Daniel 5 - DNIEL - דניאל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Belshazzar's Feast

1 Belshazzar the king made a great feast to a thousand of his lords, and drank wine before the thousand.   E BLShETsR MLKE OBD LChM RB LRBRBNUAI ELF ULQBL ELFE ChMRE ShThA   א בלשאצר מלכא עבד לחם רב לרברבנוהי אלף ולקבל אלפא חמרא שתה
2 Belshazzar, while he tasted the wine, commanded to bring the golden and silver vessels which Nebuchadnezzar his father had taken out of the temple which was in Jerusalem; that the king and his lords, his consorts and his concubines, might drink therein.   B BLShETsR EMR BTOM ChMRE LAIThIA LMENI DABE UKSFE DI ANFQ NBUKDNTsR EBUAI MN-AIKLE DI BIRUShLM UIShThUN BAUN MLKE URBRBNUAI ShGLThA ULChNThA   ב בלשאצר אמר בטעם חמרא להיתיה למאני דהבא וכספא די הנפק נבוכדנצר אבוהי מן-היכלא די בירושלם וישתון בהון מלכא ורברבנוהי שגלתה ולחנתה
3 Then they brought the golden vessels that were taken out of the temple of the house of God which was at Jerusalem; and the king, and his lords, his consorts and his concubines, drank in them.   G BEDIN AIThIU MENI DABE DI ANFQU MN-AIKLE DI-BITh ELAE DI BIRUShLM UEShThIU BAUN MLKE URBRBNUAI ShGLThA ULChNThA   ג באדין היתיו מאני דהבא די הנפקו מן-היכלא די-בית אלהא די בירושלם ואשתיו בהון מלכא ורברבנוהי שגלתה ולחנתה
4 They drank wine, and praised the gods of gold, and of silver, of brass, of iron, of wood, and of stone.   D EShThIU ChMRE UShBChU LELAI DABE UKSFE NChShE FRZLE EOE UEBNE   ד אשתיו חמרא ושבחו לאלהי דהבא וכספא נחשא פרזלא אעא ואבנא
5 In the same hour came forth fingers of a man's hand, and wrote over against the candlestick on the plaster of the wall of the king's palace; and the king saw the palm of the hand that wrote.   A BA-ShOThA NFQU (NFQA) ETsBON DI ID-ENSh UKThBN LQBL NBRShThE OL-GIRE DI-KThL AIKLE DI MLKE UMLKE ChZA FS IDE DI KThBA   ה בה-שעתה נפקו (נפקה) אצבען די יד-אנש וכתבן לקבל נברשתא על-גירא די-כתל היכלא די מלכא ומלכא חזה פס ידא די כתבה
6 Then the king's countenance was changed in him, and his thoughts affrighted him; and the joints of his loins were loosed, and his knees smote one against another.   U EDIN MLKE ZIUAI ShNUAI UROINAI IBALUNA UQTRI ChRTsA MShThRIN UERKBThA DE LDE NQShN   ו אדין מלכא זיוהי שנוהי ורעינהי יבהלונה וקטרי חרצה משתרין וארכבתה דא לדא נקשן
7 The king cried aloud to bring in the enchanters, the Chaldeans, and the astrologers. The king spoke and said to the wise men of Babylon: 'Whosoever shall read this writing, and declare to me the interpretation thereof, shall be clothed with purple, and have a chain of gold about his neck, and shall rule as one of three in the kingdom.'   Z QRE MLKE BChIL LAOLA LEShFIE KShDIE (KShDEI) UGZRIE ONA MLKE UEMR LChKIMI BBL DI KL-ENSh DI-IQRA KThBA DNA UFShRA IChUNNI ERGUNE ILBSh UAMNUKE (UAMNIKE) DI-DABE OL-TsUERA UThLThI BMLKUThE IShLT   ז קרא מלכא בחיל להעלה לאשפיא כשדיא (כשדאי) וגזריא ענה מלכא ואמר לחכימי בבל די כל-אנש די-יקרה כתבה דנה ופשרה יחונני ארגונא ילבש והמנוכא (והמניכא) די-דהבא על-צוארה ותלתי במלכותא ישלט
