2Samuel 7 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

David Plans to Build a Temple

1 It came to pass, when the king dwelt in his house, and IAUA had given him rest from all his enemies round about,   E UIAI KI-IShB AMLK BBIThU UIAUA ANICh-LU MSBIB MKL-EIBIU   א ויהי כי-ישב המלך בביתו ויהוה הניח-לו מסביב מכל-איביו
2 that the king said to Nathan the prophet: 'See now, I dwell in a house of cedar, but the ark of God dwells within curtains.'   B UIEMR AMLK EL-NThN ANBIE REA NE ENKI IUShB BBITh ERZIM UERUN AELAIM IShB BThUK AIRIOA   ב ויאמר המלך אל-נתן הנביא ראה נא אנכי יושב בבית ארזים וארון האלהים ישב בתוך היריעה
3 Nathan said to the king: 'Go, do all that is in your heart; for IAUA is with you.'   G UIEMR NThN EL-AMLK KL EShR BLBBK LK OShA KI IAUA OMK   ג ויאמר נתן אל-המלך כל אשר בלבבך לך עשה כי יהוה עמך
4 It came to pass the same night, that the word of IAUA came to Nathan, saying:   D UIAI BLILA AAUE UIAI DBR-IAUA EL-NThN LEMR   ד ויהי בלילה ההוא ויהי דבר-יהוה אל-נתן לאמר
5 'Go and tell My servant David: Thus says IAUA: Shall you build Me a house for Me to dwell in?   A LK UEMRTh EL-OBDI EL-DUD KA EMR IAUA AEThA ThBNA-LI BITh LShBThI   ה לך ואמרת אל-עבדי אל-דוד כה אמר יהוה האתה תבנה-לי בית לשבתי
6 for I have not dwelt in a house since the day that I brought up the children of Israel out of Egypt, even to this day, but have walked in a tent and in a tabernacle.   U KI LE IShBThI BBITh LMIUM AOLThI ETh-BNI IShREL MMTsRIM UOD AIUM AZA UEAIA MThALK BEAL UBMShKN   ו כי לא ישבתי בבית למיום העלתי את-בני ישראל ממצרים ועד היום הזה ואהיה מתהלך באהל ובמשכן
7 In all places wherein I have walked among all the children of Israel, spoke I a word with any of the tribes of Israel, whom I commanded to feed My people Israel, saying: Why have you not built Me a house of cedar?   Z BKL EShR-AThALKThI BKL-BNI IShREL ADBR DBRThI ETh-EChD ShBTI IShREL EShR TsUIThI LROUTh ETh-OMI ETh-IShREL LEMR LMA LE-BNIThM LI BITh ERZIM   ז בכל אשר-התהלכתי בכל-בני ישראל הדבר דברתי את-אחד שבטי ישראל אשר צויתי לרעות את-עמי את-ישראל לאמר למה לא-בניתם לי בית ארזים
8 Now therefore thus shall you say to My servant David: Thus says IAUA of hosts: I took you from the sheepcote, from following the sheep, that you should be prince over My people, over Israel.   Ch UOThA KA-ThEMR LOBDI LDUD KA EMR IAUA TsBEUTh ENI LQChThIK MN-ANUA MEChR ATsEN LAIUTh NGID OL-OMI OL-IShREL   ח ועתה כה-תאמר לעבדי לדוד כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן-הנוה מאחר הצאן להיות נגיד על-עמי על-ישראל
9 I have been with you whithersoever you didst go, and have cut off all your enemies from before you; and I will make you a great name, like to the name of the great ones that are in the earth.   T UEAIA OMK BKL EShR ALKTh UEKRThA ETh-KL-EIBIK MFNIK UOShThI LK ShM GDUL KShM AGDLIM EShR BERTs   ט ואהיה עמך בכל אשר הלכת ואכרתה את-כל-איביך מפניך ועשתי לך שם גדול כשם הגדלים אשר בארץ
10 I will appoint a place for My people Israel, and will plant them, that they may dwell in their own place, and be disquieted no more; neither shall the children of wickedness afflict them any more, as at the first,   I UShMThI MQUM LOMI LIShREL UNTOThIU UShKN ThChThIU ULE IRGZ OUD ULE-ISIFU BNI-OULA LONUThU KEShR BREShUNA   י ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא-יסיפו בני-עולה לענותו כאשר בראשונה
