2Samuel 5 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

David King over All Israel

1 Then came all the tribes of Israel to David to Hebron, and spoke, saying: 'Behold, we are your bone and your flesh.   E UIBEU KL-ShBTI IShREL EL-DUD ChBRUNA UIEMRU LEMR ANNU OTsMK UBShRK ENChNU   א ויבאו כל-שבטי ישראל אל-דוד חברונה ויאמרו לאמר הננו עצמך ובשרך אנחנו
2 In times past, when Saul was king over us, it was you that didst lead out and bring in Israel; and IAUA said to you: You shall feed My people Israel, and you shall be prince over Israel.'   B GM-EThMUL GM-ShLShUM BAIUTh ShEUL MLK OLINU EThA AIIThA MUTsIE (AMUTsIE) UAMBI ETh-IShREL UIEMR IAUA LK EThA ThROA ETh-OMI ETh-IShREL UEThA ThAIA LNGID OL-IShREL   ב גם-אתמול גם-שלשום בהיות שאול מלך עלינו אתה הייתה מוציא (המוציא) והמבי את-ישראל ויאמר יהוה לך אתה תרעה את-עמי את-ישראל ואתה תהיה לנגיד על-ישראל
3 So all the elders of Israel came to the king to Hebron; and king David made a covenant with them in Hebron before IAUA; and they anointed David king over Israel.   G UIBEU KL-ZQNI IShREL EL-AMLK ChBRUNA UIKRTh LAM AMLK DUD BRITh BChBRUN LFNI IAUA UIMShChU ETh-DUD LMLK OL-IShREL   ג ויבאו כל-זקני ישראל אל-המלך חברונה ויכרת להם המלך דוד ברית בחברון לפני יהוה וימשחו את-דוד למלך על-ישראל
4 David was thirty years old when he began to reign, and he reigned forty years.   D BN-ShLShIM ShNA DUD BMLKU ERBOIM ShNA MLK   ד בן-שלשים שנה דוד במלכו ארבעים שנה מלך
5 In Hebron he reigned over Judah seven years and six months; and in Jerusalem he reigned thirty and three years over all Israel and Judah.   A BChBRUN MLK OL-IAUDA ShBO ShNIM UShShA ChDShIM UBIRUShLM MLK ShLShIM UShLSh ShNA OL KL-IShREL UIAUDA   ה בחברון מלך על-יהודה שבע שנים וששה חדשים ובירושלם מלך שלשים ושלש שנה על כל-ישראל ויהודה
6 The king and his men went to Jerusalem against the Jebusites, the inhabitants of the land, who spoke to David, saying: 'Except you take away the blind and the lame, you shall not come in hither'; thinking: 'David cannot come in hither.'   U UILK AMLK UENShIU IRUShLM EL-AIBSI IUShB AERTs UIEMR LDUD LEMR LE-ThBUE ANA KI EM-ASIRK AOURIM UAFSChIM LEMR LE-IBUE DUD ANA   ו וילך המלך ואנשיו ירושלם אל-היבסי יושב הארץ ויאמר לדוד לאמר לא-תבוא הנה כי אם-הסירך העורים והפסחים לאמר לא-יבוא דוד הנה
7 Nevertheless David took the stronghold of Zion; the same is the city of David.   Z UILKD DUD ETh MTsDTh TsIUN AIE OIR DUD   ז וילכד דוד את מצדת ציון היא עיר דוד
8 David said on that day: 'Whosoever smites the Jebusites, and gets up to the gutter, and [takes away] the lame and the blind, that are hated of David's soul--.' Wherefore they say: 'There are the blind and the lame; he cannot come into the house.'   Ch UIEMR DUD BIUM AAUE KL-MKA IBSI UIGO BTsNUR UETh-AFSChIM UETh-AOURIM ShNEU (ShNUEI) NFSh DUD OL-KN IEMRU OUR UFSCh LE IBUE EL-ABITh   ח ויאמר דוד ביום ההוא כל-מכה יבסי ויגע בצנור ואת-הפסחים ואת-העורים שנאו (שנואי) נפש דוד על-כן יאמרו עור ופסח לא יבוא אל-הבית
9 David dwelt in the stronghold, and called it the city of David. David built round about from Millo and inward.   T UIShB DUD BMTsDA UIQRE-LA OIR DUD UIBN DUD SBIB MN-AMLUE UBIThA   ט וישב דוד במצדה ויקרא-לה עיר דוד ויבן דוד סביב מן-המלוא וביתה
10 David waxed greater and greater; for IAUA, the God of hosts, was with him.   I UILK DUD ALUK UGDUL UIAUA ELAI TsBEUTh OMU   י וילך דוד הלוך וגדול ויהוה אלהי צבאות עמו
11 Hiram king of Tyre sent messengers to David, and cedar-trees, and carpenters, and masons; and they built David a house.   IE UIShLCh ChIRM MLK-TsR MLEKIM EL-DUD UOTsI ERZIM UChRShI OTs UChRShI EBN QIR UIBNU-BITh LDUD   יא וישלח חירם מלך-צר מלאכים אל-דוד ועצי ארזים וחרשי עץ וחרשי אבן קיר ויבנו-בית לדוד