8 Then came in all the king's wise men: but they could not read the writing, nor make known to the king the interpretation.   Ch EDIN OLLIN (OLIN) KL ChKIMI MLKE ULE-KALIN KThBE LMQRE UFShRE (UFShRA) LAUDOA LMLKE   ח אדין עללין (עלין) כל חכימי מלכא ולא-כהלין כתבא למקרא ופשרא (ופשרה) להודעה למלכא
9 Then was king Belshazzar greatly affrighted, and his countenance was changed in him, and his lords were perplexed.   T EDIN MLKE BLShETsR ShGIE MThBAL UZIUAI ShNIN OLUAI URBRBNUAI MShThBShIN   ט אדין מלכא בלשאצר שגיא מתבהל וזיוהי שנין עלוהי ורברבנוהי משתבשין
10 Now the queen by reason of the words of the king and his lords came into the banquet house; the queen spoke and said: 'O king, live for ever! let not your thoughts affright you, nor let your countenance be changed;   I MLKThE LQBL MLI MLKE URBRBNUAI LBITh MShThIE OLLTh (OLTh) ONTh MLKThE UEMRTh MLKE LOLMIN ChII EL-IBALUK ROIUNK UZIUIK (UZIUK) EL-IShThNU   י מלכתא לקבל מלי מלכא ורברבנוהי לבית משתיא עללת (עלת) ענת מלכתא ואמרת מלכא לעלמין חיי אל-יבהלוך רעיונך וזיויך (וזיוך) אל-ישתנו
11 there is a man in your kingdom, in whom is the spirit of the holy gods; and in the days of your father light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods, was found in him; and the king Nebuchadnezzar your father, the king, I say, your father, made him master of the magicians, enchanters, Chaldeans, and astrologers;   IE EIThI GBR BMLKUThK DI RUCh ELAIN QDIShIN BA UBIUMI EBUK NAIRU UShKLThNU UChKMA KChKMTh-ELAIN AShThKChTh BA UMLKE NBKDNTsR EBUK RB ChRTMIN EShFIN KShDEIN GZRIN AQIMA EBUK MLKE   יא איתי גבר במלכותך די רוח אלהין קדישין בה וביומי אבוך נהירו ושכלתנו וחכמה כחכמת-אלהין השתכחת בה ומלכא נבכדנצר אבוך רב חרטמין אשפין כשדאין גזרין הקימה אבוך מלכא
12 forasmuch as a surpassing spirit, and knowledge, and understanding, interpreting of dreams, and declaring of riddles, and loosing of knots, were found in the same Daniel, whom the king named Belteshazzar. Now let Daniel be called, and he will declare the interpretation.'   IB KL-QBL DI RUCh IThIRA UMNDO UShKLThNU MFShR ChLMIN UEChUITh EChIDN UMShRE QTRIN AShThKChTh BA BDNIEL DI-MLKE ShM-ShMA BLTShETsR KON DNIEL IThQRI UFShRA IAChUA   יב כל-קבל די רוח יתירה ומנדע ושכלתנו מפשר חלמין ואחוית אחידן ומשרא קטרין השתכחת בה בדניאל די-מלכא שם-שמה בלטשאצר כען דניאל יתקרי ופשרה יהחוה
13 Then was Daniel brought in before the king. The king spoke and said to Daniel: 'Are you Daniel, who is of the children of the captivity of Judah, whom the king my father brought out of Judah?   IG BEDIN DNIEL AOL QDM MLKE ONA MLKE UEMR LDNIEL ENThA- (ENTh-) AUE DNIEL DI-MN-BNI GLUThE DI IAUD DI AIThI MLKE EBI MN-IAUD   יג באדין דניאל העל קדם מלכא ענה מלכא ואמר לדניאל אנתה- (אנת-) הוא דניאל די-מן-בני גלותא די יהוד די היתי מלכא אבי מן-יהוד
14 I have heard of you, that the spirit of the gods is in you, and that light and understanding and surpassing wisdom is found in you.   ID UShMOTh OLIK (OLK) DI RUCh ELAIN BK UNAIRU UShKLThNU UChKMA IThIRA AShThKChTh BK   יד ושמעת עליך (עלך) די רוח אלהין בך ונהירו ושכלתנו וחכמה יתירה השתכחת בך
