Daniel 11 - DNIEL - דניאל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Conflicts to Come

1 As for me, in the first year of Darius the Mede, I stood up to be a supporter and a stronghold to him.   E UENI BShNTh EChTh LDRIUSh AMDI OMDI LMChZIQ ULMOUZ LU   א ואני בשנת אחת לדריוש המדי עמדי למחזיק ולמעוז לו
2 Now will I declare to you the truth. Behold, there shall stand up yet three kings in Persia; and the fourth shall be far richer than they all; and when he is waxed strong through his riches, he shall stir up all against the realm of Greece.   B UOThA EMTh EGID LK ANA-OUD ShLShA MLKIM OMDIM LFRS UARBIOI IOShIR OShR-GDUL MKL UKChZQThU BOShRU IOIR AKL ETh MLKUTh IUN   ב ועתה אמת אגיד לך הנה-עוד שלשה מלכים עמדים לפרס והרביעי יעשיר עשר-גדול מכל וכחזקתו בעשרו יעיר הכל את מלכות יון
3 A mighty king shall stand up, that shall rule with great dominion, and do according to his will.   G UOMD MLK GBUR UMShL MMShL RB UOShA KRTsUNU   ג ועמד מלך גבור ומשל ממשל רב ועשה כרצונו
4 When he shall stand up, his kingdom shall be broken, and shall be divided toward the four winds of heaven; but not to his posterity, nor according to his dominion wherewith he ruled; for his kingdom shall be plucked up, even for others beside those.   D UKOMDU ThShBR MLKUThU UThChTs LERBO RUChUTh AShMIM ULE LEChRIThU ULE KMShLU EShR MShL KI ThNThSh MLKUThU ULEChRIM MLBD-ELA   ד וכעמדו תשבר מלכותו ותחץ לארבע רוחות השמים ולא לאחריתו ולא כמשלו אשר משל כי תנתש מלכותו ולאחרים מלבד-אלה
5 The king of the south shall be strong, and one of his princes; and he shall be strong above him, and have dominion; his dominion shall be a great dominion.   A UIChZQ MLK-ANGB UMN-ShRIU UIChZQ OLIU UMShL MMShL RB MMShLThU   ה ויחזק מלך-הנגב ומן-שריו ויחזק עליו ומשל ממשל רב ממשלתו
6 At the end of years they shall join themselves together; and the daughter of the king of the south shall come to the king of the north to make an agreement; but she shall not retain the strength of her arm; neither shall he stand, nor his arm; but she shall be given up, and they that brought her, and he that begot her, and he that obtained her in those times.   U ULQTs ShNIM IThChBRU UBTh MLK-ANGB ThBUE EL-MLK ATsFUN LOShUTh MIShRIM ULE-ThOTsR KUCh AZRUO ULE IOMD UZROU UThNThN AIE UMBIEIA UAILDA UMChZQA BOThIM   ו ולקץ שנים יתחברו ובת מלך-הנגב תבוא אל-מלך הצפון לעשות מישרים ולא-תעצר כוח הזרוע ולא יעמד וזרעו ותנתן היא ומביאיה והילדה ומחזקה בעתים
7 But one of the shoots of her roots shall stand up in his place, and shall come to the army, and shall enter into the stronghold of the king of the north, and shall deal with them, and shall prevail;   Z UOMD MNTsR ShRShIA KNU UIBE EL-AChIL UIBE BMOUZ MLK ATsFUN UOShA BAM UAChZIQ   ז ועמד מנצר שרשיה כנו ויבא אל-החיל ויבא במעוז מלך הצפון ועשה בהם והחזיק
8 and also their gods, with their molten images, and with their precious vessels of silver and of gold, shall he bring into captivity into Egypt; and he shall desist some years from the king of the north.   Ch UGM ELAIAM OM-NSKIAM OM-KLI ChMDThM KSF UZAB BShBI IBE MTsRIM UAUE ShNIM IOMD MMLK ATsFUN   ח וגם אלהיהם עם-נסכיהם עם-כלי חמדתם כסף וזהב בשבי יבא מצרים והוא שנים יעמד ממלך הצפון