12 David perceived that IAUA had established him king over Israel, and that He had exalted his kingdom for His people Israel's sake.   IB UIDO DUD KI-AKINU IAUA LMLK OL-IShREL UKI NShE MMLKThU BOBUR OMU IShREL   יב וידע דוד כי-הכינו יהוה למלך על-ישראל וכי נשא ממלכתו בעבור עמו ישראל
13 David took him more concubines and wives out of Jerusalem, after he was come from Hebron; and there were yet sons and daughters born to David.   IG UIQCh DUD OUD FLGShIM UNShIM MIRUShLM EChRI BEU MChBRUN UIULDU OUD LDUD BNIM UBNUTh   יג ויקח דוד עוד פלגשים ונשים מירושלם אחרי באו מחברון ויולדו עוד לדוד בנים ובנות
14 These are the names of those that were born to him in Jerusalem: Shammua, and Shobab, and Nathan, and Solomon;   ID UELA ShMUTh AILDIM LU BIRUShLM ShMUO UShUBB UNThN UShLMA   יד ואלה שמות הילדים לו בירושלם שמוע ושובב ונתן ושלמה
15 and Ibhar, and Elishua, and Nepheg, and Japhia;   TU UIBChR UELIShUO UNFG UIFIO   טו ויבחר ואלישוע ונפג ויפיע
16 and Elishama, and Eliada, and Eliphelet.   TZ UELIShMO UELIDO UELIFLT   טז ואלישמע ואלידע ואליפלט
17 When the Philistines heard that David was anointed king over Israel, all the Philistines went up to seek David; and David heard of it, and went down to the hold.   IZ UIShMOU FLShThIM KI-MShChU ETh-DUD LMLK OL-IShREL UIOLU KL-FLShThIM LBQSh ETh-DUD UIShMO DUD UIRD EL-AMTsUDA   יז וישמעו פלשתים כי-משחו את-דוד למלך על-ישראל ויעלו כל-פלשתים לבקש את-דוד וישמע דוד וירד אל-המצודה
18 Now the Philistines had come and spread themselves in the valley of Rephaim.   ICh UFLShThIM BEU UINTShU BOMQ RFEIM   יח ופלשתים באו וינטשו בעמק רפאים
19 David inquired of IAUA, saying: 'Shall I go up against the Philistines? will You deliver them into my hand?' IAUA said to David: 'Go up; for I will certainly deliver the Philistines into your hand.'   IT UIShEL DUD BIAUA LEMR AEOLA EL-FLShThIM AThThNM BIDI UIEMR IAUA EL-DUD OLA KI-NThN EThN ETh-AFLShThIM BIDK   יט וישאל דוד ביהוה לאמר האעלה אל-פלשתים התתנם בידי ויאמר יהוה אל-דוד עלה כי-נתן אתן את-הפלשתים בידך
20 David came to Baal-perazim, and David smote them there; and he said: 'IAUA has broken mine enemies before me, like the breach of waters.' Therefore the name of that place was called Baal-perazim.   K UIBE DUD BBOL-FRTsIM UIKM ShM DUD UIEMR FRTs IAUA ETh-EIBI LFNI KFRTs MIM OL-KN QRE ShM-AMQUM AAUE BOL FRTsIM   כ ויבא דוד בבעל-פרצים ויכם שם דוד ויאמר פרץ יהוה את-איבי לפני כפרץ מים על-כן קרא שם-המקום ההוא בעל פרצים
21 They left their images there, and David and his men took them away.   KE UIOZBU-ShM ETh-OTsBIAM UIShEM DUD UENShIU   כא ויעזבו-שם את-עצביהם וישאם דוד ואנשיו
22 The Philistines came up yet again, and spread themselves in the valley of Rephaim.   KB UISFU OUD FLShThIM LOLUTh UINTShU BOMQ RFEIM   כב ויספו עוד פלשתים לעלות וינטשו בעמק רפאים
23 When David inquired of IAUA, He said: 'You shall not go up; make a circuit behind them, and come on them over against the mulberry-trees.   KG UIShEL DUD BIAUA UIEMR LE ThOLA ASB EL-EChRIAM UBETh LAM MMUL BKEIM   כג וישאל דוד ביהוה ויאמר לא תעלה הסב אל-אחריהם ובאת להם ממול בכאים
24 It shall be, when you hear the sound of marching in the tops of the mulberry-trees, that then you shall bestir yourself; for then is IAUA gone out before you to smite the host of the Philistines.'   KD UIAI BShMOK (KShMOK) ETh-QUL TsODA BREShI ABKEIM EZ ThChRTs KI EZ ITsE IAUA LFNIK LAKUTh BMChNA FLShThIM   כד ויהי בשמעך (כשמעך) את-קול צעדה בראשי הבכאים אז תחרץ כי אז יצא יהוה לפניך להכות במחנה פלשתים
25 David did so, as IAUA commanded him, and smote the Philistines from Geba until you come to Gezer.   KA UIOSh DUD KN KEShR TsUAU IAUA UIK ETh-FLShThIM MGBO OD-BEK GZR   כה ויעש דוד כן כאשר צוהו יהוה ויך את-פלשתים מגבע עד-באך גזר

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18