15 Now the wise men, the enchanters, have been brought in before me, that they should read this writing, and make known to me the interpretation thereof; but they could not declare the interpretation of the thing.   TU UKON AOLU QDMI ChKIMIE EShFIE DI-KThBA DNA IQRUN UFShRA LAUDOThNI ULE-KALIN FShR-MLThE LAChUIA   טו וכען העלו קדמי חכימיא אשפיא די-כתבה דנה יקרון ופשרה להודעתני ולא-כהלין פשר-מלתא להחויה
16 But I have heard of you, that you can give interpretations, and loose knots; now if you can read the writing, and make known to me the interpretation thereof, you shall be clothed with purple, and have a chain of gold about your neck, and shall rule as one of three in the kingdom.'   TZ UENA ShMOTh OLIK (OLK) DI-ThUKL (ThKUL) FShRIN LMFShR UQTRIN LMShRE KON AN ThUKL (ThKUL) KThBE LMQRE UFShRA LAUDOUThNI ERGUNE ThLBSh UAMUNKE (UAMNIKE) DI-DABE OL-TsUERK UThLThE BMLKUThE ThShLT   טז ואנה שמעת עליך (עלך) די-תוכל (תכול) פשרין למפשר וקטרין למשרא כען הן תוכל (תכול) כתבא למקרא ופשרה להודעותני ארגונא תלבש והמונכא (והמניכא) די-דהבא על-צוארך ותלתא במלכותא תשלט
17 Then Daniel answered and said before the king: 'Let your gifts be to yourself, and give your rewards to another; nevertheless I will read the writing to the king, and make known to him the interpretation.   IZ BEDIN ONA DNIEL UEMR QDM MLKE MThNThK LK LAUIN UNBZBIThK LEChRN AB BRM KThBE EQRE LMLKE UFShRE EAUDONA   יז באדין ענה דניאל ואמר קדם מלכא מתנתך לך להוין ונבזביתך לאחרן הב ברם כתבא אקרא למלכא ופשרא אהודענה
18 O you king, God Most High gave Nebuchadnezzar your father the kingdom, and greatness, and glory, and majesty;   ICh ENThA (ENTh) MLKE ELAE OLIE (OLEA) MLKUThE URBUThE UIQRE UADRE IAB LNBKDNTsR EBUK   יח אנתה (אנת) מלכא אלהא עליא (עלאה) מלכותא ורבותא ויקרא והדרא יהב לנבכדנצר אבוך
19 and because of the greatness that He gave him, all the peoples, nations, and languages trembled and feared before him: whom he would he slew, and whom he would he kept alive; and whom he would he raised up, and whom he would he put down.   IT UMN-RBUThE DI IAB-LA KL OMMIE EMIE ULShNIE AUU ZEOIN (ZIOIN) UDChLIN MN-QDMUAI DI-AUE TsBE AUA QTL UDI-AUA TsBE AUA MChE UDI-AUA TsBE AUA MRIM UDI-AUE TsBE AUE MShFL   יט ומן-רבותא די יהב-לה כל עממיא אמיא ולשניא הוו זאעין (זיעין) ודחלין מן-קדמוהי די-הוא צבא הוה קטל ודי-הוה צבא הוה מחא ודי-הוה צבא הוה מרים ודי-הוא צבא הוא משפל
20 But when his heart was lifted up, and his spirit was hardened that he dealt proudly, he was deposed from his kingly throne, and his glory was taken from him;   K UKDI RM LBBA URUChA ThQFTh LAZDA ANChTh MN-KRSE MLKUThA UIQRA AODIU MNA   כ וכדי רם לבבה ורוחה תקפת להזדה הנחת מן-כרסא מלכותה ויקרה העדיו מנה