9 He shall come into the kingdom of the king of the south, but he shall return into his own land.   T UBE BMLKUTh MLK ANGB UShB EL-EDMThU   ט ובא במלכות מלך הנגב ושב אל-אדמתו
10 His sons shall stir themselves up, and shall assemble a multitude of great forces, and he shall come on, and overflow, as he passes through; and he shall return and stir himself up, even to his stronghold.   I UBNU IThGRU UESFU AMUN ChILIM RBIM UBE BUE UShTF UOBR UIShB UIThGRU (UIThGRA) OD-MOZA   י ובנו יתגרו ואספו המון חילים רבים ובא בוא ושטף ועבר וישב ויתגרו (ויתגרה) עד-מעזה
11 The king of the south shall be moved with choler, and shall come forth and fight with him, even with the king of the north; and he shall set forth a great multitude, but the multitude shall be given into his hand.   IE UIThMRMR MLK ANGB UITsE UNLChM OMU OM-MLK ATsFUN UAOMID AMUN RB UNThN AAMUN BIDU   יא ויתמרמר מלך הנגב ויצא ונלחם עמו עם-מלך הצפון והעמיד המון רב ונתן ההמון בידו
12 and the multitude shall be carried away, and his heart shall be lifted up; and he shall cast down tens of thousands; but he shall not prevail.   IB UNShE AAMUN IRUM (URM) LBBU UAFIL RBEUTh ULE IOUZ   יב ונשא ההמון ירום (ורם) לבבו והפיל רבאות ולא יעוז
13 The king of the north shall again set forth a multitude, greater than the former; and he shall come on at the end of the times, even of years, with a great army and with much substance.   IG UShB MLK ATsFUN UAOMID AMUN RB MN-AREShUN ULQTs AOThIM ShNIM IBUE BUE BChIL GDUL UBRKUSh RB   יג ושב מלך הצפון והעמיד המון רב מן-הראשון ולקץ העתים שנים יבוא בוא בחיל גדול וברכוש רב
14 In those times there shall many stand up against the king of the south; also the children of the violent among your people shall lift themselves up to establish the vision; but they shall stumble.   ID UBOThIM AAM RBIM IOMDU OL-MLK ANGB UBNI FRITsI OMK INShEU LAOMID ChZUN UNKShLU   יד ובעתים ההם רבים יעמדו על-מלך הנגב ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו
15 The king of the north shall come, and cast up a mound, and take a well-fortified city; and the arms of the south shall not withstand; and as for his chosen people, there shall be no strength in them to withstand.   TU UIBE MLK ATsFUN UIShFK SULLA ULKD OIR MBTsRUTh UZROUTh ANGB LE IOMDU UOM MBChRIU UEIN KCh LOMD   טו ויבא מלך הצפון וישפך סוללה ולכד עיר מבצרות וזרעות הנגב לא יעמדו ועם מבחריו ואין כח לעמד
16 But he that comes against him shall do according to his own will, and none shall stand before him; and he shall stand in the beauteous land, and in his hand shall be extermination.   TZ UIOSh ABE ELIU KRTsUNU UEIN OUMD LFNIU UIOMD BERTs-ATsBI UKLA BIDU   טז ויעש הבא אליו כרצונו ואין עומד לפניו ויעמד בארץ-הצבי וכלה בידו
17 He shall set his face to come with the strength of his whole kingdom, but shall make an agreement with him; and he shall give him the daughter of women, to destroy it; but it shall not stand, neither be for him.   IZ UIShM FNIU LBUE BThQF KL-MLKUThU UIShRIM OMU UOShA UBTh ANShIM IThN-LU LAShChIThA ULE ThOMD ULE-LU ThAIA   יז וישם פניו לבוא בתקף כל-מלכותו וישרים עמו ועשה ובת הנשים יתן-לו להשחיתה ולא תעמד ולא-לו תהיה