11 even from the day that I commanded judges to be over My people Israel; and I will cause you to rest from all your enemies. Moreover IAUA tells you that IAUA will make you a house.   IE ULMN-AIUM EShR TsUIThI ShFTIM OL-OMI IShREL UANIChThI LK MKL-EIBIK UAGID LK IAUA KI-BITh IOShA-LK IAUA   יא ולמן-היום אשר צויתי שפטים על-עמי ישראל והניחתי לך מכל-איביך והגיד לך יהוה כי-בית יעשה-לך יהוה
12 When your days are fulfilled, and you shall sleep with your fathers, I will set up your seed after you, that shall proceed out of your body, and I will establish his kingdom.   IB KI IMLEU IMIK UShKBTh ETh-EBThIK UAQIMThI ETh-ZROK EChRIK EShR ITsE MMOIK UAKINThI ETh-MMLKThU   יב כי ימלאו ימיך ושכבת את-אבתיך והקימתי את-זרעך אחריך אשר יצא ממעיך והכינתי את-ממלכתו
13 He shall build a house for My name, and I will establish the throne of his kingdom for ever.   IG AUE IBNA-BITh LShMI UKNNThI ETh-KSE MMLKThU OD-OULM   יג הוא יבנה-בית לשמי וכננתי את-כסא ממלכתו עד-עולם
14 I will be to him for a father, and he shall be to Me for a son; if he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men;   ID ENI EAIA-LU LEB UAUE IAIA-LI LBN EShR BAOUThU UAKChThIU BShBT ENShIM UBNGOI BNI EDM   יד אני אהיה-לו לאב והוא יהיה-לי לבן אשר בהעותו והכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם
15 but My mercy shall not depart from him, as I took it from Saul, whom I put away before you.   TU UChSDI LE-ISUR MMNU KEShR ASRThI MOM ShEUL EShR ASRThI MLFNIK   טו וחסדי לא-יסור ממנו כאשר הסרתי מעם שאול אשר הסרתי מלפניך
16 Your house and your kingdom shall be made sure for ever before you; your throne shall be established for ever.'   TZ UNEMN BIThK UMMLKThK OD-OULM LFNIK KSEK IAIA NKUN OD-OULM   טז ונאמן ביתך וממלכתך עד-עולם לפניך כסאך יהיה נכון עד-עולם
17 According to all these words, and according to all this vision, so did Nathan speak to David.   IZ KKL ADBRIM AELA UKKL AChZIUN AZA KN DBR NThN EL-DUD   יז ככל הדברים האלה וככל החזיון הזה כן דבר נתן אל-דוד
18 Then David the king went in, and sat before IAUA; and he said: 'Who am I, my Lord IAUA, and what is my house, that You have brought me thus far?   ICh UIBE AMLK DUD UIShB LFNI IAUA UIEMR MI ENKI EDNI IAUA UMI BIThI KI ABEThNI OD-ALM   יח ויבא המלך דוד וישב לפני יהוה ויאמר מי אנכי אדני יהוה ומי ביתי כי הבאתני עד-הלם
19 This was yet a small thing in Your eyes, my Lord IAUA; but You have spoken also of Your servant's house for a great while to come; and this too after the manner of great men, my Lord IAUA.   IT UThQTN OUD ZETh BOINIK EDNI IAUA UThDBR GM EL-BITh-OBDK LMRChUQ UZETh ThURTh AEDM EDNI IAUA   יט ותקטן עוד זאת בעיניך אדני יהוה ותדבר גם אל-בית-עבדך למרחוק וזאת תורת האדם אדני יהוה
20 What can David say more to You? for You know Your servant, my Lord IAUA.   K UMA-IUSIF DUD OUD LDBR ELIK UEThA IDOTh ETh-OBDK EDNI IAUA   כ ומה-יוסיף דוד עוד לדבר אליך ואתה ידעת את-עבדך אדני יהוה
21 For Your word's sake, and according to Your own heart, have You wrought all this greatness, to make Your servant know it.   KE BOBUR DBRK UKLBK OShITh ETh KL-AGDULA AZETh LAUDIO ETh-OBDK   כא בעבור דברך וכלבך עשית את כל-הגדולה הזאת להודיע את-עבדך
