA) DI-FRZL UTFRIA (UTFRA) DI-NChSh EKLA MDQA UShERE BRGLIA (BRGLA) RFSA   יט אדין צבית ליצבא על-חיותא רביעיתא די-הות שניה מן-כלהון (כלהן) דחילה יתירה שניה (שנה) די-פרזל וטפריה (וטפרה) די-נחש אכלה מדקה ושארא ברגליה (ברגלה) רפסה
20 and concerning the ten horns that were on its head, and the other horn which came up, and before which three fell; even that horn that had eyes, and a mouth that spoke great things, whose appearance was greater than that of its fellows.   K UOL-QRNIE OShR DI BREShA UEChRI DI SLQTh UNFLU (UNFLA) MN-QDMIA (QDMA) ThLTh UQRNE DKN UOININ LA UFM MMLL RBRBN UChZUA RB MN-ChBRThA   כ ועל-קרניא עשר די בראשה ואחרי די סלקת ונפלו (ונפלה) מן-קדמיה (קדמה) תלת וקרנא דכן ועינין לה ופם ממלל רברבן וחזוה רב מן-חברתה
21 I beheld, and the same horn made war with the saints, and prevailed against them;   KE ChZA AUITh UQRNE DKN OBDE QRB OM-QDIShIN UIKLA LAN   כא חזה הוית וקרנא דכן עבדא קרב עם-קדישין ויכלה להן
22 until the Ancient of days came, and judgment was given for the saints of the Most High; and the time came, and the saints possessed the kingdom.   KB OD DI-EThA OThIQ IUMIE UDINE IAB LQDIShI OLIUNIN UZMNE MTA UMLKUThE AChSNU QDIShIN   כב עד די-אתה עתיק יומיא ודינא יהב לקדישי עליונין וזמנא מטה ומלכותא החסנו קדישין
23 Thus he said: 'The fourth beast shall be a fourth kingdom on earth, which shall be diverse from all the kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down, and break it in pieces.   KG KN EMR ChIUThE RBIOIThE MLKU RBIOIA (RBIOEA) ThAUE BEROE DI ThShNE MN-KL-MLKUThE UThEKL KL-EROE UThDUShNA UThDQNA   כג כן אמר חיותא רביעיתא מלכו רביעיה (רביעאה) תהוא בארעא די תשנא מן-כל-מלכותא ותאכל כל-ארעא ותדושנה ותדקנה
24 As for the ten horns, out of this kingdom shall ten kings arise; and another shall arise after them; and he shall be diverse from the former, and he shall put down three kings.   KD UQRNIE OShR MNA MLKUThE OShRA MLKIN IQMUN UEChRN IQUM EChRIAN UAUE IShNE MN-QDMIE UThLThA MLKIN IAShFL   כד וקרניא עשר מנה מלכותא עשרה מלכין יקמון ואחרן יקום אחריהן והוא ישנא מן-קדמיא ותלתה מלכין יהשפל
25 He shall speak words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High; and he shall think to change the seasons and the law; and they shall be given into his hand until a time and times and half a time.   KA UMLIN LTsD OLIE (OLEA) IMLL ULQDIShI OLIUNIN IBLE UISBR LAShNIA ZMNIN UDTh UIThIABUN BIDA OD-ODN UODNIN UFLG ODN   כה ומלין לצד עליא (עלאה) ימלל ולקדישי עליונין יבלא ויסבר להשניה זמנין ודת ויתיהבון בידה עד-עדן ועדנין ופלג עדן
26 But the judgment shall sit, and his dominions shall be taken away, to be consumed and to be destroy to the end.   KU UDINE IThB UShLTNA IAODUN LAShMDA ULAUBDA OD-SUFE   כו ודינא יתב ושלטנה יהעדון להשמדה ולהובדה עד-סופא
27 The kingdom and the dominion, and the greatness of the kingdoms under the whole heaven, shall be given to the people of the saints of the Most High; their kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey them.'   KZ UMLKUThE UShLTNE URBUThE DI MLKUTh ThChUTh KL-ShMIE IAIBTh LOM QDIShI OLIUNIN MLKUThA MLKUTh OLM UKL ShLTNIE LA IFLChUN UIShThMOUN   כז ומלכותא ושלטנא ורבותא די מלכות תחות כל-שמיא יהיבת לעם קדישי עליונין מלכותה מלכות עלם וכל שלטניא לה יפלחון וישתמעון
28 Here is the end of the matter. As for me Daniel, my thoughts much affrighted me, and my countenance was changed in me; but I kept the matter in my heart.   KCh OD-KA SUFE DI-MLThE ENA DNIEL ShGIE ROIUNI IBALNNI UZIUI IShThNUN OLI UMLThE BLBI NTRTh   כח עד-כה סופא די-מלתא אנה דניאל שגיא רעיוני יבהלנני וזיוי ישתנון עלי ומלתא בלבי נטרת

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18