18 After this shall he set his face to the isles, and shall take many; but a captain shall cause the reproach offered by him to cease; yes, he shall cause his own reproach to return on him.   ICh UIShB (UIShM) FNIU LEIIM ULKD RBIM UAShBITh QTsIN ChRFThU LU BLThI ChRFThU IShIB LU   יח וישב (וישם) פניו לאיים ולכד רבים והשבית קצין חרפתו לו בלתי חרפתו ישיב לו
19 Then he shall turn his face toward the strongholds of his own land; but he shall stumble and fall, and shall not be found.   IT UIShB FNIU LMOUZI ERTsU UNKShL UNFL ULE IMTsE   יט וישב פניו למעוזי ארצו ונכשל ונפל ולא ימצא
20 Then shall stand up in his place one that shall cause an exactor to pass through the glory of the kingdom; but within few days he shall be destroyed, neither in anger, nor in battle.   K UOMD OL-KNU MOBIR NUGSh ADR MLKUTh UBIMIM EChDIM IShBR ULE BEFIM ULE BMLChMA   כ ועמד על-כנו מעביר נוגש הדר מלכות ובימים אחדים ישבר ולא באפים ולא במלחמה
21 In his place shall stand up a contemptible person, on whom had not been conferred the majesty of the kingdom; but he shall come in time of security, and shall obtain the kingdom by blandishments.   KE UOMD OL-KNU NBZA ULE-NThNU OLIU AUD MLKUTh UBE BShLUA UAChZIQ MLKUTh BChLQLQUTh   כא ועמד על-כנו נבזה ולא-נתנו עליו הוד מלכות ובא בשלוה והחזיק מלכות בחלקלקות
22 The arms of the flood shall be swept away from before him, and shall be broken; yes, also the prince of the covenant.   KB UZROUTh AShTF IShTFU MLFNIU UIShBRU UGM NGID BRITh   כב וזרעות השטף ישטפו מלפניו וישברו וגם נגיד ברית
23 After the league made with him he shall work deceitfully; and he shall come up and become strong, with a little nation.   KG UMN-AThChBRUTh ELIU IOShA MRMA UOLA UOTsM BMOT-GUI   כג ומן-התחברות אליו יעשה מרמה ועלה ועצם במעט-גוי
24 In time of security shall he come even on the fattest places of the province; and he shall do that which his fathers have not done, nor his fathers' fathers: he shall scatter among them prey, and spoil, and substance; yes, he shall devise his devices against fortresses, but only until the time.   KD BShLUA UBMShMNI MDINA IBUE UOShA EShR LE-OShU EBThIU UEBUTh EBThIU BZA UShLL URKUSh LAM IBZUR UOL MBTsRIM IChShB MChShBThIU UOD-OTh   כד בשלוה ובמשמני מדינה יבוא ועשה אשר לא-עשו אבתיו ואבות אבתיו בזה ושלל ורכוש להם יבזור ועל מבצרים יחשב מחשבתיו ועד-עת
25 He shall stir up his power and his courage against the king of the south with a great army; and the king of the south shall stir himself up to battle with a very great and mighty army; but he shall not stand, for they shall devise devices against him.   KA UIOR KChU ULBBU OL-MLK ANGB BChIL GDUL UMLK ANGB IThGRA LMLChMA BChIL-GDUL UOTsUM OD-MED ULE IOMD KI-IChShBU OLIU MChShBUTh   כה ויער כחו ולבבו על-מלך הנגב בחיל גדול ומלך הנגב יתגרה למלחמה בחיל-גדול ועצום עד-מאד ולא יעמד כי-יחשבו עליו מחשבות
26 Yes, they that eat of his food shall destroy him, and his army shall be swept away; and many shall fall down slain.   KU UEKLI FTh-BGU IShBRUAU UChILU IShTUF UNFLU ChLLIM RBIM   כו ואכלי פת-בגו ישברוהו וחילו ישטוף ונפלו חללים רבים