22 Therefore You are great, O IAUA God; for there is none like You, neither is there any God beside You, according to all that we have heard with our ears.   KB OL-KN GDLTh IAUA ELAIM KI-EIN KMUK UEIN ELAIM ZULThK BKL EShR-ShMONU BEZNINU   כב על-כן גדלת יהוה אלהים כי-אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשר-שמענו באזנינו
23 Who is like Your people, like Israel, a nation one in the earth, whom God went to redeem to Himself for a people, and to make Him a name, and to do for Your land great things and tremendous, even for you, [in driving out] from before Your people, whom You didst redeem to You out of Egypt, the nations and their gods?   KG UMI KOMK KIShREL GUI EChD BERTs EShR ALKU-ELAIM LFDUTh-LU LOM ULShUM LU ShM ULOShUTh LKM AGDULA UNREUTh LERTsK MFNI OMK EShR FDITh LK MMTsRIM GUIM UELAIU   כג ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ אשר הלכו-אלהים לפדות-לו לעם ולשום לו שם ולעשות לכם הגדולה ונראות לארצך מפני עמך אשר פדית לך ממצרים גוים ואלהיו
24 You didst establish to Yourself Your people Israel to be a people to You for ever; and You, IAUA, became their God.   KD UThKUNN LK ETh-OMK IShREL LK LOM OD-OULM UEThA IAUA AIITh LAM LELAIM   כד ותכונן לך את-עמך ישראל לך לעם עד-עולם ואתה יהוה היית להם לאלהים
25 Now, O IAUA God, the word that You have spoken concerning Your servant, and concerning his house, confirm You it for ever, and do as You have spoken.   KA UOThA IAUA ELAIM ADBR EShR DBRTh OL-OBDK UOL-BIThU AQM OD-OULM UOShA KEShR DBRTh   כה ועתה יהוה אלהים הדבר אשר דברת על-עבדך ועל-ביתו הקם עד-עולם ועשה כאשר דברת
26 Let Your name be magnified for ever, that it may be said: IAUA of hosts is God over Israel; and the house of Your servant David shall be established before You.   KU UIGDL ShMK OD-OULM LEMR IAUA TsBEUTh ELAIM OL-IShREL UBITh OBDK DUD IAIA NKUN LFNIK   כו ויגדל שמך עד-עולם לאמר יהוה צבאות אלהים על-ישראל ובית עבדך דוד יהיה נכון לפניך
27 For You, O IAUA of hosts, the God of Israel, have revealed to Your servant, saying: I will build you a house; therefore has Your servant taken heart to pray this prayer to You.   KZ KI-EThA IAUA TsBEUTh ELAI IShREL GLIThA ETh-EZN OBDK LEMR BITh EBNA-LK OL-KN MTsE OBDK ETh-LBU LAThFLL ELIK ETh-AThFLA AZETh   כז כי-אתה יהוה צבאות אלהי ישראל גליתה את-אזן עבדך לאמר בית אבנה-לך על-כן מצא עבדך את-לבו להתפלל אליך את-התפלה הזאת
28 Now, my Lord IAUA, You alone are God, and Your words are truth, and You have promised this good thing to Your servant;   KCh UOThA EDNI IAUA EThA-AUE AELAIM UDBRIK IAIU EMTh UThDBR EL-OBDK ETh-ATUBA AZETh   כח ועתה אדני יהוה אתה-הוא האלהים ודבריך יהיו אמת ותדבר אל-עבדך את-הטובה הזאת
29 now therefore let it please You to bless the house of Your servant, that it may continue for ever before You; for You, my Lord IAUA, have spoken it; and through Your blessing let the house of Your servant be blessed for ever.'   KT UOThA AUEL UBRK ETh-BITh OBDK LAIUTh LOULM LFNIK KI-EThA EDNI IAUA DBRTh UMBRKThK IBRK BITh-OBDK LOULM   כט ועתה הואל וברך את-בית עבדך להיות לעולם לפניך כי-אתה אדני יהוה דברת ומברכתך יברך בית-עבדך לעולם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18