21 and he was driven from the sons of men, and his heart was made like the beasts, and his dwelling was with the wild asses; he was fed with grass like oxen, and his body was wet with the dew of heaven; until he knew that God Most High rules in the kingdom of men, and that He sets up over it whomsoever He will.   KE UMN-BNI ENShE TRID ULBBA OM-ChIUThE ShUI (ShUIU) UOM-ORDIE MDRA OShBE KThURIN ITOMUNA UMTL ShMIE GShMA ITsTBO OD DI-IDO DI-ShLIT ELAE OLIE (OLEA) BMLKUTh ENShE ULMN-DI ITsBE IAQIM OLIA (OLA)   כא ומן-בני אנשא טריד ולבבה עם-חיותא שוי (שויו) ועם-ערדיא מדרה עשבא כתורין יטעמונה ומטל שמיא גשמה יצטבע עד די-ידע די-שליט אלהא עליא (עלאה) במלכות אנשא ולמן-די יצבא יהקים עליה (עלה)
22 You his son, O Belshazzar, have not humbled your heart, though you knew all this;   KB UENThA (UENTh) BRA BLShETsR LE AShFLTh LBBK KL-QBL DI KL-DNA IDOTh   כב ואנתה (ואנת) ברה בלשאצר לא השפלת לבבך כל-קבל די כל-דנה ידעת
23 but have lifted up yourself against the Lord of heaven; and they have brought the vessels of His house before you, and you and your lords, your consorts and your concubines, have drunk wine in them; and you have praised the gods of silver, and gold, of brass, iron, wood, and stone, which see not, nor hear, nor know; and the God in whose hand your breath is, and whose are all your ways, have you not glorified;   KG UOL MRE-ShMIE AThRUMMTh ULMENIE DI-BIThA AIThIU QDMIK (QDMK) UENThA (UENTh) URBRBNIK (URBRBNK) ShGLThK ULChNThK ChMRE ShThIN BAUN ULELAI KSFE-UDABE NChShE FRZLE EOE UEBNE DI LE-ChZIN ULE-ShMOIN ULE IDOIN ShBChTh ULELAE DI-NShMThK BIDA UKL-ERChThK LA LE ADRTh   כג ועל מרא-שמיא התרוממת ולמאניא די-ביתה היתיו קדמיך (קדמך) ואנתה (ואנת) ורברבניך (ורברבנך) שגלתך ולחנתך חמרא שתין בהון ולאלהי כספא-ודהבא נחשא פרזלא אעא ואבנא די לא-חזין ולא-שמעין ולא ידעין שבחת ולאלהא די-נשמתך בידה וכל-ארחתך לה לא הדרת
24 then was the palm of the hand sent from before Him, and this writing was inscribed.   KD BEDIN MN-QDMUAI ShLICh FSE DI-IDE UKThBE DNA RShIM   כד באדין מן-קדמוהי שליח פסא די-ידא וכתבא דנה רשים
25 This is the writing that was inscribed: MENE MENE, TEKEL UPHARSIN.   KA UDNA KThBE DI RShIM MNE MNE ThQL UFRSIN   כה ודנה כתבא די רשים מנא מנא תקל ופרסין
26 This is the interpretation of the thing: MENE, God has numbered your kingdom, and brought it to an end.   KU DNA FShR-MLThE MNE MNA-ELAE MLKUThK UAShLMA   כו דנה פשר-מלתא מנא מנה-אלהא מלכותך והשלמה
27 TEKEL, You are weighed in the balances, and are found wanting.   KZ ThQL ThQILTh BMEZNIE UAShThKChTh ChSIR   כז תקל תקילת במאזניא והשתכחת חסיר
28 PERES, your kingdom is divided, and given to the Medes and Persians.'   KCh FRS FRISTh MLKUThK UIAIBTh LMDI UFRS   כח פרס פריסת מלכותך ויהיבת למדי ופרס
29 Then commanded Belshazzar, and they clothed Daniel with purple, and put a chain of gold about his neck, and made proclamation concerning him, that he should rule as one of three in the kingdom.   KT BEDIN EMR BLShETsR UALBShU LDNIEL ERGUNE UAMNUKE (UAMNIKE) DI-DABE OL-TsUERA UAKRZU OLUAI DI-LAUE ShLIT ThLThE BMLKUThE   כט באדין אמר בלשאצר והלבשו לדניאל ארגונא והמנוכא (והמניכא) די-דהבא על-צוארה והכרזו עלוהי די-להוא שליט תלתא במלכותא
30 In that night Belshazzar the Chaldean king was slain.   L BA BLILIE QTIL BLEShTsR MLKE KShDIE (KShDEA)   ל בה בליליא קטיל בלאשצר מלכא כשדיא (כשדאה)

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18