27 As for both these kings, their hearts shall be to do mischief, and they shall speak lies at one table; but it shall not prosper, for the end remains yet for the time appointed.   KZ UShNIAM AMLKIM LBBM LMRO UOL-ShLChN EChD KZB IDBRU ULE ThTsLCh KI-OUD QTs LMUOD   כז ושניהם המלכים לבבם למרע ועל-שלחן אחד כזב ידברו ולא תצלח כי-עוד קץ למועד
28 He shall return to his own land with great substance; and his heart shall be against the holy covenant; and he shall do his pleasure, and return to his own land.   KCh UIShB ERTsU BRKUSh GDUL ULBBU OL-BRITh QDSh UOShA UShB LERTsU   כח וישב ארצו ברכוש גדול ולבבו על-ברית קדש ועשה ושב לארצו
29 At the time appointed he shall return, and come into the south; but it shall not be in the latter time as it was in the former.   KT LMUOD IShUB UBE BNGB ULE-ThAIA KREShNA UKEChRUNA   כט למועד ישוב ובא בנגב ולא-תהיה כראשנה וכאחרונה
30 For ships of Kittim shall come against him, and he shall be cowed, and he shall return, and have indignation against the holy covenant, and shall do his pleasure; and he shall return, and have regard to them that forsake the holy covenant.   L UBEU BU TsIIM KThIM UNKEA UShB UZOM OL-BRITh-QUDSh UOShA UShB UIBN OL-OZBI BRITh QDSh   ל ובאו בו ציים כתים ונכאה ושב וזעם על-ברית-קודש ועשה ושב ויבן על-עזבי ברית קדש
31 Arms shall stand on his part, and they shall profane the sanctuary, even the stronghold, and shall take away the continual burnt-offering, and they shall set up the detestable thing that causes appalment.   LE UZROIM MMNU IOMDU UChLLU AMQDSh AMOUZ UASIRU AThMID UNThNU AShQUTs MShMM   לא וזרעים ממנו יעמדו וחללו המקדש המעוז והסירו התמיד ונתנו השקוץ משמם
32 Such as do wickedly against the covenant shall be corrupt by blandishments; but the people that know their God shall show strength, and prevail.   LB UMRShIOI BRITh IChNIF BChLQUTh UOM IDOI ELAIU IChZQU UOShU   לב ומרשיעי ברית יחניף בחלקות ועם ידעי אלהיו יחזקו ועשו
33 They that are wise among the people shall cause the many to understand; yet they shall stumble by the sword and by flame, by captivity and by spoil, many days.   LG UMShKILI OM IBINU LRBIM UNKShLU BChRB UBLABA BShBI UBBZA IMIM   לג ומשכילי עם יבינו לרבים ונכשלו בחרב ובלהבה בשבי ובבזה ימים
34 Now when they shall stumble, they shall be helped with a little help; but many shall join themselves to them with blandishments.   LD UBAKShLM IOZRU OZR MOT UNLUU OLIAM RBIM BChLQLQUTh   לד ובהכשלם יעזרו עזר מעט ונלוו עליהם רבים בחלקלקות
35 Some of them that are wise shall stumble, to refine among them, and to purify, and to make white, even to the time of the end; for it is yet for the time appointed.   LA UMN-AMShKILIM IKShLU LTsRUF BAM ULBRR ULLBN OD-OTh QTs KI-OUD LMUOD   לה ומן-המשכילים יכשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד-עת קץ כי-עוד למועד
36 The king shall do according to his will; and he shall exalt himself, and magnify himself above every god, and shall speak strange things against the God of gods; and he shall prosper till the indignation be accomplished; for that which is determined shall be done.   LU UOShA KRTsNU AMLK UIThRUMM UIThGDL OL-KL-EL UOL EL ELIM IDBR NFLEUTh UATsLICh OD-KLA ZOM KI NChRTsA NOShThA   לו ועשה כרצנו המלך ויתרומם ויתגדל על-כל-אל ועל אל אלים ידבר נפלאות והצליח עד-כלה זעם כי נחרצה נעשתה
37 Neither shall he regard the gods of his fathers; and neither the desire of women, nor any god, shall he regard; for he shall magnify himself above all.   LZ UOL-ELAI EBThIU LE IBIN UOL-ChMDTh NShIM UOL-KL-ELUA LE IBIN KI OL-KL IThGDL   לז ועל-אלהי אבתיו לא יבין ועל-חמדת נשים ועל-כל-אלוה לא יבין כי על-כל יתגדל
38 But in his place shall he honour the god of strongholds; and a god whom his fathers knew not shall he honour with gold, and silver, and with precious stones, and costly things.   LCh ULELA MOZIM OL-KNU IKBD ULELUA EShR LE-IDOAU EBThIU IKBD BZAB UBKSF UBEBN IQRA UBChMDUTh   לח ולאלה מעזים על-כנו יכבד ולאלוה אשר לא-ידעהו אבתיו יכבד בזהב ובכסף ובאבן יקרה ובחמדות
39 He shall deal with the strong fortresses with the help of a foreign god; whom he shall acknowledge, shall increase glory; and he shall cause them to rule over many, and shall divide the land for a price.   LT UOShA LMBTsRI MOZIM OM-ELUA NKR EShR AKIR (IKIR) IRBA KBUD UAMShILM BRBIM UEDMA IChLQ BMChIR   לט ועשה למבצרי מעזים עם-אלוה נכר אשר הכיר (יכיר) ירבה כבוד והמשילם ברבים ואדמה יחלק במחיר
40 At the time of the end shall the king of the south push at him; and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, and with horsemen, and with many ships; and he shall enter into the countries, and shall overflow, as he passes through.   M UBOTh QTs IThNGCh OMU MLK ANGB UIShThOR OLIU MLK ATsFUN BRKB UBFRShIM UBENIUTh RBUTh UBE BERTsUTh UShTF UOBR   מ ובעת קץ יתנגח עמו מלך הנגב וישתער עליו מלך הצפון ברכב ובפרשים ובאניות רבות ובא בארצות ושטף ועבר
41 He shall enter also into the beauteous land, and many countries shall be overthrown; but these shall be delivered out of his hand, Edom, and Moab, and the chief of the children of Ammon.   ME UBE BERTs ATsBI URBUTh IKShLU UELA IMLTU MIDU EDUM UMUEB UREShITh BNI OMUN   מא ובא בארץ הצבי ורבות יכשלו ואלה ימלטו מידו אדום ומואב וראשית בני עמון
42 He shall stretch forth his hand also on the countries; and the land of Egypt shall not escape.   MB UIShLCh IDU BERTsUTh UERTs MTsRIM LE ThAIA LFLITA   מב וישלח ידו בארצות וארץ מצרים לא תהיה לפליטה
43 But he shall have power over the treasures of gold and silver, and over all the precious things of Egypt; and the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps.   MG UMShL BMKMNI AZAB UAKSF UBKL ChMDUTh MTsRIM ULBIM UKShIM BMTsODIU   מג ומשל במכמני הזהב והכסף ובכל חמדות מצרים ולבים וכשים במצעדיו
44 But tidings out of the east and out of the north shall affright him; and he shall go forth with great fury to destroy and utterly to take away many.   MD UShMOUTh IBALAU MMZRCh UMTsFUN UITsE BChME GDLA LAShMID ULAChRIM RBIM   מד ושמעות יבהלהו ממזרח ומצפון ויצא בחמא גדלה להשמיד ולהחרים רבים
45 He shall plant the tents of his palace between the seas and the beauteous holy mountain; and he shall come to his end, and none shall help him.   MA UITO EALI EFDNU BIN IMIM LAR-TsBI-QDSh UBE OD-QTsU UEIN OUZR LU   מה ויטע אהלי אפדנו בין ימים להר-צבי-קדש ובא עד-קצו ואין עוזר לו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18